Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » POŻYTEK PUBLICZNY » Pożytek publiczny 2023
A A A

POŻYTEK PUBLICZNY: Pożytek publiczny 2023

 

Sprawozdanie z wykonania programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2022

 


 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego

 

 

Zadanie

Oferent

Tytuł zadania

Dotacja

Kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpielisk określonych  w Uchwale Nr LXXIX/827/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2023 roku oraz określenia sezonu kąpielowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 roku, poz. 5770)

WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko – Powiatowy w Rogoźnie

 

Kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpielisk określonych  w Uchwale Nr LXXIX/827/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2023 roku oraz określenia sezonu kąpielowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 roku, poz. 5770)

 120 000,00 zł

 

 

 Rogoźno, dnia 29 czerwca 2023 roku

 

 

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: ratownictwo i ochrona ludności

 

Zadanie

Kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpielisk określonych  w Uchwale Nr LXXIX/827/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2023 roku oraz określenia sezonu kąpielowego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 roku, poz. 5770)

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

120 000 zł

w roku 2022:

120 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

powierzenie

 

termin realizacji zadania

01.07.2023– 31.08.2023

warunki realizacji zadania

 1. zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na terenie kąpieliska, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 714) i aktami wykonawczymi;
 2. zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w terminie 01.07 – 31.08.2023 r.;
 3. zorganizowanie sanitariatów i bieżąca dbałość o ich należyty stan;
 4. stosowanie się do aktualnych zaleceń dla kąpielisk, w tym zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;
 5. codzienne (lub kilka razy dziennie w przypadku ich drastycznej zmiany) monitorowanie i przekazywanie do wyznaczonego pracownika Urzędu Miejskiego w Rogoźnie informacji o (dot. każdego z kąpielisk): temperaturze wody, temperaturze powietrza, prędkości wiatru.

Odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego w związku z tym, że rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.

         

 

Wymagania formalne wobec oferenta:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku, poz. 571), prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: ratownictwo i ochrona ludności.

 

Wymagania formalne dotyczące oferty:

1)       oferta powinna zostać złożona na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),

2)       oferta powinna być kompletnie wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby – zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w formularzu,

3)       do oferty należy załączyć:

a)       zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub z ewidencji klubów sportowych zawierające aktualne dane – w przypadku organizacji nie zarejestrowanych w KRS,

b)       oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji  - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby inne niż wymienione w KRS lub zaświadczeniu.

 

Wymagania merytoryczne:

1)       w ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie realizacji zadania wynikającym z ogłoszenia,

2)       w przypadku świadczenia pracy przez wolontariuszy lub pracy społecznej członków  organizacji:

a)       wymagane jest porozumienie, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)       porozumienie powinno precyzować zakres wykonywanej pracy oraz liczbę godzin wykonywanej pracy,

3)       wydatki ponoszone z dotacji muszą być:

a)       niezbędne dla realizacji zadania i wynikające z kosztorysu,

b)       racjonalne i efektywne,

c)       faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

d)       udokumentowane,

4)       dokumentami potwierdzającymi wydatki, mogą być: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, noty korygujące, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, rachunki do tych umów, porozumienia wolontariackie,

5)       wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków przeznaczonych na realizację zadania, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych,

6)       dokumenty źródłowe stanowiące dowód poniesienia wydatku, powinny być wystawione na organizację pozarządową oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis, zawierający:

a)       pieczęć organizacji,

b)       opis wydatku i jego przeznaczenia,

c)       numer umowy,

d)       kwotę kosztu kwalifikowanego w ramach zadania,

e)       wskazanie źródła finansowania (dotacja, wkład własny, środki pozyskane z innych źródeł),

f)        akceptację wydatku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym podpisaną przez osoby upoważnione,

7)       w przypadku zawierania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług:

a)       wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż aktualnie obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej,

b)       strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,

8)       zadanie powinno być zaprojektowane i realizowane w taki sposób, aby nie wykluczało z uczestnictwa osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w kosztach realizacji działań w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240),

9)       przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, do zapewnienia dostępności z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.

