Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » POŻYTEK PUBLICZNY » Pożytek publiczny 2018
A A A

POŻYTEK PUBLICZNY: Pożytek publiczny 2018

KOMUNIKAT

 

Burmistrz Rogoźna zarządzeniem nr OR.0050.1.149.2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze ratownictwo i ochrona ludności, ogłoszony na podstawie zarządzenia nr OR.0050.1.111.2018, z powodu nie spełnienia przez żadną z ofert wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 


 

Sprawozdanie z wykonania programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2017.pdf


 

WYNIKI TRZECIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ

ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU,

Ratownictwo i ochrona ludności
rodzaj zadania
oferent
nazwa zadania
dotacja
Szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej oraz edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych
WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko _ Gminny w Rogoźnie.
Ratownictwo i ochrona ludności
20 000,00 zł

 

 


 

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: ratownictwo i ochrona ludności

 

Zadanie 1
Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpieliska przy ul. Plażowej w  Rogoźnie  w sezonie kąpielowym 2018
środki finansowe przeznaczone na realizację zadania
19 000 zł
w roku 2017: 18 000 zł
tryb zlecenia realizacji zadania
powierzenie
termin realizacji zadania
powinien obejmować co najmniej sezon kąpielowy: 23.06.2018 – 31.08.2018
 
 
 
 
 

 

Zadanie 2
Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpieliska na terenie Ośrodka Za Jeziorem w  Rogoźnie w sezonie kąpielowym 2018
środki finansowe przeznaczone na realizację zadania
21 000 zł
w roku 2017 zadanie nie było realizowane
tryb zlecenia realizacji zadania
powierzenie
termin realizacji zadania
powinien obejmować co najmniej sezon kąpielowy: 23.06.2018 – 31.08.2018
 
 
 
 
 

 

Zadanie 3
Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpieliska nad Jeziorem Nienawiszcz Duży w Nienawiszczu w sezonie kąpielowym 2018
środki finansowe przeznaczone na realizację zadania
21 000 zł
w roku 2017: 20 000 zł
tryb zlecenia realizacji zadania
powierzenie
termin realizacji zadania
powinien obejmować co najmniej sezon kąpielowy: 23.06.2018 – 31.08.2018
 
 
 
 
 

 

Warunki realizacji zadań 1-3:

 1. przygotowanie kąpieliska: montaż pomostów, demontaż i konserwacja pomostów po zakończeniu sezonu, wytyczenie stref do kąpieli, czyszczenie dna kąpieliska, utrzymanie czystości i porządku na plaży;
 2. zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na terenie kąpieliska, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm.) i aktami wykonawczymi;
 3. zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w terminie 23.06 – 31.08;
 4. zorganizowanie sanitariatów i bieżąca dbałość o ich należyty stan;

 

Wymagania formalne wobec oferenta:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 ze zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze ratownictwo i ochrona ludności- ratownictwo wodne.

 

Wymagania formalne dotyczące oferty:

 1. oferta powinna zostać złożona na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300),
 2. oferta powinna być kompletnie wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby – zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w formularzu,
 3. do oferty należy załączyć:
  1. zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub z ewidencji klubów sportowych zawierające aktualne dane – w przypadku organizacji nie zarejestrowanych w KRS,
  2. aktualny tekst statutu,
  3. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji  - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby inne niż wymienione w KRS lub zaświadczeniu,
 4. w przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu załączników.

 

Wymagania merytoryczne:

 1. w ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie realizacji zadania wynikającym z ogłoszenia,
 2. w przypadku świadczenia pracy przez wolontariuszy lub pracy społecznej członków  organizacji:
  1. wymagane jest porozumienie, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. porozumienie powinno precyzować zakres wykonywanej pracy oraz liczbę godzin wykonywanej pracy,
 3. wydatki ponoszone z dotacji muszą być:
  1. niezbędne dla realizacji zadania i wynikające z kosztorysu,
  2. racjonalne i efektywne,
  3. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,
  4. udokumentowane,
 4. dokumentami potwierdzającymi wydatki, mogą być: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, noty korygujące, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, rachunki do tych umów, porozumienia wolontariackie,
 5. wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków przeznaczonych na realizację zadania, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
 6. dokumenty źródłowe stanowiące dowód poniesienia wydatku, powinny być wystawione na organizację pozarządową oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis, zawierający:
  1. pieczęć organizacji,
  2. opis wydatku i jego przeznaczenia,
  3. numer umowy,
  4. kwotę kosztu kwalifikowanego w ramach zadania,
  5. wskazanie źródła finansowania (dotacja, wkład własny, środki pozyskane z innych źródeł),
  6. akceptację wydatku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym podpisaną przez osoby upoważnione,
 7. w przypadku zawierania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług:
  1. wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej – 13,70 zł,
  2. strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,
 8. w przypadku organizowania zajęć , wyjazdów grupowych należy sporządzić listę uczestników zawierającą: imię, nazwisko, adres, nr telefonu opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej.

 

Tryb wyboru ofert:

Złożone oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami określonymi w:

 • § 10 Uchwały Nr LI/478/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2018,
 • Zarządzeniu Nr OR.0050.1.58.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady postępowania konkursowego:

 • powołana komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego,
 • każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym,
 • oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone,
 • komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1 do 5 za każde kryterium oceny, uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów,
 • ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji, która może być niższa niż wnioskowana, podejmuje Burmistrz Rogoźna.

 

Kryteria oceny ofert:

formalne

merytoryczne

 • oferta złożona w terminie
 • oferta złożona na właściwym formularzu
 • oferta złożona przez podmiot uprawniony
 • oferta kompletnie wypełniona
 • oferta prawidłowo podpisana
 • oferta zawiera wymagane załączniki
 • załączniki prawidłowo podpisane
 • organizacja prowadzi działalność w dziedzinie, której dotyczy zadanie
 • możliwość realizacji zadania przez organizację
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
 • proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane
 • udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł
 • wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
 • realizacja zadań w poprzednich latach, rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków

 

Inne ważne informacje
termin składania ofert
do 30 maja 2018 roku, decyduje wpływ do kancelarii urzędu
miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Rogoźnie
ul. Nowa 2
64 – 610 Rogoźno          
termin wyboru ofert
w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert
informacja o wynikach
ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
 • na stronie internetowej Gminy Rogoźno,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
dodatkowe informacje
Urząd Miejski w Rogoźnie
pokój nr 13
nr tel. 785 009 424

 

 • formularz oferty oraz formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Pożytek publiczny 2018

 

 

 

 


 

 Burmistrz Rogoźna

ogłasza

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

 

 

Ratownictwo i ochrona ludności

Zadanie
Szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej oraz edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych
środki finansowe przeznaczone na realizację zadania
20 000 zł
w roku 2017: 19 000 zł
tryb zlecenia realizacji zadania
wsparcie
termin realizacji zadania
14.05.2018 – 15.12.2018
 
 
 
 
 

 

 

Wymagania formalne wobec oferenta:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450), prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze ratownictwo i ochrona ludności.

 

Wymagania formalne dotyczące oferty:

 • oferta powinna zostać złożona na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300),
 • oferta powinna być kompletnie wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby – zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w formularzu,
 • do oferty należy załączyć:
  • zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub z ewidencji klubów sportowych zawierające aktualne dane – w przypadku organizacji nie zarejestrowanych w KRS,
  • aktualny tekst statutu,
  • oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji  - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby inne niż wymienione w KRS lub zaświadczeniu,
  • w przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu załączników.

 

Wymagania merytoryczne:

 • w ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie realizacji zadania wynikającym z ogłoszenia,
 • w przypadku świadczenia pracy przez wolontariuszy lub pracy społecznej członków  organizacji:
  • wymagane jest porozumienie, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • porozumienie powinno precyzować zakres wykonywanej pracy oraz liczbę godzin wykonywanej pracy,
 • wydatki ponoszone z dotacji muszą być:
  • niezbędne dla realizacji zadania i wynikające z kosztorysu,
  • racjonalne i efektywne,
  • faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,
  • udokumentowane,
 • dokumentami potwierdzającymi wydatki, mogą być: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, noty korygujące, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, rachunki do tych umów, porozumienia wolontariackie,
 • wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków przeznaczonych na realizację zadania, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
 • dokumenty źródłowe stanowiące dowód poniesienia wydatku, powinny być wystawione na organizację pozarządową oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis, zawierający:
  • pieczęć organizacji,
  • opis wydatku i jego przeznaczenia,
  • numer umowy,
  • kwotę kosztu kwalifikowanego w ramach zadania,
  • wskazanie źródła finansowania (dotacja, wkład własny, środki pozyskane z innych źródeł),
  • akceptację wydatku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym podpisaną przez osoby upoważnione,
 • w przypadku zawierania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług:
  • wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej – 13,70 zł,
  • strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,
 • w przypadku organizowania zajęć , wyjazdów grupowych należy sporządzić listę uczestników zawierającą: imię, nazwisko, adres, nr telefonu opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej.

 

Tryb wyboru ofert:

Złożone oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami określonymi w:

 • § 10 Uchwały Nr LI/478/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2018,
 • Zarządzeniu Nr OR.0050.1.58.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zasady postępowania konkursowego:

 • powołana komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego,
 • każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym,
 • oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone,
 • komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1 do 5 za każde kryterium oceny, uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów,
 • ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji, która może być niższa niż wnioskowana, podejmuje Burmistrz Rogoźna.

 

 

Kryteria oceny ofert:

formalne
merytoryczne
 • oferta złożona w terminie
 • oferta złożona na właściwym formularzu
 • oferta złożona przez podmiot uprawniony
 • oferta kompletnie wypełniona
 • oferta prawidłowo podpisana
 • oferta zawiera wymagane załączniki
 • załączniki prawidłowo podpisane
 • organizacja prowadzi działalność w dziedzinie, której dotyczy zadanie
 • możliwość realizacji zadania przez organizację
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
 • proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane
 • udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł
 • wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
 • realizacja zadań w poprzednich latach, rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków

 

 

Inne ważne informacje
termin składania ofert
do 7 maja 2018 roku, decyduje wpływ do kancelarii urzędu
miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Rogoźnie
ul. Nowa 2
64 – 610 Rogoźno
termin wyboru ofert
w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert
informacja o wynikach
 
ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
 • na stronie internetowej Gminy Rogoźno,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
dodatkowe informacje
Urząd Miejski w Rogoźnie
pokój nr 13
nr tel. 785 009 424

 

 • formularz oferty oraz formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Pożytek publiczny 2018

 

WYNIKI DRUGIEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ

ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
rodzaj zadania
oferent
nazwa zadania
dotacja
Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży z Gminy Rogoźno w formie zajęć z zakresu umuzykalnienia, wychowania muzycznego i nauki gry na instrumentach
Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna
Umuzykalnianie dzieci i młodzieży oraz popularyzacja muzyki klasycznej
20 000,00 zł

 

 


 

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:

 

1. Ratownictwo i ochrona ludności

 

Zadanie 1.1

Szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej oraz edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

14 000 zł

w roku 2017: 19 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

wsparcie

termin realizacji zadania

16.04.2018 – 15.12.2018

         

 

 

Zadanie 1.2

Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpieliska przy ul. Plażowej w  Rogoźnie  w sezonie kąpielowym 2018

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

20 000 zł

w roku 2017: 18 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

powierzenie

termin realizacji zadania

powinien obejmować co najmniej sezon kąpielowy: 23.06.2018 – 31.08.2018

warunki realizacji zadania

1) przygotowanie kąpieliska: montaż pomostów, demontaż i konserwacja pomostów po zakończeniu sezonu, wytyczenie stref do kąpieli, czyszczenie dna kąpieliska, utrzymanie czystości i porządku na plaży;

2)zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na terenie kąpieliska, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm.) i aktami wykonawczymi;

3) zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w terminie 23.06 – 31.08;

4) zorganizowanie sanitariatów i bieżąca dbałość o ich należyty stan;

         

 

 

Zadanie 1.3

Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego,  kąpieliska na terenie Ośrodka Za Jeziorem w  Rogoźnie w sezonie kąpielowym 2018

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

22 000 zł

w roku 2017 zadanie nie było realizowane

tryb zlecenia realizacji zadania

powierzenie

termin realizacji zadania

powinien obejmować co najmniej sezon kąpielowy: 23.06.2018 – 31.08.2018

warunki realizacji zadania

1) przygotowanie kąpieliska: montaż pomostów, demontaż i konserwacja pomostów po zakończeniu sezonu, wytyczenie stref do kąpieli, czyszczenie dna kąpieliska, utrzymanie czystości i porządku na plaży;

2)zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na terenie kąpieliska, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm.) i aktami wykonawczymi;

3) zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w terminie 23.06 – 31.08;

4) zorganizowanie sanitariatów i bieżąca dbałość o ich należyty stan;

         

 

Zadanie 1.4

Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpieliska nad Jeziorem Nienawiszcz Duży w  Nienawiszczu w sezonie kąpielowym 2018

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

22 000 zł

w roku 2017: 20 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

powierzenie

termin realizacji zadania

powinien obejmować co najmniej sezon kąpielowy: 23.06.2018 – 31.08.2018

warunki realizacji zadania

1) przygotowanie kąpieliska: montaż pomostów, demontaż i konserwacja pomostów po zakończeniu sezonu, wytyczenie stref do kąpieli, czyszczenie dna kąpieliska, utrzymanie czystości i porządku na plaży;

2)zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na terenie kąpieliska, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656 ze zm.) i aktami wykonawczymi;

3) zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w terminie 23.06 – 31.08;

4) zorganizowanie sanitariatów i bieżąca dbałość o ich należyty stan;

         

 

2. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

 

Zadanie 2.1

Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży z Gminy Rogoźno w formie zajęć z zakresu umuzykalnienia, wychowania muzycznego i nauki gry na instrumentach

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

20 000 zł

w roku 2017: 10 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

wsparcie

termin realizacji zadania

16.04.2018 – 15.12.2018

         

 

 

Wymagania formalne wobec oferenta:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450), prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

 • zadania 1.1 – 1.4: ratownictwo wodne,
 • zadanie 2.1: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

 

Wymagania formalne dotyczące oferty:

 • oferta powinna zostać złożona na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300),
 • oferta powinna być kompletnie wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby – zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w formularzu,
 • do oferty należy załączyć:
 • zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub z ewidencji klubów sportowych zawierające aktualne dane – w przypadku organizacji nie zarejestrowanych w KRS,
 • aktualny tekst statutu,
 • oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji  - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby inne niż wymienione w KRS lub zaświadczeniu,
 • w przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu załączników.

 

Wymagania merytoryczne:

 • w ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie realizacji zadania wynikającym z ogłoszenia,
 • w przypadku świadczenia pracy przez wolontariuszy lub pracy społecznej członków  organizacji:
 • wymagane jest porozumienie, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • porozumienie powinno precyzować zakres wykonywanej pracy oraz liczbę godzin wykonywanej pracy,
 • wydatki ponoszone z dotacji muszą być:
 • niezbędne dla realizacji zadania i wynikające z kosztorysu,
 • racjonalne i efektywne,
 • faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,
 • udokumentowane,
 • dokumentami potwierdzającymi wydatki, mogą być: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, noty korygujące, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, rachunki do tych umów, porozumienia wolontariackie,
 • wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków przeznaczonych na realizację zadania, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
 • dokumenty źródłowe stanowiące dowód poniesienia wydatku, powinny być wystawione na organizację pozarządową oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis, zawierający:
 • pieczęć organizacji,
 • opis wydatku i jego przeznaczenia,
 • numer umowy,
 • kwotę kosztu kwalifikowanego w ramach zadania,
 • wskazanie źródła finansowania (dotacja, wkład własny, środki pozyskane z innych źródeł),
 • akceptację wydatku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym podpisaną przez osoby upoważnione,
 • w przypadku zawierania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług:
 • wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej – 13,70 zł,
 • strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,
 • w przypadku organizowania zajęć , wyjazdów grupowych należy sporządzić listę uczestników zawierającą: imię, nazwisko, adres, nr telefonu opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej.

Tryb wyboru ofert:

Złożone oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami określonymi w:

 • § 10 Uchwały Nr LI/478/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2018,
 • Zarządzeniu Nr OR.0050.1.58.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady postępowania konkursowego:

 • powołana komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego,
 • każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym,
 • oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone,
 • komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1 do 5 za każde kryterium oceny, uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów,
 • ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji, która może być niższa niż wnioskowana, podejmuje Burmistrz Rogoźna.

Kryteria oceny ofert:

 

formalne

merytoryczne

 • oferta złożona w terminie
 • oferta złożona na właściwym formularzu
 • oferta złożona przez podmiot uprawniony
 • oferta kompletnie wypełniona
 • oferta prawidłowo podpisana
 • oferta zawiera wymagane załączniki
 • załączniki prawidłowo podpisane
 • organizacja prowadzi działalność w dziedzinie, której dotyczy zadanie
 • możliwość realizacji zadania przez organizację
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
 • proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane
 • udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł
 • wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
 • realizacja zadań w poprzednich latach, rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków


 

Inne ważne informacje

termin składania ofert

do 30 marca 2018 roku, decyduje wpływ do kancelarii urzędu

miejsce składania ofert

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64 – 610 Rogoźno          

termin wyboru ofert

w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert

informacja o wynikach

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
 • na stronie internetowej Gminy Rogoźno,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

dodatkowe informacje

Urząd Miejski w Rogoźnie

pokój nr 13

nr tel. 785 009 424

 

 • formularz oferty oraz formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Pożytek publiczny 2018

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

rodzaj zadania

oferent

nazwa zadania

dotacja

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną
Rogoziński Klub Sportowy Wełna
Organizacja całorocznych zajęć w piłkę nożną
60 000,00 zł
Fundacja Piotra Reissa
Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Rogoźna
10 000,00 zł
Fundacja Lech Poznań Football Academy
Organizacja szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych WZPN
13 000,00 zł
UKS „Olimpijczyk”
„Każdy chłopak piłkę kopie”
4 000,00 zł
Organizowanie zajęć żeglarskich
Uczniowski Klub Sportowy “Dwójka”
Organizowanie zajęć żeglarskich
13 000,00 zł
Klub Żeglarski Kotwica
Organizacja zajęć żeglarskich w 2018 roku
27 000,00 zł
Organizowanie zajęć sportowych w piłkę siatkową
UKS „Olimpijczyk”
Piłka siatkowa na wesoło w Parkowie
14 000,00 zł
Organizowanie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie
Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z tenisa stołowego przez Sekcję Tenisa Stołowego „Gamaja” Rogoźno
1 500,00 zł
UKS „Olimpijczyk”
Tenis stołowy w Parkowie
1 000,00 zł
Organizowanie zajęć sportowych w zakresie piłki koszykowej
Uczniowski Klub Sportowy “Dwójka”
Organizowanie zajęć sportowych w zakresie piłki koszykowej
9 000,00 zł
Upowszechnianie sportów walki z nastawieniem na sporty obronne, w szczególności dla kobiet
Rogozińskie Stowarzyszenie Klub Sportów i Sztuk Walki „Apogeum”
Upowszechnianie sportów walki z nastawieniem na sporty obronne, w szczególności dla kobiet
5 000,00 zł

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrona i promocja zdrowia

Małe formy wczasów – organizacja zajęć rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek
Baranek – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy
Świat ginących zawodów
5 662,00 zł
Organizacja zawodów, wczasorekolekcji oraz innych działań dla niepełnosprawnych
Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Dar Rogoźna”
Wczasorekolekcje dla niepełnosprawnych
6 000,00 zł
Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – koszykówka
Uczniowski Klub Sportowy “Dwójka”
Rozwijanie sprawności dzieci i młodzieży – koszykówka
11 000,00 zł
Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – tenis stołowy
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie
Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z tenisa stołowego przez Sekcje Tenisa Stołowego „Gamaja” Rogoźno. Udział dzieci i młodzieży w zawodach i rozgrywkach sportowych.
7 000,00 zł
Kompleksowe wsparcie chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych
Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa
Kompleksowe wsparcie chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych
10 000,00 zł

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Wspieranie zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych dla seniorów
Stowarzyszenie Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Nie nauczysz się pływać, nie wchodząc do wody
2 000,00 zł
Organizacja zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego
Stowarzyszenie Rogoziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Tajemnice dworków, ogrodów…
3 000,00 zł

 


 

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:

 •  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 •  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrona i promocja  zdrowia,
 •  nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

 

Burmistrz Rogoźna zaprasz do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:

 • nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
 • oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 5 lutego 2018 roku (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

 

 

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz