Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr 51/2021 LI Sesja w dniu 9 sierpnia 2021

Rada Miejska w Rogoźnie
Radni - sesja

Protokół nr 51

LI Sesja w dniu 9 sierpnia 2021
Obrady rozpoczęto 9 sierpnia 2021 o godz. 06:30, a zakończono o godz. 08:54 tego samego dnia.

1. Otwarcie obrad sesji oraz stwierdzenie quorum.

W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych.

Obecni:

1. Zbigniew Tomasz Chudzicki
2. Katarzyna Erenc-Szpek
3. Henryk Janus
4. Roman Kinach
5. Longina Maria Kolanowska
6. Sebastian Mirosław Kupidura
7. Hubert Kuszak
8. Maciej Adam Kutka
9. Jarosław Łatka
10. Adam Nadolny
11. Krzysztof Nikodem
12. Bartosz Perlicjan
13. Paweł Wojciechowski
14. Ewa Teresa Wysocka
15. Łukasz Andrzej Zaranek2. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Przewodniczący przedstawił radnym proponowany porządek obrad i zapytał, czy ewentualnie, któryś z radnych ma jeszcze jakieś propozycje by go rozszerzyć?


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)    wyboru projektów inwestycyjnych do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

b)    wyboru przedsięwzięcia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok,

c)    deklaracji udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego na 2022 rok,

d)    zmiany uchwały w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”,

e)    zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021.

  1. Zamknięcie obrad.

Pan radny Sebastian Kupidura zapytał, czy w pkt 3a wnioski będą głosowane blokowo?

Przewodniczący poinformował, że taką formułę proponuje autor uchwały, natomiast jeżeli będą inne propozycje, to wtedy będzie głosowana każda propozycja osobno.

Pan Kutka zapytał, czy nie lepiej byłoby aby głosowanie odbyło się za każdą propozycją osobno, ponieważ radny może być za dwiema propozycjami na „tak”, a nie koniecznie już za trzecią propozycją.

Burmistrz powiedział, że zaproponował trzy zadania, które znalazły się w uchwale, natomiast każdy ma prawo do wniesienia swojej propozycji, która może zastąpić, którąś w uchwale.

Pan Maciej Kutka odpowiedział, że nawet jeżeli dana propozycja radnego nie przejdzie to nie znaczy że będzie chciał głosować za całością uchwały, dlatego wszystkie propozycje powinny być osobno przegłosowane a następnie cała uchwała.

Radny Henryk Janus zgodził się ze swoim kolegą i powtórzył jego słowa, iż propozycje w uchwale powinny zostać przegłosowane osobno.

Przewodniczący poinformował, że w momencie procedowania nad tą uchwała będzie można zgłosić wniosek dotyczący sposobu głosowania.

Pan radny Wojciechowski zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu – wolne głosy i wnioski autopoprawką wnioskodawcy sesji, czyli Burmistrza.

Pan Roman Szuberski odpowiedział, że propozycja porządku obrad została radnym przedstawiona, natomiast jeżeli radni wykażą taka wolę to nie ma przeciwwskazań.

Pan Wojciechowski dodał, że jeżeli Burmistrz taki punkt wprowadzi, to Rada nie musi go przegłosować.

Burmistrz powtórzył, iż wyraża zgodę na wprowadzenie takiego punktu przez Radę Miejską.

Pan Wojciechowski wskazał, że Burmistrz ma możliwość wprowadzenie tego punktu, niezależnie od Rady i podsumował, że widocznie Burmistrz nie chce usłyszeć pytań mieszkańców.

Radny Janus poparł  innego kolegę Wojciechowskiego, powiedział że punkt wolnych głosów jest słuszny, ponieważ nie odbywały się przez długi czas komisje i jest wiele pytań od mieszkańców np. na temat bezpieczeństwa, dlatego taki wniosek jest zasadny.

Przewodniczący wniosek przyjął i poddał pod głosowanie.


Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Janusa o dodanie w pkt 4 Wolne głosy i wnioski..

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Longina Maria Kolanowska, Ewa Teresa Wysocka

Pan radny Henryk Janus dopytał, dlaczego zaproszenia nie otrzymał pan kierownik Roman Piątkowski?

Przewodniczący odpowiedział, że kierownik Piątkowski nie jest autorem żadnej uchwały, stąd otrzymał zaproszenie ustne, a skoro nie ma uchwał to pewnie nie czuł się zobligowany by w sesji uczestniczyć.

Radny Janus zapytał, czy są wobec tego jakieś tematy do pani Przewodniczącej Tomaszewskiej?

Pan Łukasz Zaranek odpowiedział, że mogą się pojawić poza tym, jest uchwała związana z powiatem i stąd obecność pani Renaty Tomaszewskiej.

Pan Przewodniczący zapytał o kolejne zmiany do porządku obrad?

Nikt z radnych nie zgłosił innych zmian i Przewodniczący otworzył punkt 3a.


3. Przyjęcie uchwały w sprawie:

a) wyboru projektów inwestycyjnych do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

Pan Roman Szuberski przedstawił radnym, trzy zadania, które byłyby dofinansowane z Rządowego Funduszu, jako propozycję.

-   modernizacja oczyszczalni ścieków w Rogoźnie wraz z budową infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, spowoduje to nie podnoszenie cen ścieków i zmniejszenie kosztów

-   budowa hali widowiskowo-sportowej w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół hali, jest to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji,

-   przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie.

Pan Janus powiedział, że skoro nie było żadnych komisji i inwestycje te nie zostały omówione – to chciałby dowiedzieć się na jaka kwotę są te inwestycje, jakie jest dofinansowanie, na czym ma polegać modernizacja oczyszczalni ścieków, czy są dokumentacje, kosztorysy?

Pan Sekretarz Marek Jagoda odpowiedział, iż w dużym skrócie wygląda to następująco – jeżeli chodzi o modernizacje oczyszczalni ścieków, zakres inwestycji – jest to program „Zaprojektuj i wybuduj”, przebudowa bloku oczyszczalni mechanicznej, budowa żelbetowa wtórników, energooszczędne dmuchawy, instalacja odzysku wody ścieków wraz z ich dezynfekcją, budowa pompy ciepła i fotowoltaiki, przebudowa przepompowni, przebudowa stacji zlewczej, przebudowa systemu monitoringu a także budowa struktury wodno – kanalizacyjnej łączącej Parkowo – Józefinowo i Cieśle z Rogoźnem. Wartość inwestycji wyszacowana została na ok 31 mln 850 tys zł z czego udział własny to 5% - 1 mln 600 tys zł

Budowa hali sportowo – widowiskowej – wraz z zagospodarowaniem terenu wokół hali – tryb „Projektuj i wybuduj”, budynek 22 x 44, wyznaczenie boisk, trybuny, zaplecze szatniowe, magazynowe itp, wartość ok 20 mln zł – przy udziale własnym 10%, 2 mln zł.

Na oba zadania w tej chwili nie ma projektu, gdyby było to realizowane w trybie „Projektuj i wybuduj”.

Natomiast trzecie zadanie - przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie, rozbiórka istniejących obramowań, wykonanie nawierzchni, przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, wykonanie krawężników, wykonanie zjazdów i zatok postojowych itp. – przewidziany koszt inwestycji 5 mln zł, z czego deklarowana kwota udziału własnego, to 5% czyli 250 tys zł.

 

Radny Janus podsumował, że wiadomo iż jest projekt na ul. Kochanowskiego, a skoro wkład własny jest 250 tys zł, a kosztorys na ponad 2 mln zł, to wiadomo że wkład własny jest za mały, a w priorytecie 3 Rządowego Funduszu „Polski Ład”, jest dofinansowanie 85%, dlatego ta kwota nie jest odpowiednia, natomiast co do modernizacji oczyszczalni radny wskazał, że na ten moment jest ona wydajna i są inne ważniejsze zadania. Radny zapytał, co ma się stać z odpadami z oczyszczalni, czy to ma być zupełnie nowy zakład? bo jeżeli nie ma żadnych projektów to skąd wiadomi jaka będzie kwota?

