Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » POŻYTEK PUBLICZNY » Pożytek publiczny 2021
A A A

POŻYTEK PUBLICZNY: Pożytek publiczny 2021

 

Burmistrz Rogoźna zaprasza do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert

 

Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:

 • nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
 • oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 30 lipca 2021 roku (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

 

Ogłoszenie

Formularz oferty realizacji zadania publicznego

Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego


 


 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT   1 czerwca 2021

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT    3 sierpnia 2021

 

 


 

Burmistrz Rogoźna zaprasza do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert.


Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:

    nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
    imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
    oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 31 maja 2021 roku (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

 

Ogłoszenie

Formularz - zgłoszenie

Formularz - sprawozdanie

 


 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

 

Burmistrz Rogoźna zaprasza do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:

 • nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
 • oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 22 marca 2021 roku (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

 

Konkurs 2021

Formularz - oferta

Formularz - sprawozdanie

 

 


 

Burmistrz Rogoźna

ogłasza

na podstawie art. 25 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

Zadanie 1

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno schronienia, posiłku i niezbędnej odzieży, jeżeli są tego pozbawione

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

140 255 zł

w roku 2019 i 2020:

259 085,90 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

powierzenie

 

termin realizacji zadania

01.01.2021– 31.12.2021

warunki realizacji zadania

1) zadanie będzie realizowane względem osób skierowanych pisemnie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie;

2) oferent, składając ofertę powinien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896);

3) skierowanie może być dokonane telefonicznie i potwierdzone pisemnie w terminie 3 dni od daty zgłoszenia;

4) okres zapewnienia schronienia określa indywidualnie dla każdej skierowanej osoby decyzja administracyjna;

5) zleceniobiorca jest zobowiązany, do niezwłocznego zapewnienia każdej skierowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie osobie bezdomnej możliwości skorzystania m.in. z; całodziennego schronienia i wyżywienia, w tym jednego posiłku gorącego, pracy socjalnej świadczonej przez na rzecz beneficjentów zadania, zapewnienia warunków do wykonywania czynności higienicznych, zaopatrzenia w środki czystości, higieny osobistej, leki i środki opatrunkowe, bieliznę, odzież i obuwie adekwatne do pory roku oraz do zapewnienia innych świadczeń zgodnych z zakresem, wskazanym w treści Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896) - zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia.

6) zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru umożliwiającego wykazanie liczby osób korzystających ze schronienia w poszczególnych dniach w okresie miesiąca;

7) w przypadku przyjęcia osoby bezdomnej do schroniska, odpłatność będzie uiszczana za ilość dni pobytu w schronisku osoby bezdomnej; płatność będzie zrealizowana na podstawie zestawienia wykazującego faktyczną realizację zadania, tj. liczbę dni pobytu w schronisku osoby bezdomnej, sporządzonego przez zleceniobiorcę za okres pełnego miesiąca i przedłożonego zleceniodawcy, na warunkach określonych szczegółowo w umowie;

8) zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania zleceniodawcy o: zatrudnieniu osoby bezdomnej, samowolnym opuszczeniu przez osobę bezdomną schroniska oraz o skreśleniu osoby bezdomnej z listy mieszkańców schroniska;

 

Odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego w związku z tym, że rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.

         

 

Zadanie 2

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno tymczasowego schronienia w formie miejsca w ogrzewalni

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

500 zł

w roku 2019 i 2020:

0 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

powierzenie

 

termin realizacji zadania

01.01.2021– 31.12.2021

warunki realizacji zadania

1) prawo pobytu w ogrzewalni mają osoby bezdomne i czasowo pozbawione schronienia przebywające na terenie Gminy Rogoźno;

2) oferent, składając ofertę powinien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896).              

3) zleceniobiorca (oferent, z którym zostanie podpisana umowa realizacji zadania) jest zobowiązany do zapewnienia zakresu usług zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896) - zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia;

4) ogrzewalnia powinna być ulokowana na terenie Gminy Rogoźno a w innym przypadku oferta powinna zawierać zobowiązanie oferenta do zapewnienia transportu osoby zainteresowanej skorzystaniem z noclegowni na telefoniczne zgłoszenie;

5) zleceniobiorca będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru umożliwiającego wykazanie liczby osób korzystających z ogrzewalni w poszczególnych dniach w okresie miesiąca;

Odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego w związku z tym, że rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.

         

 

Zadanie 3

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

500 zł

w roku 2019 i 2020:

0 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

 

powierzenie

 

termin realizacji zadania

01.01.2021– 31.12.2021

warunki realizacji zadania

1) prawo pobytu w noclegowni mają osoby bezdomne i czasowo pozbawione schronienia przebywające na terenie Gminy Rogoźno;

2) oferent, składając ofertę powinien spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896).

3) zleceniobiorca (oferent, z którym zostanie podpisana umowa realizacji zadania) jest zobowiązany do zapewnienia zakresu usług zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896) - zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia;

4) noclegownia powinna być ulokowana na terenie Gminy Rogoźno a w innym przypadku oferta powinna zawierać zobowiązanie oferenta do zapewnienia transportu osoby zainteresowanej skorzystaniem z noclegowni na telefoniczne zgłoszenie;

5) zleceniobiorca będzie zobowiązany prowadzić względem osoby korzystającej z noclegowni pracę socjalną w kierunku rozwiązania trudnej sytuacji życiowej tej osoby;

6) zleceniobiorca będzie zobowiązany do prowadzenia rejestru umożliwiającego wykazanie liczby osób korzystających z noclegowni w poszczególnych dniach w okresie miesiąca;

Odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego w związku z tym, że rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.

         

 

Wymagania formalne wobec oferenta:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057), prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Wymagania formalne dotyczące oferty:

1)      oferta powinna zostać złożona na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),

2)      oferta powinna być kompletnie wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby – zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w formularzu,

3)      do oferty należy załączyć:

a)      zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub z ewidencji klubów sportowych zawierające aktualne dane – w przypadku organizacji nie zarejestrowanych w KRS,

b)      aktualny tekst statutu,

c)      oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r., poz. 896);

d)      oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji  - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby inne niż wymienione w KRS lub zaświadczeniu,

4)      w przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu załączników.

 

Wymagania merytoryczne:

1)      w ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie realizacji zadania wynikającym z ogłoszenia,

2)      w przypadku świadczenia pracy przez wolontariuszy lub pracy społecznej członków  organizacji:

a)      wymagane jest porozumienie, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)      porozumienie powinno precyzować zakres wykonywanej pracy oraz liczbę godzin wykonywanej pracy,

3)      wydatki ponoszone z dotacji muszą być:

a)      niezbędne dla realizacji zadania i wynikające z kosztorysu,

b)      racjonalne i efektywne,

c)      faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

d)      udokumentowane,

4)      dokumentami potwierdzającymi wydatki, mogą być: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, noty korygujące, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, rachunki do tych umów, porozumienia wolontariackie,

5)      wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków przeznaczonych na realizację zadania, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych,

6)      dokumenty źródłowe stanowiące dowód poniesienia wydatku, powinny być wystawione na organizację pozarządową oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis, zawierający:

a)      pieczęć organizacji,

b)      opis wydatku i jego przeznaczenia,

c)      numer umowy,

d)      kwotę kosztu kwalifikowanego w ramach zadania,

e)      wskazanie źródła finansowania (dotacja, wkład własny, środki pozyskane z innych źródeł),

f)       akceptację wydatku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym podpisaną przez osoby upoważnione,

7)      w przypadku zawierania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług:

a)      wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż aktualnie obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej,

b)      strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,

8)      w przypadku organizowania zajęć , wyjazdów grupowych należy sporządzić listę uczestników zawierającą: imię, nazwisko, adres, nr telefonu opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej

9)      w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów; zmiany o wartości wyższej niż 500 zł oraz dodanie lub usunięcie pozycji  z zestawienia kosztów wymagają złożenia przez zleceniobiorcę aktualizacji kalkulacji kosztów i aneksu do umowy.

