Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » POŻYTEK PUBLICZNY » Pożytek publiczny 2019
A A A

POŻYTEK PUBLICZNY: Pożytek publiczny 2019

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Zadanie

Organizacja, przygotowanie i funkcjonowanie na terenie wiejskim drużyny seniorów piłki nożnej, w tym udział w rozgrywkach klasy B WZPN w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

25 000 zł

w roku 2019: 35 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

wsparcie

 

termin realizacji zadania

01.10.2019 – 15.12.2019

         

 

Wymagania formalne wobec oferenta:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku, poz.688), prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Wymagania formalne dotyczące oferty:

 1. oferta powinna zostać złożona na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
 2. oferta powinna być kompletnie wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby – zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w formularzu,
 3. do oferty należy załączyć:
  1. zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub z ewidencji klubów sportowych zawierające aktualne dane – w przypadku organizacji nie zarejestrowanych w KRS,
  2. aktualny tekst statutu,
  3. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji  - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby inne niż wymienione w KRS lub zaświadczeniu,
 4. w przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu załączników.

 

Wymagania merytoryczne:

 1. w ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie realizacji zadania wynikającym z ogłoszenia,
 2. w przypadku świadczenia pracy przez wolontariuszy lub pracy społecznej członków  organizacji:
  1. wymagane jest porozumienie, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. porozumienie powinno precyzować zakres wykonywanej pracy oraz liczbę godzin wykonywanej pracy,
 3. wydatki ponoszone z dotacji muszą być:
  1. niezbędne dla realizacji zadania i wynikające z kosztorysu,
  2. racjonalne i efektywne,
  3. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,
  4. udokumentowane,
 4. dokumentami potwierdzającymi wydatki, mogą być: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, noty korygujące, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, rachunki do tych umów, porozumienia wolontariackie,
 5. wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków przeznaczonych na realizację zadania, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
 6. dokumenty źródłowe stanowiące dowód poniesienia wydatku, powinny być wystawione na organizację pozarządową oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis, zawierający:
  1. pieczęć organizacji,
  2. opis wydatku i jego przeznaczenia,
  3. numer umowy,
  4. kwotę kosztu kwalifikowanego w ramach zadania,
  5. wskazanie źródła finansowania (dotacja, wkład własny, środki pozyskane z innych źródeł),
  6. akceptację wydatku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym podpisaną przez osoby upoważnione,
 7. w przypadku zawierania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług:
  1. wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej – 14,70 zł,
  2. strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,
 8. w przypadku organizowania zajęć , wyjazdów grupowych należy sporządzić listę uczestników zawierającą: imię, nazwisko, adres, nr telefonu opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej,
 9. Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujących wielkościach:
  1. zwiększenie kosztów nie więcej niż 15%;
  2. zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.

 

Tryb wyboru ofert:

Złożone oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami określonymi w:

 • Uchwale Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2019,
 • Zarządzeniu Nr OR.0050.1.58.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady postępowania konkursowego:

 • powołana komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego,
 • każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym,
 • oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone,
 • komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1 do 5 za każde kryterium oceny, uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów,
 • ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji, która może być niższa niż wnioskowana, podejmuje Burmistrz Rogoźna.

Kryteria oceny ofert:

 

formalne

merytoryczne

 • oferta złożona w terminie
 • oferta złożona na właściwym formularzu
 • oferta złożona przez podmiot uprawniony
 • oferta kompletnie wypełniona
 • oferta prawidłowo podpisana
 • oferta zawiera wymagane załączniki
 • załączniki prawidłowo podpisane
 • organizacja prowadzi działalność w dziedzinie, której dotyczy zadanie
 • możliwość realizacji zadania przez organizację
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
 • proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane
 • udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł
 • wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
 • realizacja zadań w poprzednich latach, rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków

 

Inne ważne informacje
termin składania ofert
do 23 września 2019 roku, decyduje wpływ do kancelarii urzędu
miejsce składania ofert
Urząd Miejski w Rogoźnie
ul. Nowa 2
64 – 610 Rogoźno       
termin wyboru ofert
w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert
informacja o wynikach
ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
 • na stronie internetowej Gminy Rogoźno,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
dodatkowe informacje
Urząd Miejski w Rogoźnie
pokój nr 13
nr tel. 785 009 424

 

 • formularz oferty oraz formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Pożytek publiczny 2019
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie dostępna jest w BIP, w zakładce Urząd Miejski -  Ochrona danych osobowych w Urzędzie

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

 

 

Rodzaj zadania

 

 

Oferent

 

 

Nazwa zadania

 

Dotacja

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Organizacja, przygotowanie i funkcjonowanie na terenie wiejskim drużyny seniorów piłki nożnej, w tym udział w rozgrywkach klasy B WZPN w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020

Klub Sportowy Tornado Tarnowo

Organizacja, przygotowanie i funkcjonowanie na terenie wiejskim drużyny seniorów piłki nożnej, w tym udział w rozgrywkach klasy B WZPN w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020

25 000,00 zł

 

 

Rogoźno, dnia 27 września 2019 r.


 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Rodzaj zadania

Oferent

Nazwa zadania

Dotacja

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Organizacja i przygotowanie drużyny seniorów do rozgrywek klasy B WZPN i uczestnictwo w rozgrywkach Jesień 2019

Rogoziński Klub Sportowy Wełna

Organizacja i przygotowanie drużyny seniorów do rozgrywek klasy B WZPN i uczestnictwo w rozgrywkach Jesień 2019

35 000,00 zł

 

 

Rogoźno, dnia 1 sierpnia 2019 r.

 


Burmistrz Rogoźna

ogłasza

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Zadanie

Organizacja i przygotowanie drużyny seniorów do rozgrywek klasy B WZPN i uczestnictwo w rozgrywkach Jesień 2019

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

35 000 zł

w roku 2018 zadanie nie było realizowane

tryb zlecenia realizacji zadania

 

powierzenie

 

termin realizacji zadania

01.08.2019 – 15.12.2019

         

 

Wymagania formalne wobec oferenta:

 

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku, poz.688), prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Wymagania formalne dotyczące oferty:

1)       oferta powinna zostać złożona na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

2)       oferta powinna być kompletnie wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby – zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w formularzu,

3)       do oferty należy załączyć:

a)       zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub z ewidencji klubów sportowych zawierające aktualne dane – w przypadku organizacji nie zarejestrowanych w KRS,

b)       aktualny tekst statutu,

c)       oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji  - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby inne niż wymienione w KRS lub zaświadczeniu,

4)       w przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu załączników.

Wymagania merytoryczne:

1)       w ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie realizacji zadania wynikającym z ogłoszenia,

2)       w przypadku świadczenia pracy przez wolontariuszy lub pracy społecznej członków  organizacji:

 1. wymagane jest porozumienie, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. porozumienie powinno precyzować zakres wykonywanej pracy oraz liczbę godzin wykonywanej pracy,

3)       wydatki ponoszone z dotacji muszą być:

 1. niezbędne dla realizacji zadania i wynikające z kosztorysu,
 2. racjonalne i efektywne,
 3. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,
 4. udokumentowane,

4)       dokumentami potwierdzającymi wydatki, mogą być: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, noty korygujące, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, rachunki do tych umów, porozumienia wolontariackie,

5)       wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków przeznaczonych na realizację zadania, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych,

6)       dokumenty źródłowe stanowiące dowód poniesienia wydatku, powinny być wystawione na organizację pozarządową oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis, zawierający:

 1. pieczęć organizacji,
 2. opis wydatku i jego przeznaczenia,
 3. numer umowy,
 4. kwotę kosztu kwalifikowanego w ramach zadania,
 5. wskazanie źródła finansowania (dotacja, wkład własny, środki pozyskane z innych źródeł),
 6. akceptację wydatku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym podpisaną przez osoby upoważnione,

7)       w przypadku zawierania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług:

 1. wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej – 14,70 zł,
 2. strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,

8)       w przypadku organizowania zajęć , wyjazdów grupowych należy sporządzić listę uczestników zawierającą: imię, nazwisko, adres, nr telefonu opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej,

9)       Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujących wielkościach:

 1. zwiększenie kosztów nie więcej niż 15%;
 2. zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.

Tryb wyboru ofert:

Złożone oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami określonymi w:

 • Uchwale Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2019,
 • Zarządzeniu Nr OR.0050.1.58.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady postępowania konkursowego:

 • powołana komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego,
 • każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym,
 • oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone,
 • komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1 do 5 za każde kryterium oceny, uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów,
 • ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji, która może być niższa niż wnioskowana, podejmuje Burmistrz Rogoźna.

Kryteria oceny ofert:

 

formalne

merytoryczne

 

 • oferta złożona w terminie
 • oferta złożona na właściwym formularzu
 • oferta złożona przez podmiot uprawniony
 • oferta kompletnie wypełniona
 • oferta prawidłowo podpisana
 • oferta zawiera wymagane załączniki
 • załączniki prawidłowo podpisane
 • organizacja prowadzi działalność w dziedzinie, której dotyczy zadanie
 
 • możliwość realizacji zadania przez organizację
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
 • proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane
 • udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł
 • wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
 • realizacja zadań w poprzednich latach, rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków

 

 

Inne ważne informacje

 

 

termin składania ofert

 

do 31 lipca 2019 roku, decyduje wpływ do kancelarii urzędu

miejsce składania ofert

 

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64 – 610 Rogoźno                    

 

 

termin wyboru ofert

 

 

w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert

informacja o wynikach

 

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
 • na stronie internetowej Gminy Rogoźno,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

           

 

dodatkowe informacje

 

 

Urząd Miejski w Rogoźnie

pokój nr 13

nr tel. 785 009 424

 

 

 • formularz oferty oraz formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Pożytek publiczny 2019
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie dostępna jest w BIP, w zakładce Urząd Miejski -  Ochrona danych osobowych w Urzędzie

 

 

Burmistrz Rogoźna zaprasza do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:

 • nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
 • oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 31 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Rodzaj zadania
Oferent
Nazwa zadania
Dotacja
Ratownictwo i ochrona ludności
Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpieliska przy ul. Plażowej w  Rogoźnie  w sezonie kąpielowym 2019
WOPR Woj. Wielkopolskiego Oddział Miejsko – Powiatowy w Rogoźnie
Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, przy ul. Plażowej w  Rogoźnie  w sezonie kąpielowym 2019
22 000,00 zł
Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego,  kąpieliska na terenie Ośrodka Za Jeziorem w  Rogoźnie w sezonie kąpielowym 2019
WOPR Woj. Wielkopolskiego Oddział Miejsko – Powiatowy w Rogoźnie
Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego,  kąpieliska na terenie Ośrodka Za Jeziorem w  Rogoźnie w sezonie kąpielowym 2019
25 000,00 zł
Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpieliska nad Jeziorem Nienawiszcz Duży w  Nienawiszczu w sezonie kąpielowym 2019
WOPR Woj. Wielkopolskiego Oddział Miejsko – Powiatowy w Rogoźnie
Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpieliska nad Jeziorem Nienawiszcz Duży w  Nienawiszczu w sezonie kąpielowym 2019
23 000,00 zł

 

Rogoźno, dnia 13 czerwca 2019 r.


 

Sprawozdanie z wykonania programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego za 2018 rok.pdf


Burmistrz Rogoźna

ogłasza

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: ratownictwo i ochrona ludności

 

Zadanie 1
Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpieliska przy ul. Plażowej w  Rogoźnie  w sezonie kąpielowym 2019
środki finansowe przeznaczone na realizację zadania
22 000 zł
w roku 2018 zadanie nie było realizowane
tryb zlecenia realizacji zadania
 
powierzenie
 
termin realizacji zadania
powinien obejmować co najmniej sezon kąpielowy: 24.06.2019 – 31.08.2019
 
 
 
 
 

 

Zadanie 2
Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego,  kąpieliska na terenie Ośrodka Za Jeziorem w  Rogoźnie w sezonie kąpielowym 2019
środki finansowe przeznaczone na realizację zadania
25 000 zł
w roku 2018 zadanie nie było realizowane
tryb zlecenia realizacji zadania
 
powierzenie
 
termin realizacji zadania
powinien obejmować co najmniej sezon kąpielowy: 24.06.2019 – 31.08.2019
 
 
 
 
 

 

Zadanie 3
Zorganizowanie i kompleksowa obsługa, w tym zapewnienie ratownictwa wodnego, kąpieliska nad Jeziorem Nienawiszcz Duży w  Nienawiszczu w sezonie kąpielowym 2019
środki finansowe przeznaczone na realizację zadania
23 000 zł
w roku 2018 zadanie nie było realizowane
tryb zlecenia realizacji zadania
 
powierzenie
 
termin realizacji zadania
powinien obejmować co najmniej sezon kąpielowy: 24.06.2019 – 31.08.2019
 
 
 
 
 

 

Warunki realizacji zadań 1-3:

 1. przygotowanie kąpieliska: montaż pomostów, demontaż i konserwacja pomostów po zakończeniu sezonu, wytyczenie stref do kąpieli, czyszczenie dna kąpieliska, utrzymanie czystości i porządku na plaży;
 2. zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na terenie kąpieliska, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482 ze zm.) i aktami wykonawczymi;
 3. zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w terminie 24.06 – 31.08.2019 r.;
 4. zorganizowanie sanitariatów i bieżąca dbałość o ich należyty stan;

 

Wymagania formalne wobec oferenta:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku, poz.688), prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze ratownictwo i ochrona ludności- ratownictwo wodne.

 

Wymagania formalne dotyczące oferty:

 1. oferta powinna zostać złożona na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
 2. oferta powinna być kompletnie wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby – zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w formularzu,
 3. do oferty należy załączyć:
  1. zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub z ewidencji klubów sportowych zawierające aktualne dane – w przypadku organizacji nie zarejestrowanych w KRS,
  2. aktualny tekst statutu,
  3. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji  - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby inne niż wymienione w KRS lub zaświadczeniu,
 4. w przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu załączników.

 

Wymagania merytoryczne:

 1. w ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie realizacji zadania wynikającym z ogłoszenia,
 2. w przypadku świadczenia pracy przez wolontariuszy lub pracy społecznej członków  organizacji:
  1. wymagane jest porozumienie, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. porozumienie powinno precyzować zakres wykonywanej pracy oraz liczbę godzin wykonywanej pracy,
 3. wydatki ponoszone z dotacji muszą być:
  1. niezbędne dla realizacji zadania i wynikające z kosztorysu,
  2. racjonalne i efektywne,
  3. faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,
  4. udokumentowane,
 4. dokumentami potwierdzającymi wydatki, mogą być: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, noty korygujące, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, rachunki do tych umów, porozumienia wolontariackie,
 5. wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków przeznaczonych na realizację zadania, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych,
 6. dokumenty źródłowe stanowiące dowód poniesienia wydatku, powinny być wystawione na organizację pozarządową oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis, zawierający:
  1. pieczęć organizacji,
  2. opis wydatku i jego przeznaczenia,
  3. numer umowy,
  4. kwotę kosztu kwalifikowanego w ramach zadania,
  5. wskazanie źródła finansowania (dotacja, wkład własny, środki pozyskane z innych źródeł),
  6. akceptację wydatku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym podpisaną przez osoby upoważnione,
 7. w przypadku zawierania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług:
  1. wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej – 14,70 zł,
  2. strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,
 8. w przypadku organizowania zajęć , wyjazdów grupowych należy sporządzić listę uczestników zawierającą: imię, nazwisko, adres, nr telefonu opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej,
 9. Dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w następujących wielkościach:
  1. zwiększenie kosztów nie więcej niż 15%;
  2. zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.

 

Tryb wyboru ofert:

Złożone oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami określonymi w:

 • Uchwale Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2019,
 • Zarządzeniu Nr OR.0050.1.58.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady postępowania konkursowego:

 • powołana komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego,
 • każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym,
 • oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone,
 • komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1 do 5 za każde kryterium oceny, uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów,
 • ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji, która może być niższa niż wnioskowana, podejmuje Burmistrz Rogoźna.

 

Kryteria oceny ofert:

formalne
merytoryczne
 • oferta złożona w terminie
 • oferta złożona na właściwym formularzu
 • oferta złożona przez podmiot uprawniony
 • oferta kompletnie wypełniona
 • oferta prawidłowo podpisana
 • oferta zawiera wymagane załączniki
 • załączniki prawidłowo podpisane
 • organizacja prowadzi działalność w dziedzinie, której dotyczy zadanie
 • możliwość realizacji zadania przez organizację
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
 • proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane
 • udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł
 • wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
 • realizacja zadań w poprzednich latach, rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków

 

 
Inne ważne informacje
 
 
termin składania ofert
 
do 11 czerwca 2019 roku, decyduje wpływ do kancelarii urzędu
miejsce składania ofert
 
Urząd Miejski w Rogoźnie
ul. Nowa 2
64 – 610 Rogoźno          
 
 
termin wyboru ofert
 
 
w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert
informacja o wynikach
 
ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
 • na stronie internetowej Gminy Rogoźno,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.
                    
 
dodatkowe informacje
 
 
Urząd Miejski w Rogoźnie
pokój nr 13
nr tel. 785 009 424
 

 

 • formularz oferty oraz formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Pożytek publiczny 2019
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie dostępna jest w BIP, w zakładce Urząd Miejski -  Ochrona danych osobowych w Urzędzie

Burmistrz Rogoźna zaprasza do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:

 • nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
 • oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 11 czerwca 2019 roku (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

 


 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

rodzaj zadania

oferent

nazwa zadania

dotacja

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną

Rogoziński Klub Sportowy Wełna

Organizacja całorocznych zajęć w piłkę nożną

65 000,00 zł

Fundacja Piotra Reissa

Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Rogoźna

12 400,00 zł

Fundacja Lech Poznań Football Academy

Organizacja szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych i rozgrywkach ligowych WZPN

9 600,00 zł

Organizowanie zajęć żeglarskich

Uczniowski Klub Sportowy “Dwójka”

Organizowanie zajęć żeglarskich

13 000,00 zł

Klub Żeglarski Kotwica

Organizacja zajęć żeglarskich w 2019 roku

27 000,00 zł

Organizowanie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie

Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z tenisa stołowego przez Sekcję Tenisa Stołowego „Gamaja” Rogoźno

2 500,00 zł

Organizowanie zajęć sportowych w zakresie piłki koszykowej

Uczniowski Klub Sportowy “Dwójka”

Organizowanie zajęć sportowych w zakresie piłki koszykowej

9 000,00 zł

Upowszechnianie sportów walki z nastawieniem na sporty obronne, w szczególności dla kobiet

Rogozińskie Stowarzyszenie Klub Sportów i Sztuk Walki „Apogeum”

Upowszechnianie sportów walki z nastawieniem na sporty obronne, w szczególności dla kobiet

5 000,00 zł

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrona zdrowia

Małe formy wczasów – organizacja zajęć rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek

Baranek – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy

Wędrówki po Jurajskim Parku

6 000,00 zł

Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – koszykówka

Uczniowski Klub Sportowy “Dwójka”

Rozwijanie sprawności dzieci i młodzieży – koszykówka

11 000,00 zł

Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – tenis stołowy

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie

Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z tenisa stołowego przez Sekcje Tenisa Stołowego „Gamaja” Rogoźno. Udział dzieci i młodzieży w zawodach i rozgrywkach sportowych.

7 000,00 zł

Kompleksowe wsparcie chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych

Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa

Kompleksowe wsparcie chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych

10 000,00 zł

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży z Gminy Rogoźno w formie zajęć z zakresu umuzykalnienia, wychowania muzycznego i nauki gry na instrumentach

Stowarzyszenie Przyjaciół Społecznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Rogoźnie

Umuzykalnianie dzieci i młodzieży oraz popularyzacja muzyki klasycznej

22 000,00 zł

Ratownictwo i ochrona ludności

Szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej oraz edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych

WOPR Woj. Wielkopolskiego Oddział Miejsko – Powiatowy w Rogoźnie

Ratownictwo i ochrona ludności

20 000,00 zł

 

Rogoźno, dnia 20 marca 2019 r.


 

Burmistrz Rogoźna

ogłasza 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:

 •  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 •  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrona  zdrowia,
 •  nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 • ratownictwo i ochrona ludności.

 

Burmistrz Rogoźna zaprasz do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:

 • nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
 • oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 11 marca 2019 roku (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).


 

Konsultacje społeczne w sprawie

 

Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2019

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. Nr 96, poz. 450 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Rogoźno do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2019.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony poniżej Projekt „Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2019”. Propozycje na piśmie prosimy składać nie później niż do dnia 23 listopada 2018 r. w Kancelarii (pokój nr 15) Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: um@rogozno.pl w tym samym terminie. Organizacje biorące udział w konsultacji są zobowiązane do przekazania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem: statutu lub dokumentu określającego cele statutowe organizacji, informacji o siedzibie, formie prawnej, osobach uprawnionych do reprezentowania organizacji na zewnątrz.

 

załącznik:

Projekt Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2019


drukuj pobierz pdf    

wstecz