Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 11/2011 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 5 grudnia 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 11/2011

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 5 grudnia 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radny A. Jóźwiak uczestniczył w posiedzeniu od godz. 16.20, a radny M. Połczyński brał udział w posiedzeniu do godz. 18.05.

Ponadto w obradach udział wzięli goście: Bogusław JanusBurmistrz Rogoźna, K. OstrowskiZastępca Burmistrza, I. Sip-MichalskaSekretarz Gminy, Maria KachlickaSkarbnik Gminy, Z. Chudzicki – Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Wydanie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok:

a) zapoznanie się i przyjęcie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury         dotyczącej projektu budżetu,

b) zaopiniowanie ewentualnych zgłoszonych wniosków do projektu budżetu,

c) wydanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu.

5.       Rozpatrzenie złożonych propozycji do planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2012 rok.

6.       Zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2012 rok.

7.       Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

8.       Wolne głosy i wnioski.

9.       Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji A. Olenderski stwierdził na podstawie listy obecności, że na 8 członków Komisji w posiedzeniu bierze udział 7 radnych.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 7 głosamizaw obecności 7  członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 tj. Wydanie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok.

a) zapoznanie się i przyjęcie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury dotyczącej projektu budżetu

Przewodniczący Komisji SSOiK Z. Chudzicki odczytał opinię o projekcie budżetu o następującej treści: „Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok. Powyższa opinia została przyjęta 4 głosami "za" przy 2 "wstrzymujących" w obecności 6 członków Komisji.”. Dodał, że opinia została przekazana także Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie oraz Burmistrzowi Rogoźna, zgodnie z przyjętą procedurą uchwalania budżetu.

b) zaopiniowanie ewentualnych zgłoszonych wniosków do projektu budżetu

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że na poprzednim posiedzeniu nie złożono wniosków do projektu budżetu, a więc Komisja nie ma nic do opiniowania.

c) wydanie ostatecznej opinii o projekcie budżetu

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował o wydaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową pozytywnej opinii o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2012 r. Dodał, że chciałby ową opinię odczytać na dzisiejszym posiedzeniu Komisji.

Radny H. Janus złożył wniosek formalny o nie odczytywanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu na posiedzeniu Komisji. Dodał, że owa opinia powinna zostać odczytana na sesji. Wspomniał, że Komisja SSOiK wydając opinię o projekcie budżetu nie posiadała opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. W dniu dzisiejszym należy dyskutować nad projektem budżetu.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski odpowiedział, że dyskusja nad projektem budżetu w dniu dzisiejszym się odbędzie. Dodał, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie tryby prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno nie jest wymagane odczytywanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednak zwyczajowo było to czynione na Komisji.

Przewodniczący KSSOiK powiedział, że zgodnie z Uchwałą Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno: „§ 7.1. Komisje rady w terminie 14 dni od otrzymania projektu budżetu, odbywają posiedzenia, na których formułują pisemne opinie o projekcie budżetu.”.

Radny H. Janus powiedział, że w uchwale nie zostało zapisane, że na Komisji odczytuje się opinię o projekcie budżetu wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dodał, że jest radnym z stażem dłuższym niż 5 lat i nigdy wcześniej opinie te nie były odczytywane. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej zawsze odczytywane były na sesji. Złożył wniosek o nie odczytywanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski odpowiedział, że jest prowadzącym posiedzenie i ma prawo podejmować pewne decyzje.

Radny H. Janus odpowiedział, że decyzja będzie podjęta przez wszystkich, a nie tylko przez Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że podejmie decyzję co do przedstawienia opinii RIO.

Radny H. Janus poprosił o wskazanie w uchwale zapisu mówiącego, że na posiedzeniu Komisji trzeba odczytać uchwałę RIO.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że odczytywanie uchwały RIO było czynione zwyczajowo. Dodał, że najczęściej odczytywano opinię RIO w skrótowej formie: czy jest ona pozytywna, czy negatywna i czy RIO ma jakieś zastrzeżenia co do projektu budżetu.

Radny H. Janus przypomniał, że złożył wniosek formalny.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że RIO wyraziła pozytywną opinię o projekcie budżetu. Dodał, że RIO wydała także pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno oraz RIO wydała opinię pozytywną o możliwości sfinansowania przez Gminę Rogoźno deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu na 2012 rok.

Radny M. Połczyński odniósł się do złożonych wniosków. Przypomniał, że wielokrotnie składano wniosek na zainstalowanie oświetlenia na boisku w Siernikach i na ten cel została przeznaczone pewna kwota pieniędzy, jednak na prośbę Burmistrza środki te zostały zdjęte ze względu na prace związane z kanalizacją sanitarną. Dodał, że wniosek ten został ponowiony w tym roku, a Sołectwo Parkowo złożyło wniosek o zamontowanie oświetlenia skierowanego na nowy plac zabaw i z budżetu została przyznana pewna kwota pieniędzy na ten cel. Poprosił o wyjaśnienie tej kwestii.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w Parkowie chodzi wyłącznie o zamontowanie lampy. Dodał, że lampa nie została jeszcze zamontowane, ale uważa, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Radny M. Połczyński zapytał o wyłącznik do lampy?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że wyłącznik do lampy jest nie potrzebny, ponieważ lampa zostanie podłączona do sieci oświetlenia drogowego w Parkowie.

Radny M. Połczyński wyjaśnił, że pyta o oświetlenie w Siernikach ponieważ w przeszłości były przyznane środki na tą inwestycję i na prośbę Burmistrza zostały one zdjęte, tak jak na wiele innych inwestycji. Dodał, że dokumentacja na omawianą inwestycję została opracowana.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że na ul. Długą przeznaczone było 6 mln zł, a zostało niewiele środków.

Radny A. Nadolny powiedział, że po zapoznaniu się z zestawieniem złożonych wniosków do budżetu stwierdził, że prawie wszystkie wnioski zostały odrzucone. Poinformował, że po zapoznaniu się z projektem budżetu i z zestawieniem złożonych wniosków będzie głosował przeciw uchwale budżetowej na 2012 r. Stwierdził, że na terenach wiejskich ma zostać zamontowanych kilka lamp oraz mają powstać place zabaw. Dodał, że zapowiedzi Burmistrza i kilku radnych były inne.

Radny H. Janus powiedział, że po przeanalizowaniu zestawienia wniosków stwierdza, że mieszkańcy traktowani są wybiórczo. Podziękował za przygotowanie zestawienia złożonych wniosków, ponieważ w takiej formie jak w tym roku nigdy wcześniej nie zostało przygotowane. Poinformował, że ma być budowany chodnik na odcinku Ruda – Gościejewo, a w zestawieniu zostało zapisane, że inwestycja ta nie będzie realizowana. Zapytał czy odmowa realizacji tego wniosku wynika z tego, że inwestycja ta nie będzie finansowana z budżetu gminy?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że właśnie o to chodzi.

Radny H. Janus poinformował, że sołectwo Gościejewo składało wnioski o konserwacje dróg, które były wybudowane w latach 1982-1988, w zestawieniu zostało zapisane: tak, w ramach budżetu. Zapytał co oznacza ten zapis?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeśli wniosek dotyczył równania drogi to odpowiedź brzmi: tak. Burmistrz Rogoźna dodał, że jeśli wniosek dotyczył remontu drogi gminnej odpowiedź brzmi: nie.

Radny H. Janus powiedział, że złożone zostały wnioski o zakup kruszywa i w niektórych przypadkach zapisano: tak, a w innych tak – w ramach budżetu.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeśli wniosek dotyczył równania drogi to odpowiedź brzmi: tak – w ramach budżetu. Jeśli wniosek dotyczył zakupu tłucznia to zapisane zostało: tak.

Radny H. Janus powiedział, że złożony został wniosek o budowę drogi gminnej 272520P, jednak został on wycofany dzięki działaniu Burmistrza i jego budżetu. Dodał, że w 2010 r. wymyślono aby wydłużyć drogę tą o 350 m w pole i przez to wówczas nie została zrealizowane ta inwestycja. Dodał, że na omawianą drogę Burmistrz Rogoźna wniósł 500 tys. zł, którą podwyższono do 800 tys. zł. Następnie zaprezentował zdjęcia, które przedstawiały stan techniczny drogi w czasie wiosny. Poinformował, że sołectwo Gościejewo od 4 lat zgłasza wniosek o remont przystanku autobusowego przy drodze na Ryczywół.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że dyskusja nad projektem budżetu miała miejsce 28 listopada br., a w dniu dzisiejszym ma zostać wydana opinia o projekcie budżetu na 2012 r. Dodał, że w ramach grzeczności zezwoli na komentowanie złożonych wniosków do budżetu Gminy Rogoźno na 2012 r.

Radny H. Janus poruszył kwestię dotacji w wysokości 80 tys. zł do schroniska dla zwierząt „Azorek”. Zapytał czy znana jest liczba zwierząt utrzymywana w schronisku, która pochodzi z Gminy Rogoźno?

Skarbnik Gminy poinformowała, że w schronisku przebywa 78 psów. Dodała, że w bieżącym roku było oddawanych więcej szczeniąt, a koszt ich utrzymania jest dużo wyższy aniżeli dorosłych zwierząt.

Radny H. Janus stwierdził, że utrzymanie jednego zwierzęcia kosztuje w schronisku „Azorek” ok. 1 tys. zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie należy w ten sposób interpretować podanych liczb, ponieważ 78 zwierząt zostało dostarczonych do schroniska. Dodała, że w końcu roku zostanie dostarczone sprawozdanie, które będzie obrazowało liczbę jaka przebywa w schronisku z wszystkich lat w których dowożono zwierzęta.

Radny M. Połczyński zapytał czy w schronisku „Azorek” przebywa najwięcej psów z Gminy Rogoźno?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że z Gminy Rogoźno dostarczanych jest najwięcej zwierząt.

Burmistrz Rogoźna dopowiedział, że w schronisku przebywa najwięcej zwierząt z Gminy Oborniki, natomiast Gmina Rogoźno dostarcza najwięcej zwierząt spośród gmin zewnętrznych oddających zwierzęta.

Radny H. Janus poinformował, że w projekcie budżetu nie został uwzględniony wniosek OSP Gościejewo na obóz szkoleniowy młodzieżowych drużyn pożarniczych, który ma się odbyć dla 100 dzieci i który organizowany był co roku w współpracy z Gminą Ryczywół. Dodał, że w ubiegłych latach przeznaczano ok. 20 tys. zł na obóz. W tym roku Gmina Ryczywół proponuje przekazanie z budżetu kwotę 8 tys. zł. Poinformował, że w projekcie budżetu przeznaczono 30 tys. zł na desykację krzewów i poboczy. Dodał, że wnioskował o przeznaczanie środków na ten cel przez 5 lat, a dopiero od dwóch zostało ujęto to w budżecie gminy. Nadmienił, że w roku ubiegłym Komisja wnosiła o przeznaczenie na ten cel 20 tys. zł, a Burmistrz Rogoźna podniósł tą kwotę do 30 tys. zł. Zapytał ile środków w tym roku zostało przeznaczone na desykację? 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na jednej z poprzednich sesji informowała jakie środki zostały przeznaczone na desykację w 2011 r., a jakie w roku poprzednim. Dodała, że niewykorzystane środki na desykację krzewów zostały przeznaczone na równanie dróg, ponieważ zaplanowane było 140 tys. zł, a wydano 180 tys. zł. Poinformowała, że przeznaczono 30 tys. zł, aby na większym obszarze dokonać desykacji i wykaszania poboczy. 

Radny H. Janus powiedział, że pojawił się zarzut iż Rada Gminy nie podwyższyła podatku za inkaso targowiskach na 2012 r. Dodał, że pieniądze te nie mają nic wspólnego z budżetem gminy, ponieważ trafiają do RKS „Wełna”, a w budżecie gminy pozostaje tylko 1%tych środków.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że informowała wyłącznie o planowanych dochodach gminy na podstawie prawomocnych uchwał. Dodała, że z jej strony nie był to żaden wytyk, a obniżenie stawki podatku nie dotyczyło wyłącznie opłaty targowej, ale również podatku rolnego.

Radny H. Janus zapytał o konserwację urządzeń oświetleniowych będących własnością energetyki na kwotę 200 tys. zł. Poinformował, że umowa na ich konserwacja wygasa w tym roku. Zapytał na jakich warunkach zostanie podpisana nowa umowa?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie są jeszcze znane warunki nowej umowy.

Radny H. Janus zapytał na jakiej podstawie planowana jest kwota 200 tys. zł na ten cel.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w roku bieżącym  zaplanowano kwotę 190 tys. zł.

Burmistrz Rogoźna dodał, iż we wcześniejszych rozmowach z Eneą ustalono, że od przyszłego roku gmina będzie płacić za faktycznie wykonane naprawy, a nie ryczałt. Nadmienił, że Enea zobowiązała się do przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich punktów oświetleniowych w gminie.

Radny H. Janus powiedział, że od dawna wnioskowano aby płacić za faktycznie wykonane naprawy, a nie płacenie ryczałtu i czekanie pół roku lub dłużej na naprawę niektórych lamp.

Radny M. Połczyński wspomniał o nieprzyjętym do budżetu wniosku OSP Pruśce o zabezpieczenie środków na dokończenie remontu strażnicy w tejże miejscowości. Dodał, że remont tej strażnicy trwa od lat oraz dwukrotnie składał poprawki do budżetu, jednak zostały one odrzucone przez radnych. Zapytał dlaczego tegoroczny wniosek sołecki nie został przyjęty, mimo iż środki pochodziły z funduszu sołeckiego?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że na dokończenie remontu strażnicy potrzeba ok. 100 tys. zł. Dodał, że jest to potrzebna kwota w której nie ujęto jej wyposażenia. Poinformował, że wszystkie złożone wnioski do budżetu są zasadne, jednak brak w budżecie środków na ich realizację. Powiedział, że radni głosowali zaciągnięcie kredytów na budowę kanalizacji z wyposażeniem, a teraz radni są zdziwieni że nie ma pieniędzy.

Radny H. Janus powiedział, iż w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczono na gospodarkę odpadami zaplanowano 351.500 zł. Zapytał co kryje się pod tą sumą?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na zadania z ochrony środowiska zaplanowano 95 tys. zł, a na wniesienie udziałów do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Wągrowcu kwotę 256.500 zł.

Radny H. Janus zapytał co kryje się nazwą: zakup energii (woda zdroje uliczne)? Zapytał ile jest zdrojów ulicznych?

Skarbnik Gminy powiedziała, że w tej chwili nie odpowie na to pytanie.

Burmistrz Rogoźna dodał, że środki zapisane pod tą nazwą przeznaczane są na zapłatę ryczałtu do Aquabellisu.

Radny H. Janus stwierdził, że w tej sytuacji nie są to zdroje uliczne, a są to hydranty.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w Rogoźnie są trzy zdroje uliczne.

Radny H. Janus stwierdził, że w związku z uwagami do projektu budżetu oraz odrzucenie większości słusznych i zasadnych wniosków, a ujęcie tylko niektórych będzie głosował przeciw projektowi budżetu.

Radny R. Kinach powiedział, że złożył 4 wnioski do budżetu - na budowę chodników i położenie nawierzchni asfaltowej. Zapytał czy wykonane projekty i dokumentacje pod te inwestycje przepadną bezpowrotnie, ponieważ nie zostały ujęte w projekcie budżetu na 2012 r.?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie ma pozwoleń na budowę dlatego nic nie przepadnie.

Radny R. Kinach zapytał czy może w najbliższych dniach wnioski te będą ujęte w projekcie budżetu?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że w tym i w przyszłym roku na pewno inwestycje te nie będą ujęte w projekcie budżetu.

Radny H. Janus zapytał czy będą remontowane świetlice w ramach LGD? Dodał, że rok 2012 ma być ostatnim, w którym będzie prowadzony nabór, choć Burmistrz twierdzi, że nabór ma być jeszcze w 2013 r., a w projekcie budżetu nie ujęto żadnego remontu, to w tej sytuacji wszystkie świetlice nie zostaną wyremontowane. Dodał, że w takim razie planowane 2 mln zł na ich remonty zostanie częściowo przejęta przez inne gminy. Stwierdził, że wyremontowanie świetlic było warunkiem przystąpienia Gminy Rogoźno do LGD. Zapytał czy w planach jest remont którejkolwiek świetlicy? Dodał, że niektórzy radni zorganizowali wyjazd i oglądali nie wyremontowane świetlice.

Radny A. Nadolny nadmienił, że radni złożyli obietnice.

Radny P. Wojciechowski wyjaśnił, że wyjazd został zorganizowany na wniosek klubu radnych.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny H. Janus był przeciwny przystąpieniu Gminy Rogoźna do LGD w Mieścisku, bo chciał aby Gmina przystąpiła do LGD w Obornikach. Poinformował, że nabór na remont świetlic ma być także prowadzony w połowie 2013 r., a realizacja będzie w 2014 r. Dodał, że ma nadzieję iż w 2012 r. zostanie zgłoszone choć jedna świetlica. Zaznaczył, że podczas wizytacji świetlic nie składał żadnych obietnic. Jeśli radni zainteresowani są obejrzeniem świetlic to sołtysi z pewnością je udostępnią i udzielą wszelkich wyjaśnień. Dodał, że objazd został zorganizowany przez Przewodniczącego Klubu R. Dworzańskiego. Na spotkaniu wójtów i burmistrzów z Stowarzyszenia ustalono, że nabór będzie w czerwcu i jeśli będą środki to wówczas zostaną zgłoszone świetlice do remontów. Do wykorzystanie w Stowarzyszeniu Gminie Rogoźno pozostało ok. 650 tys. zł.

Radny M. Połczyński zapytał czy jeśli nie będzie w budżecie środków na remont świetlic to pieniądze niewykorzystane przez Gminę Rogoźno w ramach Leader mogą zostać przejęte przez inne gminy?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że inna gmina będzie mogła przejąć tę kwotę. W Stowarzyszeniu do wykorzystania pozostała pula 1.200.000 zł do wykorzystania w tym działaniu. Na spotkaniu wójtów i burmistrzów zaproponowano przesunięcie środków z innych działań, w zależności od ilości złożonych wniosków w ramach poszczególnych działań. Dodał, że jeden beneficjent w ramach działania może otrzymać dofinansowanie w maksymalnej kwocie 100 tys. zł. Gmina złożyła wnioski na budowę placów zabaw i kwotę dofinansowania wykorzystała w całości. Poinformował, że KŻ „Kotwica” złożyła wniosek na zakup kajaków i planują złożyć wniosek w ramach „małych projektów”.

Radny M. Połczyński powiedział, iż warto byłoby zarezerwować środki w budżecie, aby wspomniana kwota nie przepadła.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że o środki w ramach małych projektów mogą ubiegać się parafie, więc radni mogą przekazać informacje proboszczom o istniejących możliwościach. Pracownicy urzędu oraz stowarzyszenia pomogą wypełnić wnioski. Z małych projektów planowano wystąpić z wnioskiem m. in. dla orkiestry dętej, domu kultury.  Dodał, że Stowarzyszenia „Parkowianka” i „Gościnianka” mogą występować samodzielnie z wnioskami na doposażenie sali lub na inne cele, jednak nie mają funduszy potrzebnych na wkład własny.

Radny M. Połczyński stwierdził, że warto byłoby zapewnić środki na remont choćby dwóch świetlic.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że trudno będzie o środki finansowe na ten cel. Dodał, że do wyremontowania pozostało 7 świetlic i w przyszłym roku wykonać remont trzech świetlic, a za dwa lata kolejnych czterech.

Radny H. Janus wspomniał, że został przeprowadzony spis świetlic, w którym ujęto co ma zostać wyremontowane w ramach środków LGD. Dotychczas zostały wyremontowane świetlice w Gościejewie, Parkowie i Grudnie. Na remont każdej świetlicy ok. 60% środków stanowią fundusze unijne, a ok. 40% to wkład własny gminy. Zapytał z jakich powodów do wykorzystania pozostało 600 tys. zł, skoro przeznaczone było 2 mln zł na wszystkie świetlice w gminie. Wspomniał, że zestawienie zostało przygotowane przez pracowników urzędu.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że każdy budżet składa się z wpływów i wydatków. Wpływy i dochody gminy opierają się na podatkach, subwencji ogólnej oraz dotacjach, natomiast na wydatki przeznaczane są na sprawy gospodarcze, oświatowe i bieżące. Każda gmina konstruując plan finansowy na dany rok dąży do zrównoważenia dochodów z wydatkami. Zawsze zakładany jest deficyt budżetowy, czyli potrzeby wydatków na zaspokojenie wydatków inwestycyjnych i bieżących są sprawami pierwszoplanowymi. Planowany deficyt w Gminie Rogoźno wynosi ponad 3.150.000 zł. Do projektu budżetu na 2012 r. złożono wnioski na ogólną kwotę ok. 7-8 mln zł. Dodał, że trudno byłoby znaleźć sumę pieniędzy, która wystarczyłaby na realizację chociażby w połowie złożonych wniosków. Na realizacje kluczowej inwestycji w gminie – budowa kanalizacji sanitarnej potrzeba w 2012 r. ponad 17,7 mln zł. Wartość realizacji całej inwestycji wynosi ponad 28 mln zł, z czego ponad 12 mln musi pochodzić z budżetu gminy. Zaznaczył, że największe wydatkowanie środków finansowych będzie w 2012 r., a w kolejnych latach kwoty wydatków majątkowych na ten cel będą się systematycznie zmniejszać. Stwierdził, że budżet gminy na 2012 r. jest budżetem trudnym i niezadowalającym wiele osób. Wielu mieszkańców cieszy się gdy budowana jest droga lub chodnik, natomiast nie dostrzegają realizowanej inwestycji. W minionych latach gdy nie była realizowana budowa kanalizacji na zadania inwestycyjne przeznaczane były większe środki finansowe. Jego zdaniem budżet Gminy Rogoźna na 2012 r. należy przyjąć, mimo, że nie zadowoli wielu osób, ponieważ w jednym roku nie można ogarnąć potrzeb inwestycyjnych całej gminy. Dodał, że będzie głosował za przyjęciem omawianego projektu budżetu. 

Burmistrz Rogoźna powiedział, że dla Gminy Rogoźno zarezerwowana była pula 2 mln zł, z tego 200 tys. zł na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 200 tys. zł na różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym, 400 tys. zł na małe projekty i 1,2 mln zł na odnowę wsi, a nie jak twierdzi radny H. Janus 2 mln zł. Dotychczas na remonty świetlic wykorzystano 505.516 zł i pozostało do wykorzystania ok. 690 tys. zł do wykorzystania przez Gminę Rogoźno. Na małe projekty pozostało ok. 300 tys. zł, a wykorzystano 99.679,65 zł – a na jednego beneficjenta przypada kwota 100 tys. zł, natomiast Klub Żeglarski wykorzystał kwotę 25 tys. zł, co łącznie stanowi kwotę ponad 124 tys. zł. Na różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym z Gminy Rogoźno złożono jeden wniosek na kwotę 100 tys. zł, a na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw nie złożono wniosków - do wykorzystania pozostało 316 tys. zł. Na różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym pozostało ok. 380 tys. zł. W ramach całej Lokalnej Grupy Działania do wykorzystania jest 10.379.000 zł, z tego na projekty 8.135.000 zł – w tym na: odnowę wsi 4,9 mln zł, na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 813.000 zł, na różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym 1.813.000 zł, na małe projekty 1,6 mln zł.

Radny H. Janus przyznał rację Burmistrzowi Rogoźna, że 2 mln zł zostały przyznane na wszystkie działania. Jeżeli pozostało 690 tys. zł, a dofinansowanie LGD jest na poziomie ok. 60%, czyli aby przeprowadzić remonty w pozostałych świetlicach potrzeba ok. 400-500 tys. zł. Dofinansowanie remontu świetlicy w Parkowie wyniosło 245 tys. zł, w Gościejewie 153 tys. zł, w Grudnie 105 tys. zł. Na remonty pozostałych świetlic planowane były następujące dofinansowania: Studzieniec 135 tys. zł, Owczegłowy 104 tys. zł, Karolewo 73 tys. zł, Laskowo 57 tys. zł, Owieczki 80 tys. zł, Garbatka 76 tys. zł, Jaracz 78 tys. zł i Słomowo 73 tys. zł. Jeżeli na 2012 r. planuje się jedną świetlicę to warto byłoby wyłożyć ok. 500 tys. zł i wyremontować wszystkie świetlice, aby pieniądze nie przepadły.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na remont świetlic potrzebny jest ponad 1 mln zł, a nie 500 tys. zł i najpierw gmina musi wyłożyć środki finansowe, a później otrzymuje zwrot środków.

Radny H. Janus powiedział, że środki te zwrócą się.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że środki się zwrócą, jednak potrzeba ponad 1 mln zł, a nie 500 tys. zł. Poinformował iż w sierpniu złożone zostały dokumenty o zwrot środków w ramach małych projektów, których nadal gmina nie otrzymała. Dodał, że o zwrot środków gmina może ubiegać się po wykonaniu inwestycji.

Radny H. Janus przyznał rację Burmistrzowi Rogoźna i dodał, że po otrzymaniu zwrotu faktyczny koszt remontu świetlic wyniesie ok. 400-500 tys. zł.

Burmistrz Rogoźna dopowiedział, że radni wiedzą jak wyglądają wszystkie świetlice i do tego tematu wróci się w maju lub czerwcu, gdy będzie trzeba rozważyć czy złożyć wniosek na ich remont.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy nabór wniosku będzie jeszcze w tym roku.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, iż nabór wniosków będzie w połowie 2012 r. z realizacją ich w 2013 r.

Radny M. Połczyński powiedział, że zna opinię Klubu Radnych, który wizytował świetlice iż świetlica w Owczegłowach powinna zostać wyremontowana.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski zaproponował wydanie opinii o projekcie budżetu o następującej treści: Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2012 r.

W głosowaniu opinii o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2012 r. oddano 4 głosy „za” i 4 głosy „przeciw”, czyli opinia nie została przyjęta. 

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

Radny Z. Hinz powiedział, że zgodnie z uchwałą o trybie prac nad projektem budżetu opinia Komisji Gospodarki i Finansów musi zostać przekazana Przewodniczącemu Rady Miejskiej na piśmie, ponieważ następnie musi ona zostać przekazana Burmistrzowi. Wspomniana uchwała stwierdza w§8.1. Burmistrz może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie projektu uchwały budżetowej. 2. w przypadku nieuwzględnienia przez Burmistrza wniosków zawartych w opiniach komisji, Burmistrz zobowiązany jest przedstawić stanowisko w sprawie nieuwzględnionych wniosków w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.Dodał, że na obu Komisjach nie zostały złożone formalne wnioski do projektu budżetu. Zwrócił uwagę na § 11 punkt 5) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu. Zwrócił uwagę na słowaprzed rozpoczęciem sesji, ponieważ w roku ubiegłym wnioski były zgłaszane w rożny sposób, a uchwała wyraźnie wskazuje na wnioski złożone przed rozpoczęciem sesji.

Radny H. Janus powiedział, że na Komisjach nie było zgłaszanych wniosków, to w czasie sesji może złożyć własne wnioski.

Radny Z. Hinz powiedział, że radni, którzy nie zgłosili wniosków na posiedzeniach Komisji mogą w najbliższych dniach złożyć swoje wnioski i wówczas zostaną one odczytane na sesji.

Radny H. Janus zapytał czy jeśli nie będzie miał wniosków, to czy na sesji będzie mógł złożyć swoje wnioski.

Radny Z. Hinz powiedział, że będzie mógł złożyć swoje wnioski, jednak interpretacja NSA w tej kwestii jest różna. Dodał, że jeśli radni zgłaszają wnioski w trakcie obrad stawiają w trudnej sytuacji zarówno Burmistrza, jak i Skarbnik Gminy, ponieważ trudno ustosunkować się do złożonych wniosków, do których nie miało się wglądu wcześniej. Jeżeli wnioski złożone będą wcześniej, wówczas Burmistrz oraz Skarbnik mogą się z nimi zapoznać i je przeanalizować. Dodał, że jest to jego osobisty apel. Nadmienił, że uchwała została przyjęta przez radnych i powinna być przednich przestrzegana.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że procedura uchwalania budżetu została sprecyzowana w wspomnianej uchwale i zgodnie z nią powinna przebiegać. Dodał, że zwyczajem poprzedniej kadencji było składanie wniosków na sesji i zdaje sobie na sesji pojawią się wnioski radnych, jednak nie będzie się do nich odnosił.

 

W dalszej części obrad przystąpiono do realizacji punktu 5 tj. rozpatrzenie złożonych propozycji do planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2012 rok.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że Plan Pracy Komisji przekazał radnym i poprosił o zgłaszanie propozycji i uwag do tego planu.

Radny P. Wojciechowski ze względu na rosnące koszty utrzymania zwierząt w schroniskuAzorekzaproponował komisję wyjazdową do tego schroniska. Dodał, że wspomniany wyjazd mógłby odbyć się w miesiącach zimowych (luty, marzec), aby można było sprawdzić w jakich warunkach utrzymywane zwierzęta.  

Radny Z. Chudzicki powiedział, że w miesiącu lutym zaplanowane jest posiedzenie wspólne komisji stałych w temacie służby zdrowia.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że w miesiącu mogą się odbyć dwa posiedzenia Komisji.

Radny M. Połczyński stwierdził, że nie ma przeszkód aby komisję wyjazdową do schroniskaAzorekodbyły obie komisje Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski omówił Plan Pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2012 rok przedłożony w dniu 05.12.2011 r.

Radny H. Janus zaproponował aby w ramach komisji wyjazdowej zobaczyć wyremontowane i przeznaczone do remontu świetlice.

Radny A. Jóźwiak zaznaczył, że na wizytacje świetlic należy zarezerwować połowę dnia.

Radny H. Janus powiedział, że komisja wyjazdowa może ograniczyć się do obejrzenia tylko nie wyremontowanych świetlic.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski po konsultacji z radnymi wprowadził wizytację świetlic wiejski do planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na miesiąc marzec, a wizytę w schronisku dla zwierzątAzorekw Obornikach na miesiąc luty.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 tj. omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że projekty uchwał i materiały na sesję Rady Miejskiej nie zostały przekazane członkom Komisji, ze względu na wczesny termin posiedzenia. W tej sytuacji Skarbnik Gminy przedstawi dotychczas przygotowane projekty uchwał, a z pozostałymi projektami radni zapoznają się we własnym zakresie i na sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że w dniu dzisiejszym odbył spotkanie z Sekretarz i Skarbnik Gminy w sprawie porządku obrad sesji, na której będzie uchwalany budżet. Na sesji w miesiącu grudniu będą podejmowany uchwały w następujących sprawach: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno, budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok oraz plany pracy: Rady Miejskiej, Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury oraz Komisji Rewizyjnej. W kwestii Planu Pracy Rady Miejskiej powiedział, że zwracał się do radnych o przekazywanie propozycji tematów do planu, jednak nie wpłynęła żadna propozycja, dlatego przedstawi swoje autorskie opracowanie.

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok omówiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 r. przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego omówiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Skarbnik Gminy poinformowała, że ponownie przygotowała projekt uchwały na zacięgnięcie kredytu długoterminowego, ponieważ uchwała podjęta w listopadzie prawdopodobnie zostanie uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Radny P. Wojciechowski zapytał dlaczego wspomniana uchwała ma zostać uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie może zostać podjęta uchwała na zaciągnięcie deficytu, jeżeli nie jest uchwalony budżet na 2012 r. oraz zadanie budowa kanalizacji jest przedsięwzięciem realizowanym również w latach 2012-2013, dlatego nie może znaleźć się ogólny zapis, że kredyt zaciągany jest na sfinansowanie deficytu, tylko muszą zostać zapisane konkretne zadania w Wieloletnim Planie Finansowym.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski powiedział, że przed głosowanie projektu uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego przedstawiono sprawę, że radni ponoszą znaczną odpowiedzialność głosując za jej przyjęciem. Dodał, że radni nie ponoszą odpowiedzialności głosując za przyjęciem uchwał, a w poprzednich kadencjach wiele uchwał zostało cofniętych przez nadzór wojewódzki lub przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

 

Nastepnie przystąpiono do realizacji punktu 8 tj. wolne głosy i wnioski.

Burmistrz Rogoźna dla informacji radnych przedstawił obowiązujące w sąsiednich gminach stawki podatku rolnego na 2012 r.:

-          Gmina Skoki 55 zł/dt,

-          Gmina Mieścisko 56 zł/dt,

-          Gmina Janowiec 50 zł/dt,

-          Gmina Wągrowiec 70 zł/dt,

-          Gmina Gołańcz 74 zł/dt,

-          Gmina Rogoźno 31 zł/dt.

Radny A. Jóźwiak zapytał o stawkę podatku w Gminie Ryczywół.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wynosi ona prawdopodobnie 45 zł/dt. 

Skarbnik Gminy poprosiła członków Komisji o uchwalenie budżetu Gminy Rogoźno na 2012 r. jeszcze w roku 2011, ponieważ na zapłacenie podatku VAT na budowę kanalizacji zostało zaplanowane zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego na okres 45 dni (do czasu odzyskania go z Urzędu Skarbowego). Dadała, że kredyt na ten cel zostanie zaciągnięty w rachunku bieżącym. Jeżeli VAT zostanie zapłacony do 25 dnia miesiąca, to po kolejnych 25 dniach Urząd Skarbowy zwróci zapłacony podatek i następnie spłacony zostanie kredyt krótkoterminowy. Jeżeli budżet zostanie uchwalony dopiero w styczniu, spowoduje to problemy z finansowaniem budowy kanalizacji. Dodała, że faktury za wykonane prace w III i IV kwartale 2011 r. wpłyną w dniu 30 grudnia 2011 r. i będą musiały zostać zapłacone do końca stycznia 2012 r.

Radny H. Janus zapytał czy za prace związane z kanalizacją były płacone już jakieś faktury, czy też wszystko zostanie zapłacone w styczniu.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotychczas zapłacone zostały faktury na kwotę ponad 2,3 mln zł i dotyczyły one wyłącznie oczyszczalni ścieków, inżyniera kontraktu i nadzoru inwestorski nad kanalizacją i oczyszczalnią.

Radny A. Jóźwiak zapytał jak długi jest termin płatności po złożeniu faktur?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że termin płatności wynosi 30 dni.

Radny R. Kinach zapytał w jakiej wysokości zostaną zapłacone odsetki od zaciągnięcia kredytu na zapłacenie VATu w miesiącu styczniu?

Skarbnik Gminy powiedziała, że gdy zaciągnięto kredyt na zapłacenie VATu w kwocie 400 tys. zł zapłacono 290 zł odsetek.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.30

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 6 stycznia 2012 r.

 

drukuj pobierz pdf