 

Tryb wyboru ofert:

Złożone oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr OR.0050.1.58.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zasady postępowania konkursowego:

1)      powołana komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego,

2)      każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym,

3)      oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone,

4)      komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1 do 5 za każde kryterium oceny, uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów,

5)      ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji, która może być niższa niż wnioskowana, podejmuje Burmistrz Rogoźna.

 

Kryteria oceny ofert:

Formalne

1)      oferta złożona w terminie,

2)      oferta złożona na właściwym formularzu,

3)      oferta złożona przez podmiot uprawniony,

4)      oferta kompletnie wypełniona,

5)      oferta prawidłowo podpisana,

6)      oferta zawiera wymagane załączniki,

7)      załączniki prawidłowo podpisane,

8)      organizacja prowadzi działalność w dziedzinie, której dotyczy zadanie.

 

Merytoryczne

 

1)      możliwość realizacji zadania przez organizację,

2)      kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)      proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,

4)      udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,

5)      wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

6)      realizacja zadań w poprzednich latach, rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków.

 

 

 

Inne ważne informacje

 

 

termin składania ofert

 

do 22 grudnia 2020 roku, decyduje wpływ do kancelarii urzędu

miejsce składania ofert

 

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64 – 610 Rogoźno                  

 

 

termin wyboru ofert

 

 

w ciągu 2 dni od upływu terminu składania ofert

informacja o wynikach

 

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
 • na stronie internetowej Gminy Rogoźno,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

          

 

dodatkowe informacje

 

 

Urząd Miejski w Rogoźnie

pokój nr 13

nr tel. 785 009 424

 

 

 • formularz oferty oraz formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Pożytek publiczny 2021

 

formularz oferty realizacji zadania publicznego

formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

Burmistrz Rogoźna zaprasza do udziału w komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Zgłoszenie, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji, powinno zawierać:

 • nazwę, adres siedziby, nr KRS lub zaświadczenie z właściwej ewidencji podmiotu dokonującego zgłoszenia,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wskazanej na członka komisji konkursowej,
 • oświadczenie osoby wskazanej o zgodzie na udział w pracach komisji konkursowej i członkostwie w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie do 22 grudnia 2020 roku (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

 

 


 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

 

Rodzaj zadania

 

 

Oferent

 

 

Nazwa zadania

 

Dotacja

 

Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno schronienia, posiłku i niezbędnej odzieży, jeżeli są tego pozbawione

Stowarzyszenie Monar

Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno w schroniskach dla osób bezdomnych w Rożnowicach, Poznaniu i Gościejewie

 

 

137 970,00 zł

 

 

 

 

Rogoźno, dnia 23 grudnia 2020 r.

 

 

 


 

Konsultacje społeczne w sprawie

 

Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2021

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Rogoźno do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2021.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony poniżej Projekt „Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2021". Propozycje na piśmie prosimy składać nie później niż do dnia 9 listopada 2020 r. w Kancelarii (pokój nr 15) Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: um@rogozno.pl w tym samym terminie. Organizacje biorące udział w konsultacji są zobowiązane do przekazania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem: statutu lub dokumentu określającego cele statutowe organizacji, informacji o siedzibie, formie prawnej, osobach uprawnionych do reprezentowania organizacji na zewnątrz.

 

Projekt Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

 


Dokumenty do pobrania:
Formularz_s
(wprowadził: Kazimierz Lis 2021-07-07 22:23:21)
rozmiar pliku: 26.9Kb
Formularz
(wprowadził: Kazimierz Lis 2021-07-07 22:22:46)
rozmiar pliku: 34.4Kb
Ogloszenie_B
(wprowadził: Kazimierz Lis 2021-07-07 22:22:01)
rozmiar pliku: 24Kb
formularz oferty realizacji zadania publicznego(1).d
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-12-01 13:48:46)
rozmiar pliku: 34.8Kb
formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego(1).d
(wprowadził: Michał Maślanka 2020-12-01 13:48:46)
rozmiar pliku: 27.5Kb
Projekt Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
(wprowadził: Kazimierz Lis 2020-10-23 11:24:17)
rozmiar pliku: 403.9Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz