Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowe

UCHWAŁA NR LVII/395/2010

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

 

 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności

 

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.    Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

 

§ 2.    Konsultacje przeprowadza się w celu poznania stanowisk organizacji i podmiotów, o których mowa w § 1 w konsultowanej sprawie, w szczególności opinii, uwag i wniosków.

 

§ 3.    Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy.

 

§ 4.   W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Rogoźno.

 

§ 5.   Konsultacje będą uznane za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

 

§ 6.    Konsultacje przeprowadza Burmistrz Rogoźna.

 

§ 7.   Podmioty, które zgodnie ze Statutem Gminy Rogoźno, posiadają inicjatywę uchwałodawczą, powinny przedłożyć projekt aktu prawa miejscowego wymagający  konsultacji Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 8.   Konsultacje odbywają się przez zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej na 30 dni przed planowanym terminem sesji Rady Miejskiej z informacją o możliwości wyrażenia stanowiska przez uprawnione podmioty w formie pisemnej w terminie 15 dni od umieszczenia projektu w Biuletynie.

 

§ 9.    Organizacje biorące udział w konsultacji są zobowiązane do przekazania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem: statutu lub dokumentu określającego cele statutowe organizacji, informacji o siedzibie, formie prawnej, osobach uprawnionych do reprezentowania organizacji na zewnątrz.

 

§ 10. Burmistrz Rogoźna sporządza zestawienie zgłoszonych stanowisk i uwzględnia je w projekcie aktu prawa miejscowego lub przekazuje projekt wraz z zestawieniem Radzie Miejskiej.

 

§ 11. Zestawienie, o którym mowa w § 10, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do

Uchwały Nr LVII / 395/ 2010

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

 

 

 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności

 

                Znowelizowaną ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) wprowadzono zasadę konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.

Zawarte w uchwale postanowienia określają sposób i zasady przeprowadzania takich konsultacji w Gminie Rogoźno.

 

drukuj pobierz pdf