Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 10/2011 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 15 grudnia 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 10/2011

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 15 grudnia 2011 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

Radny R. Szuberski i radna R. Tomaszewska uczestniczyli w posiedzeniu od godz. 16.25.

 

Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Prezentacja planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.
  5. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.
  6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie.

 

Porządek obrad został przyjęty 5 głosamizaw obecności 5 radnych.

 

Protokół nr 9/2011 został przyjęty 5 głosamizaw obecności 5 radnych.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – prezentacja planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury, której dokonał Przewodniczący Z. Chudzicki. 

 

Następnie zrealizowano punkt 5 – zatwierdzenie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

 

W dalszej części posiedzenia Komisji przystąpiono do realizacji punktu punktu 6omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok omówiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radny R. Dworzański zapytał kim był autor Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w/w Program został opracowany przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Radny R. Dworzański dodał, że informacje jakie zostały przedstawione przez Skarbnika Gminy nie znajdują się w takiej formie w przesłanych materiałach.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że omawiając projekt uchwały podała jakie środki z tego Programu przeznaczane są na wynagrodzenia, zakup usług, dożywianie itp.

Radny R. Dworzański stwierdził, że pokazanie sposobu finansowania poszczególnych zadań lepiej obrazuje ich realizację.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w poprzedniej kadencji koszty były przypisane do poszczególnych paragrafów. Kilkakrotnie zwracano uwagę, że prezentacja finansowania poszczególnych paragrafów przedstawiona jest w budżecie i nie ma potrzeby załączania szczegółowego rozliczania w Programie, bo wówczas jeśli Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie zmienia programu, a przesuwa środki pomiędzy poszczególnymi paragrafami trzeba dokonywać zmian Gminnego Programu.

Radny R. Dworzański dodał, że podczas kontroli Gminnej Komisji przez Komisję Rewizyjną wątpliwości wzbudzały zawierane umowy z członkami GKRPA.

Skarbnik Gminy dodała, że w zaleceniach pokontrolnych wskazane zostało aby nie zawierać umów cywilnoprawnych z członkami GKRPA, ponieważ nie ma takiej potrzeby.

 

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2012 rok przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz.

Radny R. Szuberski wskazał, aby odpowiedzialnymi za przygotowanie materiałów były osoby z samorządu naszej gminy, a nie Starosta czy Zarząd Dróg Powiatowychpodmioty te powinny być współdziałającymi.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że mogą zostać przeprowadzone takie zmiany. Dodał, że zarówno do Starosty, jak i innych instytucji zawsze zwracał się o przygotowanie odpowiednich materiałów.

Radny R. Szuberski powiedział, że Rada nie może zobowiązać wspomnianych instytucji do opracowania materiałów, stąd jego propozycja. Dodał, że nadal do tych instytucji będzie Rada zwracała się o przygotowanie materiałów.

 

Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że dotychczas nie została przygotowania autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok.

 

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2012 rok omówił Przewodniczący KSSOiK Zbigniew Chudzicki.

Uwag nie było.

 

Radny R. Szuberski wskazał, że w planie pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2012 rok powinny zostać naniesione analogiczne zmiany jak w planie pracy Rady Miejskiej na 2012 rok, aby plany były spójne.

 

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok przedstawił Przewodniczący KSSOiK Zbigniew Chudzicki.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym (projekt z dnia 07.12.2011 r.) omówił Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus.

Radny H. Janus zapytał gdzie są położone omawiane działki?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że działki położone są koło p. Łabój.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działka o nr ewid. 2379/19 przy ul. Seminarialnej) przedstawił Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał pod jakie budownictwo przeznaczony został teren?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że plan przestrzenny dla tego terenu przewiduje budownictwo wysokie.

Kierownik WGNRiOŚ dodał, że plan przestrzenny dla tego terenu jest bardzo liberalny i dopuszcza budownictwo jedno i wielorodzinne do 4 kondygnacji handlem i usługami o powierzchni do  250 m².

Przewodniczący Z. Chudziki zapytał czy omawiana działka została odzyskana od spółdzielni mieszkaniowej.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że spółdzielnia mieszkaniowa była właścicielem działki nr 2379/7 i działki 2379/15, a teraz Gmina Rogoźno odzyskała te grunty poprzez rozwiązanie umowy o wieczyste użytkowanie. Dodał, że spółdzielnia mieszkaniowa pokryła również koszty aktu notarialnego.

Radny H. Janus zapytał do kogo należy działka na której znajduje się bar?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że właścicielem tej działki jest prywatna osoba.

Radny H. Kuszak zapytał czy właścicielem działki o nr ewid. 2379/15 jest Gmina Rogoźno?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że działka ta jest własnością Gminy Rogoźno. Dodał, że kolejna uchwała będzie dotyczyć zamiany nieruchomości, ponieważ chce się zakończyć sprawę dróg dla spółdzielni mieszkaniowej.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (działki o nr ewid.: 1478,02379/7 i 2379/14 przy ul. Seminarialnej) omówił Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy działki te przeznaczone są pod budownictwo wielokondygnacyjne? Zapytał czy istnieje możliwość budowy na tym terenie marketu?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że teren przeznaczony jest pod budownictwo wielokondygnacyjne, a market może powstać o powierzchni do 250 m².

Przewodniczący Z. Chudzicki zaznaczył, że omawiane działki mają bardzo dobrą lokalizacje.

Kierownik WGNRiOŚ dodał, że ogólna powierzchnia wszystkich działek wynosi ponad 2,6 ha.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał o wartość działek z przeprowadzonej wyceny?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie poda wartości działek jaką określił rzeczoznawca, natomiast cena wywoławcza ma wynosić ok. 2 mln zł.

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że umowa użytkowania wieczystego zawierana jest pod pewnymi warunkami. Jednym z warunków jest zabudowanie terenu zgodnie z celem na jaki grunt został przekazany. Umowa została zawarta w 1986 r. celem wniesienia bloków mieszkalnych. W umowie zapisano, że w ciągu 2 lat od jej podpisania należało rozpocząć budowę, a w ciągu 5 lat zakończyć. Spółdzielnia przez 25 lat nie zrealizowała zapisanych w umowie warunków, w związku z czym Gmina Rogoźno wystąpiła z roszczeniem o zwrot nieruchomości, zgodnie z zawartą umową. Jeśli spółdzielnia nie zgodziłaby się oddać grunt polubownie, to wówczas trzeba byłoby przeprowadzić całe postępowanie przed sądem.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości przedstawił Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus.

W dyskusji radni ustalali lokalizację poszczególnych dróg.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (projekt z dnia 05.12.2011 r.) przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (projekt dnia 06.12.2011 r.) omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny H. Janus zapytał czy wszystkie nieruchomości użytkowane przez PSSSpołem?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że przedmiotowe nieruchomości w użytkowaniu wieczystym PSSSpołem.

Radny H. Janus zapytał czy to sklepy?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że nieruchomości zostały wskazane w załączniku graficznym do projektu uchwały.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, działki gruntu ozn. ewid. nr 31/59 i części działki gruntu ozn. ewid. nr 33/183 położonych w Nienawiszczu omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Radny H. Janus zapytał czy to działki rolne?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że to działki rekreacyjne.  

 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Skarbnik Gminy poinformowała, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej utrzymało w obrocie prawnym uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, która została podjęta na poprzedniej sesji. W związku z tym projekt tej uchwały prawdopodobnie zostanie wycofany z porządku obrad najbliższej sesji.

Radny M. Kutka zapytał z jakiego powodu uchwała ma być wycofana z porządku obrad?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że uchwała podjęta na sesji w listopadzie decyzją Kolegium RIO została utrzymana w obrocie prawnym, czyli jest aktualna.

Radny H. Janus przypomniał, że w dniu 14.12.2011 r. sprawa uchwały była rozpatrywana na kolegium i na nim miał być obecny przedstawiciel gminy. Zapytał czy przedstawiciel Gminy Rogoźno był na kolegium?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w kolegium nikt nie uczestniczył. Z informacji od pani kolegiant wiadomo, że uchwała została utrzymana w obrocie prawnym, a stosowna informacja zostanie w najbliższych dniach przesłana do Urzędu Miejskiego. Dodała, że jeśli miałby pozostać ten projekt uchwały, to wówczas musiałby zostać wprowadzony kolejny paragraf, który mówiłby, że uchwała z listopada traci moc z chwilą wejścia w życie kolejnej uchwały.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2025 przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka. 

