Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 4/2010 z IV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 29 grudnia 2010 r. o godz.16.00

PROTOKÓŁ NR 4/2010

z IV Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 29 grudnia 2010 r. o godz.16.00

 

IV Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 29 grudnia 2010 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Nieobecny radny Z. Chudzicki.

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

Radny wyraził zgodę.

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołów z I, II, III Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok,

b) wysokości diet radnych Rady Miejskiej,

c)ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie,

d) upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady,

e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych,

f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości gruntu stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

h) nazewnictwa ulic,

i) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010,

j) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,

k) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

6.       Interpelacje i zapytania radnych.

7.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.       Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach.

9.       Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

10.    Wolne wnioski i informacje.

11.    Zakończenie.

 

Radny H. Janus zauważył, że kilka projektów uchwał nie ma uzasadnienia i podpisu. Zapytał, czy w takim wypadku, uchwały będą ważne, czy zostaną unieważnione?

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił radnego, aby sprecyzował o które projekty uchwał chodzi.

Radny H. Janus odpowiedział, że o projekt uchwały w sprawie: wysokości diet radnych, planu pracy Rady, stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego, upoważnienia wiceprzewodniczących do wystawiani polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady.

Sekretarz Gminy powiedziała, że wymienione przez radnego projekty, są z inicjatywy Rady i podejmowane są na podstawie obowiązujących przepisów. Dodała, że skoro jest właściwe uzasadnienie to można je wycofać z obrad.

Radny H. Janus nie wie, kogo to jest inicjatywa, ale fakt jest taki, że projekty uchwał nie mają uzasadnienia.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał Panią Sekretarz, czy projekt uchwały ws. planu pracy Rady, musi mieć uzasadnienie?

Radny H. Janus stwierdził, że każda uchwała powinna mieć uzasadnienie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że w ubiegłej kadencji też nie wszystkie uchwały miały uzasadnienie.

Sekretarz Gminy zauważyła, że projekty uchwał były omawiane na Komisjach i nie było do nich uwag.

Radny H. Janus stwierdził, że uwagi mogą być zgłaszane również na sesji i tak zrobił.

Radny R. Szuberski powiedział, że Pan Przewodniczący Rady w minionej kadencji miał inne zdanie odnośnie uchwał bez uzasadnienia.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie przypomina sobie, aby miał zastrzeżenia do uzasadnień, ale do procedowania, gdyż nie wszystkie projekty uchwał trafiały na Komisje.

Radny H. Janus powiedział, że uchwały zostały ujęte w programie sesji niezgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej, dlatego wnioskuje o ich wykreślenie z porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zauważył, że wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane przez prawnika. Dodał, że w poprzedniej kadencji uzasadnienia były podawane czasami w formie ustnej i były wnoszone do porządku obrad.

 

Wniosek radnego H. Janusa, aby projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok, wykreślić z porządku obrad, nie został przyjęty. Stosunek głosów przedstawia się następująco: 7 „za” , 7 „przeciw”.

Wniosek radnego H. Janusa, aby projekt uchwały w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej, wykreślić z porządku obrad, nie został przyjęty. Stosunek głosów przedstawia się następująco: 7 „za” , 7 „przeciw”.

Wniosek radnego H. Janusa, aby projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie wykreślić z porządku obrad, nie został przyjęty. Stosunek głosów przedstawia się następująco: 7 „za” , 7 „przeciw”.

Wniosek radnego H. Janusa, aby projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady, wykreślić z porządku obrad, nie został przyjęty. Stosunek głosów przedstawia się następująco: 7 „za” , 7 „przeciw”.

 

III. Przyjęcie protokołów z I, II, III Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że do treści protokołu z I i III sesji zostały wniesione uwagi, które zostały uwzględnione.

Innych uwag nie było.

 

Protokół z I sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Protokół z II sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Protokół z III sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Nie było.

