nazwa dokumentu: Konsultacje społeczne nt. projektu uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie ( z dnia 17.12.2020 r.) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Burmistrza Rogoźna

ogłasza

 

konsultacje społeczne nt. projektu uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie ( z dnia 17.12.2020 r.) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

Na podstawie art. 5 ust.1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień  17.12.2020 r., a termin zakończenia na dzień 18.01.2021r.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiety, umieszczonej wraz z projektem uchwały podlegającym zaopiniowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie – bip w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Termin składania uwag upływa z dniem 02.01.2021 r.

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:

  1. e-mail, na adres um@rogozno.pl
  2. pisma dostarczonego lub wysłanego pocztą na adres – Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, z dopiskiem „Konsultacje” (decyduje data wpływu do Urzędu).    

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje wprowadził:Micha Malanka
informacje wytworzył:Anna Niespodziana
data dodania: 18 Grudnia 2020
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2009-05-15 10:56:08
data wyworzenia: Anna Niespodziana / 18 Grudnia 2020