nazwa dokumentu: Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2020 roku

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

Konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2020 roku oraz określenia sezonu kąpielowego

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) oraz uchwały nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno w 2020 roku oraz określenia sezonu kąpielowego.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 8.01.2020 r., a termin zakończenia na dzień 6.02.2020 r.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiety/formularza uwag, umieszczonego wraz z projektem uchwały podlegającym zaopiniowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie- bip w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Termin składania uwag upływa z dniem 6.02.2020 r

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:

  1. e-maila, na adres um@rogozno.pl
  2. pisma wysłanego lub dostarczonego na adres – Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

 Rogoźno, dnia 3.01.2020 r.

 
informacje wprowadził:Kazimierz Lis
informacje wytworzył:Natalia Pietrowiak
data dodania: 9 Stycznia 2020
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-22 08:38:08
data wyworzenia: Natalia Pietrowiak / 9 Stycznia 2020