 

Sekretarz sprostował, że w priorytecie pierwszym jest infrastruktura drogowa, natomiast w trzecim jest techniczna infrastruktura drogowa i sama kwestia dróg jest w priorytecie pierwszym i przewidziane dofinansowanie jest do 95%, czyli 250 tys jest równo 5%, a jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków ten zakres był ustalany, jeżeli chodzi o Aquabellis i to nie będzie odrębny zakład, bo byłoby to wszystko w ramach istniejącej oczyszczalni ścieków czyli modernizacja i jej powiększenie.

 

Radny Janus odpowiedział, że wg niego drogi są w priorytecie trzecim, a oczyszczalnia jest w priorytecie pierwszym przy dofinansowaniu 95%, a z jednego priorytetu nie można wykonać dwóch zadań.

 

Pan Sekretarz wtrącił i poprosił o spojrzenie na priorytet pierwszy i dodał, że jałowa dyskusja do niczego nie prowadzi.

 

Henryk Janus podkreślił, że zasięgnął informacji ze strony „Polskiego Ładu” i wg niego oczyszczalnia podlega pod pierwszy priorytet, tak samo jak sala widowiskowo – sportowa  i dodał, że nikt nie jest przeciw tym inwestycjom a „za”, tylko żeby głosować to musza być dogłębne informacje.

Radny dopytał, czy do zadania drugiego czyli hali jest dokumentacja i czy musi być podłączona do zgłoszenia i na jaką kwotę?

 

Pan Jagoda odpowiedział, że hala była by w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” i nie ma potrzeby dołączania żadnej dokumentacji, do wniosku, a wniosek jest bardzo uproszczony – jedynie po 6 miesiącach od przyjęcia wniosku jest obowiązek ogłoszenia procedury przetargowej po stronie jednostki samorządu terytorialnego.  Nie jest wymagany projekt na etapie początkowym.

Sekretarz wyjaśnił po raz kolejny radnemu Janusowi, że w priorytecie pierwszym pkt pierwszy mieści się zadanie pod nazwa przebudowy ulicy Kochanowskiego, a dofinansowanie przewidziane przez BGK byłoby do 95%, stąd deklarowana kwota we wniosku 250 tys zł.

 

Temat ten uszczegółowił prezes Goszczyński.

 

Pan Witold Goszczyński poinformował, że odnośnie złożonego wniosku na infrastrukturę kanalizacyjno – ściekową obejmuje przede wszystkim modernizacje oczyszczalni ścieków w tym przeróbkę całej technologii wraz z zagospodarowaniem odpadów pościekowych w polepszacz glebowy dalej oczyszczanie i dezynfekcja odpadów pościekowych oraz rozbudowanie linii ściekowej, budowa łącznika pomiędzy Parkowem i Józefinowem, Garbatką, a jest to duży obszar gdzie napływa bardzo dużo nowych mieszkańców, a nie jest on ani skanalizowany, ani zwodociągowany. Planowana jest też rozbudowa przy ruchu ścieków z Ciesiel i Owczychgłów tym bardziej że jest to kanalizacja podciśnieniowa i jest na maxymalnych wydajnościach.

 

Pan radny Sebastian Kupidura zapytał, jaki jest szacunkowy koszt tej inwestycji?

 

Pan Burmistrz odpowiedział, że tą kwotę podał już wcześniej Sekretarz – i jest to ponad 30 mln zł., a jeżeli chodzi o to, czy gminę na to stać, to Burmistrz odpowiedział, że owszem bo dofinansowanie jest w wysokości do 95%, jeżeli natomiast dofinansowanie byłoby w granicach 50-60% to gminy nie byłoby na to stać.

 

Pan radny Wojciechowski zapytał, czy Burmistrz myślał w związku ze złożeniem wniosku na hale widowiskowo – sportowa o promenadzie, czy też by się do takiego wniosku kwalifikowała?

 

Pan Szuberski odpowiedział, że myślał o tym, ale te wnioski, które zostały przygotowane do BGK nie są jedynymi wnioskami i niebawem będą drugie nabory i zobaczy się ile wniosków przejdzie w tym pierwszym naborze, a wtedy będzie kolejna propozycja.

 

Radny Kutka zapytał, czy w programie Polskiego Ładu są lepsze kryteria niż w Funduszu Dróg ?

 

Burmistrz Szuberski odpowiedział, że są lepsze kryteria i jest lepsze dofinansowanie.

 

Pan Kutka dopytał, czy ewentualnie są lepsze kryteria techniczne, gdzie ta droga Kochanowskiego będzie miała lepsze szanse na dofinansowanie?

 

Pan Burmistrz odpowiedział, że tak.

 

Pan Maciej Kutka zaproponował, by każda z propozycji w uchwale została przegłosowana osobno a wniosek zostanie złożony po dyskusji.

 

Radny Janus wskazał, że procedowana uchwała wiąże się z uchwałą kolejną, bo w tej drugiej uchwale jest II etap ulicy Różanej, ulica Żurawia, droga w Gościejewie i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieśle. Zgłoszenie tego wniosku jest do 25 sierpnia, a nie ma na to dokumentacji, nie ma na to zgłoszenia i nie wiadomo czy mogą radni ten wniosek głosować. Do funduszy popegeerowych zostały wybrane drogi inne, z czego jeden tylko otrzymał dofinansowanie, ale tylko radny Zaranek poparł wniosek klubu. Radny dodał, iż oczywiście jest za drogą Kochanowskiego, jednak powinny być wybierane do wniosku drogi, o największej wartości, żeby gmina mogła otrzymać jak największe dofinansowanie, kończy się ważność dokumentacji dróg w Gościejewie, których wartość wynosi ok. 4,5 mln zł. Radny stwierdził, iż należałoby drogę Kochanowskiego zakwalifikować do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast w tym miejscu radny zaproponował wniosek na kwotę ok 4 mln zł

Wniosek radnego Janusa dotyczył o zastąpienie w paragr 1 pkt 1 przebudowy ul. Kochanowskiego........(i dodanie tej inwestycji do wniosku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) drogami 272545P, 272553P, droga gminna od nr 36 do nr 42 w Gościejewie .Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Janusa - o zastąpienie w paragr 1 pkt 1 przebudowy ul. Kochanowskiego........(i dodanie tej inwestycji do wniosku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) drogami 272545P, 272553P, droga gminna od nr 36 do nr 42 w Gościejewie .

Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (3)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Paweł Wojciechowski
PRZECIW (8)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka
NIEOBECNI (2)
Longina Maria Kolanowska, Ewa Teresa Wysocka

Pan radny Kupidura zapytał czy odpady pościekowe mogą być użytke jako paliwo do spalarni?

Burmistrz odpowiedział, że mogą być one zużyte jako nawóz, po tym czy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Radny Kupidura powiedział, że takie wnioski może składac również Związek Gmin ?

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli chodzi o oczyszczalnię to takich wniosków Związek nie może składać.

Radny sprostował, że chodzi o składowisko śmieci, czy jako jeden z większych udziałowców bierze pod uwagę złożenie takiego wniosku o dofinansowanie jako tez Związek Gmin?

Pan Roman Szuberski odpowiedział, że jako gmina zostało już podjęte szereg działań aby zmniejszyć koszty dotyczące śmieci, ale póki nie będzie konkretnego rozstrzygnięcia to Burmistrz określił, że nie będzie takich informacji podawał do publicznej wiadomości.

Pan Marek Jagoda zgodził się z radnym Kupidurą z kwestią, że Związek jednostek samorządu terytorialnego mógłby ubiegać się o dofinansowanie ale w tym rozdaniu, natomiast jeżeli chodzi o Kopaszyn to tam poszczególne gminy są udziałowcami i jako organizm w ustawie spółek prawa handlowego nie jest wymieniony wśród podmiotów, które mogą się ubiegać o dofinansowanie.


Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek złożony wcześniej przez radnego Macieja Kutkę.


Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Kutki o głosowanie oddzielnie trzech przedstawionych propozycji.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
PRZECIW (8)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Longina Maria Kolanowska, Ewa Teresa WysockaGłosowano w sprawie:
wyboru projektów inwestycyjnych do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Roman Kinach , Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Longina Maria Kolanowska, Ewa Teresa Wysocka
b) wyboru przedsięwzięcia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok,

Projekt uchwały przedstawił pan Sekretarz Marek Jagoda.

Pan Zaranek poinformował, iż uchwała definiuje że wybrana może być tylko jedna inwestycja, każda z tych propozycji będzie głosowana osobno i ta która otrzyma największą ilość głosów zostanie uwzględniona w uchwale.

Radny Janus zapytał, czy wniosek został już zgłoszony ponieważ termin minął już 8 sierpnia?

Sekretarz odpowiedział, że jeżeli chodzi o oczyszczalnie, to w momencie kiedy pojawiła się aplikacja i dostęp do niej – w połowie lipca został taki wniosek złożony i taki dostęp gmina posiada.

Pan Maciej Kutka zapytał, czy jeżeli chodzi o droge w Cieślach, to czy ona posiada dokumentację oraz czy wniosek jest na budowę czy na zgłoszenie?

Pan Sekretarz odpowiedział, że jest w trakcie opracowywania, natomiast zgłoszenie byłoby złożone do dnia jutrzejszego.

Radny dopytał, jaki jest termin rozpatrzenia wniosku na zgłoszenie?

Pan Marek Jagoda odpowiedział, że termin jest do 21 dni.

Pan Kutka powiedział, że nie ma jeszcze złożonego wniosku na zgłoszenie, termin jest do 21 dni a wynika z tego że termin upływa 25 sierpnia i nie ma pewności, że organ rozpatrzy wniosek w terminie, w którym trzeba się zmieścić, ryzyko jest bardzo duże a w tym czasie mogłaby zostać zgłoszona droga, która ma pełna dokumentację.

Burmistrz odpowiedział, że jeżeli taki przypadek miałby miejsce, to zostanie zgłoszona inna droga, bo ta uchwała jest tylko uchwała intencyjną, a jako Burmistrz może złożyć inną drogę bez zgody Rady.

Pan Maciej Kutka zapytał, czy wydział inwestycyjny jest w stanie skompletować dokumenty potrzebne do zgłoszenia w dniu jutrzejszym?

Pan Szuberski poinformował, iż problemu z tym większego nie powinno być.

Radny Janus powiedział, że całe działanie jest robione na siłę, żeby jedna droga przeszła i wiadomo, która droga przejdzie bo to widać, słychać i czuć. Radny nie zgodził się z tym co powiedział Burmistrz, że jeżeli nie zdąży się z wnioskiem, to można złożyć inną drogę, przecież Burmistrz mógł od razu zgłosić tą drogę, która ma przejść i byłby spokój. Po drugie radny dodał, jak można zgłosić drogę skoro nie ma dokumentacji. Pan Janus zapytał, kiedy kończa się dokumentacje z tych pozostałych dróg?

Pan Sekretarz powiedział, że to która dokumentacja wchodzi, a która wychodzi nie jest zasadne, tu chodzi o to, która droga w tym momencie jest priorytetowa, a poza tym Sekretarz wskazał, iż na ten moment nie posiada takiej wiedzy.

Pan radny Janus podkreślił, że jeżeli droga do Ciesiel nie ma projektu i nie przejdzie, to jaka droga zostanie zrobiona, prawdopodobnie zostanie dołożona czwarta. Daty ważności projektów sa bardzo ważne, ponieważ są to kolejne koszty. A gdyby przeszły trzy drogi w Gościejewie, to gmina otrzymałaby 1,5 mln więcej dofinansowania a włodarzom na tym nie zależy.

Pan Przewodniczący stanowczo zaprotestował, że na siłę jest przepychana jakaś droga, bo to Rada decyduje, która droga zostanie wybrana do dofinansowania i potem Burmistrz zostanie z tego rozliczony, czy ta wybrana droga została złożona.

Pan Janus wskazał, że jest za złożeniem wniosku z tą drogą, jednak nie ma ona dokumentacji i to jest przepychanie na siłe.

Burmistrz powiedział, że ci co maja większość będą decydować i dodał, że nie wie o co w tym wszystkim chodzi.

Henryk Janus podkreślił, że radny z okręgu w którym są Ciesle, nie złożył do budżetu wniosku o tą drogę, nie było zebrania wiejskiego w tej sprawie, a w Gościejewie było i to co się pisze we wnioskach to jest wciąż odrzucane. Pan Szuberski powiedział, że gmina otrzymała bardzo dużo dofinansowań, do tego stopnia że pan radny Wojciechowski zarzucił, że gmina za dużo pożycza środków – ale dofinansowanie na tą chwile jest do 8 dróg, nigdy w historii gminy takiego dofinansowania nie było. Przedstawiona uchwała jest tylko propozycją, a radni mogą to zmienić.

Radny Adam Nadolny zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji argumentując, że w tym temacie zostało już wszystko wystarczająco powiedziane.

Pan radny Paweł Wojciechowski zgłosił głos przeciwny, motywując to tym, iż nie może zabrać glosu w dyskusji, ponieważ inni radni zgłaszają się „advocem” i zaproponował, aby radny Nadolny wycofał swój wniosek.

Wiceprzewodniczący Chudzicki oddal głos za wnioskiem radnego Nadolnego, informując że dyskusja zmierza w złym kierunku i jest jałowa.

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.


Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Nadolnego w sprawie zamknięcia dyskusji..

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (8)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek
PRZECIW (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (2)
Longina Maria Kolanowska, Ewa Teresa Wysocka


Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Wojciechowskiego w sprawie przegłosowania blokowo wszystkich propozycji.

Wyniki głosowania
ZA: 0, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
PRZECIW (8)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek
BRAK GŁOSU (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (2)
Longina Maria Kolanowska, Ewa Teresa Wysocka

Po przeprowadzeniu głosowania pan radny Wojciechowski stwierdził, że Przewodniczący jest nienormalny.

Pan Łukasz Zaranek zażądał przeprosin oraz udokumentowania lekarskiego na słowa wypowiedziane przez radnego Wojciechowskiego.

Przed głosowaniem Przewodniczący zarządził 5 minut przerwy.

Głosowano w sprawie:
przebudowa ulicy Różanej w Rogoźnie na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Mickiewicza.

Wyniki głosowania
ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 11, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (2)
Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (11)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Roman Kinach , Hubert Kuszak, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Longina Maria Kolanowska, Ewa Teresa Wysocka


Głosowano w sprawie:
przebudowa ulicy Żurawiej w Rogoźnie..

Wyniki głosowania
ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 11, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (2)
Hubert Kuszak, Paweł Wojciechowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (11)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Roman Kinach , Sebastian Mirosław Kupidura, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Longina Maria Kolanowska, Ewa Teresa Wysocka


Głosowano w sprawie:
budowa drogi gminnej w m. Gościejewo na odcinku od budynków nr 9 i 10 do budynku nr 26)..

Wyniki głosowania
ZA: 1, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 12, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (1)
Henryk Janus
WSTRZYMUJĘ SIĘ (12)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Longina Maria Kolanowska, Ewa Teresa Wysocka


Głosowano w sprawie:
przebudowa części drogi gminnej w m. Cieśle w kierunku mostu na rzece Wełnie.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (8)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (2)
Longina Maria Kolanowska, Ewa Teresa Wysocka


Głosowano w sprawie:
wyboru przedsięwzięcia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Roman Kinach , Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Longina Maria Kolanowska, Ewa Teresa Wysocka


c) deklaracji udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego na 2022 rok,

Projekt uchwały omówił Burmistrz Roman Szuberski, jest to deklaracja że Rada zapewnia swój udział
w zakresie wspólnej realizacji zadania dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej nr 2029P Rogoźno-Murowana Goślina.

Radny Wojciechowski zapytał, czy został ukończony projekt na ten odcinek drogi?

Burmistrz wskazał, że projekt jest zakończony, została jedynie kwestia pozwoleń środowiskowych i pozwolenia na budowę.

Pani Przewodnicząca Rady Powiatu dodała, że ma upoważnienie od pani Starosty, do przekazywania informacji, o których ma wiedzę i pani Przewodnicząca potwierdziła słowa Burmistrza, że droga do Studzieńca jest na etapie ukończenia pozyskiwania pozwoleń.

Pan Janus zanegował słowa pani Tomaszewskiej informując, iż ma informację, że brakuje decyzji RDOŚ-u i w związku z tym, nie ma możliwości by droga do 25 sierpnia została zgłoszona i dodał, że podjęcie tej uchwały jest bezcelowe.

Pani Renata Tomaszewska powiedziała, iż nie wie skąd pan Janus posiadł taka wiedzę, ponieważ jest to nieprawda.

Pan Przewodniczący Zaranek podkreślił, że przy złożeniu wniosku taka dokumentacja nie jest wymagana.

Radny Janus zaznaczył, że aby głosować nad tą uchwałą to należy znać trochę szczegółów i powiedział że jeżeli chodzi o odcinek 8 km i kwotę 12 mln zł to mija się z celem, bo nie wiadomo, czy ma tam być sygnalizacja świetlna, a może rondo, ścieżka, kto ma ewentualnie wykupić grunty pod tą ścieżkę, czy będzie poszerzenie i ewentualnie o jakie parametry?

Pani Tomaszewska odpowiedziała, że nie jest w stanie w tej chwili podac tak szczegółowych informacji, a jeżeli takie informacje sa radnemu potrzebne na teraz to może się z tym zapoznać.

Radny Janus zapytał, jak w takim przypadku ma głosować nie posiadając informacji na temat tej uchwały?

Pani Tomaszewska odpowiedziała, że radny miał informacje wcześniej co będzie na sesji procedowane, poza tym radny był w piątek w urzędzie i jeżeli poprosiłby o taką informację na pewno by ją uzyskał.

Radny Kutka podkreślił, że radni dopiero w piątek po południu otrzymali zaproszenie na sesję.

Pani Tomaszewska zwróciła się do radnego Kutki i wskazała, że radny dysponuje na tyle wolnym czasem, że mógł podjechać do dyrektora Pilarskiego i zapewne szczegóły dotyczącego tego zadania na pewno by otrzymał.

Radny Janus stwierdził, że skoro zaproszenie otrzymał w piątek to przez weekend nie miał komu zapytać się o szczegóły.

Pan Szuberski poinformował, że jeżeli chodzi o Powiat Obornicki to takich spotkań było sporo, mało tego były one publikowane na stronach internetowych, bo każdy może uczestniczyć w takim spotkaniu – była tam radna Wysocka, przedstawiciele mieszkańców Studzieńca, a radnego Janusa nigdy nie było. A jeżeli chodzi o uchwałę, to jest to przyrzeczenie, że taka pomoc finansowa ze strony gminy będzie.

Pan Janus powiedział, iż odpowiedź Burmistrza jest całkowicie nie na temat, a pani Tomaszewska nie zna całkowicie szczegółów i zapytał Burmistrza gdzie było ogłoszenie w sprawie dokumentacji na drogę w Studzieńcu? Pani radna Wysocka i pani Tomaszewska tylko porobiły sobie fotki promocyjne pół roku temu i tak wyglądało spotkanie w tej sprawie. Jak można wziąć udział w spotkaniu nie wiedząc, że takie spotkanie jest planowane?

Pan Roman Szuberski powiedział, że dla radnego Janusa zawsze powinno być osobne zaproszenie, podobnie było ze sprawa trasy S11, kiedy Sekretarz wysłał kilka sms-ów, pani kierownik też i dodał, że radny traktuje pewne sprawy wybiórczo.

Pani Tomaszewska dodala, że radny zapoznał się z tą dokumentacja w takich szczegółach, że większej wiedzy niż radny Janus nikt nie ma. A w tej chwili radny odstawia widowisko, żeby sesja trwała jak najdłużej a wraz z nia całe to widowisko.

Pan Henryk Janus odpowiedział, że jak zwykle pani Tomaszewska kłamie, bo tej dokumentacji radny na oczy nie widział i zapytał, kiedy radni mogli zobaczyć projekt nad którym mają głosować czy w starostwie, czy w urzędzie, a wiadomo, że powiat nie zdąży złożyć wniosku o dofinansowanie.

Pan Szuberski odpowiedział, że w każdej chwili można było zwrócić się o możliwość wglądu w dokumentacje podobnie jak zrobiła to radna Ewa Wysocka.