10)   w indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, zgodnie z  art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2009 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Informację o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

11)   w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów; zmiany o wartości wyższej niż 500 zł oraz dodanie lub usunięcie pozycji  z zestawienia kosztów wymagają złożenia przez zleceniobiorcę aktualizacji kalkulacji kosztów i aneksu do umowy.

 

Tryb wyboru ofert:

Złożone oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr OR.0050.1.58.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zasady postępowania konkursowego:

1)       powołana komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego,

2)       każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym,

3)       oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone,

4)       komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1 do 5 za każde kryterium oceny, uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów,

5)       ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji, która może być niższa niż wnioskowana, podejmuje Burmistrz Rogoźna.

 

Kryteria oceny ofert:

Formalne

1)       oferta złożona w terminie,

2)       oferta złożona na właściwym formularzu,

3)       oferta złożona przez podmiot uprawniony,

4)       oferta kompletnie wypełniona,

5)       oferta prawidłowo podpisana,

6)       oferta zawiera wymagane załączniki,

7)       załączniki prawidłowo podpisane,

8)       organizacja prowadzi działalność w dziedzinie, której dotyczy zadanie.

 

Merytoryczne

 

1)       możliwość realizacji zadania przez organizację,

2)       kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)       proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,

4)       udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,

5)       wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

6)       realizacja zadań w poprzednich latach, rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków.

 

 

 

Inne ważne informacje

 

 

termin składania ofert

 

do 26 czerwca 2023 roku, decyduje wpływ do kancelarii urzędu

miejsce składania ofert

 

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64 – 610 Rogoźno                     

 

 

termin wyboru ofert

 

 

w ciągu 4 dni od upływu terminu składania ofert

informacja o wynikach

 

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
 • na stronie internetowej Gminy Rogoźno,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

           

 

dodatkowe informacje

 

 

Urząd Miejski w Rogoźnie

pokój nr 13

nr tel. 785 009 424

 

 

 • formularz oferty oraz formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Pożytek publiczny 2023

 

formularz oferty realizacji zadania publicznego

formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

Burmistrz Rogoźna zaprasza do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:

    nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
    imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
    oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 26 czerwca 2023 roku (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

 

 


 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność
pożytku publicznego

                        

Zadanie

Oferent

Tytuł zadania

Dotacja

Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży z Gminy Rogoźno w formie zajęć z zakresu umuzykalnienia, wychowania muzycznego i nauki gry na instrumentach

Stowarzyszenie Przyjaciół Społecznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Rogoźnie

Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży z Gminy Rogoźno w formie zajęć z zakresu umuzykalnienia, wychowania muzycznego i nauki gry na instrumentach

 25 000,00 zł

 

 

 

Burmistrz Rogoźna

 

ogłasza

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

                                                                                                                                                                     

 

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

 

Zadanie

Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży z Gminy Rogoźno w formie zajęć z zakresu umuzykalnienia, wychowania muzycznego i nauki gry na instrumentach

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

25 000 zł

w roku 2022:  25 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

wsparcie

 

termin realizacji zadania

15.05.2023 – 15.12.2023

         

 

Wymagania formalne wobec oferenta:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku, poz. 571), prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

 

Wymagania formalne dotyczące oferty:

1)       oferta powinna zostać złożona na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),

2)       oferta powinna być kompletnie wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby – zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w formularzu,

3)       do oferty należy załączyć:

a)       zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub z ewidencji klubów sportowych zawierające aktualne dane – w przypadku organizacji nie zarejestrowanych w KRS,

b)       oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji  - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby inne niż wymienione w KRS lub zaświadczeniu,

4)       w przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu załączników.

 

Wymagania merytoryczne:

1)       w ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie realizacji zadania wynikającym z ogłoszenia,

2)       w przypadku świadczenia pracy przez wolontariuszy lub pracy społecznej członków  organizacji:

a)       wymagane jest porozumienie, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)       porozumienie powinno precyzować zakres wykonywanej pracy oraz liczbę godzin wykonywanej pracy,

3)       wydatki ponoszone z dotacji muszą być:

a)       niezbędne dla realizacji zadania i wynikające z kosztorysu,

b)       racjonalne i efektywne,

c)       faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

d)       udokumentowane,

4)       dokumentami potwierdzającymi wydatki, mogą być: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, noty korygujące, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, rachunki do tych umów, porozumienia wolontariackie,

5)       wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków przeznaczonych na realizację zadania, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych,

6)       dokumenty źródłowe stanowiące dowód poniesienia wydatku, powinny być wystawione na organizację pozarządową oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis, zawierający:

a)       pieczęć organizacji,

b)       opis wydatku i jego przeznaczenia,

c)       numer umowy,

d)       kwotę kosztu kwalifikowanego w ramach zadania,

e)       wskazanie źródła finansowania (dotacja, wkład własny, środki pozyskane z innych źródeł),

f)        akceptację wydatku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym podpisaną przez osoby upoważnione,

7)       w przypadku zawierania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług:

a)       wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż aktualnie obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej,

b)       strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,

8)       w przypadku organizowania zajęć , wyjazdów grupowych należy sporządzić listę uczestników zawierającą: imię, nazwisko, adres, nr telefonu opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej

9)       zleceniobiorca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.),

10)   zadania publiczne powinny być zaprojektowane i realizowane przez oferentów w taki sposób, aby nie wykluczały z uczestnictwa w nich osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w kosztach realizacji działań w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r., poz. 2240),

11)   przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, do zapewnienia dostępności z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest jako dostępność architektoniczna, cyfrowa,

informacyjno-komunikacyjna. W indywidualnym przypadku, jeżeli oferent nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno komunikacyjnej), oferent ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny,

zgodnie z  art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2009 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Informację o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi

potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno informacyjnym

lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

12)   w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów. Zmiany/przesunięcia o wartości równej 500 zł lub wyższej oraz dodanie lub usunięcie pozycji  z zestawienia kosztów wymagają złożenia przez zleceniobiorcę aktualizacji kalkulacji kosztów. Powyższe zmiany wymagają aneksu do umowy.

 

Tryb wyboru ofert:

Złożone oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr OR.0050.1.58.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady postępowania konkursowego:

1)       powołana komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego,

2)       każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym,

3)       oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone,

4)       komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1 do 5 za każde kryterium oceny, uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów,

5)       ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji, która może być niższa niż wnioskowana, podejmuje Burmistrz Rogoźna.

Kryteria oceny ofert:

Formalne

1)       oferta złożona w terminie,

2)       oferta złożona na właściwym formularzu,

3)       oferta złożona przez podmiot uprawniony,

4)       oferta kompletnie wypełniona,

5)       oferta prawidłowo podpisana,

6)       oferta zawiera wymagane załączniki,

7)       załączniki prawidłowo podpisane,

8)       organizacja prowadzi działalność w dziedzinie, której dotyczy zadanie.

Merytoryczne

1)       możliwość realizacji zadania przez organizację,

2)       kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)       proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,

4)       udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,

5)       wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

6)       realizacja zadań w poprzednich latach, rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków.

 

Inne ważne informacje

termin składania ofert

do 9 maja 2023 roku, decyduje wpływ do kancelarii urzędu

 

miejsce składania ofert

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64 – 610 Rogoźno                     

 

termin wyboru ofert

do 12 maja 2023 roku

informacja o wynikach

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
 • na stronie internetowej Gminy Rogoźno,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

           

dodatkowe informacje

 

Urząd Miejski w Rogoźnie

pokój nr 13

nr tel. 785 009 424

 

formularz oferty oraz formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Pożytek publiczny 2023

 

formularz oferty realizacji zadania publicznego

formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

 

Burmistrz Rogoźna zaprasza do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:


 • nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
 • oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 9 maja 2023 roku (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

 

 

 


 

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Rogoźna zaprasza do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:

    nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
    imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
    oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 23 marca 2023 roku (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

 

konkurs 2023

formularz oferty realizacji zadania publicznego

formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

 

 


 

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

na podstawie art. 25 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

Zadanie 1

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno schronienia, posiłku i niezbędnej odzieży, jeżeli są tego pozbawione

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

219 000 zł

w roku 2021 i 2022:

258 666 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

powierzenie

 

termin realizacji zadania

01.01.2023– 31.12.2023

warunki realizacji zadania

1) zadanie będzie realizowane względem osób skierowanych pisemnie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie;

2) oferent, składając ofertę powinien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896);

3) skierowanie może być dokonane telefonicznie i potwierdzone pisemnie w terminie 3 dni od daty zgłoszenia;

4) okres zapewnienia schronienia określa indywidualnie dla każdej skierowanej osoby decyzja administracyjna;

5) zleceniobiorca winien zagwarantować 10 miejsc miesięcznie,

6) zleceniobiorca jest zobowiązany, do niezwłocznego zapewnienia każdej skierowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie osobie bezdomnej możliwości skorzystania m.in. z; całodziennego schronienia i wyżywienia, w tym jednego posiłku gorącego, pracy socjalnej świadczonej przez na rzecz beneficjentów zadania, zapewnienia warunków do wykonywania czynności higienicznych, zaopatrzenia w środki czystości, higieny osobistej, leki i środki opatrunkowe, bieliznę, odzież i obuwie adekwatne do pory roku oraz do zapewnienia innych świadczeń zgodnych z zakresem, wskazanym w treści Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896) - zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia.

7) zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru umożliwiającego wykazanie liczby osób korzystających ze schronienia w poszczególnych dniach w okresie miesiąca;

8) w przypadku przyjęcia osoby bezdomnej do schroniska, odpłatność będzie uiszczana za ilość dni pobytu w schronisku osoby bezdomnej; płatność będzie zrealizowana na podstawie zestawienia wykazującego faktyczną realizację zadania, tj. liczbę dni pobytu w schronisku osoby bezdomnej, sporządzonego przez zleceniobiorcę za okres pełnego miesiąca i przedłożonego zleceniodawcy, na warunkach określonych szczegółowo w umowie;

9) zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania zleceniodawcy o: zatrudnieniu osoby bezdomnej, samowolnym opuszczeniu przez osobę bezdomną schroniska oraz o skreśleniu osoby bezdomnej z listy mieszkańców schroniska;

 

Odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego w związku z tym, że rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.

         

Wymagania formalne wobec oferenta:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 ze zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Wymagania formalne dotyczące oferty:

1)       oferta powinna zostać złożona na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),

2)       oferta powinna być kompletnie wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby – zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w formularzu,

3)       do oferty należy załączyć:

a)       zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub z ewidencji klubów sportowych zawierające aktualne dane – w przypadku organizacji nie zarejestrowanych w KRS,

b)       aktualny tekst statutu,

c)       oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896);

d)       oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji  - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby inne niż wymienione w KRS lub zaświadczeniu,

4)       w przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu załączników.

 

Wymagania merytoryczne:

1)       w ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie realizacji zadania wynikającym z ogłoszenia,

2)       w przypadku świadczenia pracy przez wolontariuszy lub pracy społecznej członków  organizacji:

a)       wymagane jest porozumienie, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)       porozumienie powinno precyzować zakres wykonywanej pracy oraz liczbę godzin wykonywanej pracy,

3)       wydatki ponoszone z dotacji muszą być:

a)       niezbędne dla realizacji zadania i wynikające z kosztorysu,

b)       racjonalne i efektywne,

c)       faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

d)       udokumentowane,

4)       dokumentami potwierdzającymi wydatki, mogą być: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, noty korygujące, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, rachunki do tych umów, porozumienia wolontariackie,

5)       wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków przeznaczonych na realizację zadania, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych,

6)       dokumenty źródłowe stanowiące dowód poniesienia wydatku, powinny być wystawione na organizację pozarządową oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis, zawierający:

a)       pieczęć organizacji,

b)       opis wydatku i jego przeznaczenia,

c)       numer umowy,

d)       kwotę kosztu kwalifikowanego w ramach zadania,

e)       wskazanie źródła finansowania (dotacja, wkład własny, środki pozyskane z innych źródeł),

f)        akceptację wydatku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym podpisaną przez osoby upoważnione,

7)       w przypadku zawierania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług:

a)       wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż aktualnie obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej,

b)       strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,

8)       w przypadku organizowania zajęć , wyjazdów grupowych należy sporządzić listę uczestników zawierającą: imię, nazwisko, adres, nr telefonu opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej,

9)       w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów; zmiany o wartości wyższej niż 500 zł oraz dodanie lub usunięcie pozycji  z zestawienia kosztów wymagają złożenia przez zleceniobiorcę aktualizacji kalkulacji kosztów i aneksu do umowy,

10)   zleceniobiorca przetwarzający dane osobowe zleceniodawcy na rzecz zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

Tryb wyboru ofert:

Złożone oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr OR.0050.1.58.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zasady postępowania konkursowego:

1)       powołana komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego,

2)       każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym,

3)       oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone,

4)       komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1 do 5 za każde kryterium oceny, uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów,

5)       ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji, która może być niższa niż wnioskowana, podejmuje Burmistrz Rogoźna.

 

Kryteria oceny ofert:

Formalne

1)       oferta złożona w terminie,

2)       oferta złożona na właściwym formularzu,

3)       oferta złożona przez podmiot uprawniony,

4)       oferta kompletnie wypełniona,

5)       oferta prawidłowo podpisana,

6)       oferta zawiera wymagane załączniki,

7)       załączniki prawidłowo podpisane,

8)       organizacja prowadzi działalność w dziedzinie, której dotyczy zadanie.

 

Merytoryczne

 

1)       możliwość realizacji zadania przez organizację,

2)       kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)       proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,

4)       udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,

5)       wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

6)       realizacja zadań w poprzednich latach, rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków.

 

 

 

Inne ważne informacje

 

 

termin składania ofert

 

do 22 grudnia 2022 roku, decyduje wpływ do kancelarii urzędu

miejsce składania ofert

 

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64 – 610 Rogoźno                     

 

 

termin wyboru ofert

 

 

w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert

informacja o wynikach

 

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
 • na stronie internetowej Gminy Rogoźno,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

           

 

dodatkowe informacje

 

 

Urząd Miejski w Rogoźnie

pokój nr 13

nr tel. 785 009 424

 

 

Załączniki:

Formularz oferty realizacji zadania publicznego

Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego  

 

 

Burmistrz Rogoźna zaprasza do udziału w komisji konkursowej

do opiniowania ofert.

 

Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:

 • nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
 • oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 22 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

 


 

 

Konsultacje w sprawie

Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2023

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r.  poz. 1327 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Rogoźno do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2023.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony poniżej Projekt „Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2023". Propozycje na piśmie prosimy składać nie później niż do dnia 17 listopada 2022 r. w Kancelarii (pokój nr 15) Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: um@rogozno.pl w tym samym terminie. Organizacje biorące udział w konsultacji są zobowiązane do przekazania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem: statutu lub dokumentu określającego cele statutowe organizacji, informacji o siedzibie, formie prawnej, osobach uprawnionych do reprezentowania organizacji na zewnątrz.

 

Projekt programu

 

Dokumenty do pobrania:
formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego.d
(wprowadził: Michał Maślanka 2022-12-02 07:27:40)
rozmiar pliku: 26.9Kb
formularz oferty realizacji zadania publicznego.d
(wprowadził: Michał Maślanka 2022-12-02 07:27:40)
rozmiar pliku: 34.4Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz