nazwa dokumentu: Konsultacje społeczne nt. projektu uchwały ( z dnia 15.11.2022 r.) Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno

 Burmistrza Rogoźna

ogłasza

konsultacje społeczne nt. projektu uchwały ( z dnia 15.11.2022 r.) Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno

 

 

Na podstawie art. 5 ust.1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 15.11.2022 r., a termin zakończenia na dzień 14.12.2022 r..

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie ankiety, umieszczonej wraz z projektem uchwały podlegającym zaopiniowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie – bip w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Termin składania uwag upływa z dniem 30.11.2022 r.

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:

  1. e-mail, na adres um@rogozno.pl

  2. pisma dostarczonego lub wysłanego pocztą na adres – Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, z dopiskiem „Konsultacje” (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Zarządzenie Burmistrza Rogoźna

Projekt uchwały

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno

Ankieta

 
informacje wprowadził:Kazimierz Lis
informacje wytworzył:Anna Niespodziana
data dodania: 15 Listopada 2022
data modyfikacji: Mariusz anucha / 2010-09-02 11:31:38
data wyworzenia: Anna Niespodziana / 15 Listopada 2022