Radny zapytał, kto z pozostałych radnych widział dokumentację i zwrócił się z tym pytaniem do radnego Nadolnego.

Pan Adam Nadolny skwitował, że pan Janus nie interesuje się swoimi mieszkańcami, a wtyka nos gdzieś indziej i zaproponował żeby zajął się swoimi drogami, żeby nie były dziurawe.

Radny Maciej Kutka zapytał, skąd radni mają wiedzieć, że wniosek jest kierowany do BGK i nie jest potrzebny projekt, bo przecież z treści uchwały to nie wynika?

Przewodniczący Zaranek powiedział, że przecież zawsze można zadać takie pytanie.

Pan Kutka powiedział, iż chciałby żeby w treści uchwały została podana nazwa funduszu.

Burmistrz Szuberski odpowiedział, że ta uchwała została zrobiona bardziej uniwersalnie, ponieważ poprzednia określała tylko Fundusz Dróg Samorządowych, a w obecnej uchwale zapis jest taki, że jeżeli zmieni się nazwa funduszu, to nie będzie trzeba podejmować kolejny raz tej samej uchwały.

Pan Kutka zapytał, czy wniosek będzie składany w całości, czy podzielony na etapy?

Burmistrz powiedział, że decyzja dopiero zapadnie, a wniosek nie został jeszcze złożony, a na etapie składania wniosku dokumentacja nie jest potrzebna, jest jedynie krótki opis zawierający określoną liczbę znaków i będzie składany w formie elektronicznej, a jeżeli uzyska akceptację to dopiero będzie potrzebna cała dokumentacja.

Radny Maciej Kutka zapytał, czy w tej dokumentacji jest zawarta ścieżka pieszo – rowerowa?

Pan Szuberski poinformował, że ścieżka pieszo – rowerowa jest zawarta również.

Radny Krzysztof Nikodem zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania.

Pan Henryk Janus zgłosił wniosek przeciwny i powiedział, że radni z klubu „Działamy dla Mieszkańców” potrafią zgłaszać tylko wnioski formalne o zakończenie dyskusji i zapytał jeszcze co się stanie jeżeli kosztorys będzie znacznie wyższy?

Burmistrz określił, że wiadomo iż wartość kosztorysowa jest na dany dzień i może się zmienić.

Pan wiceprzewodniczący Chudzicki zgłosił głos „za” wnioskiem radnego Krzysztofa Nikodema.

 
Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek radnego Nikodema o zakończenie dyskusji.

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (8)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek
PRZECIW (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (2)
Longina Maria Kolanowska, Ewa Teresa Wysocka


Głosowano w sprawie:
deklaracji udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego na 2022 rok,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Roman Kinach , Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Longina Maria Kolanowska, Ewa Teresa Wysocka


d) zmiany uchwały w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”,


Projekt uchwały omówił Burmistrz Roman Szuberski, który określił, że po rozstrzygnięciach przetargowych wysokość kwoty się zmniejszyła i stąd podjęcie tej uchwały.

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”,.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Roman Kinach , Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Longina Maria Kolanowska, Ewa Teresa Wysocka


e) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021.

Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła pani skarbnik Irena Ławniczak.

Radny Wojciechowski zapytał, czy wszystkie nieprawidłowości, które wskazało RIO zostały wyeliminowane?

Pani skarbnik poinformowała, że jeżeli chodzi o OSP to zostało już wcześniej to poprawione, natomiast te zmiany które przyszły dotycza paragrafu 12 i 13 – w treści poprzedniej uchwały nie zostało to zapisane, dlatego w uzasadnieniu do uchwały zostało to wyjaśnione.

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 1.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Henryk Janus, Roman Kinach , Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Longina Maria Kolanowska, Ewa Teresa Wysocka


Głosowano w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021..

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (8)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Katarzyna Erenc-Szpek, Roman Kinach , Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Henryk Janus, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (2)
Longina Maria Kolanowska, Ewa Teresa Wysocka


4. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Rada Miejska w Rogoźnie

 


Przygotował(a): Anna Mazur


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

 

drukuj pobierz pdf