Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » POŻYTEK PUBLICZNY » Pożytek publiczny 2022
A A A

POŻYTEK PUBLICZNY: Pożytek publiczny 2022

 

 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Zadanie

Oferent

Tytuł zadania

Dotacja

Kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpielisk określonych  w Uchwale Nr LXIII/628/2022 Rady Miejskiej W Rogoźnie z dnia 20.04.2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2022 roku oraz określenia sezonu kąpielowego

 WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko – Powiatowy w Rogoźnie

 

Kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpielisk określonych  w Uchwale Nr LXIII/628/2022 Rady Miejskiej W Rogoźnie z dnia 20.04.2022 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2022 roku oraz określenia sezonu kąpielowego

 

60 000 zł

 

 

 

Rogoźno, dnia 27  lipca 2022 roku

 

 


 

 

Konkurs ofert

 

Burmistrz Rogoźna zaprasza do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:

    nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
    imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
    oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 25 lipca 2022 roku (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

 

Ogłoszenie

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

 


 

 

Komunikat

publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. tryb małych grantów)

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zamieszczam poniższą ofertę:

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Tytuł zadania publicznego: Spotkania z okazji Światowego Dnia Inwalidy i Dnia Matki i Ojca

 

Nazwa oferenta: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego:  5 500,00 zł.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty (do 6 maja) każdy może zgłosić do niej uwagi (na adres Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, 64-610 Rogoźno, ul. Nowa 2 lub um@rogozno.pl).

Po rozpatrzeniu wniesionych uwag Burmistrz Rogoźna decyduje o podpisaniu umowy w sprawie zlecenia realizacji zaproponowanego zadnia publicznego.

 

Oferta PZERiI


 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 


 

Burmistrz Rogoźna zaprasza do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:

  • nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
  • oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 18 marca 2022 roku (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

 

Konkurs ofert

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

 


 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert

na realizację w 2022 roku zadania publicznego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

Rodzaj zadania

 

 

Oferent

 

 

Nazwa zadania

 

Dotacja

Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno schronienia, posiłku i niezbędnej odzieży, jeżeli są tego pozbawione

Stowarzyszenie Monar

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno schronienia, posiłku i niezbędnej odzieży, jeżeli są tego pozbawione

134 304 zł

 

 


 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz oferty realizacji zadania publicznego

Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

Burmistrz Rogoźna zaprasza do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:

  • nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
  • oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.


Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 16 grudnia 2021 roku (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

 


 

 

Konsultacje w sprawie

Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2022

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Rogoźno do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2022.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony poniżej Projekt „Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2022". Propozycje na piśmie prosimy składać nie później niż do dnia 4 listopada 2021 r. w Kancelarii (pokój nr 15) Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: um@rogozno.pl w tym samym terminie. Organizacje biorące udział w konsultacji są zobowiązane do przekazania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem: statutu lub dokumentu określającego cele statutowe organizacji, informacji o siedzibie, formie prawnej, osobach uprawnionych do reprezentowania organizacji na zewnątrz.

 

załącznik:

zarządzenie  w sprawie konsultacji


drukuj pobierz pdf    

wstecz