Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXII/601/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022

 

Uchwała Nr LXII/601/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 marca 2022r.

w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art.17 ust.2 pkt 4  i art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.2268  z późn. zm.), art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Gmina Rogoźno przystępuje w 2022 roku do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus wsparcia seniorów" - Moduł II, zwanego dalej "Programem" i przyjmuje  gminny program osłonowy dotyczący zasad udzielania pomocy w ramach tego programu.

 

§ 2.

  1. Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku  65 lat i więcej zwanymi dalej "Seniorami", którzy w obowiązującym stanie epidemii mają ograniczone możliwości zapewnienia sobie bezpieczeństwa i samodzielności, poprzez świadczenie „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”.
  2. Program adresowany jest do: osób w wieku 65 lat i więcej,  mieszkańców Gminy Rogoźno, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19; Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

 

§ 3.

 

  1. Program zakłada wsparcie finansowe gminy w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegającej w szczególności na zakupie tzw. „opasek bezpieczeństwa” oraz zakup obsługi systemu, polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami  przez centrum monitoringu. 
  2. Program będzie realizowany z uwagi na utrzymujący się stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Do Programu należy zakwalifikować zarówno osoby zgłaszające się przez ogólnopolską infolinię utworzoną w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, jak również bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej.
  4. Dla osób zgłaszających się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej należy prowadzić oddzielną ewidencję.

 

§ 4.

 

Kosztem realizacji zadania jest wydatek, jaki ponosi gmina w związku z organizacją i realizacją usługi całodobowej opieki na odległość która mieści się w zakresie przedmiotowym Programu. Do zadań gminy związanych z Programem należy w szczególności zorganizowanie, realizacja i koordynacja Programu w gminie oraz bieżący monitoring, jak również sprawozdawczość.

§ 5.

 

Mechanizm udzielania pomocy w ramach ww. Programu wygląda następująco:

1) Krok 1. Gmina rozpoznaje w zakresie wyposażenia ich w tzw. „opaskę bezpieczeństwa”.

2) Krok 2. Gmina dokonuje zakupu urządzeń wraz z obsługą systemu przez wybranego realizatora usługi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

3) Krok 3. Gmina koordynuje i realizuje program.

 

§ 6.

 

Program realizowany będzie ze środków przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.

 

§ 7.

 

Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie

 

§ 8.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 9.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4  ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy  podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Gmina Rogoźno zamierza przystąpić do programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022 – moduł II.

Zgodnie z art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej rada gminy, biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. Opracowanie przedmiotowego programu należy do jej właściwości.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Do tego niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie programu osłonowego.

Program ma na uwadze doskonalenie systemu wsparcia osób starszych – seniorów od 65 roku życia, poprzez zapewnienie im bezpośredniej pomocy  - Moduł I oraz ochrony w postaci opieki na odległość, m.in. zdarzeń losowych – opaska bezpieczeństwa – Moduł II.

Gmina nie przystępuje do Modułu I z uwagi na brak zainteresowania taka pomocą w 2021 r.

Mając powyższe na względzie podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Program nie wymaga zapewnienia wkładu własnego przez Gminę.

Wojewoda Wielkopolski składa zapotrzebowanie na środki do budżetu państwa do 28 lutego 2022 r.

 

 

 

drukuj pobierz pdf