Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Nabór na stanowiska: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie ogłasza nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie

ogłasza nabór na stanowisko terapeuty zajęciowego

 

 

Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie, ul. Mała Poznańska 33.

Stanowisko: terapeuta zajęciowy

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Ilość etatów: 1

Wymiar etatu: 1

Termin składania dokumentów: 28 stycznia 2022 roku

Sposób składania dokumentów: osobiście lub e-mailowo sds@rogozno.pl

Miejsce składania dokumentów: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie, ul. Mała Poznańska 33.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów- niezbędne:

- wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika lub

pokrewne,

- co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami

psychicznymi,

-znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia

psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych

domów samopomocy, stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku,
-pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
-nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów- dodatkowe:

- osobowość predysponująca do pracy z osobami zaburzeniami psychicznymi;

- umiejętność pracy w zespole;

- mile widziane umiejętności manualne,
- umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu,
- umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do

stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników,
- umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań ,
- wysoka kultura osobista,
- uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami domu,

- odporność na stres,
- obsługa komputera i urządzeń biurowych,
- prawo jazdy Kat. B.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- świadczenie specjalistycznych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,

- prowadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej obowiązującej w placówce,

- organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć terapeutycznych

indywidualnych i grupowych w poszczególnych pracowniach,
- praca w zespole wspierająco – aktywizującym i realizowanie jego ustaleń,
- planowanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizujących dostosowanych

do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań podopiecznych,
- monitorowanie przebiegu terapii zajęciowej, systematyczne uzupełnianie obowiązującej

dokumentacji,
- towarzyszenie uczestnikom domu w codziennych obowiązkach wynikających z planu zajęć,

- dokonywanie okresowych ocen postępów uczestników w zakresie umiejętności życia

codziennego, funkcjonowania społecznego i interpersonalnego oraz spędzania czasu wolnego,

- wykorzystywanie oraz stosowanie w pracy różnych metod i form terapii,

- organizowanie w ramach terapii imprez integracyjnych, wycieczek, zajęć rekreacyjnych,

- dbanie o dobrą kondycję psychiczną, bezpieczeństwo i prawidłowe stosunki międzyludzkie

wszystkich uczestników.

Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);

- list motywacyjny;

- ksero dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata;

- ksero świadectw pracy kandydata, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach

i umiejętnościach;

- aktualne oświadczenie o niekaralności.

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

*cv opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie , ul. Mała Poznańska 33 64-610 Rogoźno jako pracodawca.

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody Art. 6 ust. 1 lit a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę Art. 6 ust. 1 lit a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie Art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie.

 

Okres przechowywania danych.

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Treść Oświadczenia - Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Rogoźnie w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy.

 

Rogoźno, 04.01.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf