Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » POŻYTEK PUBLICZNY » Pożytek publiczny 2012
A A A

POŻYTEK PUBLICZNY: Pożytek publiczny 2012

BURMISTRZ ROGOŹNA

 

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2012 ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Załączniki:

 


OGŁOSZENIE

wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku

przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Rodzaj zadania

Nazwa organizacji, która złożyła ofertę

Nazwa zadania

Wysokość dotacji

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

 

Wakacyjne warsztaty, rekolekcje dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym DAR ROGOŹNA

Letnie wczasorekolekcje dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

700,00 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko – Gminny w Rogoźnie

oferta odrzucona: nie określono rodzaju zadania , źle określono organ udzielający dotacji brak oświadczenia o braku zobowiązań publiczno-prawnych, brak sprawozdania merytorycznego i finansowego

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną

RKS WEŁNA

Organizacja całorocznych zajęć w piłkę nożna

40 000,00 zł

Organizowanie zajęć sportowych w zakresie wioślarstwa

UKS OLIMPIA

Organizowanie zajęć sportowych w zakresie wioślarstwa

2 500,00 zł

Upowszechnianie  wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa

Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu wychowania patriotyczno - obronnego

 LOK WOW Gminna Organizacja LOK w Rogoźnie

Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa

6 500,00 zł

LOK WOW Klub Patriotyczno-Obronnego Wychowania Młodzieży Polskiej w Rogoźnie

oferta odrzucona: brak sprawozdania merytorycznego i finansowego

 

 

BURMISTRZ

/-/ inż. Bogusław Janus

 

Rogoźno, dnia 12 kwietnia 2012 roku


Burmistrz Rogoźna ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.pdf

Zarządzenie Burmistrza Rogoźna nr 29/2012 ws. ogłoszenia drugiego konkursu.pdf


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku.pdf


 

KOMUNIKAT BURMISTRZA ROGOŹNA

 

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr. 234, poz. 1536 ze zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli jako kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w ramach konkursu na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Rogoźna, oraz osoby wskazane przez organizacje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .  

Do składu komisji konkursowej mogą zostać wybrani przedstawiciele tych organizacji pozarządowych oraz podmiotów  wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które nie biorą udziału w konkursie.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny.

Zgłoszenie powinno zawierać:

-        imię i nazwisko kandydata,

-        dane kontaktowe kandydata: adres, nr tel., adres e-mail,

-        nazwę organizacji dokonującej zgłoszenia,

-        imię i nazwisko, funkcję, dane kontaktowe osoby reprezentującej organizację,

-        aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji, ewentualnie statut organizacji poświadczony za zgodność z oryginałem,

-        oświadczenie kandydata zawierające informację o tym z jakimi organizacjami pozarządowymi jest związany oraz jego zgodę na udział w pracach komisji opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą lub w kancelarii Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2 do dnia 3 lutego 2012 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia).

 


 

BURMISTRZ ROGOŹNA

 

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2012

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2012 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Załączniki:


Konsultacje społeczne
w sprawie

Programu współpracy Gminy Rogoźno
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji
zadań pożytku publicznego na rok 2012

W związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Rogoźno do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2011.

Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony poniżej Projekt „Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2012”. Propozycje na załączonym formularzu prosimy składać nie później niż do dnia 4 listopada 2011r. w Kancelarii (pokój nr 15) Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kultura@rogozno.pl w tym samym terminie.

Załączniki:


drukuj pobierz pdf    

wstecz