nazwa dokumentu: Utrzymanie czystości i porządku w gminach 2015

Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna

 

Konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Rogoźna ogłasza konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w  sprawie  ustalenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 t.j. z późn. zm.) oraz Uchwały nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010r w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 20 listopada 2015 r., a termin zakończenia na dzień 20 grudnia 2015 r.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiety/formularza uwag, umieszczonego wraz z projektem uchwały podlegającym zaopiniowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie- bip w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Termin składania uwag upływa z dniem 07.12.2015r

 

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:

1) fax-u, na nr 67/2618075,

2) e-maila, na adres um@rogozno.pl

3) pisma wysłanego na adres – Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Rogoźno, dnia 20.11.2015 r.

Załączniki:

 


 

Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna

 

Konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w  sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno

 

Burmistrz Rogoźna ogłasza konsultacje społeczne nt. projektu uchwały w  sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 t.j. z późn. zm.) oraz Uchwały nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010r w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w  sprawie  przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 20 listopada 2015 r., a termin zakończenia na dzień 20 grudnia 2015 r.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiety/formularza uwag, umieszczonego wraz z projektem uchwały podlegającym zaopiniowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie- bip w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Termin składania uwag upływa z dniem 07.12.2015r

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:

1) fax-u, na nr 67/2618075,

2) e-maila, na adres um@rogozno.pl

3) pisma wysłanego na adres – Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Rogoźno, dnia 20.11.2015 r.

 

Załączniki:

 
informacje wprowadził:Mariusz anucha
informacje wytworzył:WGNRiO
data dodania: 20 Listopada 2015
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-04-22 09:44:34
data wyworzenia: WGNRiO / 20 Listopada 2015