Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Burmistrza Rogoźna ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rogoźno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrza Rogoźna

ogłasza

konsultacje społeczne dotyczące projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rogoźno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 5 ust.1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 559 ze zm.), art. 54 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029) oraz Uchwały nr LVIII/153/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rogoźno (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015 roku poz. 6127).

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rogoźno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” .

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 01.06.2022 r., a termin zakończenia na dzień 21.06.2022 r..

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie pisemnych uwag, formularza umieszczonego wraz z projektem Programu podlegającym zaopiniowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie – bip w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:

  1. e-mail, na adres um@rogozno.pl
  2. pisma dostarczonego lub wysłanego pocztą na adres – Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, z dopiskiem „Uwagi do Programu Ochrony Środowiska” (decyduje data wpływu do Urzędu).    

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA

Formularz zgłaszania uwag

 

Podsumowanie z konsultacji społecznych

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz