Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 października 2013 roku o godz. 16.00 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 29 /2013

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 października 2013 roku o godz. 16.00 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,

ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Radna Ewa Wysocka obecna do godz. 16:55.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum. 
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Działalność uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej w naszej gminie,

a)       wystąpienia Prezesów,

b)       pytania do sprawozdawców.

  1. Dyskusja na powyższy temat.

6.       Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

7.       Wolne głosy i wnioski.

8.       Zakończenie

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

 

Protokół nr 28/2013 został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za”  w obecności 7 członków Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – Działalność uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej w naszej gminie.

Wszyscy zaproszeni na posiedzenie Prezesi UKS-ów oraz Prezesi Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w kilku słowach opowiedzieli o prowadzonej przez nich działalności.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

1.   Pani Sylwia Krzyśka reprezentująca sekcję tenisa stołowego, działającego przy Stowarzyszeniu Przyjaciół i Absolwentów LO w Rogoźnie – szczegółowe sprawozdanie z działalności sekcji tenisa stołowego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

2.  Pani Hanna Krzywonos Prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „JUNIOR” - szczegółowe sprawozdanie z działalności  Stowarzyszenia „JUNIOR” stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

3.   Pan Artur Piątkowski Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMPIA” działającego przy Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, w imieniu którego informację przedstawiła radna Renata Tomaszewska – sprawozdanie z działalności sportowej sekcji wioślarskiej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

4.  Pan Przemysław Kabat  Prezes Szkolnego Związku Sportowego, oddział Miejsko Gminny, który przedstawił również informację z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” – szczegółową informacja z działalności  Szkolnego Związku Sportowego stanowi załącznik nr 5 do protokołu, sprawozdanie z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

5. Pan Szymon Wojciechowski Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” -  sprawozdanie z działalności UKS piłki siatkowej „Olimpijczyk” stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji pkt. 4b – pytania do sprawozdawców.

Radny R. Dworzański odnosząc się do wypowiedzi przedmówców stwierdził, że ze sprawozdań wynika, że zarówno Uczniowskie Kluby Sportowe jak i Stowarzyszenia Kultury Fizycznej działają przy danych szkołach a więc jednoznaczne jest to, że członkami tych klubów i stowarzyszeń są uczniowie uczęszczający do tych szkół. Dodał, że bardzo dobrym pomysłem byłoby połączenie klubów, które zajmują się tą samą dyscypliną sportową.

Radny Z. Chudzicki zapytał o źródło finansowania sekcji wioślarskiej działającej przy Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, której prezesem jest Artur Piątkowski. Zapytał, czy sekcja ta  w całości finansowana jest przez Poznańskie Towarzystwo Wioślarzy „TRYTON”?

Radna Renata Tomaszewska wyjaśniła, że „TRYTON” zajmuje się zabezpieczaniem sprzętu, który jest bardzo drogi, finansuje trenera oraz w części finansuje wyjazdy na zawody i zgrupowania.

Dodała, że ponadto finansowaniem zajmują się tacy darczyńcy jak: banki, które wspierają sekcję w zamian za reklamę, rodzice zawodników, którzy dowożą uczestników na zawody oraz zajmują się dożywianiem uczestników biorących udział w wyczerpujących treningach, ponadto składane są wnioski na organizację pozarządowe, dodała, że finansowaniem zajmuje się także Gmina Rogoźno.

Radny Roman Szuberski korzystając z okazji, że Burmistrz Rogoźna jest na etapie przygotowywania projektu budżetu na 2014 rok, zapytał jakiej wielkości nakłady finansowe byłyby potrzebne, aby utrzymać sekcje na chociażby dotychczasowym poziomie?

P. Tadeusz Miężalski Prezes sekcji tenisa stołowego, działającego przy Stowarzyszeniu Przyjaciół i Absolwentów LO w Rogoźnie  odpowiedział, że po zakończonym I sezonie sporządzony zostanie bilans i wtedy będzie można udzielić odpowiedzi na to pytanie. Dodał, że każde otrzymane środki finansowe zostaną odpowiednio wykorzystane.

P. Przemysław Kabat odpowiedział, że bardzo cieszy się z tego co otrzymuje do tej pory, dodał, że w ostatnim czasie dla sekcji UKS „Dwójka” zakupione zostały dwie łodzie za kwotę ok. 20.000 zł, wyjaśnił, że nie były to łodzie zakupione z środków budżetowych.

Radny R. Dworzański zapytał, jak wygląda współpraca z KŻ „Kotwica”

Przemysław Kabat wyjaśnił, że pomimo tego, że zmieniła się władza w KŻ „Kotwica” współpracy miedzy klubami nie ma.

Radny R. Dworzański poruszył sprawę poszerzenia sekcji i tak np. aby najzdolniejsi zawodniczy z sekcji tenisa stołowego trenujący w Parkowie trafiali do Klubu w Rogoźnie.

Przemysław Kabat poinformował, że od przyszłego roku UKS „Dwójka” chce wystąpić do innych szkół z ofertą, aby uczniowie uczęszczający do 1 klas mogli brać udział w treningach organizowanych przez UKS „Dwójka”.

P. Hanna Krzywonos wyjaśniła, że potrzebne środki będzie można określić po zakończonym I sezonie, dodała, że koszty możliwe do przewidzenia na dzień dzisiejszy to koszty licencyjne, kosztów sędziowskich przewidzieć nie można.

P. Szymon Wojciechowski odpowiedział, że Prezesi nigdy nie są w stanie dokładnie określić jakie koszty zostaną poniesione, dodał, że wszystko w znacznej części zależy do możliwości finansowej sponsorów. Dodał, że Zarząd z każdej otrzymanej  kwoty finansowej bardzo się cieszy.

Poinformował, że dwie zawodniczki z klubu sportowego uczęszczają na treningi do Rogoźna.

 

Radna Renata Tomaszewska zapytała, czy kluby mają w statucie zapis, że do klubów może należeć młodzież uczęszczająca do innych szkół?

S. Wojciechowski odpowiedział, że tak.

Radny R. Szuberski dodał, że nie będzie łatwo budżetu przygotować i uchwalić. Nadmienił, że najważniejszym jest aby  nie stracić tego co kluby do tej pory osiągnęły. Dodał, że Gmina nie zabezpieczy środków finansowych w 100 % dlatego należy szukać pomocy również z innych źródeł. Powiedział, że biorąc pod uwagę, że kluby mogą osiągać jeszcze lepsze wyniki sportowe, Gmina musi posiadać rezerwę finansową potrzebną do wzmocnienia danego UKS-u, aby ta drużyna naszą Gminę godnie reprezentowała, zdobywała kolejne punkty i pięła się coraz wyżej.

Radna R. Tomaszewska poinformował, że UKS „Olimpia” jest sportem bardzo drogim, szkolnego klubu nie stać na zakup nawet jednej łódki, ponieważ koszt jej zakupu` wynosi nawet 50.000zł, dodała że bez wsparcia finansowego klub nie będzie miał prawa istnieć. Dodała, że środki pozyskiwane dzięki składanym wnioskom o dofinansowanie stanowią kroplę w morzu potrzeb.

Przystąpiono do realizacji pkt. 5 – dyskusja na powyższy temat.

Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Burmistrza Rogoźna Pan Krzysztof Ostrowski, który poruszył temat Gminnej Ligi Piłki Nożnej liczącej 12 drużyn czyli ponad 200 osób, są to w sumie drużyny wiejskie Gminy Rogoźno, co roku odbywa się runda wiosenna i jesienna – myśli że było to dobrym osiągnięciem, następnie poruszył temat Gminnej Ligi Piłki Siatkowej liczącej ok 120 osób, dodał, że liga rozpoczyna się w miesiącach od listopada do stycznia. Dodał, że od dwóch lat  tworzone są klasy sportowe w SP Nr 3 i należałoby pomyśleć o ich kontynuacji, nadmienił, że należałoby również pomyśleć o kontynuacji klasy sportowej w Gimnazjum. W dalszej części Zastępca Burmistrza powiedział, że zaczynamy się „gnieździć” w naszym mieście. Poinformował, że na boisku sportowym Orlik codziennie od rana do wieczora odbywają się zajęcia  i z tego powodu niektóre dyscypliny sportowe musiały zostać przeniesione na sale ZSA, dlatego że pozostałe sale gimnastyczne nie spełniają określonych wymogów. Nadmienił, że podczas rozmowy z dyrektorem Zespołu Szkół Agrobiznesu poinformowany został o tym, że Gmina będzie musiała partycypować w kosztach ponoszonych przez powiat z tytułu korzystania z tej sali. Zastępca Burmistrza powiedział, że bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego jaka jest sytuacja finansowa gminy, ale jeśli poważnie pod uwagę brane są osiągnięcia sportowe dyscyplin o których mowa, to  w niedalekiej przyszłości będzie trzeba pomyśleć o budowie hali sportowej.

Poinformował, że zauważył, że w Szkołach Podstawowych zajęcia z nauczania początkowego prowadzą nauczyciele, którzy do 3 klasy tymi maluchami się zajmują. Nadmienił, że jeśli poważnie myśli się o wynikach, to praca z tymi dziećmi musi zacząć się od 6 roku życia, dodał, że najzdolniejsze dzieci muszą zostać „wydobywane” już w zerówce i jeśli poważnie się o czymś myśli, to selekcja uczniów musi być nieodzownym elementem. Poinformował, że wspólnie z Burmistrzem podjęta została decyzja, że środki  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części  przekazane zostaną na sport, ponieważ powoduje on zagospodarowanie czasu wolnego dzieciakom.

Burmistrz B. Janus dodał, że uchwalając budżet na rok 2014 wzięte zostanie pod uwagę przekazanie środków na sport, zarówno będą to środki z GKRPA jak i środków własnych gminy. Dodał, że gmina nie jest w stanie utrzymać klubów, może je jedynie finansowo wesprzeć. Nadmienił, że projekt budżetu przygotowany zostanie tak, aby klubu mogły utrzymać się na dotychczasowym poziomie.

Radny M. Kutka zapytał Burmistrza kto odbierał boisko Orlik w Rogoźnie? Dodał, że boisko nie jest przystosowane do gry w tenisa ziemnego.

Burmistrz wyjaśnił, że projekt nie przewidywał budowy boiska do gry w tenisa ziemnego, na prośbę Burmistrza firma narysowała linie, choć zdawano sobie sprawę z tego, że boisko to jest mniejsze niż normalne boisko wymiarowe. Burmistrz nadmienił, że projekt przewidywał budowę boisk do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną.

Radny M. Kutka dodał, że grę w tenisa ziemnego utrudniają kosze do gry w koszykówkę.

Radny R. Dworzański biorąc pod uwagę działania Szkolnego Związku Sportowego, w działalność którego zaangażowani są wszyscy nauczyciele WF-u, powiedział że  należałoby pomyśleć o sporcie masowym.

Zapytał, czy z środków przekazywanych przez gminę dla SZS korzystają również Uczniowskie Kluby Sportowe?

P. Kabat odpowiedział, że w środków tych korzystają wszyscy.

H. Krzywonos poinformowała, że rozgrywki SZS rozgrywane są w godz. lekcyjnych i rodzice nie wyrażają zgody aby zawodnicy opuszczali inne zajęcia lekcyjne.

Radny R. Dworzański powiedział, że kalendarz SZS powinien być tak ułożony, aby zajęcia odbywały się poza zajęciami lekcyjnymi.

Radny R. Szuberski korzystając z okazji, że na posiedzenie przybył Prezes Zarządu RKS „Wełna” M. Pokorzyński poinformował, że klub ten jest najstarszą pod względem sportowym organizacją samorządową działającą w naszym mieście. W związku z tym poprosił o scharakteryzowanie bieżącej działalności klubu, omówienie osiągnięć i problemów z jakimi klub ma do czynienia.

M. Pokorzyński poinformował, że pisemna informacja z działalności RKS „Wełna” została radnym przekazana – stanowi ją załącznik nr 8 do protokołu.

Poinformował, że sezon wiosenny roku 2013 rozpoczęty został mając 7 drużyn, dodał że jedna drużyna Skrzatów, nie została do tej rundy zakwalifikowana z powodu zbyt młodego wieku zawodników, są to dzieci z roczników 2006-2008 – a więc w klubie szkoli się zawodników od najmłodszych lat. Kolejną drużyną jest drużyna „ŻAK”, do której należą zawodnicy z rocznika 2004, dodał że drużyna ta w rundzie wiosennej grała w najwyższej klasie rozgrywkowej, tj. Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, gdzie zajęła II miejsce, ustępując miejsca drużynie Akademi Reisa, w pokonanym polu pozostawiając drużynę Lecha Poznań, Warty Poznań i kilku innych drużyn z mniejszych miejscowości. Dodał, że drużyna ta zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Kolejna drużyna to „Orlik”, do którego należą zawodnicy z rocznika 2003, która  w grupie rozgrywkowej zajęła III miejsce. Kolejne dwie drużyny to „Młodziki D1 i D2” z rocznika 2001-2000 oraz drużyna „Trampkarzy”, która również grała w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej i zajęła IV miejsce. Drużyna „Juniorów” w swojej grupie zajęła I miejsce oraz drużyna „Seniorów”, która zajęła miejsce przedostatnie.

Prezes poinformował, że na dochody klubu składają się: opłaty targowe z targowiska miejskiego w Rogoźnie, dotacja z konkursu „Organizacja gry w piłkę nożną” i z tego tytułu  w roku 2013 uzyskano środki finansowe w kwocie 36.500 zł, ponadto składki opłacane z okazji przynależności do klubu w kwocie 30 zł miesięcznie, od 2011 roku finansowaniem zajmuje się również  firma „Dendro Poland” z Rogoźna, która do dnia 30.09.2013 r. przekazała środki w kwocie 55.000 zł. Prezes poinformował, że istnieje obawa, że opłata z targowiska miejskiego zostanie klubowi zabrana, ponieważ radny Chudzicki przygotowuje uchwałę w sprawie zniesienia opłaty z targowisko – taką informację przekazał pan Burmistrz podczas spotkania w obecności Prezesa „Dendro Poland”

W kolejnej części wypowiedzi Prezes RKS „Wełna” poinformował, że największym problemem klubu jest brak odpowiedniej bazy szkoleniowej, na którą składają się: brak oświetlenia, brak szatni, główna płyta boiska, która nie spełnia określonych wymogów, trybuny wymagają kapitalnego remontu.

Radny R. Szuberski zapytał, jaki jest przypuszczalny koszt przystosowania do użytku tych obiektów.

Prezes poinformował, że jest to ok. 200.000 zł.

Radny R. Szuberski zapytał, czy najważniejszą inwestycją do przeprowadzenia jest budowa nowej płyty boiska i montaż oświetlenia?

Prezes wyjaśnił, że tak i jeszcze budowa chociażby jednego pomieszczenia socjalnego, w którym zawodnicy mogliby się przebierać. Nadmienił, że klub nie posiada również toalet wewnątrz budynku, zawodnicy korzystają z toalet zamontowanych na zewnątrz, choć wymogiem sanepidu jest, że zawodnicy muszą korzystać z toalet przeznaczonych tylko do ich użytku. W boksie brakuje miejsc siedzących dla zawodników.

Radny Z. Chudzicki poprosił Pana Burmistrza o wyjaśnienie stwierdzenia Pana Prezesa, „że istnieje obawa, że  opłata z targowiska miejskiego może zostać klubowi zabrana ponieważ radny Chudzicki przygotowuje uchwałę w sprawie zniesienia opłaty targowej” oraz poprosił o wyjaśnienie dlaczego na sesję październikową Pan Burmistrz nie przygotował uchwały w sprawie opłaty targowej i poboru opłaty w drodze inkaso.

Burmistrz odnośnie pierwszego pytania wyjaśnił, że nic na ten temat nie wie.

Prezes RKS „Wełna” wyjaśnił, że chodzi o spotkanie, które odbyło się w obecności Pana Burmistrza i Prezesa Zarządu „Dendro Poland”, podczas którego Pan Burmistrz wyraził zaniepokojenie dalszymi losami środków z opłaty za targowisko. Dodał, że na spotkaniu tym padło stwierdzenie, że radny Chudzicki przygotowuje wniosek o zabranie inkasa klubowi.

