Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 14/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 lutego 2016 roku o godz. 14:15 w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Za Jeziorem” w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 14/2016

 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytego 19 lutego 2016 r. o godzinie 14:30 w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Za Jeziorem” w Rogoźnie

 

Dnia 19 lutego 2016 r. o godzinie 14:30 w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Za Jeziorem” w Rogoźnie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie (dalej „Komisja” lub „KGFiR”).

Posiedzenie Komisji zostało podzielone na dwie części.

Pierwsza część posiedzenia przeprowadzona została wspólnie z Komisją Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

Wspólne posiedzenie obu Komisji otworzył i jemu przewodniczył p. Łukasz Zaranek – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji omówione zostały tematy: wizytacja Ośrodka „Za Jeziorem” i projekty uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Drugą część posiedzenia KGFiR przeprowadziła samodzielnie. Tej części posiedzenia przewodniczył Przewodniczący Komisji p. Adam Nadolny.

Przewodniczący p. Adam Nadolny stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach wzięło udział 8 członków Komisji.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad KGFiR:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 5. Aktualna sytuacja w zakresie zimowego utrzymania dróg.
 6. Informacja o realizacji programu ochrony nad zwierzętami.
 7. Wizytacja Ośrodka „Za Jeziorem”.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 7. Wizytacja Ośrodka „Za Jeziorem”.

Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa zostało przeprowadzone w Ośrodku rekreacyjno – sportowym „Za Jeziorem”. Dzierżawca tego ośrodka pan Przemysław Czarnecki przedstawił członkom komisji jego stan faktyczny, czyli stan budynków, cały teren wchodzący w skład ośrodka, pomieszczenia wewnątrz budynków czyli pokoje gościnne, salki konferencyjne oraz domki. Po zapoznaniu się komisji z tymi informacjami, członkowie wysłuchali informacji pana burmistrza Szuberskiego o dalszej koncepcji funkcjonowania tego ośrodka. Natomiast pan burmistrz swój głos przekazał panu kierownikowi Pawłowi Andrzejczakowi, który po krótce przekazał koncepcję funkcjonowania ośrodka. Dokumenty źródłowe stanowią załącznik no niniejszego protokołu.

Pan burmistrz dodał, iż baza hotelowa i gastronomiczna będzie wykorzystana, jeżeli obiekt zostanie odpowiednio przystosowany – małe obiekty można wykorzystać na korty tenisowe, czy na boiska do gry w piłkę nożną, zaplecze sportowe byłoby rozszerzone o zakup większej ilości sprzętu sportowego, natomiast większym problemem będzie stworzenie bazy noclegowej. Jednym z pomysłów jest również uruchomienie małego statku spacerowego, oraz nart wodnych. Jest wiele pomysłów na pozyskanie środków finansowych z zewnątrz i nie jest wykluczone, że takie środki zostaną przyznane na ten cel. Głównym celem jest termomodernizacja głównego budynku hotelowego, pozyskanie środków na gospodarkę niskoemisyjną.

Swoje pierwsze pytanie zadał pan Paweł Wojciechowski, który zapytał kiedy przewidziane jest ruszenie z przedstawionym tematem?

Pan burmistrz odpowiedział, że umowa z obecnym dzierżawcą zostaje rozwiązana z dniem 30 czerwca, ale w związku z tym że przypada to na okres letni, który jest najkorzystniejszy dla funkcjonowania tego ośrodka to jest przewidziana możliwość przedłużenia dzierżawy do końca października. Reasumując pan burmistrz odpowiedział radnemu, że po negocjacjach i terminie urlopowym, letnim odbędzie się w tej sprawie kolejne spotkanie i wtedy może zapadną wiążące decyzje w tym temacie.

Pan radny Łatka zapytał pana burmistrza, że to co burmistrz przedstawia to jest zarys koncepcji – a czy burmistrz posiada opracowana strategię lub busness plan dotyczący tego potężnego terenu? Pan Szuberski odpowiedział radnemu, że w tej chwili jest na wstępnym etapie rozeznania, jeżeli chodzi o koszty utrzymania tego obiektu – a rozwiązania zostaną przedstawione w okresie końca maja i początku czerwca.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał pana burmistrza co z planowana halą widowiskowo – sportową, która jest zaplanowana na terenie obiektu „za Jeziorem”?

Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że jeżeli chodzi o koncepcje hali sportowo – widowiskowej to w jej posiadaniu jest pani burmistrz Tomaszewska, ponieważ to pani burmistrz pilotuje ta sprawę. Jeśli chodzi o wymiary i pozyskanie środków wewnętrznych to nie jest to wiązane bezpośrednio z modernizacja ośrodka, ponieważ hala ma powstać na działce przylegającej. Jeżeli Skarb Państwa przekaże gminie tą działkę, a jedynym warunkiem jest przekazanie nieodpłatne i przekazane na cele sportowo – rekreacyjne. W tym momencie gmina czeka na konkretną odpowiedź w tej sprawie.

Dalej pan radny Chudzicki podsumował, że koncepcja zagospodarowania ośrodka i wybudowania hali sportowej jest przedstawiana bardzo realistycznie, ale radny chciałby się dowiedzieć jakie środki i skąd zostaną pozyskane na planowaną inwestycję?

Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że koncepcji na utrzymywanie tego ośrodka jest sporo, może to być spółka specjalnie do tego powołana, są to głównie rozwiązania takie, aby nie obciążały budżetu gminy, są to głównie dzierżawy, lub korzystanie z odpłatne z różnych sprzętów sportowych. Pan burmistrz podkreślił, że jest sporo pomysłów, jednak na tą chwilę jest za wcześnie aby o nich dyskutować.

Pan radny Kuszak zapytał pana burmistrza, czy gmina jest wstanie udźwignąć kilka inwestycji jednocześnie, czyli Plac Karola Marcinkowskiego, drogi, hala sportowo – widowiskowa? Oraz dodatkowo zapytał o kwestię mieszkań socjalnych i finansowania ich z programu „500+” przez potencjalnego najemcę? Pan burmistrz nie odpowiedział radnemu na zadane pytanie. Pani Kolanowska zapytał, czy pan Czarnecki widzi dalsza możliwość utrzymywania tego ośrodka przez siebie?

Pan Czarnecki odpowiedział, że ośrodek jest w takim stanie a nie innym i nikt z burmistrzów nigdy nie patrzył przychylnie na czynione w obiekcie remonty. Natomiast bez remontów trudno jest taki obiekt utrzymać, ponieważ brak wtedy zainteresowania.

Następnie na posiedzenie komisji zostali zaproszeni przez rannego Huberta Kuszaka państwo Wałkowscy przedstawiając swoją sytuację dotyczącą chuligaństwa i wandalizmu na terenie swojej posiadłości. Pan Filip Wałkowski poinformował komisje o licznych interwencjach policji w związku z niszczeniem swojej posiadłości, wyrzucaniem śmieci na jej teren, słownych wulgaryzmów pod swoim i żony adresem – i bezsilnością w tej sprawie. Dlatego zwrócił się z możliwością wykupienia działki przylegającej do swojej w formie bezprzetargowej. Pan burmistrz po wysłuchaniu zainteresowanych poinformował, że sprawa zostanie jeszcze raz przeanalizowana i państwo Wałkowscy zostaną poinformowani i ewentualnie jeszcze raz zaproszeni na spotkanie z panem burmistrzem.

 

Ad. 9. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Podczas wspólnego posiedzenia obu Komisji omówiono również projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie. Zaopiniowano materiały na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej:

 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2051/2 i 2053/2, położonych w Rogoźnie przy ul. Spokojnej, w trybie przetargowym, uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dot. działka nr 460, położonej w Rogoźno przy ul. Różanej), uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, w tym punkcie pan kierownik Piątkowski przedstawiając ten projekt uchwały zgłosił ustna autopoprawkę „do jednego roku”, tłumacząc że są tam kwestie wynajmu na inna działalność, pan radny Wojciechowski zapytał czy nie lepiej wpisać na okres „nieoznaczony”?, jednak pan kierownik odpowiedział że to sa już konkretne miesiące i zapis ten nie byłby właściwy,
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1813/5, położonej w Rogoźnie przy Placu Karola Marcinkowskiego 10, w trybie przetargowym, projekt uchwały przedstawiony również przez pana kierownika Romana „Piątkowskiego, poinformował, że jest to działka przy promenadzie, przy placu K.Marcinkowskiego – odnośnie tej uchwały swoje pytanie zadał pan radny Kuszak, pytając jak to się stało, że ta działka jest gminna, kto jest właścicielem posesji nr 10 nieomawianej części, przyległej do działki? Odpowiedzi udzielił pan Piątkowski, informując radnego, że takich działek jak ta gmina posiada więcej, jak słusznie pan radny zauważył kompozycja jest dość dziwaczna, pan kierownik poinformował, że nie zna genezy kto i kiedy postanowił tak wydzielić taki kwadracik, a sytuacja jest o tyle szczęśliwa, że można przystąpić do zbycia tej działki, ponieważ podwórze tej posesji stanowi własność gminy i gmina może ustalić służebność do tej działki bezpośrednio. Pan Kuszak dopytał o cenę prognozowaną, a pan kierownik odpowiedział, że jest to kwota rzędu 20 tys zł. Pan Wojciechowski zapytał jaka jest droga dojazdowa do tej działki? Pan kierownik odpowiedział, że przez podwórze z  ul. Powstańców
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej, Wielka Poznańskiej,
 8. Uchwała w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2015 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.
 9. Uchwała w sprawie przekazania skargi, uchwała przedstawiona przez sekretarza pana Marka Jagodę – bez uwag, jednak swoje pytanie zadał pan radny Łatka, który zwrócił uwagę na to, czy w regulaminie GOPS-u możnaby wykonać zapis, że osobą właściwą do rozpatrywania skarg jest pani kierownik? Jednak wypowiedź tą sprostowała pani burmistrz, tłumacząć, w/w skarga trafiła nie do pani kierownik, a do burmistrza i do jest inna procedura,
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu, uchwała przedstawiona przez panią skarbnik, bez uwag,
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Garbatka, uchwała przedstawiona przez kierownika pana Pawła Andrzejczaka, bez uwag,
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Nienawiszcz, uchwała przedstawiona przez kierownika pana Pawła Andrzejczaka, bez uwag,
 13. Uchwała zmieniająca uchwałę nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego, uchwała przedstawiona przez panią skarbnik Marię Kachlicką, bez uwag,
 14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok, uchwała przedstawiona przez panią skarbnik Marię Kachlicką, z jednym zapytaniem pana radnego Łatki, który stwierdził, że wniosek komisji w zeszłym roku dotyczył wyrzucenia kwot z podziałem na finansowanie zadań z działu sportu – a wniosek nie został wzięty pod uwagę,
 15. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026, uchwała przedstawiona przez panią skarbnik Marię Kachlicką, bez uwag.

Na tym zakończyło się wspólne posiedzenie obu Komisji. Dalszą część obrad KGFiR przeprowadziła samodzielnie.

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.

Protokół został przyjęty przez członków Komisjijednogłośnie.

 

Ad. 5 i 6. Aktualna sytuacja w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz informacja o realizacji programu ochrony nad zwierzętami.

Przewodniczący Komisji p. Adam Nadolny wskazał, że wszyscy radni otrzymali materiały dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz opieki nad zwierzętami.

 

Ad. 8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący p. Adam Nadolny przedstawił temat na dzień dzisiejszy dotyczący spółki MEGAWAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie. Przewodniczący zwrócił się do radnych o wnoszenie uwag w tej sprawie.

Przewodniczący p. Adam Nadolny omówił wizytę w Szamotułach w zakresie dotyczącym sprzedaży przez Gminę Szamotuły przedsiębiorstwa ciepłowniczego prywatnemu inwestorowi. Wskazał, że w Szamotułach dokonano wyceny przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Pierwsza wycena przez biegłego sądowego opiewała na kwotę 1,8 mln zł, a druga wycena na kwotę 1 mln. zł. W Szamotułach były to instalacje bardzo zużyte.

Przewodniczący oddał głos radnemu p. Henrykowi Janusowi. P. Henryk Janus dalej omówił wizytę w Szamotułach. Poinformował, że ciepłownia w Szamotułach została kupiona przez inwestora za 1,8 mln zł, ponieważ musiał być remont całej ciepłowni i ciągów ciepłowniczych, którego koszt według wyceny miał wynieść 6-7 mln zł. Kupiła ją firma, która zgodnie z umową do 2018 roku zainwestuje w przedsiębiorstwo ciepłownicze 30 mln zł. W Szamotułach w ciągu 4 lat nie mają podnosić cen ciepła. Podobnie Oborniki sprzedały PEC i zostawiły sobie jakieś udziały 0,7% i ciepło tam nie podrożało.

Przewodniczący p. Adam Nadolny poinformował, że jeżeli chodzi o ciepło, to jest Główny Urząd Regulacji Energetyki, który określa widełki cenowe ciepła. W Szamotułach cena energii i ciepła trochę się obniżyła.

Głos w tej sprawie zabrał radny p. Sebastian Kupidura, który wskazał, że sprawa ta w największym stopniu dotyczy Osiedla Przemysława II. Podniósł, że najważniejszą kwestią w sprawie MEGAWAT-u jest to, czy cena energii cieplnej się zmieni, to jest czy wzrośnie, czy też spadnie.

Radny p. Paweł Wojciechowski podniósł, że istotne jest uzyskanie informacji o dochodowości Spółki i jak się ona kształtowała na przestrzeni ostatnich lat.

 

Ad. 10. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji złożył wniosek o zwrócenie się do Burmistrza Rogoźna o wycenę MEGAWAT-u.

Radny p. Paweł Wojciechowski złożył wniosek o przygotowanie analizy dochodowości Spółki, jak się ona kształtowała na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o zwrócenie się do Burmistrza Rogoźna o przeprowadzenie wyceny MEGAWAT-u przez rzeczoznawcę majątkowego. Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek do Burmistrza Rogoźna o sporządzenie przez MEGAWAT zestawienia za 10 lat zysków i dywidend. Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.

Radny p. Henryk Janus złożył wniosek o to, żeby na ulicy Kardynała Wyszyńskiego na zakręcie na Wójtostwo, z uwagi na samochody parkujące na chodniku, na znaku zatrzymywania się i postoju zamontować tabliczkę, że dotyczy to również chodnika. Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.

Następnie radny p. Henryk Janus złożył wniosek w sprawie dożynek gminnych, to jest, żeby termin dożynek, oprócz Stowarzyszenia Sołtysów, uzgadniany był również z KGFiR. W tym zakresie p. Henryk Janus przedstawił, że w sprawie organizacji dożynek w bieżącym roku zgłosił się Jaracz, a w przyszłym roku Gościejewo. P. Henryk Janus sprecyzował wniosek, że KGFiR jest za tym, żeby w 2016 roku zorganizować dożynki w Jaraczu, a w 2017 roku w Gościejewie.

Głos w tej sprawie zabrała radna p. Ewa Wysocka, która zaproponowała, żeby dożynki odbywały się w sołectwach, które nie miały jeszcze dożynek.

Głos zabrał również Przewodniczący p. Adam Nadolny, który wskazał, że aktualnie Komisja omawia kwestię daty dożynek, a nie ich miejsce. Podniósł przy tym, że KGFiR nie może narzucać poszczególnym sołtysom i mieszkańcom sołectw, że mają organizować dożynki.

Następnie głos zabrał radny p. Henryk Janus, że proponuje podtrzymać stanowisko sołtysów, żeby w tym roku dożynki zorganizować w Jaraczu, a w przyszłym roku w Gościejewie.

Radny p. Sebastian Kupidura podniósł, aby sołtysi wskazali termin dożynek, a Komisja zapozna się z tym terminem.

Przewodniczący Komisji p. Adam Nadolny zwrócił się do radnego p. Henryka Janusa o sprecyzowanie wniosku. P. Henryk Janus uściślił, że KGFiR wnioskuje, aby: dożynki gminne w 2016 roku odbyły się w Jaraczu, zgodnie z wnioskiem rady sołeckiej, a w 2017 roku w Gościejewie, również zgodnie z wnioskiem rady sołeckiej, a w 2018 roku w Rogoźnie w Ośrodku Za Jeziorem.

Komisja większością głosów przyjęła wniosek, przy jednym wstrzymującym się.

Kolejna sprawa, którą poruszył Przewodniczący p. Adam Nadolny, była kwestia opinii o dofinansowaniu remontu elewacji kościoła p.w. Ducha Świętego w Rogoźnie kwotą 30 tys. zł. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w tej sprawie. Komisja jednogłośnie zaopiniowała ten wniosek.

Następnie Przewodniczący p. Adam Nadolny zgłosił wniosek do Burmistrza Rogoźna, żeby Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury z wyprzedzeniem planował działania mające na celu zarezerwowanie na przyszłoroczne dożynki dobrego zespołu. Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.

Kolejną kwestię poruszyła radna p. Ewa Wysocka, która złożyła wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach o korektę korony drzewa(wycięcie gałęzi) przy drodze ze Studzieńca do Nienawiszcza (na zakręcie po prawej stronie jadąc ze Studzieńca do Nienawiszcza). Wniosek przyjęty został jednogłośnie.

Następnie radny p. Paweł Wojciechowski złożył wniosek do Burmistrza Rogoźna o wycięcie odrostów lip przy ul. Lipowej w Rogoźnie w kierunku do leśniczówki i także w rejonie ul. Za Jeziorem - przy drodze gminnej prowadzącej do domów za jeziorem. Wniosek przyjęty został jednogłośnie.

Następnie radny p. Roman Kinach ponowił wniosek do Burmistrza Rogoźna o wycięcie krzewów i udrożnienie drogi – ul. Leśna w Rogoźnie w kierunku posesji 31 oraz postawienie przy tej drodze tablicy informacyjnej ul. Leśna od nr 28-32.

Radny p. Paweł Wojciechowski ponowił wniosek do Burmistrza Rogoźna o postawienie przy ul. Lipowej w Rogoźnie znaku z nazwą rzeki.

Kolejny wniosek został złożony przez radnego p. Romana Kinacha, który zawnioskował do Burmistrza Rogoźna o ustawienie tablicy z nazwą ulicy - ul. Olchowa w Rogoźnie. Wniosek przyjęty został jednogłośnie.

Następnie radna p. Ewa Wysocka złożyła wniosek do Burmistrza Rogoźna o ustawienie tablicy informacyjnej do posesji w Międzylesiu – jadąc z Rogoźna po prawej stronie przy zjeździe z asfaltu na drogę w lesie. Wniosek przyjęty został jednogłośnie.

Kolejny wniosek złożył radny p. Sebastian Kupidura, wnosząc do Burmistrza Rogoźna o wystąpienie do osoby odpowiedzialnej za sprzątanie miasta, żeby sprzątana była droga gminna – ul. Paderewskiego w Rogoźnie przy blokach 22, 24, 23 i 25.Radny wskazał, że mieszkańcy podnoszą, iż sprzątana jest ul. Kościuszki i na tym sprzątanie się kończy, a nie jest sprzątana ulica Paderewskiego na wysokości ww. bloków. Wniosek przyjęty został jednogłośnie.

 

Ad. 11. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 18:05.

 

Protokołował

Marek Jagoda

 

drukuj pobierz pdf