nazwa dokumentu: Pożytek publiczny 2011

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2011


Ogłoszenie wyników powtórzonego otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2011 roku przez podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego


BURMISTRZ ROGOŹNA

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2011

ogłasza w dniu 8 kwietnia 2011r.
powtórzony otwarty konkurs ofert
na wykonywanie zadań publicznych w 2011 roku
przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
(plik do pobrania)


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2011 roku


BURMISTRZ ROGOŹNA

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2011

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonywanie zadań publicznych w 2011 roku
przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
(kliknij)

 


Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy z organizacjami

na rok 2011

 

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Rogoźno do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2011.

 

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony poniżej Projekt Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2011”. Propozycje na załączonym formularzu prosimy składać nie później niż do dnia 10 listopada 2010 r. w Kancelarii (pokój nr 15) Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kultura@rogozno.pl w tym samym terminie.

Załączniki:


                Zapraszamy, w ramach konsultacji, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) działające na terenie Gminy Rogoźno, do wyrażania swojego stanowiska i zgłaszania uwag oraz wniosków do projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu.

Stanowiska prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2010 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego lub pocztą elektroniczną na adres um@rogozno.pl.

Organizacje biorące udział w konsultacji są zobowiązane do przekazania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem: statutu lub dokumentu określającego cele statutowe organizacji, informacji o siedzibie, formie prawnej, osobach uprawnionych do reprezentowania organizacji na zewnątrz.

Załączniki:

 
informacje wprowadził:Daniel Lis
informacje wytworzył:Baej Cisowski / Jarosaw Dolatowski
data dodania: 30 Kwietnia 2012
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-22 09:50:38
data wyworzenia: Baej Cisowski / Jarosaw Dolatowski / 26 Października 2010