nazwa dokumentu: Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

 

konsultacje społeczne nt. projektu uchwały ( z dnia 22.10.2019 r.) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno.

Na podstawie art.5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2019., poz. 688 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 22.10.2019 r., a termin zakończenia na dzień 20.11.2019 r.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiety/formularza uwag, umieszczonego wraz z projektem uchwały podlegającym zaopiniowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie – bip, w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Termin składania uwag upływa z dniem 5.11.2019 r.

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach mogą zgłaszać pisemne swoje uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:

  1. e-maila, na adres um@rogozno.pl;
  2. pisma wysłanego lub dostarczonego na adres – Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Rogoźno, dnia 22.10.2019 r.      

 
informacje wprowadził:Klaudia Mruk
informacje wytworzył:Anna Niespodziana
data dodania: 22 Października 2019
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2009-05-07 11:07:27
data wyworzenia: Anna Niespodziana / 22 Października 2019