Burmistrz wyjaśnił, że Przewodniczący Komisji nie ukrywa tego, że inkaso z targowiska powinno zostać przekazane komuś innemu. Odnośnie drugiego pytania Burmistrz odpowiedział, że uchwała nie została przygotowana ponieważ ogłoszony został przetarg na budowę nowego targowiska( budowa ma zakończyć się w czerwcu 2014 roku i kosztorys opiewa na kwotę 2.000.000 zł) i proponując radnym 2% wzrost podatku od nieruchomości, należałoby od roku 2015 ogłosić konkurs na prowadzenie targowiska. Z tego powodu uchwała, o którą pyta radny Chudzicki nie została przygotowana.

Radny Z. Chudzicki poinformował, że nie ma nic przeciwko temu, aby środki z opłaty za targowisko trafiały do RKS „Wełna” nadmienił, że od lat jest zawodnikiem tego klubu i nigdy nie był za tym, aby zabrać klubowi tę opłatę. Poinformował, że zawsze mówił aby rozliczenie z tych środków było jasne, przejrzyste, transparentne i żeby rozliczenie to podlegało Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej a nie Komisji Rewizyjnej klubu. Nadmienił, że tylko Prezes może powiedzieć w jaki sposób się z tych środków rozlicza. Radny Z. Chudzicki dodał, że opłata za prowadzenie targowiska wynosi 93.000 zł rocznie i w stosunku do mawianych klubów są to ogromne koszty.

Burmistrz wyjaśnił, że w to podczas ostatniej kadencji Rada uchwaliła, aby inkaso z targowiska wynosiło 99%.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy zmieniły się przepisy odnośnie tego, że Pan Burmistrz chce przeprowadzić przetarg na prowadzenie targowiska?

Burmistrz odpowiedział, że przepisy się nie zmieniły, ale uważa że powinien ogłosić przetarg.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy wcześniej taki przetarg nie musiał zostać przeprowadzony?

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy nowe targowisko spowodowało, że przepisy się zmieniły?

Burmistrz wyjaśnił, że nic się nie zmieniło, ale nowe targowisko i nowa lokalizacja spowodowały, że trzeba zacząć coś od początku i dlatego ogłosi przetarg.

Radna R. Tomaszewska zapytała, dlaczego wcześniej Pan Burmistrz tego nie zrobił?

Burmistrz wyjaśnił, że wcześniej nie było takiej potrzeby.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że teraz też nie ma takiej potrzeby.

Burmistrz wyjaśnił, że uważa że tak należy zrobić.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że tylko Pan Burmistrz tak uważa a z przepisów to nie wynika. Zapytała, czy nie ma takiego przepisu, który wymusza przeprowadzenie przetargu?

Burmistrz dodał, że sugestią Pana Przewodniczącego było przekazanie tej opłaty komuś innemu, dlatego zostanie ogłoszony przetarg, który o tym zdecyduje.

Radna R. Tomaszewska jeszcze raz zapytała, czy przez os.10 lat, kiedy RKS „Wełna” tę opłatę pobierał, nie musiał zostać ogłoszony przetarg a teraz musi zostać ogłoszony?

Burmistrz jeszcze raz wyjaśnił, że przetarg nie musi zostać ogłoszony, ale chce go przeprowadzić.

Radna R. Tomaszewska dodała, że wynika to z dobrej woli Pana Burmistrza a nie z przepisów prawa.

Radny R. Szuberski zapytał jakie uzasadnienie ma zmiana lokalizacji targowiska na przyznanie lub nieprzyznanie inkasa dla RKS „Wełna”, ponieważ nie widzi w tym żadnego związku, aczkolwiek posiada swoją własną opinie na temat tych opinii prawnych przekazywanych na temat targowiska.

Burmistrz odpowiedział, że udzielił już odpowiedzi na to pytanie. Poinformował, że przetarg przeprowadzony zostanie biorąc pod uwagę interes gminy.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy wcześniej nie było to zrobione w interesie gminy?

Burmistrz odpowiedział, że kosztorys na budowę nowego targowiska opiewa na kwotę 2.000.000 zł i ogłoszenie przetargu mogłoby spowodować częściowe chociażby odzyskiwanie tych pieniędzy.

Radny R. Szuberski wyjaśnił, że obiekty należące do RKS „Wełna” , są to obiekty komunalne należące do Gminy Rogoźno i powinny zostać przez gminę dofinansowane. Dodał, że w obiekty te nie jest nic inwestowane i ze względu na to, kto będzie prezesem klubu środki w jakiś sposób muszą być pozyskiwane i sytuacja klubu musi zostać w jakiś sposób poprawiona a targowisko było jednym z elementów pozyskiwania środków finansowych, dodał że   należy się zastanowić nad tym, czy zmiana ta będzie korzystna.

Burmistrz odpowiedział, że RKS „Wełna” popiera inkaso już od tylu lat a dzisiaj jest mowa o tym, że główna płyta boiska nie jest w odpowiednim stanie. Burmistrz zapytał, czy jeśli RKS w dalszej części będzie popierał inkaso, to czy przeprowadzi jakieś remonty?

Radny R. Szuberski wyjaśnił, że jeśli te środki finansowe zostaną klubowi zabrane to siłą rzeczy Prezes nie będzie wstanie utrzymać drużyn.

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina Rogoźno nie jest wstanie utrzymać klubu na jakimś wysokim poziomie, może jedynie klub finansowo wesprzeć.

Prezes RKS „Wełna” poinformował, że nie ma nic przeciwko temu, aby rozliczać się przed Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej w Rogoźnie, ale do tej pory nikt tego od klubu nie wymagał.

Radny R. Dworzański wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej nie posiada takich kompetencji.

Prezes RKS „Wełna” zapytał, po co w takim razie zostaje poruszany ten temat i po co wypływa to na światło dzienne skoro tematu takiego nie ma? Dodał, że jeśli będzie taka decyzja, to jest w stanie przedstawić dokumentację i rozliczyć każdy rok co do złotówki.

Zapytał Pana Burmistrza czy przewiduje jakąś alternatywę dla klubu po zabraniu inkasa z targowiska, czy Pan Burmistrz posiada środki finansowe, które zastąpią lukę po zabranych środkach? Prezes dodał, że niejednokrotnie powtarzał, że bardzo chętnie pozbędzie się targowiska, tylko zawsze było to problemem dla Pana Burmistrza. Prezes nadmienił, że w ostatnim okresie w klubie przeprowadzono 4 kontrole sanepidu, wszystkie otrzymały opinię pozytywną.

Burmistrz wyjaśnił, że do końca roku nic w sprawie poboru opłaty targowej nie ulegnie zmianie. Burmistrz poinformował, że od pewnego czasu zarówno przewodniczący komisji jak i rodzice zawodników narzekają, że w klubie dzieją się złe rzeczy (matactwo, krętactwo) a Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej nie może tego skontrolować a ponieważ są to pieniądze gminne to uważa, że należy ogłosić przetarg na targowisko a w miarę możliwości przekazać dotacje do klubu sportowego „Wełna”. Burmistrz powiedział, że niepotrzebne jest to, że został wmanewrowany przez przewodniczącego komisji w konflikt i mówione jest, że to Burmistrz nie chce zmian i kontroli, dodał że nikomu nie jest to potrzebne.

Radny Z. Chudzicki zapytał, czy inkaso z targowiska musi być w uchwale ujęta w formie wynagrodzenia?

Burmistrz wyjaśnił, że inkaso to jest wynagrodzenia, dodał że w uchwale należy wskazać kto będzie zajmował się prowadzeniem targowiska i tak np. może to być UKS Trójka. Dodał, że prowadzenie tego targowiska zostało „Wełnie” przekazane dla poratowania sytuacji klubu.

Radny R. Dworzański jeszcze raz poinformował, że KR Rady Miejskiej nie może kontrolować inkasa, tzn. tych środków na co inkasent wydaje za pobrane pieniądze. Nadmienił, że KR może skontrolować wpływy natomiast wynagrodzenia za prowadzenie targowiska i tego, co z tymi pieniędzmi się dzieje skontrolować nie może.

Radny Z. Chudzicki zapytał, czy KR mogłaby skontrolować, jeśli w uchwale byłby zapis, że nie jest to opłata w formie wynagrodzenia tylko w formie konkursu na realizację zadania publicznego?

Radny R. Dworzański odpowiedział, że wtedy KR mogłaby a nawet musiałaby wydatkowanie tych środków skontrolować.

Burmistrz dodał, że co roku RKS „Wełna” dostaje dotacje, z których się rozlicza i faktury są przez klub przekładane i sprawdzane przez księgowe i Panią Skarbnik i otrzymują pozytywną lub negatywną opinię. Dodał, że w roku poprzednim i latach ubiegłych była to opinia pozytywna.

Burmistrz zasugerował, aby dla własnego zaspokojenia KSSOiK skontrolowała RKS „Wełna”.

Radny Z. Chudzicki powiedział, że był członkiem KR RKS „Wełna” i w miesiącu lutym dwukrotnie zwracał się z pismem o udostępnienie dokumentacji i za każdym razem otrzymywał odpowiedź negatywną, pomimo tego iż KR jest organem najwyższym, który czuwa nad gospodarką finansową klubu. Więc nie rozumie dlaczego Pan Prezes teraz deklaruje otwartość na udostępnienie dokumentacji.

Prezes wyjaśnił, ze nie udostępnił tych dokumentów ponieważ nie ma takiego obowiązku.

Poinformował również, że KR RKS „Wełna” nie prowadziła kontroli i nie współpracowała z klubem  w należyty sposób.

Radny R. Szuberski poinformował, że problem RKS „Wełna” pojawił  się w momencie kiedy otrzymał on opinię prawną, gdzie radca napisał, że RKS jest stowarzyszeniem zwykłym, co do dnia dzisiejszego nie zostało sprostowane. Nadmienił, że zgodnie z tą opinią powiedział na sesji, że nieprawnie wydatkowano pieniądze na RKS „Wełna”. Dodał, że jest to rażące naruszenie prawa. Radny R. Szuberski dodał, że na jego pytanie pan Prezes wyjaśnił, że jest to stowarzyszenie kultury fizycznej, a więc jest to inny stan prawny i inna możliwość wydatkowania pieniędzy.

Nadmienił, że na dzisiejszym posiedzeniu Pan Burmistrz powiedział, że RKS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w sądzie, choć on do dnia dzisiejszego tego nie widział i na pewno do lipca br. zarejestrowany w sądzie ten klub nie był. Dodał, że problem jest w przekazie informacji, bo jeżeli za każdym razem dostaje inną informację, to ma wtedy „rozdwojoną jaźń” i na pewno w projekcie planu KR na przyszły rok przygotuje pytanie, aby KR w końcu to ustaliła, bo jeżeli każdy mówi coś innego, urzędnik podległy Burmistrzowi mówi coś innego, Pan Burmistrz coś innego i Prezes RKS jeszcze coś innego, to jak on ,może wtedy podejmować słuszne decyzje? Dodał, że problem w przekazie informacji jest w tej sprawie problemem istotnym i znaczącym.

Burmistrz dodał, że Pan radny robi z igły widły. W dalszej części wypowiedzi Pan Burmistrz wyjaśnił, że problem pojawił się w momencie kiedy Zarząd RKS zadecydował o tym, aby zawodnicy uiszczali miesięczną opłatę w kwocie 30 zł. Burmistrz jeszcze raz powiedział, że konflikt ten nikomu nie jest potrzebny, ani radnym, ani rodzicom i Burmistrzowi. Powiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wspólne spotkanie i  przejrzenie dokumentów.

W dyskusji głos zabrał również rodzic a zarazem członek RKS wełny, który poinformował, że dla rodziców nie jest problemem uiszczanie 30 zł składki członkowskiej, bo wszyscy rodzice dobrze wiedzą, że są to pieniądze dla klubu bardzo potrzebne, jednakże na przestrzeni kilku miesięcy były kierowane pisma Pana Prezesa z prośbą o udostępnienie dokumentów, niestety Pan Prezes nie raczył na te pisma odpowiadać.

Prezes nawiązując do wypowiedzi Pana Burmistrza wyjaśnił, że nie ma konfliktu pomiędzy Prezesem a rodzicami, konflikt jest tylko pomiędzy Prezesem a grupą osób, które reprezentowała jego przedmówczyni.

P. Kabat zabierając głos w dyskusji powiedział, że nie jest wtajemniczony w konflikt jaki jest w RKS, ale uważa, że Pan Prezes powinien liczyć się ze zdaniem rodziców, ponieważ klub dzięki rodzicom i zawodnikom istnieje. Dodał, że z doświadczenie wie, że jak nie będzie rodziców i dzieci, to nie będzie szkoły, i taka sama sytuacja jest w klubie, jak nie będzie Pan Prezes miał rodziców i dzieci, to nie będzie klubu, dlatego należy kłaść nacisk na to, aby współpraca z rodzicami szła w dobrym kierunku i wtedy nie będzie problemów.

Pan Prezes dopowiedział, że to nie on jest inicjatorem tej dyskusji, ale poproszono go o przedstawienie działalności finansowej klubu dlatego to zrobił, choć dobrze wie, że to nie jest odpowiedni czas i miejsce na rozstrzyganie takich spraw.

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski na zakończenie nadmienił, że z wypowiedzi Pana Prezesa wnioskuje, że klub będzie starał się o awans do IV ligi, co będzie niosło ze sobą kolejnej dziesiątki tys. zł, dlatego trzeba zastanowić się nad tym w jakiej sytuacji finansowej się znajdujemy.

Prezes zapytał, czy zdaniem Pana Burmistrza ten sportowy postęp wyprzedza możliwości finansowe Gminy Rogoźno? Ponieważ z wypowiedzi wynika, że przed meczem zawodnicy powinni zostać poinformowani o tym, że muszą mecz przegrać, ponieważ gmina nie jest finansowo przygotowana na ich zwycięstwo.

Pan Burmistrz poinformował, że miał na myśli to, żeby Pan Prezes wziął pod uwagę fakt, że Rogoźno to nie tylko piłka nożna, to siatkówka, koszykówka, tenis stołowy i mówi o finansach ponieważ wie jakie w tej chwili są finanse gminy, dodał, że utrzymanie klubu nie należy tylko do gminy i Prezes też powinien pozyskiwaniem środków się zająć, dodał że przez ostanie lata, to na „garnuszku” gminy ten klub funkcjonuje i należy to otwarcie powiedzieć.

Burmistrz B. Janus dodał, że niemożna powiedzieć, że klub nie może wejść do IV ligi, bo gminy na to nie stać.

Radny Z. Chudzicki dopowiedział, że każdy prowadzący zarówno UKS jak i Stowarzyszenie z chęcią zajmie się prowadzeniem targowiska.

Ogłoszono 5 min. przerwy.

Po przerwie przystąpiono do realizacji pkt.6 - zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

W pierwszej kolejności Sekretarz Gminy Pana Iwona Sip-Michalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Obornikach.

Członkowie Komisji wspólnie podjęli decyzję, aby do składu omawianej komisji  wydelegowany został radny R. Szuberski, który do tej pory również był członkiem ww. komisji.

Radny R. Szuberski wyraził zgodę i sumą głosów 5 „za” przy jednym głosie „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji wydelegowany został do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Obornikach.

Kolejną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Kolejno przedstawiono uchwałę w sprawie nazewnictwa ulic.

Nowe ulice mają nosić nazwy ulicy Olchowej( w rejonie Wójtostwa) i ulicy Paderewskiego (dalszy jej odcinek).

Radny M. Kutka zapytał, czy były prowadzone rozmowy z mieszkańcami ulicy Olchowej odnośnie nadania takiej nazwy?

Burmistrz wyjaśnił, że niema obowiązku informowania o tym mieszkańców, a poza tym na ulicy tej jeszcze nikt nie mieszka.

Radny R. Dworzański zapytał dlaczego wszystkie bloki na ul. Paderewskiego nie zostały przypisane do tej ulicy?

Odpowiedzi udzielili Burmistrz i Kierownik Wydziału opierając się na mapach, które zostały dołączone do projektu uchwały.

Radny H. Kuszak zapytał, na ile mapy te są aktualne?

R. Piątkowski odpowiedział, że są to mapy z 2010 roku.

Przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego.

Radny H. Kuszak powiedział, że jego zdaniem wynajęcie lokali użytkowych w trybie bez przetargowym  każdemu najemcy powinno odbyć się podjęciem osobnych uchwał, nadmienił że nie powinno to być sumowane i poprosił o pisemne uzasadnienie, czy lokale mogą zostać w ten sposób wynajmowane.

Radny R. Dworzański zapytał, w jaki sposób ustalana jest kwota czynszu?

R. Piątkowski wyjaśnił, że sprawą tą zajmuje się  ZAMK, ustalane są kwoty minimalne czynszu, które prowadzone są zarządzeniem Burmistrza.

Radny H. Kuszak dodał, że dochodzi do sprzecznych rzeczy, gdzie najemca wygrywa przetarg i płaci kwotę minimalną np.800 zł/m, gdzie po jakimś czasie Burmistrz zarządzeniem podnosi kwotę do 1000 zł/m.  

Kolejny projekt uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Pani M. Kachlicka.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przystąpiono do omówienia projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2014.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przystąpiono do przedstawienia projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

Radny R. Dworzański zapytał dlaczego kwota podatku od środków transportowych ma zostać podwyższona?

Skarbnik M. Kachlicka wyjaśniła, że spowoduje to wzrost środków do budżetu i ma to także związek ze złożonym wnioskiem do projektu budżetu na 2014 rok, w sprawie 20% podwyżki wynagrodzenia dla pracowników administracji.

Radny R. Szuberski dodał, że radni z klubu „Nasza Gmina Nasze Miasto” wnioskowali o 35% podwyżkę wynagrodzenia.

Więcej pytań do projektu uchwały nie było.

Radny M. Kutka zapytał, dlaczego w porządku obrad sesji RM nie został uwzględniony projekt uchwały w sprawie ustanowienia ulgi do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych.

Sekretarz Pani I. Sip-Michalska wyjaśniła, że projekt uchwały został przekazany radcy prawnemu celem zaopiniowania i jeszcze opinia ta nie została przez radcę przekazana.

Radny M. Kutka zapytał, czy jeśli opinia taka zostanie przekazana, to czy złożony projekt uchwały zostanie wniesiony do porządku obrad sesji RM?

Radny Z. Chudzicki poprosił o przedstawienie treści omawianego projektu uchwały.

Radny M. Kutka przedstawił treść projektu uchwały.

Radny Z. Chudzicki zapytał, czy jest to projekt uchwały pana radnego, czy grupy radnych?

Radny M. Kutka odpowiedział, że jest to projekt uchwały złożony przez grupę radnych.

Radny Z. Chudzicki zapytał, czy radny Kutka posiada wiedzę odnośnie tego jaki % mieszkańców stanowią rodzinny wielodzietne i jaki % stanowią mieszkańcy zgłoszeni jako 5 i kolejne osoby?

Radny M. Kutka odpowiedział, że jest to ok. 23% mieszkańców.

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że gmina nie jest wstanie określić jaki % mieszkańców stanowią 5 i kolejne osoby w rodzinie, ponieważ chociażby Spółdzielnia Mieszkaniowa, która składa jedną deklarację niema obowiązku przekazywania informacji ilu mieszkańców stanowią dane rodziny.

Burmistrz dodał, że przed podjęciem takiej uchwały musi ona w pierwszej kolejności zostać dokładnie przeanalizowana, ponieważ należałoby się zastanowić również nad tym, co z pozostałymi wspólnotami i mieszkańcami.

Radny M. Kutka powiedział, że uchwałą została złożona, ale oczywiście może zostać poddana przeanalizowaniu.

Radna R. Tomaszewska zaproponowała, aby złożyć wniosek o doprecyzowanie uchwały i złożenie jej w innym terminie.

Wniosek został przyjęty 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny Z. Chudzicki poinformował, że Pan Burmistrz zwrócił się do członków Komisji o zaopiniowanie wniosku, który zgłoszony został przez Parafię Rzymsko – Katolicką p.w. Ducha Św. w Rogoźnie o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na 2014 rok.

Radny Z. Chudzicki poinformował, że roboty budowlane mają dotyczyć usunięcia starej powłoki malarskiej, malowania ścian i sklepienia wnętrza kościoła oraz balkonów i pozłocenia ozdobnych elementów sztukaterii wraz z naprawą. Poinformował, że termin realizacji robót to III i IV kwartał roku 2014. Radny Z. Chudzicki poinformował, że przewidywanym źródłem finansowania robót jest dotacja przekazana od Rady Miejskiej w Rogoźnie w kwocie 204.577,29 zł.

Wniosek został poddany głosowaniu i sumą głosów 6 „za” w obecności 6 członków Komisji uzyskał opinię pozytywną.

Następnie Pani Sekretarz poinformowała, że pismem z dnia 17 października br. Wojewoda Wielkopolski przekazał na adres Rady Miejskiej w Rogoźnie skargę mieszkańca Rogoźna na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie. Kolejno Pani Sekretarz odczytała treść pisma skierowanego od Wojewody Wielkopolskiego i poinformowała, że przygotowany został projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Burmistrzowi Rogoźna. Nadmieniła, że jeśli decyzją Rady Miejskiej skarga ta przekazana zostanie Komisji Rewizyjnej, która sprawą się zajmie, to należy przy tym z uwagi na delikatność sprawy i dobra szczególnie chronione w niej zawarte dokonać szczególnej ostrożności, ponieważ konsekwencje naruszenia dóbr osobistych są bardzo poważne.

Pani Sekretarz powiedziała, że nie jest przekonana do końca o tym, kto ma rozpatrzeniem skargi się zająć, ponieważ z pisma tego jednoznacznie nie wynika.

Radny R. Szuberski powiedział, że należałoby zwrócić się z prośbą do Wojewody o doprecyzowanie skierowanego pisma i wyjaśnienie, czy rozpatrzeniem skargi ma się zająć Burmistrz czy Rada Miejska. Dodał, że na dzień dzisiejszy Rada na podstawie pisma „technicznego”, które otrzymała nie jest w stanie podjąć stosownych decyzji.

Radny R. Dworzański dodał, że jeśli decyzją RM skarga przekazana zostanie Komisji Rewizyjnej, to musi ona również wskazać, co KR ma dalej w tej sprawie zrobić.

Burmistrz wyjaśnił, że KR będzie musiała określić czy skarga jest zasadna czy nie.

Radny R. Dworzański poinformował, że jeśli skargą będzie miała zająć się KR, to wówczas wszyscy radni powinni mieć świadomość tego, co skarga ta w swej treści zawiera.

Radna R. Tomaszewska zapytała, dlaczego osoba skarżąca skierowała skargę do Wojewody Wielkopolskiego, choć wiadomo że GOPS podlega pod Burmistrza?

Pani Sekretarz wyjaśniła, że prawdopodobnie osoba pisząca treść skargi potraktowała to w ten sposób, że mieści się to w granicach zadań zleconych, a więc organem kompetentnym powinien w tym przypadku być Wojewoda Wielkopolski.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad tym, kto powinien rozpatrzeniem ww. skargi się zająć.

Pani Sekretarz poprosiła radnych o poważne podejście do omawianej sprawy.

Radny R. Szuberski jeszcze raz powiedział, że radni mając do wglądu tylko pismo techniczne skierowane od Wojewody Wielkopolskiego, to nie mogą podjąć stosownych decyzji. Poinformował, że jeśli Pani Sekretarz ustali, że jest to kompetencja rady, to wówczas podejmie ona stosowne kroki, dodał że jeśli Pani Sekretarz ustali że jest to kompetencja Burmistrza, a rada stwierdzi, że rzeczywiście tak jest, to podjęta zostanie uchwała w sprawie przekazania skargi Burmistrzowi Rogoźna.

Burmistrz dodał, że Pani Sekretarz ustali z Radcą Prawnym, kto w tej sprawie jest organem kompetentnym.

Przystąpiono do realizacji pkt. 7 – wolne głosy i wnioski.

Radny z. Chudzicki poinformował, że jest na etapie przygotowywania planu Komisji na rok 2014 i poprosił członków Komisji, aby do dnia 15 października zgłaszali propozycje do projektu planu pracy Komisji. Nadmienił, że plan pracy Komisji zaplanowany jest do miesiąca października 2014 roku, ponieważ w miesiącu listopadzie odbędą się Wybory Samorządowe.

Radny M. Kutka poruszył temat remontu ulicy Miodowej. Poinformował, że na ulicę Miodową miał zostać nawieziony tłuczeń a nawieziony został materiał, którego nazwy nie idzie określić, dodał, że jest to miał, który kruszy się w rękach a ciężki sprzęt, który po tym jeździ rozkruszył to do takiego stopnia, że nic z tego nie zostało. Dodał, że ulica ta została źle wyrównana i po opadach deszczu woda zacznie mieszkańcom spływać na posesje. Radny M. Kutka nadmienił, że nie ma mieszkańca, który pozytywnie wypowiada się na temat remontu tej ulicy, poinformował również, że studzienki znajdujące się na tej ulicy zostały naruszone.

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski odpowiedział, że w dniu dzisiejszym tj. 23.10.2013 r. kontrolował prace na tej ulicy 3 razy. Dodał, że koryto ulicy jest na 10 cm,5 cm to podbudowa żwirowa i 10 cm to tłuczeń. Nadmienił, że nawieziony materiał tak się zachowuje i należy poczekać do pierwszych opadów deszczu, wtedy wszystko się zamuli. Burmistrz poprosił o uzbrojenie się cierpliwość i poczekanie aż wszystko będzie dobrze, poinformował, że na remont ulicy przeznaczono środki w kwocie 20.000 zł i technologią obejmującą ta kwotę jest ona remontowana. Dodał, że gdyby było więcej środków pieniężnych to położony zostałby asfalt lub kostka brukowa.

Radny M. Kutka powiedział, że obawia się że po pierwszych opadach deszczu będzie jeszcze gorzej.

Burmistrz zapewnił, że nie będzie.

Radny M. Kutka zapytał, czy przetarg na wykonanie tej ulicy wygrała firm p. Siwińskiego, bo w ogóle się na tej ulicy nie pojawia.

Zastępca Burmistrza powiedział, że p. Siwiński bywa na tej ulicy, dodał że on też tam był dzisiaj 3 razy.

Radny M. Kutka powiedział, że ma nadzieję, że wszystko dobrze się skończy i mieszkańcy będą zadowoleni.

Radny Z. Chudzicki poruszył temat wniosku złożonego przez KSSOiK, który dotyczył zasypania kanału melioracyjnego znajdującego się na ul. Długiej, w pobliżu posesji Państwa Kwartnik.

Następnie odczytał treść odpowiedzi na ten wniosek, pod którym podpisał się Zastępca Burmistrza K. Ostrowski, z której wynika że zasypanie tego kanału wymaga pozwolenia właściciela oraz pozwoleń wodno- prawnych.

Radny Chudzicki poinformował, że rozmawiał z radnym Kinachem, który wyraził chęć pomocy w tej sprawie i dodał że jest zgoda właściciela na zasypanie tego kanału.

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że właścicielem jest Skarb Państwa. Poinformował, że zasypanie tego kanału wymaga wykonaniem projektu, pozwoleń wodno- prawnych a tym samym wiąże się z kosztami.

Zastępca Burmistrza K. Ostrowski poinformował, że podczas z rozmowy z Prezesem ROD przedstawił mu na czym rzecz polega i przyjął to do wiadomości.

 

 

drukuj pobierz pdf