Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

ZAŁATWIANIE SPRAW: Zryczałtowany dodatek energetyczny

 

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny

 

Osoby

uprawnione

do świadczenia

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

-         posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;

-         złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;

-         zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

1.       dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł / miesiąc;

2.       dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;

3.       dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł / miesiąc.

 

Wymagane

dokumenty

 

W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

-         kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

-         rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną  (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Rogoźnie może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Urząd Miejski w Rogoźnie  potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

 

Informacja

telefoniczna,

miejsce

złożenia

dokumentów

 

Jeżeli chcesz:

-         otrzymać informację na temat zryczałtowanego dodatku energetycznego;

-         otrzymać wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego;

-         złożyć wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego;

zgłoś się do Urzędu Miejskiego mieszczącego się w Rogoźnie przy ul. Nowej 2.

Klienci obsługiwani są w następujących godzinach:

§  poniedziałek: od 08:00 do 18:00

§  wtorek – piątek: od 7:00 do 15:00

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 785-009-407 . Druki wniosków można pobrać także ze strony internetowej.

 

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 

Wypłata

świadczeń

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany we wniosku rachunek bankowy, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

Kiedy świadczenie nie przysługuje

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przysługuje gdy:

-         osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego;

-         osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

-         osoba wnioskująca nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 

Informacje dodatkowe

 

Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega opłatom.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Rogoźna.

 

Podstawa prawna

-         ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

-         ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);

-         ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 

Dokumenty do pobrania

 

 

 

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz