Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » POŻYTEK PUBLICZNY » Pożytek publiczny 2020
A A A

POŻYTEK PUBLICZNY: Pożytek publiczny 2020

Komunikat

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. tryb małych grantów)

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) zamieszczam poniższą ofertę:

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: Organizowanie wyjazdów na mecze i turnieje koszykówki dziewcząt

Nazwa oferenta: Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka"

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:  2 700,00 zł.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty (tj. do 16 listopada 2020 r.) każdy może zgłosić do niej uwagi (na adres Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, 64-610 Rogoźno, ul. Nowa 2).

Po rozpatrzeniu wniesionych uwag Burmistrz Rogoźna decyduje o podpisaniu umowy w sprawie zlecenia realizacji zaproponowanego zadnia publicznego.

 

Oferta UKS Dwójka

 


 

 

Wyniki konkursu kąpieliska  

 


Wyniki otwartego konkursu ofert 2020r. - Edukacja muzyczna

 

Wyniki otwartego konkuru ofert 2020r.

 

 


 

Rogoźno, dnia 4 czerwca 2020 r.

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: ratownictwo i ochrona ludności

 Zadanie

Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpielisk:

- przy ul. Plażowej w  Rogoźnie,

- na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Rogoźnie,

- nad Jeziorem Nienawiszcz Duży w Nienawiszczu

w sezonie kąpielowym 2020

przewidziane środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

70 000 zł

w roku 2019: 70.000 zł

- kąpielisko przy ul. Plażowej w Rogoźnie 22.000 zł

- kąpielisko na terenie obecnego OSiR w Rogoźnie 25.000 zł

- kąpielisko nad Jeziorem Nienawiszcz Duży w Nienawiszczu 23.000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

powierzenie

 

termin realizacji zadania

powinien obejmować co najmniej sezon kąpielowy: 01.07.2020 – 31.08.2020

 

 

 

 

 

 

Warunki realizacji zadania:

1)     przygotowanie kąpieliska: montaż pomostów, demontaż i konserwacja pomostów po zakończeniu sezonu, wytyczenie stref do kąpieli, czyszczenie dna kąpieliska, utrzymanie czystości i porządku na plaży;

2)     zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na terenie kąpieliska, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 350) i aktami wykonawczymi;

3)     zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w terminie 01.07 – 31.08.2020 r.;

4)     zorganizowanie sanitariatów i bieżąca dbałość o ich należyty stan;

5)     stosowanie się do aktualnych zaleceń dla kąpielisk, w tym zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie trwania epidemii SARS-CoV-2 w Polsce;

6)     codzienne (lub kilka razy dziennie w przypadku ich drastycznej zmiany) monitorowanie i przekazywanie do wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego w Rogoźnie informacji o (dot. każdego z kąpielisk):

a)     temperaturze wody,

b)     temperaturze powietrza,

c)     prędkości wiatru.

Wymagania formalne wobec oferenta:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.688 ze zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze ratownictwo i ochrona ludności - ratownictwo wodne.

Wymagania formalne dotyczące oferty:

1)     oferta powinna zostać złożona na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

2)     oferta powinna być kompletnie wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby – zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w formularzu,

3)     do oferty należy załączyć:

a)     zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub z ewidencji klubów sportowych zawierające aktualne dane – w przypadku organizacji nie zarejestrowanych w KRS,

b)     aktualny tekst statutu,

c)     oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji  - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby inne niż wymienione w KRS lub zaświadczeniu,

4)     w przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu załączników.

 Wymagania merytoryczne:

1)     w ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie realizacji zadania wynikającym z ogłoszenia,

2)     w przypadku świadczenia pracy przez wolontariuszy lub pracy społecznej członków  organizacji:

a)     wymagane jest porozumienie, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)     porozumienie powinno precyzować zakres wykonywanej pracy oraz liczbę godzin wykonywanej pracy,

3)     wydatki ponoszone z dotacji muszą być:

a)     niezbędne dla realizacji zadania i wynikające z kosztorysu,

b)     racjonalne i efektywne,

c)     faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

d)     udokumentowane,

4)     dokumentami potwierdzającymi wydatki, mogą być: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, noty korygujące, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, rachunki do tych umów, porozumienia wolontariackie,

5)     wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków przeznaczonych na realizację zadania, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych,

6)     dokumenty źródłowe stanowiące dowód poniesienia wydatku, powinny być wystawione na organizację pozarządową oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis, zawierający:

a)     pieczęć organizacji,

b)     opis wydatku i jego przeznaczenia,

c)     numer umowy,

d)     kwotę kosztu kwalifikowanego w ramach zadania,

e)     wskazanie źródła finansowania (dotacja, wkład własny, środki pozyskane z innych źródeł),

f)      akceptację wydatku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym podpisaną przez osoby upoważnione,

7)     w przypadku zawierania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług:

a)     wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej,

b)     strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,

8)     w przypadku organizowania zajęć, wyjazdów grupowych należy sporządzić listę uczestników zawierającą: imię, nazwisko, adres, nr telefonu opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej,

9)     Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujących wielkościach:

a)     zwiększenie kosztów nie więcej niż 15%;

b)     zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.

Tryb wyboru ofert:

Złożone oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami określonymi w:

  • Zarządzeniu Nr OR.0050.1.58.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady postępowania konkursowego:

  • powołana komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego,
  • każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym,
  • oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone,
  • komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1 do 5 za każde kryterium oceny, uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów,
  • ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji, która może być niższa niż wnioskowana, podejmuje Burmistrz Rogoźna.

Kryteria oceny ofert:

formalne

merytoryczne

  • oferta złożona w terminie
  • oferta złożona na właściwym formularzu
  • oferta złożona przez podmiot uprawniony
  • oferta kompletnie wypełniona
  • oferta prawidłowo podpisana
  • oferta zawiera wymagane załączniki
  • załączniki prawidłowo podpisane
  • organizacja prowadzi działalność w dziedzinie, której dotyczy zadanie
  • możliwość realizacji zadania przez organizację
  • kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  • proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane
  • udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł
  • wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
  • realizacja zadań w poprzednich latach, rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków

 

 

Inne ważne informacje

 

 termin składania ofert

do 25 czerwca 2020 roku, decyduje wpływ do kancelarii Urzędu

miejsce składania ofert

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64 – 610 Rogoźno          

 termin wyboru ofert

w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert

informacja o wynikach

 ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
  • na stronie internetowej Gminy Rogoźno,
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.                   

 dodatkowe informacje

Urząd Miejski w Rogoźnie, pokój nr 16, nr tel. 785 009 420

  • formularz oferty oraz formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Pożytek publiczny 2020

Załącznik: formularz oferty realizacji zadania publicznego

Załącznik: formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 Burmistrz Rogoźna zaprasza do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:

  • nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
  • oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 25 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

 

 


Burmistrz Rogoźna

 

ogłasza

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:

 

 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Zadanie 1.1

Organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży  z wyłączeniem drużyn seniorów

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

61 000 zł

w roku 2019 i 2020:

94 700 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

wsparcie

 

termin realizacji zadania

01.04.2020– 15.12.2020

         

 

Zadanie 1.2

Organizacja i przygotowanie drużyny seniorów do rozgrywek klasy B WZPN i uczestnictwo w rozgrywkach

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

35 000 zł

w roku 2019 i 2020:

35 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

wsparcie

 

termin realizacji zadania

01.04.2020– 15.12.2020

         

 

Zadanie 1.3

Organizacja, przygotowanie i funkcjonowanie na terenie wiejskim drużyny seniorów piłki nożnej, w tym udział w rozgrywkach klasy B WZPN

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

25 000 zł

w roku 2019 i 2020:

25 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

wsparcie

 

termin realizacji zadania

01.04.2020– 15.12.2020

         

 

Zadanie 1.4

Organizowanie zajęć sportowych w zakresie kajakarstwa

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

10 000 zł

w roku 2019 i 2020 :

13 300 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

wsparcie

 

termin realizacji zadania

01.04.2020– 15.12.2020

         

 

Zadanie 1.5

Organizowanie zajęć żeglarskich

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

35 000 zł

w roku 2019 i 2020: 40 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

wsparcie

 

termin realizacji zadania

01.04.2020 – 15.12.2020

         

 

Zadanie 1.6

Organizowanie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

2 500 zł

w roku 2019 i 2020: 2 500 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

wsparcie

 

termin realizacji zadania

01.04.2020 – 15.12.2020

         

 

 

Zadanie 1.7

Organizowanie zajęć sportowych w zakresie piłki koszykowej

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

5 000 zł

w roku 2019 i 2020: 9 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

wsparcie

 

termin realizacji zadania

01.4.2020 – 15.12.2020

         

 

Zadanie 1.8

Upowszechnianie sportów walki z nastawieniem na sporty obronne

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

4 000 zł

w roku 2019 i 2020: 5 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

wsparcie

termin realizacji zadania

01.04.2020 – 15.12.2020

         

                             

                              2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrona zdrowia

 

Zadanie 2.1

Małe formy wczasów – organizacja zajęć rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

6 000 zł

w roku 2019 i 2020:

6 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

wsparcie

 

termin realizacji zadania

01.04.2020 – 15.12.2020

         

 

Zadanie 2.2

Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – koszykówka

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

11 000 zł

w roku 2019 i 2020: 11 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

wsparcie

 

termin realizacji zadania

01.04.2020 – 15.12.2020

         

 

Zadanie 2.3

Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – tenis stołowy

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

7 000 zł

w roku 2019 i 2020: 7 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

wsparcie

 

termin realizacji zadania

01.04.2020 – 15.12.2020

         

 

Zadanie 2.4

Kompleksowe wsparcie chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

10 000 zł

w roku 2019 i 2020: 10 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

wsparcie

 

termin realizacji zadania

01.04.2020 – 15.12.2020

         

 

3. Ratownictwo i ochrona ludności

 

Zadanie 3

Szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej oraz edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

20 000 zł

w roku 2019 i 2020:

20 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

wsparcie

 

termin realizacji zadania

01.04.2020 – 15.12.2020

         

 

Wymagania formalne wobec oferenta:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 ze zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

1)       zadania 1.1 – 1.8: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

2)       zadania 2.1 – 2.4: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrona zdrowia,

3)       zadanie 3: ratownictwo i ochrona ludności.

Wymagania formalne dotyczące oferty:

1)       oferta powinna zostać złożona na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia

Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),

2)       oferta powinna być kompletnie wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby – zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w formularzu,

3)       do oferty należy załączyć:

a)       zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub z ewidencji klubów sportowych zawierające aktualne dane – w przypadku organizacji nie zarejestrowanych w KRS,

b)       aktualny tekst statutu,

c)       oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji  - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby inne niż wymienione w KRS lub zaświadczeniu,

4)       w przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu załączników.

 

Wymagania merytoryczne:

1)       w ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie realizacji zadania wynikającym z ogłoszenia,

2)       w przypadku świadczenia pracy przez wolontariuszy lub pracy społecznej członków  organizacji:

a)       wymagane jest porozumienie, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)       porozumienie powinno precyzować zakres wykonywanej pracy oraz liczbę godzin wykonywanej pracy,

3)       wydatki ponoszone z dotacji muszą być:

a)       niezbędne dla realizacji zadania i wynikające z kosztorysu,

b)       racjonalne i efektywne,

c)       faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

d)       udokumentowane,

4)       dokumentami potwierdzającymi wydatki, mogą być: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, noty korygujące, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, rachunki do tych umów, porozumienia wolontariackie,

5)       wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków przeznaczonych na realizację zadania, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych,

6)       dokumenty źródłowe stanowiące dowód poniesienia wydatku, powinny być wystawione na organizację pozarządową oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis, zawierający:

a)       pieczęć organizacji,

b)       opis wydatku i jego przeznaczenia,

c)       numer umowy,

d)       kwotę kosztu kwalifikowanego w ramach zadania,

e)       wskazanie źródła finansowania (dotacja, wkład własny, środki pozyskane z innych źródeł),

f)        akceptację wydatku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym podpisaną przez osoby upoważnione,

7)       w przypadku zawierania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług:

a)       wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż aktualnie obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej,

b)       strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,

8)       w przypadku organizowania zajęć , wyjazdów grupowych należy sporządzić listę uczestników zawierającą: imię, nazwisko, adres, nr telefonu opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej

9)       w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów. Zmiany/przesunięcia o wartości równej 500 zł lub wyższej oraz dodanie lub usunięcie pozycji  z zestawienia kosztów wymagają złożenia przez zleceniobiorcę aktualizacji kalkulacji kosztów. Powyższe zmiany wymagają aneksu do umowy.

Tryb wyboru ofert:

Złożone oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr OR.0050.1.58.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zasady postępowania konkursowego:

1)       powołana komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego,

2)       każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym,

3)       oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone,

4)       komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1 do 5 za każde kryterium oceny, uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów,

5)       ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji, która może być niższa niż wnioskowana, podejmuje Burmistrz Rogoźna.

Kryteria oceny ofert:

Formalne

1)       oferta złożona w terminie,

2)       oferta złożona na właściwym formularzu,

3)       oferta złożona przez podmiot uprawniony,

4)       oferta kompletnie wypełniona,

5)       oferta prawidłowo podpisana,

6)       oferta zawiera wymagane załączniki,

7)       załączniki prawidłowo podpisane,

8)       organizacja prowadzi działalność w dziedzinie, której dotyczy zadanie.

 

Merytoryczne

 

1)       możliwość realizacji zadania przez organizację,

2)       kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)       proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,

4)       udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,

5)       wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

6)       realizacja zadań w poprzednich latach, rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków.

 

 

 

Inne ważne informacje

 

 

termin składania ofert

 

do 17 marca 2020 roku, decyduje wpływ do kancelarii urzędu

miejsce składania ofert

 

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64 – 610 Rogoźno                     

 

 

termin wyboru ofert

 

 

w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert

informacja o wynikach

 

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
  • na stronie internetowej Gminy Rogoźno,
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

           

 

dodatkowe informacje

 

 

Urząd Miejski w Rogoźnie

pokój nr 13

nr tel. 785 009 424

 

 

  • formularz oferty oraz formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Pożytek publiczny 2020

 

 

 

Załącznik: formularz oferty realizacji zadania publicznego

Załącznik: formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

 

Burmistrz Rogoźna zaprasza do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:

  • nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
  • oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 17 marca 2020 roku (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

 


 

 

 

 

 

Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020

 

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r.  poz. 688 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Rogoźno do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2020.

 

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony poniżej Projekt „Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020”. Propozycje na piśmie prosimy składać nie później niż do dnia 3 lutego 2020 r. w Kancelarii (pokój nr 15) Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: um@rogozno.pl w tym samym terminie. Organizacje biorące udział w konsultacji są zobowiązane do przekazania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem: statutu lub dokumentu określającego cele statutowe organizacji, informacji o siedzibie, formie prawnej, osobach uprawnionych do reprezentowania organizacji na zewnątrz.

 

Załączniki:

 

 

Dokumenty do pobrania:
Oferta
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-11-09 22:18:44)
rozmiar pliku: 315.6Kb
Wyniki Konkursu - Edukacja muzyczna
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-08-26 16:28:45)
rozmiar pliku: 199.9Kb
Wynik kapieliska
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-06-30 14:52:43)
rozmiar pliku: 71.8Kb
Wyniki konkursu
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-06-30 14:51:49)
rozmiar pliku: 71.8Kb
Wyniki konkursu ofert 2020
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-06-25 12:54:44)
rozmiar pliku: 71.8Kb
Formularz sprawozdania
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-02-25 14:51:31)
rozmiar pliku: 27.5Kb
formularz ofert
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-02-25 14:50:25)
rozmiar pliku: 34.8Kb
formularz ofert
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-02-25 07:53:18)
rozmiar pliku: 598.4Kb
Formularz sprawozdania
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-02-25 07:52:46)
rozmiar pliku: 490Kb
Program współpracy 2020
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-01-17 22:11:02)
rozmiar pliku: 21.7Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz