Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLIX/461/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XLIX/461/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się projekt zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogoźno, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Projekt zmiany regulaminu przekazuje się do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

§ 3. O przekazaniu projektu do zaopiniowania zawiadamia się przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działające na terenie Gminy Rogoźno.

 

§ 4. Do dokonania czynności, o których mowa w § 2 i 3, oraz podejmowania wszelkich innych czynności w toku postępowania w sprawie zaopiniowania projektu, w tym reprezentowania Rady Miejskiej w Rogoźnie, w szczególności przed Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, upoważnia się Burmistrza Rogoźna.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Zaranek

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: „u.z.z.w.”), rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie do zmiany regulaminu.

 

Zgodnie z art. 27a u.z.z.w., organem regulacyjnym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Do przekazania projektu regulaminu oraz poinformowania o tym, że przekazaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające na terenie Gminy Rogoźno, upoważniono Burmistrza Rogoźna jako organ wykonujący uchwały Rady w Rogoźnie z mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Projektowane zmiany nie wpływają na ważność zapisów całego Regulaminu, nie wprowadzają też istotnych zmian dla odbiorców usług.

 

Z uwagi na powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Załącznik do uchwały

w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

PROJEKT

ZMIANY REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

  1. §3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego uchwałą nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zwanego dalej „Regulaminem” otrzymuje następujące brzmienie:

1)    ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości, dla której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci”, w ilości nie mniejszej niż 0,1 m3 na dobę, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,05 MPa i nie większym niż 0,6 MPa, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;

 

  1. §3 ust. 1 pkt 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

3)    ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z nieruchomości, dla której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci” w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą przyłącza kanalizacyjnego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług, w ilości nie mniejszej niż 0,1 m3 na dobę;

 

  1. §3 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, poziom świadczonych usług, za które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ponosi odpowiedzialność, stwierdza się w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej.

 

  1. §3 ust. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uprawnione jest do wprowadzenia ograniczeń w sposobie korzystania z wody przez odbiorców usług w sytuacji niedoboru spowodowanego wyjątkowymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności suszą lub wystąpieniem katastrofy naturalnej lub awarii technicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897). Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług o wprowadzonym ograniczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

  1. §5. Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

§5. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

2. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków może zostać zawarta z osobą, o której mowa w ust. 1 w lokalu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub innym punkcie obsługi klienta albo na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

  1. Rozdział V Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

 

Rozdział V

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

 

§ 15.1.Wydawanie „Warunków przyłączenia do sieci” odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisie art. 19a ustawy.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej wzór wniosku o wydanie „Warunków przyłączenia do sieci”. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci także, wówczas kiedy jest to wniosek nieoparty na wzorze, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

§ 16.1. „Warunki przyłączenia do sieci”, o których mowa w § 15 Regulaminu, powinny co najmniej:

1)  zawierać informacje określone przepisem art. 19a ust. 4 ustawy;

2)  wskazywać miejsce przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej;

3)  wskazywać parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;

4)  wskazywać miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek wodociągowych lub kanalizacyjnych, ewentualnie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej;

5)  wskazywać sposób odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;

6)  zawierać wykaz dokumentów, które odbiorca usług zobowiązany jest przedłożyć przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu zgodnie z  § 21 ust. 3 Regulaminu.

2. „Warunki przyłączenia do sieci”, o których mowa w § 15 Regulaminu, powinny ponadto zawierać, co najmniej:

1)  postanowienie, że są aktualne wyłącznie w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane;

2)  postanowienie, że nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, przez którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne;

3)  w przypadku, jeżeli jest to uzasadnione warunkami prawidłowej eksploatacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, obowiązek wybudowania urządzenia podnoszącego ciśnienie wody lub przepompowni ścieków.

 

§ 17.Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym i przyłączem kanalizacyjnym.

 

  1. § 18 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 18. 1. Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniona jest od:

1)    istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego,

2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikającymi z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni),

3)    posiadania tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje „Warunki przyłączenia do sieci”, w przypadku spełnienia łącznie wszystkich przesłanek określonych w ust. 1.

 

8.    Rozdział VII Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Rozdział VII

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

 

§ 19.1.W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne „Warunkami przyłączenia do sieci”.

2. Określone w „Warunkach przyłączenia do sieci” próby i odbiory są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron (podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego).

3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego
lub przyłącza kanalizacyjnego.

 

§ 20.1. Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru przez podmiot ubiegający się
o przyłączenie do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 19 ust. 2 Regulaminu, są potwierdzane przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci i upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w sporządzanych protokołach w formie pisemnej.

 

§ 21.1. Zgłoszenie odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinno zawierać:

1)  dane identyfikujące podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci
i oznaczenie daty i symbolu/numeru „Warunków przyłączenia do sieci”;

2)  termin odbioru proponowany przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci.

2. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinien zawierać co najmniej:

1)  dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);

2)  uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci”,
lub dokumentacją, o której mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu, a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;

3)  skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków.

3. Załącznikami do protokołu odbioru są dokumenty wskazane w „Warunkach przyłączenia do sieci”.

 

  1. § 26 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

§ 26.Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zwolnione z obowiązku uprzedniego lub wcześniejszego informowania o przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody
lub odprowadzaniu ścieków w sytuacjach nagłych, w następujących przypadkach:

1)    zaistnienia awarii i konieczności jej usunięcia;

2)    wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związanego z funkcjonowaniem sieci;

3)    działania siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług;

4)    zagrożenia prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego
na skutek zrzutu ścieków
.

 

  1. Rozdział X Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Rozdział X

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 28. Woda do celów przeciwpożarowych jest, w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym
z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 29. Rozliczenie w zakresie ilości wody pobranej na cele przeciwpożarowe wynika z umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a gminą.

§ 30. Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe wynikają z cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.

                                                                                                         

 

drukuj pobierz pdf