Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 25 marca 2013 r. o godz. 14.00 w sali nr 20 UM w sali Rogozińskiego Centrum Kultury

PROTOKÓŁ nr 27/2013

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 marca 2013 r. o godz. 14.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Radny A. Nadolny uczestniczył w posiedzeniu od godz. 14.35, radny P. Wojciechowski obecny od godz. 15.05.

Radny H. Janus opuścił salę obrad w godz. 15.40-17.25.

Radny R. Kinach uczestniczył w posiedzeniu do godz. 16.45, radny A. Jóźwiak uczestniczył w posiedzeniu do godz. 18.15, radny M. Połczyński uczestniczył do godz. 18.25.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji GFiR.
  5. Stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych w Gminie Rogoźno:

a)       monitoring jakości wód jeziornych, rzecznych i gruntowych:

- ocena stanu ekologicznego,

- ocena stanu chemicznego,

- ocena ogólna stanu wód,  

b)       wystąpienia przedstawiciela Gminy Rogoźno i zaproszonych Gości,  

c)       dyskusja uczestników obrad.  

  1. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna w Gminie Rogoźno:

a)       stan sanitarno-techniczny:

- placówek oświatowych i służby zdrowia,

- zakładów produkcyjnych i usługowych,

- obiektów gastronomicznych,  

b)       sytuacja epidemiologiczna:

- przypadki zachorowań i metody zapobiegania powstawania chorób,

- działalność informacyjno-edukacyjna,

c) dyskusja uczestników obrad.   

  1. Informacja o realizacji Programu ochrony nad zwierzętami.
  2. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
  3. Wolne głosy i wnioski. 
  4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji – jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

 

Radny R. Kinach zapytał dlaczego posiedzenie Komisji zostało zwołane na godz. 14-tą, a nie jak wnioskował na godz. 16.15?

Przewodniczący A. Olenderski wyjaśnił, że ze względu iż zaproszeni gości wyrażali chęć przybycia na posiedzenie Komisji do godz. 15-tej, zostało zwołane na godz. 14-tą, a nie jak zazwyczaj na godz. 16-tą.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że na każde posiedzenie Komisji zapraszania są goście, więc wszystkie posiedzenia będą odbywały się o godz. 14-tej, a nie jak wnioskowano o godz. 16.15.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Protokół nr 26/2013 został przyjęty jednogłośnie 6 głosamizaw obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 – stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych w Gminie Rogoźno.

Informacje o stanie czystości Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny przedstawił przedstawiciel Stowarzyszenia „Jezioro Rogozińskie” W. Grochowalski.

Poinformował, że Stowarzyszenie Jezioro Rogoziński działania na rzecz czystości Jeziora Rogozińskiego podjęło w latach 90-tych XX w., gdy planowano przeprowadzić spiętrzenie jeziora, które było bardzo zanieczyszczone. Obecnie dopływ ścieków do jeziora został odcięty, co przyczyniło się do poprawy ich stanu, jednak nie jest on zadowalający. Dodał, że na dnie jeziora zgromadziły się osady, które powodują zakwity sinicowe. Zgodnie z dyrektywą unijną wody powierzchniowe są środowiskiem życia ryb, jednak aby Jezioro Rogozińskie i rzeka Wełna były takim środowiskiem, to trzeba poczekać. Zwrócił uwagę na „dzikie” spiętrzenie rzeki Mała Wełna, które powoduje spływ zanieczyszczeń do Jeziora Rogozińskiego. Wybudowanie tamy na jeziorze spowodowało iż proces jego samooczyszczenia został ograniczony. Zwrócił uwagę, na zakwity sinicowe wód jeziora, które są nasilającym się zjawiskiem oraz śmieci wyrzucane na brzeg jeziora. Poprosił aby podjęto działania, aby na teren promenady nie wjeżdżały motocykle oraz aby motorówki nie pływały po godz. 19-tej. Zapytał czy dopływ ścieków sanitarnych do jeziora został odcięty? Gdy będą uchwalane lub realizowane inwestycje na promenadzie, to nie należy dopuścić do zabudowania brzegów jeziora.

Główny specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji T. Zygmunt zwrócił uwagę, że zanieczyszczenia spływające z terenu miasta do jeziora, nie były czynnikiem decydującym o zanieczyszczeniu wód. Pomimo tego gmina podjęła działania, aby zabudowania zlokalizowane w sąsiedztwie jeziora i rzeki zostały zkanalizowane, co pozwoliło na odcięcie dopływu ścieków bytowych. Zwrócił uwagę, że budowa podpiętrzenia jeziora była konieczna, ze względu na uregulowanie jego stanu. Inwestycja została przeprowadzona przy współudziale Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Budowlę podpiętrzającą jezioro chciano zlokalizować w sposób przedwojenny, jednak ówczesny zarządca drogi i mostu nie wyraził zgody na zaproponowany rodzaj podpiętrzenia. Powstała przegroda uniemożliwia spływa zanieczyszczeń z jeziora. Gdyby śluza została wybudowana tak jak w latach 30-tych XX w. mogłoby spowodować przepływ zanieczyszczeń z dna jeziora. Dodał, że sugerował projektantowi wprowadzenie zmian w budowli, jednak nie zostały one uwzględnione. Pomimo wybudowania kanalizacji, na wotach do jeziora kanalizacji deszczowej pojawiały się zarazki o charakterze komunalnym. Do takich sytuacji dochodziło, ponieważ w kolektorach zalegały osady i w rezultacie dużych opadów były one odrywane i trafiały do jeziora. Ponadto ma nadzieję, że po zrealizowaniu II etapu budowy kanalizacji sanitarnej zanieczyszczenia pochodzące z wód opadowych i roztopowych zostaną opanowane.

Prezes Koła PZW przy RCK E. Wielgosz powiedział, że gdyby tama została wybudowana na rzece i miała śluzę, wówczas osad mógłby wypływać z jeziora. Poprosił Burmistrza aby Straż Miejska częściej kontrolowała miejski odcinek rzeki, ponieważ jest on stale zanieczyszczany. Wędkarze uważają, że topole rosnące na d rzeką powinny zostać wycięte, ponieważ zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających nad rzeką.

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że przedłożona informacja opiera się na danych udostępnianych przez WIOŚ, ponieważ gmina samodzielnie nie ma obowiązku prowadzić badań w zakresie czystości wód.  

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. W. Dulko powiedział, że spółka obsługuje oczyszczalnie ścieków w Rogoźnie i w Parkowie oraz trzy stacje uzdatniania wody. Woda z płukania filtrów w stacji uzdatniania wody, stanowi ściek. Spółka regularnie kontrolowana jest przez WIOŚ. Działalność spółki definiowana jest poprzez pozwolenia wodno-prawne na poszczególne obiekty i które określają parametry, które muszą być spełnione. Badania jakości wód rzeki wykonywane jest przez laboratorium spółki, natomiast badania ścieków oczyszczonych muszą być wykonywane przez akredytowane laboratorium. Na oczyszczalni wymagane jest przeprowadzenie 4 badań w ciągu roku, jednak jeżeli jedno z nich przekracza dopuszczalną normę, to w kolejnym roku trzeba wykonać 12 badań i dopuszcza się aby dwa wyniki miały przekroczenia norm, a gdy odnotuje się więcej przekroczeń, to są nakładane kary. W 2012 r. w jednym badaniu odnotowano przekroczenie zawiesiny ogólnej i w jednym badaniu był przekroczony parametr HZ. Badania jakości wód rzeki powyżej i poniżej punktu zrzutu dokonywane są dwa razy w ciągu roku. Poinformował, że podczas rozruchu nowej części oczyszczalni doszło do przekroczenia dopuszczalnych norm parametrów wody w rzece, ale nie były one znaczne, a prawo dopuszcza dwukrotne przekroczenie norm w tym okresie. Na oczyszczalni ścieków w Parkowie w jednym z badań odnotowano przekroczenia dwóch parametrów w jednym badaniu. Wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody w Gościejewie odprowadzane są do rowów melioracyjnych, dlatego nie ma potrzeby przeprowadzania badań.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że w 2012 r. WIOŚ nie prowadził badań wód powierzchniowych i wód gruntowych. Przedstawił wyniki badań jakie były przeprowadzone na terenie Gminy Rogoźno przez WIOŚ w 2011 r.

 

c) dyskusja uczestników obrad,

Radny M. Połczyński zapytał jak przebiega współpraca z Gminą Skoki w zakresie poprawy jakości wód dopływowych do Jeziora Rogozińskiego?

W. Grochowalski powiedział, że do jeziora nie dopływają zanieczyszczenia organiczne, które pobierałyby tlen. Płynąca rzeka podlega samooczyszczaniu, dlatego do jeziora dopływają rozpuszczone związki biogenne. Aby jezioro nie zakwitało, trzeba pozbawić ścieki fosforu i azotu. Negatywny wpływ na jakość wód ma także spiętrzenie rzeki Mała Wełna, które zostało wykonanie nielegalnie. Dodał, że tama na jeziorze powinna zostać wybudowana, gdy jego wody będą czyste, a nie gdy wody były zanieczyszczane. Zwrócił uwagę, że rzeka Wełna i jezioro Rogozińskie są odbiornikami wód I klasy czystości. Każdy podmiot, który występuje o pozwolenie wodno-prawne, musi zrzucać wody o odpowiednich parametrach.

Radny H. Janus zapytał czy wszystkie posesje są podłączone do kanalizacji sanitarnej? Zapytał czy jakiś mieszkaniec posiadał zgodę na odprowadzanie ścieków do jeziora?

T. Zygmunt poinformował, że z tego co wie, to nikt nie posiadał zgody na zrzut ścieków do jeziora i innych cieków wodnych. Wg danych przekazanych przez Straż Miejską, podłączenia do wybudowanych studni wszyscy wykonali. Dodał, że nie wie czy są zrzucane ścieki poprzez kanalizację deszczową. Gdy zostanie wybudowana kanalizacja, to będą prowadzone stałe kontrole i badania, które pozwolą określić jakiego rodzaju są zanieczyszczenia.

Radny H. Janus zapytał czy dokonano porównania ilości pobieranej wody i zrzucanych ścieków przez mieszkańców posesji nad jeziorem?

T. Zygmunt poinformował, że odbiór ścieków nie jest opomiarowany.  

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że wody popłuczne w Gościejewie poprzez rów melioracyjny wpływają do Strugi Sokołowskiej.

W. Dulko wyjaśnił, że pozwolenie wodno-prawne nie nałożyło na spółkę obowiązku badania Strugi Sokołowskiej.

Radny H. Janus powiedział, że w ocenie p. W. Grochowalskiego błędnie wykonano stopień spiętrzający jezioro. Zapytał czy po odcięciu dopływu ścieków do jeziora, stopień spiętrzający jest nadal źle wykonany?

W. Grochowalski wyjaśnił, że budowa stopnia spiętrzającego była zasadna, ponieważ jezioro podlegało dużym wahaniom poziomu wód. Błędem było wybudowanie spiętrzenia, gdy wody były zanieczyszczone. W obecnej sytuacji powinno przeprowadzać się odpowienie opróżnianie i napełnianie wód jeziora. Można byłoby wykonać syfonową przepławkę, którą spływałyby osady denne.

Radny H. Janus zapytał ile może wynosić koszt budowy wspomnianej przepławki?

W. Grochowalski powiedział, że za ok. 200 tys. zł można byłoby przebudować tamę. Problemem jest otrzymanie zgody na zrzut wód dennych do rzeki.

Radny R. Kinach zapytał czy budowa tamy była dobrym rozwiązaniem?

W. Grochowalski odpowiedział, że trudno ocenić czy budowa tamy była dobrym, czy też złym działaniem. Tama była potrzebna aby ustabilizować misę jeziora. Dodał, że trzeba podjąć działania, które doprowadzą do nie zalegania w jeziorze zanieczyszczeń. Powiedział, że najpierw należałoby wykonać operat środowiskowy jeziora, a następnie przystąpić do przebudowy istniejącej tamy.

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę na potrzebę działań edukacyjnych i świadomości ekologicznej, którą trzeba przeprowadzać w szkołach i przedszkolach.

Radny R. Kinach powiedział, że działania edukacyjne są potrzebne, jednak nie rozwiążą problemu zalegającego mułu w jeziorze.

W. Dulko zwrócił uwagę, że należałoby zlecić opracowanie naukowe, które precyzowałoby działanie jakie należy podjąć w celu oczyszczenia jeziora.

Radny Z. Hinz zapytał czy ktoś może wskazać pomiot, który przygotowałby wskazane opracowanie oraz podać przybliżony jego koszt?

W. Dilko poinformował, że może przygotować rozeznanie we wspomnianej kwestii.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał na czym ma polegać ratowanie Małej Wełny?

W. Grochowalski wyjaśnił, że problemem rzeki Mała Wełna jest wybudowany próg. Rzeka Mała Wełna była zawsze atrakcyjna dla kajakarzy, a w okresie letnim stężenie siarkowodorów jest tak wysokie, że uniemożliwia organizację spływów.

Radny R. Kinach zapytał na jakich zasadach będą działały separatory, które będą montowane?

W. Grochowalski wyjaśnił, że separator działa na zasadzie różnicy prędkości przepływów.

Radny R. Kinach poinformował, że rozmawiał z przedstawicielem Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szamotułach, który zakomunikował, że być może uda się uzyskać zgodę na wycięcie topoli rosnących przy rzece.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy wybudowanie lub rozebranie spiętrzenia wymagają wydania opinii i pozwoleń?

W. Grochowalski wyjaśnił, że trzeba uzyskać pozwolenia na wykonanie inwestycji.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że wg materiałów przekazanych przez WIOŚ stan ekologiczny jezior: Budziszewskiego i Rogozińskiego został określony jako zły, stan ekologiczny jeziora Starskiego określono jako słaby. W przedłożonej informacji przez Prezesa „Aquabellis” napisano iż wody popłuczne z stacji uzdatniania wody w Gościejewie i Słomowie odprowadzane są do rowów melioracyjnych, a zetem nie mają bezpośredniego wpływu na stan czystości jezior i rzek. Zapytał w jaki sposób tę kwestie reguluje operat środowiskowy wód podziemnych?

W. Dulko wyjaśnił, że pozwolenie wodno-prawne dla stacji uzdatniania wody w Gościejewie i Słomowie mówi, iż odbiornikiem wód popłucznych jest rów melioracyjny. Dodał, że jakość wód popłucznych musi spełniać określone parametry, natomiast nie ma obowiązku badania cieku wodnego do którego są odprowadzane.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy dostępne technologie pozwalają na oczyszczenie wody w taki sposób, aby pijąc wodę po oczyszczeniu na oczyszczalnie, nie spowodowałaby ona uszczerbku na zdrowiu?

W. Dulko wyjaśnił, że jeżeli otrzymana po oczyszczeniu ścieków woda spełnia wymagane parametry, nie oznacza to iż nadaje się ona do picia.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że dobiega końca budowa II etapu kanalizacji sanitarnej, która pozwoliła na odcięcie nielegalnych przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej. Problem do rozwiązania pozostaje wybudowana na jeziorze tama.

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 6 – stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna w Gminie Rogoźno.

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. W. Dulko poinformował, że aby zapewnić podaż wody w Rogoźnie dokonano odwiertu kolejnej studni. W miesiącach letnich, gdy jest duży pobór wody stacja uzdatniania wody w Gościejewie jest niewydolna, ponieważ posiada mały zbiornik retencyjny. W roku bieżącym zostanie połączona sieć wodociągowa Rogoźna, z siecią w Gościejewie. W wodzie pochodzącej z nowego odwiertu występują bakterie zimnolubne, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi, bo rozwijają się do temp. 22ºC. Stacja uzdatniania wody w Słomowie posiada trzy zbiorniki retencyjne i nie notuje się ich niewydolności. Jakość wody czerpanej w Słomowie jest najwyższa w gminie.

Radny M. Połczyński zapytał kiedy zostanie zrealizowana inwestycja dotycząca poprawy ciśnienia wody dostarczanej do Siernik, Prusiec i Owczegłów?

W. Dulko wyjaśnił, że w roku bieżącym ma zostać wykonany projekt w/w inwestycji, a w 2014 r. nastąpi jej realizacja.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy prowadzenie badań dotyczących zimnolubnych bakterii spowodowane jest działaniami biznesowymi, czy też wyższą koniecznością?

W. Dulko wyjaśnił, że o trudno określić dlaczego wprowadzono obowiązkowe badanie. Niewątpliwie obowiązek ich badania, powoduje nakręcanie koniunktury laboratoriom.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 7 – informacja o realizacji Programu ochrony nad zwierzętami.

Informację o realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz o Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2012 r. przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny Z. Hinz zapytał czy są prowadzone rozmowy w sprawie budowy nowego schrnoiska dla zwierząt?

Zastępca Burmistrz powiedział, że rozmowy w sprawie budowy schroniska są prowadzone.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał jak przebiego opieka nad bezdomnymi kotami?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w roku ubiegłym dokarmiano bezdomne koty. W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę 1.000 zł.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał jak przebiega znakowanie bezdomnych psów?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że schronisko prowadzi ewidencję bezdomnych psów. W związku z nieuchwaleniem stawki za posiadanie psa, gmina odstąpiła od chipowania zwierząt zamieszkujących Gminę Rogoźno.  

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że ustawa o ochronie zwierząt nakłada na gminę obowiązek zapewnienia schrnoniena i opieki bezdomnym zwierzętom, na mocy podjętej uchwały rady gminy. Zapytał co się stanie jeżeli uchwała nie zostanie podjęta przez Radę?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeżeli Rada nie podejmie uchwały, to ponosi odpowiedzialność, jeżeli został przygotowany projekt stosownej uchwały. 

 

Przystąpiono do realizacji punktu 8 – omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Projekt uchwały w sprawie Apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie pilnej inicjatywy legislacyjnej w sprawie zmiany terminu wdrażania nowych obowiązków gmin wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawił Przewodniczący A. Olenderski.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy dobrym rozwiązaniem byłoby przesunięcie terminu obowiązywania nowych zasad gospodarki odpadami?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że trudno określić czy byłoby to lepsze. Pewne rozwiązania zapisane w ustawie są dobre, ale są jeszcze pewne niedociągnięcia. Na podstawie podjętych przez Radę uchwał, przygotowywany jest przetarg na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.

Radny A. Nadolny zapytał jakie sankcje poniosły samorządy, które nie podjęły tzw. uchwał śmieciowych.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że dotychczas samorządy, które nie podjęły uchwał we wskazanym terminie, nie poniosły żadnej kary.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2013 przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny P. Wojciechowski zapytał od którego roku jest wyodrębniany fundusz sołecki?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że fundusz wyodrębniany jest od 2010 r.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy sąsiednie gminy wyodrębniają fundusz sołecki?

Radny H. Janus powiedział, że w nie wszystkich gminach wyodrębniany jest fundusz sołecki. Dodał, że o 1995 r. Były wyodrębniane środki dla poszczególnych sołectw.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny H. Janus powiedział, że powiat chcąc remontować drogę, narzuca gminie do której z dróg ma przekazać środki. Dodał, że proponowana droga jest w dobrym stanie technicznym. Drogi powiatowe: Pruśce-Sierniki, Sierniki-Stare, Parkowo-Józefinowo, Karolewo-Tarnowo i Tarnowo-Laskowo, są w dużo gorszym stanie technicznym, aniżeli proponowana droga Studzieniec-Budziszewko.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny H. Janus uważa iż powiat nie może narzucać gminie inwestycji. Gmina nie będzie realizowała inwestycji, tylko udzieli powiatowi dotacji na drogi. Dodał, że zwrócił się do Starosty o wskazanie drogi, którą chce remontować, ponieważ zdawał sobie sprawę iż każdy z radnych będzie miał własne zdanie, która droga ma być remontowana.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy jeżeli gmina nie udzieli dotacji, to czy powiat wycofa się z realizacji proponowanej inwestycji?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że trudno to przewidzieć.

Radny A. Nadolny powiedział, że uważa iż wskazywanie inwestycji przez powiat jest narzucaniem gminie określonych działań. Dodał, że na terenie gminy znajdują się drogi w gorszym stanie technicznym, aniżeli droga Studzieniec-Budziszewko.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że inwestycje na drogach powiatowych są zadaniem powiatu, a nie gminy. Powiat decyduje, którą drogę chce naprawiać, a gmina udziela bądź nie udziela dotacji na ten cel.

Radny H. Janus powiedział, że jeżeli starostwo wykonuje inwestycje z własnych środków, to może przebudowywać dowolną drogę. Jeżeli powiat „szantażuje” gminę, że ma dołożyć środki, to powinno brać pod uwagę zdanie radnych i mieszkańców.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że decydentem wyboru drogi jest powiat, a nie gmina.

Radny A. Nadolny zapytał czy gdyby przewodniczący A. Olenderski zakładał spółkę z udziałem 50/50 to prawo o decydowaniu powierzyłby wspólnikowi?

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że nie ma być zakładana spółka, tylko ma być zrealizowana określona inwestycja drogowa.

Radny A. Nadolny powiedział, że powiat z pewnością wykona inwestycję na drodze Studzieniec-Budziszewko za kwotę 100 tys. zł, a gmina może wskazać wykonanie inwestycji w kwocie 100 tys. zł na innej drodze.

Radny M. Połczyński powiedział, że zawsze był przychylny inwestycjom, ale uważa iż inwestycja na drodze Studzieniec-Budziszewko mogłaby poczekać z realizacją. Droga Pruśce-Sierniki i Sierniki-Stare są w zdecydowanie gorszym stanie technicznym, aniżeli wskazana inwestycja.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że uchwała została przygotowana zgodnie z sugestią Starosty. Dodał, że zna stan techniczny dróg powiatowych na terenie gminy i potrzebę ich remontowania.

Radny H. Janus powiedział, że w Gminie Ryczywół jest podobna sytuacja, jak w Gminie Rogoźno. Powiat zdecydował o budowie chodnika w Tłukawach, mimo iż drogi powiatowe w Gminie Ryczywół wymagają remontów. Dodał, że radni Gminy Ryczywół prawdopodobnie nie zgodzą się na zaproponowany przez powiat podział środków.  

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że radni chcieli przeznaczyć 2 mln zł na rozbudowę szpitala. Teraz zarzucają iż „większościowa część radnych” godzi się na przekazanie pieniędzy na przebudowę drogi. Zarząd Powiatu działa wg własnych pobudek.

Radny M. Połczyński powiedział, że stwierdzeni iż „jeżeli coś nam odpowiada, to jest cacy” jest niewłaściwe.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że posiada jeden głos, a decyzje podejmuje większość.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy zostały wskazane lokale, które mają być wyremontowane?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Dyrektor ZAMK dotacja nie jest przekazywana na konkretne remonty, tylko wskazano liczbę lokali, które mają być wyremontowane.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny H. Janus powiedział, że świetlica w Owczegłowach miała być remontowana z udziałem środków finansowych z Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. Zapytał dlaczego świetlica remontowana jest z własnych środków, a nie z dofinansowania.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że świetlica, w której odbywają się zajęcia profilaktyczne remontowana jest ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pula środków ze Stowarzyszenia „Dolina Wełny” nie ulega zmianie, więc większe środki będzie można przeznaczyć na remonty pozostałych świetlic wiejskich.

Radny H. Janus zapytał czy kwota 140 tys. zł na remont świetlicy w Owieczkach zostanie zwiększona?

Skarbnik gminy wyjaśniła, że środki które miały być przeznaczone na remont świetlicy w Owczegłowach została podzielona na wszystkie świetlice, które mają być remontowane.

Radny H. Janus powiedział, że był w Owieczkach, które mają być remontowane za kwotę 140 tys. zł. Zapytał czy na remont będą przyznane większe środki, aniżeli 140 tys. zł?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jeżeli kwota 140 tys. zł została podana w tym roku, to remont będzie przeprowadzony w ramach tych środków. Podział środków przeprowadzony był w zależności od potrzeb remontowych w świetlicach.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok wraz z autopoprawką nr 1 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny A. Nadolny zapytał czy ul. Długa nie będzie budowana?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że budowa ul. Długiej do skrzyżowania z ul. Seminarialną ma kosztować 6 mln zł. W tym roku ma być wykonany odcinek ul. Długiej do skrzyżowania z ul. Nową. Dodała, że w przyszłym roku, ani w 2015 r. w budżecie nie będzie można wydzielić 5 mln zł, na wybudowanie całej ul. Długiej.

Radny M. Połczyński powiedział, że mieszkańcy krytycznie wypowiadają się na temat stanu ul. Długiej.

Radny H. Janus zapytał czy zadłużenie gminy zwiększane jest o 3 mln zł. Dodał, że nie jest obniżane zadłużenie gminy, a środki przeznaczane są na inwestycje.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że deficyt zostaje zwiększony, natomiast dług nie jest zwiększany. Zadłużenie gminy będzie na poziomie zaplanowanym w uchwale budżetowej, natomiast deficyt roku bieżącego będzie wyższy o 2.931.500 zł. Jeżeli dodatkowe zadania nie byłyby wprowadzone, to wówczas można byłoby zaciągnąć niższy kredyt na budowę kanalizacji. 

 

Przystąpiono do realizacji punktu 9 – wolne głosy i wnioski.

Radny P. wojciechowski zapytał czy Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna nie jest poinformowane w temacie związanym z budynkiem ZSA?

Radny Z. Hinz wyjaśnił, że pisemnie poinformował Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna iż działania Rady Miejskiej oparte są o roczny plan pracy. W związku z powyższym wszelkie zmiany jego dotyczące władna jest wprowadzać Rada Miejska. Ponadto poinformował, że trwają nieformalne rozmowy pomiędzy Starostwem, a Gminą Rogoźno w temacie dalszych losów budynku ZSA. Dodał, że udzielił takiej odpowiedzi, ponieważ uważa iż organizowanie debaty na temat dalszych losów budynku ZSA byłaby przedwczesna.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.30

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 19 kwietnia 2013 r.

 

 

drukuj pobierz pdf