nazwa dokumentu: Konsultacje społeczne na temat Statutów Sołectw

 

Na podstawie art. 5a i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz Uchwały nr LVIII/153/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rogoźno (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015 roku poz. 6127) Burmistrz Rogoźna

przystępuje do konsultacji społecznych projektów Statutów Sołectw Gminy Rogoźno.

Przedmiotem konsultacji będzie 19 projektów Statutów Sołectw.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 27.03.2023 r., a termin zakończenia na dzień 21.04.2023 r.

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnych uwag, ankiety umieszczonej wraz z projektem podlegającym zaopiniowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie – bip w zakładce „Konsultacje społeczne”. Mieszkańcy sołectw uprawnieni do udziału w konsultacjach mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do projektu dotyczącego ich Sołectwa za pomocą: e-mail, na adres um@rogozno.pl.

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Ankieta

 

Projekty statutów

 

Informacja Burmistrza Rogoźna o wynikach konsultacji

 
informacje wprowadził:Kazimierz Lis
informacje wytworzył:Jarosaw Dolatowski
data dodania: 27 Marca 2023
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2009-06-02 12:49:17
data wyworzenia: Jarosaw Dolatowski / 27 Marca 2023