Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Konsultacje społeczne na temat Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XVIII/153/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rogoźno (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 6127)

 

Zarządzam, co następuje

 

§ 1.Ogłaszam konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030.

§ 2.Projekt Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030 podlega konsultacjom z:

1)      mieszkańcami Gminy Rogoźno,

2)      z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, 

3)      sąsiednimi gminami i ich związkami,

4)      z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

§ 3.Informacja o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu strategii Gminy Rogoźno 2030 będzie dostępna:

1)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie,

2)      na stronie internetowej Gminy Rogoźno i w mediach społecznościowych,

3)      w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie (zakładka „Konsultacje społeczne").

§ 4.Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 28 września 2023 r., a termin zakończenia na dzień 2 listopada 2023 r.

§ 5.Wnioski i uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrywaniu.

§ 6.Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

1)      pisemnej – poprzez przesłanie pisma/wniosków o wydanie opinii do gmin i innych podmiotów, o których mowa w § 2 pkt. 3-4;

2)      pisemnej oraz za pomocą formy elektronicznej – poprzez wypełnienie i podpisanie formularza według wzoru oraz przesłanie:

a)      do siedziby Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno,

b)      pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno (decyduje data wpływu do Urzędu),

c)      za pomocą poczty elektronicznej na adres: um@rogozno.pl lub poprzez ePUAP na adres /3j634ffukx/SkrytkaESP

Za ważne uznaje się przesłanie podpisanego formularza w formie skanu lub formularza podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf.

3)      ustnej lub pisemnej podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 09.10.2023 r. oraz 23.10.2023 r., w godz. 14.00-16.00 w sali nr 20 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno.

§ 7.Wzór formularza zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno 2030 stanowi załącznik nr 1.

§ 8.Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie i podaje do publikacji:

1)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno,

2)      na stronie internetowej Gminy Rogoźno,

3)      w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie (zakładka „Konsultacje społeczne").

§ 9.Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Projekt Strategii Rozwoju

Formularz zgłaszania uwag

Zarządzenie

Podsumowanie z konsultacji społecznych


drukuj pobierz pdf    

wstecz