Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » POŻYTEK PUBLICZNY » Pożytek publiczny 2013
A A A

POŻYTEK PUBLICZNY: Pożytek publiczny 2013

 

BURMISTRZ ROGOŹNA na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2013 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. (plik do pobrania)

 


 

KOMUNIKAT BURMISTRZA ROGOŹNA

 

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr. 234, poz. 1536 ze zm.) do zgłaszania  kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w ramach konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2013 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Rogoźna, oraz osoby wskazane przez organizacje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do składu komisji konkursowej mogą zostać wybrane osoby wskazane przez organizacje  pozarządowe oraz podmioty  wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które nie biorą udziału w konkursie. Udział w pracach komisji jest bezpłatny.

Zgłoszenie powinno zawierać:

ü  imię i nazwisko kandydata,

ü  dane kontaktowe kandydata: adres, nr tel., adres e-mail,

ü  nazwę organizacji dokonującej zgłoszenia,

ü  imię i nazwisko, funkcję, dane kontaktowe osoby reprezentującej organizację,

ü  aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji, ewentualnie statut organizacji poświadczony za zgodność z oryginałem,

ü  oświadczenie kandydata zawierające informację o tym z jakimi organizacjami pozarządowymi jest związany oraz jego zgodę na udział w pracach komisji opatrzone własnoręcznym podpisem.


Zgłoszeń należy dokonywać pocztą lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2 do dnia 31 stycznia 2013 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia).

 

Burmistrz
/-/ inż. Bogusław Janus

 

Rogoźno, 17.01.2013r.

 


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2013 roku.pdf

 

 

BURMISTRZ ROGOŹNA

 

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2013 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Rogoźno, 10.01.2013r.

 

Ostateczny termin składania ofert: 31.01.2013r.

 

 

Załączniki

 


Zestawienie stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji społecznych w sprawie "Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013". Konsultacje odbywały się na mocy Uchwały Nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010r. w dniach 11 października – 26 października 2012.


Konsultacje społeczne
w sprawie

Programu współpracy Gminy Rogoźno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji
zadań pożytku publicznego na rok 2013

 

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Rogoźno do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2013.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony poniżej Projekt „Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013”. Propozycje na załączonym formularzu prosimy składać nie później niż do dnia 26 października 2012r. w Kancelarii (pokój nr 15) Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kultura@rogozno.pl w tym samym terminie.

 

Zastępca Burmistrza Rogoźna

/-/ mgr Krzysztof Ostrowski

 

Rogoźno, 11.10.2012r.

 

 

Załączniki:

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz