Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XX/162/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XX/162/2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 października 2019 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Anny M. na działanie organu wykonawczego i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie zarzutów podniesionych w skardze, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie do zawiadomienia skarżącej o wyniku rozpatrzenia skargi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie

 

W dniu 22 lipca 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie wpłynęła skarga Pani Anny M., nadesłana drogą e-mail, na działania szeregu organów wykonawczych gmin i powiatów.

W skardze Pani Anna M. podniosła, że cyt.:

 1. „Organ wykonawczy wyżej wskazanych jednostek samorządu terytorialnego w okresie od 01.01.2018 r. zawierał umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień publicznych 30 000 Euro) bez ogłoszeń na stronach BIP zmniejszając przez to możliwy krąg wykonawców, co nie wyklucza umyślne działanie organu wykonawczego na szkodę jednostki samorządu terytorialnego na szkodę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych poprzez wybieranie wykonawców w sposób nietransparentny z potencjalnie wyższą ceną usługi niż występującą na rynku usługodawców tej usługi.”,
 2. „Organ wykonawczy w swoim regulaminie zamówień publicznych do 30 000 Euro zawarł możliwość skierowania zapytania ofertowego do np. 3 podmiotów wykonujących usługę, gdzie nie jest wykluczone, że kieruje zapytanie ofertowe do 2 najdroższych podmiotów na rynku i do trzeciego z góry założonego z najniższą ceną, lecz niekoniecznie z najniższą ceną przy upowszechnieniu zamówienia na stronach BIP.”,
 3. „Organ wykonawczy w swoim regulaminie zamówień publicznych do 30 000 Euro nie zawarł obowiązku zamieszczania na stronach BIP zapytania ofertowego, gdy usługa może być świadczona przez wielu wykonawców, a zamówienie nie jest realizowane w trybie niezwłocznym, np. w skutek powstania nagłej potrzeby.”,
 4. „Nie upublicznianie zamówień publicznych na stronach BIP, dotyczy również innych usług możliwych do oferowania przez organ wykonawczy, tj. na usługę
  1. przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego,
  2. obsługę prawną urzędu,
  3. cateringową w czasie spotkań,
  4. noclegową i gastronomiczną,
  5. transportową.”.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Z uwagi na to, przedmiotowa skarga została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rogoźnie i była głównym tematem podczas posiedzenia tej Komisji w dniu 30 września 2019 r. W toku rozpatrywania skargi, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadziła wnikliwą analizę sprawy i uznała, że zarzuty podnoszone w skardze są bezzasadne.

Powyższe z uwagi na to, że zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro[1]. Oznacza to, że przy udzielaniu takich zamówień i konkursów nie mają zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych, w tym dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga) – za Nowicki Józef Edmund. „Art. 4. W: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. IV.” Wolters Kluwer Polska, 2019.

Ustawodawca uznał, że do zamówień o stosunkowo niskiej wartości niecelowe jest stosowanie pełnego zakresu sformalizowanej procedury udzielania zamówień. Wybór wykonawcy zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro, poprzez wysłanie zapytań ofertowych do ograniczonej liczby podmiotów wykonujących usługę, jest uznanym trybem wyboru wykonawcy, dopuszczonym we wzorze regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej tej kwoty, przygotowanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych[2].

Dla takich zamówień, Burmistrz Rogoźna zarządzeniem nr OR.0050.1.91.2014 z dnia 26 maja 2014 r. wprowadził w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro. Zgodnie z tym regulaminem:

 1. zamówienia o wartości do 5 000 euro dokonuje się bez przeprowadzania postępowań,
 2. zamówienia o wartości od 5 000 do 30 000 euro dokonuje się po przeprowadzeniu postępowań uproszczonych polegających na:
  • skierowaniu zapytania ofertowego faksem, drogą elektroniczną, pisemnie, do co najmniej trzech Wykonawców;
  • uzyskaniu, co najmniej jednej ważnej oferty faksem, drogą elektroniczną, pisemnie;
  • sporządzenie notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania.

Przy czym ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa wymogów dotyczących zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 000 euro, a ponadto rozwiązanie wprowadzone zarządzeniem Burmistrza Rogoźna jest zgodne ze wzorem regulaminu dla zamówień o stosunkowo niskiej wartości (tj. do równowartości 30 000 euro), dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, w którym przewidziane zostało stosowanie zapytań ofertowych do określonej grupy wykonawców.

Zatem odnosząc się do zarzutu podniesionego w skardze, że „Organ wykonawczy wyżej wskazanych jednostek samorządu terytorialnego w okresie od 01.01.2018 r. zawierał umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień publicznych 30 000 Euro) bez ogłoszeń na stronach BIP zmniejszając przez to możliwy krąg wykonawców (…)” należy wskazać, że zarzut ten jest bezzasadny, ponieważ:

 1. dotyczy zamówienia o wartości znacznie niższej, niż równowartość 30 000 euro, to jest do tego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. w 2018 roku Burmistrz Rogoźna nie zawierał umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego, ponieważ w tym roku obowiązywała umowa nr OR.272.4.2017 z dnia 25 lipca 2017 r. na usługowe prowadzenie audytu w jednostkach organizacyjnych Gminy Rogoźno,
 3. z kolei w 2019 roku, z uwagi na kończący się termin obowiązywania umowy, o której mowa w pkt 1), pomimo braku obowiązku wynikającego z przepisów, Burmistrz Rogoźna dwukrotnie zamieszczał na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Rogoźnie zapytania ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego. To jest:
  • w dniu 18 czerwca 2019 r. (tj. na ponad miesiąc przed wpływem ww. skargi), które jest dostępne na stronie BIP pod adresem: /subcontent.php?cms_id=7762
  • z wyznaczonym terminem składania ofert do dnia 25 czerwca 2019 r.; na to zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta,
  • ponowienie zapytania ofertowego w dniu 9 sierpnia 2019 r., jest ono dostępne na stronie BIP pod adresem: /subcontent.php?cms_id=7854

na to zapytanie ofertowe wpłynęło łącznie dziesięć ofert.

Odnosząc się do zarzutu Skarżącej, że Burmistrz Rogoźna w regulaminie zamówień publicznych do 30 000 euro zawarł możliwość skierowania zapytania ofertowego do np. 3 podmiotów wykonujących usługę (…), należy ponownie wskazać, że takie rozwiązanie jest zgodne ze wzorem regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Z kolei odnosząc się do zarzutu, że Burmistrz Rogoźna w regulaminie zamówień publicznych do 30 000 euro nie zawarł obowiązku umieszczania na stronach BIP zapytania ofertowego, gdy usługa może być świadczona przez wielu wykonawców, a zamówienie nie jest realizowane w trybie niezwłocznym, a także, iż na stronie BIP nie są upublicznianeinne zamówienia publiczne, należy stwierdzić, co następuje:

 1. żaden przepis powszechnie obowiązującego prawa nie nakłada na organ wykonawczy samorządu terytorialnego zawarcia takiego obowiązku w regulaminie zamówień publicznych,
 2. ani też taki obowiązek nie jest przewidziany we wspomnianym wyżej wzorze regulaminu zamówień publicznych przygotowanym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 3. przy zamówieniach o wartości do 30 000 euro stosowane są przepisy ww. zarządzenia, a dla zamówień publicznych, których wartość przekracza ww. kwotę, stosowane są przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym takie zamówienia publikowane są m.in. w BIP.

Z uwagi na powyższe, Rada Miejska w Rogoźnie uznała przedmiotową skargę za bezzasadną.

Pouczenie: zgodnie z art. 239 § 1 kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.[1] Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).

[2] Wzór regulaminu dostępny na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem (wg stanu na dzień 24.09.2019 r.): https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/wzorcowe-dokumenty/wzorcowe-regulaminy

 

drukuj pobierz pdf