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok omówiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał dla kogo przeznaczone jest zwiększenie subwencji ogólnej?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dla gmin, które łącznie z subwencją wyrównawczą i równoważącą wykonane dochody z I półrocze 2011 r. były niższe niż takie same dochody za I półrocze 2010 r. W Gminie Rogoźno miała miejsce taka sytuacja, dlatego otrzymano wyrównanie subwencji ogólnej na uzupełnienie brakujących  dochodów.

Radny H. Janus zapytał czy jest to ostatnia sesja w której wprowadzane zmiany w budżecie?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to ostatnia sesja. Jeśli wpłynęłyby pisma o przekazaniu kolejnych uzupełnień do subwencji, to wówczas musiałaby zostać zwołana kolejna sesja, ponieważ burmistrz może wprowadzić subwencje po stronie dochodów, ale nie może jej wydatkować bez zgody Rady. Poinformowała, że została wprowadzona dyscyplina wydatkowania środków finansowych, ponieważ nie ma pieniędzy na koncie. Dodała, że liczyła do 31.12.2011 r. wpłyną wszystkie środki za świetlice i place zabaw, ale po przeprowadzonych rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim dowiedziała się, że środki nie zostaną przelane do czasu kiedy przyjedzie kontrola, która sprawdzi czy prace zostały wykonane zgodnie z przedłożonymi dokumentami. Nadmieniła, że Urząd Marszałkowski nie ustalił harmonogramu kontroli. Poinformowała, że gmina realizując kolejne inwestycje będzie musiała wspierać się kredytem wyprzedzającym finansowanie, ponieważ w tym roku będą kłopoty z zamknięciem roku bo w budżecie brakuje ok. 0,5 mln zł. Z tego powodu nie zostaną zapłacone faktury, których termin płatności przypada na przyszły rok, aby móc zamknąć bieżący rok budżetowy.

Radny H. Janus stwierdził, że środki te wpłyną później.

Skarbnik Gminy powiedziała, że środki wpłyną w terminie późniejszym, ale jeśli nie zostaną faktury z terminem płatności 5 lub 6.01.2012 r. to mogą wystąpić zobowiązania wymagalne. Osoby prawne z mocy ustawy uzyskały przesunięcie złożenia deklaracji i wpłaty I raty podatku z 15 stycznia na 31 stycznia. Dodała, że żadna osoba prawna przed tym terminem nie wpłaci pieniędzy, i będzie można dysponować wyłącznie środkami jakie pozostaną z roku 2011. Wpływające dotacje przekazywane na bieżąco na cele na jakie przyznawane. Gmina może dysponować wyłącznie zaliczką na podatek dochodowy, która zwykle za styczeń wpływa w miesiącu lutym.

Radny H. Janus zapytał czy jeśli mają być przeprowadzane kontrole to czy mogą zostać zamontowane dodatkowe szafki (np. do przechowywania sprzętu audiowizualnego)?

Skarbnik Gminy poprosiła, aby do momentu przeprowadzenia kontroli nie przeprowadzać modyfikacji i aby wszystko było tak jak w projekcie.

Radny H. Janus zapytał czy na dowożenie uczniów do szkół zabrakło ponad 35 tys. zł?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jeśli faktura zostanie zapłacona w 2011 r. to kwota ponad 35 tys. będzie brakowała do zamknięcia roku budżetowego 2011.

Radny H. Janus zapytał czy środki nie przekazywane na cały rok?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki przekazywane na lata szkolne, a nie kalendarzowe. Poinformowała, że zabraknie środków ponieważ włączona została dodatkowa trasa przejazdu i pewne trasy zostały wydłużone.

Radny H. Janus zapytał czy została wykonana dokumentacja na drogę w Wełnie?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dokumentacja nie został jeszcze opracowana, ponieważ nie może zostać zlecone jej wykonanie skoro nie został uchwalony jeszcze budżet na 2012 r., ponieważ byłoby to naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Radny H. Janus dodał, że był przekonany że dokumentacja została wykonana z budżetu tegorocznego.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w budżecie nie było takiego zadania.

Radny H. Janus powiedział, że w przeszłości niektóre dokumentacje były zlecane, a ich opracowanie trwało półtora roku. Zapytał czy planowana inwestycja w całości zostanie zrealizowana w 2012 r.

skarbnik Gminy powiedziała, że należy poczekać do 21.12.2011 r. kiedy Rada Miejska ma uchwalić budżet gminy na 2012 r.

Radny H. Janus powiedział, że miał na myśli sytuacje, gdy inwestycje były uchwalane w grudniu, a zlecenia na wykonanie dokumentacji były wystawiane we wrześniu.  

Skarbnik Gminy powiedziała, że ma nadzieje takie sytuacje nie będą się powtarzać. Dodała, że w projekcie jest bardzo mało zadań inwestycyjnych w porównaniu do lat poprzednich. Zaznaczyła, że na wykonanie pewnych inwestycji drogowych nie było odpowiednich map i najpierw je trzeba było zlecić geodecie do opracowania, a następnie dalszą część dokumentacji. W tym przypadku droga jest i ma nadzieje, że nie będzie problemu z wykonaniem tej inwestycji.

Radny R. Szuberski dodał, że były także takie drogi na które nigdy nie zostały wykonane, nawet nie została zlecona dokumentacja mimo że można było ubiegać się o środki z UE.

Skarbnik Gminy zapytała czy radny myśli o ul. Długiej i Seminarialnej?

Radny R. Szuberski odpowiedział, że nie tylko. W 2007 r. zaplanowana była Promenada, Klub Żeglarski „Kotwica”, a wykonano wyłącznie podkłady geodezyjne.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na te inwestycje nie było ogłoszonych konkursów.

Radny R. Szuberski powiedział, że przetargi zostały ogłoszone – jeden w marcu.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że gdyby realizowane były te inwestycje to gminy nie stać byłoby na realizację budowy kanalizacji.

Radny R. Szuberski stwierdził, że jeśli zostałyby przegłosowane propozycje budowy dróg zgłoszone przez Burmistrza, to wówczas na kanalizację również nie wystarczyłoby środków.

Radny H. Janus zapytał o ścieżkę pieszo-rowerową na trasie Gościejewo-Ruda, którą będzie współfinansować GDDKiA?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że GDDKiA obecnie nie przewiduje realizacji tej inwestycji, ale w innych inwestycjach gminy nie są aż tak bardzo zaangażowane jak Gmina Rogoźno i może się okazać, że gdy znajdą się środki inwestycja zostanie zrealizowana wcześniej.

Radny H. Janus powiedział, że GDDKiA obiecała, że jeśli zostanie wykonana dokumentacja to inwestycja zostanie zrealizowana.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że tak było. Dodał, że teraz GDDKiA zaczyna wycofywać się z złożonej obietnicy z uwagi na swoje finanse.

Radny H. Janus zapytał czy została wykonana dokumentacja oraz czy o pozwolenie na budowę stara się gmina czy GDDKiA?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że cała dokumentacja została opracowana.

Skarbnik Gminy poinformowała, że o pozwolenie na budowę będzie występowała Gmina Rogoźno, jednak najpierw musi uzyskać upoważnienie do występowania w imieniu GDDKiA o pozwolenie na budowę.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 tj. wolne głosy i wnioski.

Radny H. Janus powiedział, że w porządku obrad sesji jest podpunkt f) stanowisko Burmistrza Rogoźna w sprawie projektu budżetu i wniosków Rady Miejskiej, a przecież żadna z Komisji nie wniosła wniosków do budżetu. Kolejny podpunkt brzmi: odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie budżetu. Zapytał czy Burmistrz nie musi się do tych wniosków ustosunkowywać oraz czy nie powinno dokonać się zmiany kolejności tych podpunktów?

Przewodniczący Z. Chudzicki poinformował, że porządek sesji opracowywał Przewodniczący Rady i czynił to zgodnie z Uchwałą Rady dot. prac nad projektem budżetu Gminy Rogoźno.

Radny R. Szuberski powiedział, że jest to Uchwała Nr LV/389/2010 w sprawie tryby prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno.

Przewodniczący Z. Chudzicki złożył uczestnikom posiedzenia życzenia świąteczne

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 17.25

Protokół sporządziła: mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 2 luty 2012 r.

 

 

drukuj pobierz pdf