nazwa dokumentu: Utrzymanie czystości i porządku w gminach 2018

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

 

Konsultacje społeczne nt. projektu uchwały (z dnia 22.11.2018 r.) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018., poz. 944 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.

 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 23.11.2018 r., a termin zakończenia na dzień 24.12.2018 r.

 

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiety/formularza uwag, umieszczonego wraz z projektem uchwały podlegającym zaopiniowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie- bip w zakładce „Konsultacje społeczne”.

 

Termin składania uwag upływa z dniem 07.12.2018 r

 

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:

  1. e-maila, na adres um@rogozno.pl
  2. pisma wysłanego lub dostarczonego na adres – Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 Rogoźno, dnia 23.11.2018 r.

 

Załączniki:

 
informacje wprowadził:Klaudia Mruk
informacje wytworzył:WGNRiO
data dodania: 23 Listopada 2018
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2009-04-28 08:43:37
data wyworzenia: WGNRiO / 23 Listopada 2018