 

V. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) planu pracy Rady Miejskiej na 2011 r. – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Zdzisław Hinz. Poinformował, że na Komisji GFiR zaproponowano dopisanie w miesiącu marcu do tematu: Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO i RCK, w rubryce: współdziałający słów: „i placówek oświatowych”.

Radny R. Szuberski poinformował, że na Komisji SSOiK zgłaszał Przewodniczącemu Komisji uwagę, aby w miesiącu październiku znalazł się temat dotyczący stanu realizacji zadań oświatowych Gminy Rogoźno za miniony rok szkolny, ale nie zostało to ujete. Dodał, że ustawowo organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu do końca października takie sprawozdanie i temat dot. informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powinien znaleźć się w planie pracy Rady.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że opracowując plan pracy spotkał się z Panią Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowską i właśnie ona sugerowała, aby ten temat: sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za lata 2010-2011. ująć w miesiącu sierpniu i zostało to dokonane.

Pełnomocnik ds. Oświaty wyjaśniła, że w sierpniu jest dość duży temat oświatowy tz. przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Dobrze by było, aby zamknąć stary rok na jednej części sesji i rozpocząć nowy rok na drugiej części obrad. W październiku 2010 r. dyrektorzy zajmowali się już nowym rokiem szkolnym, a musieli cofać się do poprzedniego roku. Poprosiła radnych, aby obszerny temat związany z oświatą odbyć na sesji sierpniowej. Dodała, że jeśli w czerwcu wręczy materiały dyrektorom i zbierze je w sierpniu, to jest to wystarczająco dużo czasu.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że przygotowanie na sierpień zestawu informacji, które muszą być bardzo szczegółowe, wymagaj dużego nakładu pracy. Pracownicy administracyjni przebywają w okresie wakacyjnym na urlopach. Dodała, że jest przeciwna takiemu obłożeniu dyrektorów  w okresie wakacyjnym. Jeśli sprawozdanie ma być przygotowane rzetelnie i zgodnie z wymogami, to pracy jest bardzo dużo.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie sądzi, iż Pani Pełnomocnik nie brała pod uwagę zdania dyrektorów w tej sprawie.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała,że do końca sierpnia dyrektorzy muszą przedstawić sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego  za poprzedni rok szkolny radzie rodziców, więc i tak dyrektorzy robią to częściowo w czerwcu. Jeśli dyrektorzy już zajmują się zamknięciem roku i zbierają informacje dla rady pedagogicznej i rady rodziców, to można jednocześnie przygotować sprawozdanie dla Rady Miejskiej i byłby to zbiór materiałów całościowych. Chodzi również o to, żeby nie wracać do zadań z poprzedniego roku szkolnego tak jak miało to miejsce w październiku 2010 r.

 

„Za” dopisaniem słów: „i placówek oświatowych” w rubryce „Współdziałający” w miesiącu marcu opowiedziało się 14 radnych.

 

                Uchwała Nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

b) wysokości diet radnych Rady Miejskiej – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Iwona Sip- Michalska.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej, podjęta została 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

c) ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poinformował, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji GFiR podjęto wniosek, aby § 1 brzmiał: „... w ramach podróży służbowej poza terenem Gminy ...”. Poprosił Panią Sekretarz o informację, czy taki zapis jest zgodny z prawem.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania sposobu należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych gminy, podróżą służbową jest wykonywanie przez radnego  zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, określonego przez przewodniczącego rady gminy, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba rady.

Przewodniczący Rady Z. Hinz stwierdził, że wynika z tego, iż wniosek Komisji GFiR nie może być zrealizowany.

Sekretarz Gminy potwierdziła.

 

                Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

d) upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Iwona Sip- Michalska.

Uwag nie było.

                Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady, podjęta została 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych – projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

Autopoprawka została przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

                Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali użytkowych, podjęta została 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

               

                Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno, podjęta została 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości gruntu stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny nieruchomości gruntu stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, podjęta została 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

h) nazewnictwa ulic – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie nazewnictwa ulic, podjęta została 11 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

i) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

j) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

k) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Uchwała Nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny M. Kutka złożył interpelację do Burmistrza Rogoźna następującej treści „W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej Gminy kierowanymi do mojej osoby zarówno w formie pisemnej jak i ustnej, dotyczącymi funkcjonowania służby zdrowia, w tym w szczególności poradni chirurgicznej i ortopedycznej, wnoszę o: podjęcie starań w celu przedłużenia kontraktów w zakresie chirurgii
i ortopedii na 2011 rok na terenie Rogoźna, udzielenie pisemnego wyjaśnienia, czym spowodowany jest obecny stan związany z zagrożeniem odpływu tych specjalistów z Rogoźna, udzielenie pisemnych wyjaśnień, jakie przedsięwzięcia Pan Burmistrz wykonał i jakie zamierza wykonać, aby tych specjalności nie stracić z rynku usług medycznych na terenie Rogoźna.” – interpelacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radny H. Janus złożył interpelację do Burmistrza Rogoźna następującej treści: „Na stronie internetowej Gminy Rogoźno są zamieszczone informacje o służbie zdrowia ale tylko niektóre. Brak informacji np. o dyżurach nocnych aptek poza gminą, ponieważ w Gminie Rogoźno od kilku takich nie ma. Urząd otrzymuje powiatowy informator medyczny, który zawiera kompletne wykazy placówek służby zdrowia w Powiecie Obornickim na dany rok kalendarzowy, którego nie znają (poza nielicznymi osobami) mieszkańcy. Wnioskuję o zamieszczenie w/w wykazu na internetowej stronie głównej gminy. W związku z wnioskami mieszkańców gminy proszę o podjęcie działań w celu przywrócenia dyżurów nocnych (np. „na telefon”) jednej apteki  w Rogoźnie.” – interpelacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

VII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

VIII. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań w okresie międzysesyjnym – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Komisji SSOiK H. Kuszak poinformował, że Komisja odbyła swoje pierwsze posiedzenie 22 grudnia br., którego głównym tematem był projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok, zaopiniowany 4 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” pozytywnie. Ponadto Komisja omówiła projekty uchwał przygotowane na dzisiejszą sesję.

 

Przewodniczący Komisji GFiR A. Olenderski powiedział, że Komisja GFiR spotkała się na posiedzeniu w dniu wczorajszym  i zajmowała się przede wszystkim analizą projektu budżetu na 2011 r. oraz omawianiem materiałów na sesję.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie, na którym obecny był Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej UM w Rogoźnie. Omówiono zadania Komisji w świetle obowiązujących przepisów, a także dyskutowano nad planem pracy Komisji na 2011 rok. Ponadto KR zapoznała się z pismem RIO w Poznaniu, które było odpowiedzią na wniosek skierowany przez KR poprzedniej kadencji. Odnośnie Przedszkola nr 2 w Rogoźnie, Pan Burmistrz zlecił przeprowadzenie tam kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zadania pod nazwą: remont kuchni. Wspomniana kontrola została zakończona i Pan Burmistrz posiada z niej  protokół. Co do dalszej sugestii RIO w Poznaniu, KR poprosiła Panią Sekretarz o opinię radcy prawnego w tej sprawie. Na posiedzeniu styczniowym temat ten zostanie omówiony. Przewodniczący KR poinformował, że w ubiegłej kadencji KR wystosowała pismo do RIO, a z informacji od Specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej wynika, że KR nie miała kompetencji do skierowania takiego pisma, ponieważ decyzja w tej sprawie należy do Rady. Komisja Rewizyjna jest organem Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że jego adnotacja na piśmie, iż kieruje pismo do rozpatrzenia KR, nie było zgodne z prawem, ponieważ nawet jako Przewodniczący takich kompetencji nie ma i powinno ono być kierowane na całą Radę.

 

IX. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 7 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 8 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 14.12.2010 r. – 23.12.2010 r. -  załącznik nr 9 do protokołu.

Radny H. Janus zapytał o:

-          udział w otwarciu przychodni lekarskiej firmy Obst Ambulans Union w Obornikach. Gdzie jest siedziba lekarza dyżurującego? Czy od 1 stycznia nie będzie go w Rogoźnie?

-          negocjacje w sprawie wykupu działki pod drogę na ul. Długiej.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że firma Obst zakupiła budynek po biurowcu huty szkła „Lucyna”, na parterze przygotowano pomieszczenia dla lekarza rodzinnego w godz. 18.00 – 6.00 oraz w niedziele i święta. Od początku grudnia ten punkt został przeniesiony. Wcześniej Oborniki i Ryczywół musiały dojeżdżać do Rogoźna, teraz Rogoźno i Ryczywół będą dojeżdżać do Obornik. Nadmienił, że ta decyzja należała od właściciela firmy. Burmistrz poinformował, że kontrakt obejmuje cały Powiat. Numery telefonów komórkowych się nie zmieniły. Przychodnia firmy Obst znajduje się na ul. Łukowskiej w Obornikach. Odnośnie pytania o negocjacje ws. wykupu działki pod drogę na ul. Długiej, to przy pozwoleniu na budowę zostały dokonane podziały działek. Rozprawy administracyjne, w których uczestniczył odbywały się w Starostwie pod koniec listopada oraz w grudniu. Każdy, kogo dotyczył podział był wzywany na  wspomniane rozprawy i większość osób nie przybyła. Starostwo Powiatowe wyliczało odszkodowania za działki, które Gmina przejęła z mocy prawa. Pozwolenie na budowę stało się jednocześnie decyzją podziałową działek. Z jednym mieszkańcem ul. Długiej  umówiono się na negocjacje, które dotyczyły nasadzonych prze niego na działce drzew.

 

X. Wolne wnioski i informacje.

Radna R. Tomaszewska zapytała redaktora „Ziemi Obornickiej”, czy artykuły w tejże Gazecie są weryfikowane?

Redaktor „Ziemi Obornickiej” odpowiedział, że sesja Rady Miejskiej nie jest drogą między radną, a firmą i dlatego zaprasza Radną do siedziby Gazety.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że zadała swoje pytanie w związku z artykułem na łamach Gazety „Ziemia Obornicka”, który stawia w negatywnym świetle radne Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Następnie radna R. Tomaszewska odczytała treść artykułu o następującej treści: „Do naszej redakcji zgłosiła się małżonka jednego z nowo wybranych radnych, aby się poskarżyć, że pewna radna dręczy ją i  rodzinę smsami, z których treści wynika, iż mąż postąpił źle, zdradził, bo chce współpracować z burmistrzem Janusem. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że także żony i rodziny innych radnych otrzymują z tego samego adresu niewybredne w treści sms-y”. Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że artykuł stawia w negatywnym świetle ją i radną E. Wysocką, dlatego ma pytanie do radnej E. Wysockiej, czy dręczy sms-ami żony i rodziny nowo wybranych radnych?

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie wie, czy sesja to odpowiednie miejsce na tego typu dyskusje.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że wspomniany artykuł w negatywnym świetle stawia radne. Oświadczyła, że nigdy nie wysyłała takiego sms-a i nie podejrzewa o to radnej E. Wysockiej.

Radna E. Wysocka oświadczyła, że nie wysyłała żadnych sms-ów i nie miała powodów by to robić.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że tak podejrzewała.

Radny H. Janus powiedział, że w ciągu 6 miesięcy od wyborów do Rady Miejskiej, powinny odbyć się nowe wybory do rad sołeckich i sołtysów. Zaproponował, aby odbyły się one w miesiącach zimowych, do miesiąca kwietnia. Jak wiadomo na zebrania wiejskie przychodzi większość rolników i szczególnie miesiąc kwiecień, maj  to za późno na wybory. Każdy mieszkaniec, który chce być na zebraniu powinien mieć taką możliwość. Radny poinformował, że w Gminie Ryczywół od dwóch, trzech kadencji zebrania kończą się w Nowy Rok.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie interesuje go Gmina Ryczywół. Przypomniał, że radny H. Janus w poprzedniej kadencji uchwalał statuty sołectw i w ciągu 6 miesięcy muszą się odbyć zebrania wiejskie. Poinformował, że zgodnie ze statutem zwoła takie zebrania, a ich terminy uzgodni z sołtysami.

Radny H. Janus powiedział, że zna statut tylko wnioskuje o to, żeby wybory były w okresie, kiedy jest więcej czasu i kiedy rolnicy mogą na zebranie spokojnie przyjść, a nie robić zebrań w maju o godz. 20.00, kiedy są prace polowe.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że to burmistrz organizuje wyborcze zebrania  sołeckie w uzgodnieniu z dotychczasowymi sołtysami.

Radny H. Janus stwierdził, że wie o tym, tylko wnioskuje, żeby zebrania odbyły się szybciej, a nie w ostatnich dniach, w których mija termin 6 miesięcy.

Radny R. Kinach zapytał Komendanta Straży Miejskiej, dlaczego pomimo kilkukrotnych zgłoszeń nie odśnieżono chodnika na ul. Lipowej i drogi na ul. Wójtostwo?

Komendant Straży Miejskiej J. Stępień wyjaśnił, że chodnik na ul. Lipowej od mostu w kierunku „Aquabellis” będzie zrobiony. Na dzień dzisiejszy jest tam bardzo zakute. Teren nie leży bezpośrednio przy posesji i należy do Gminy. Droga na Wójtostwie jest w systemie interwencyjnym.

Radny R. Kinach stwierdził, że droga należy do kategorii dróg gminnych.

Komendant Straży Miejskiej powiedział, że w umowie droga należy systemu interwencyjnego. Nadmienił, że radny, pomimo zmarzliny, życzy sobie żeby asfalt był odkryty. Dodał, że na dzień dzisiejszy jest kłopot z zabezpieczeniem piasku do końca tego miesiąca.

Radny R. Kinach zapytał, kto jest winny tego, że powstały takie koleiny? Stwierdził, że droga została tylko raz odśnieżona w listopadzie. W tej chwili samochody haczą miską olejową o powstałe koleiny.

Komendant Straży Miejskiej powiedział, że na dzień dzisiejszy stan jest, taki jaki jest i taka zmarzlina powstała na wszystkich innych drogach, gdzie ruch jest mały. W porównaniu do ul. Słowackiego, Mickiewicza, droga na ul. Wójtostwie jest przejezdna i jest jeszcze równoległa droga, którą można dojechać.

Radny R. Kinach powiedział, że ul. Topolowa, Słoneczna, Leśna były odśnieżane 5-ciokrotnie. Zapytał, dlaczego ul. Wójtostwo została ominięta?

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że jest to system interwencyjny.

Sołtys E. Świtniewska powiedziała, że w odpowiedzi na postulat radnego H. Janusa, chciałaby poinformować, że w Gminie Rogoźno działa Stowarzyszenie Sołtysów i radny nie kontaktował się z nikim w sprawie terminów wyborów sołtysów. Dodała, że sołectwo jest organem pomocniczym burmistrza. Poprosiła o szanowanie zapisów statutu.

Radny H. Janus powiedział, że zna statu i jest w nim zapis, że burmistrz organizuje zebrania wyborcze, a nie Stowarzyszenie Sołtysów.

Pan E. Kiełpiński zwrócił uwagę na zapalone lampy na ulicach, gdy jest jasno na dworze. Nadmienił, że winnymi nieodśnieżonych chodników są mieszkańcy posesji, którym nie chce się odśnieżać, bo jak twierdzą „płacą podatki”.

Radny H. Janus podziękował Komendantowi Straży Miejskiej za odśnieżane dróg, które zgłosił. Zapytał o spis kategorii dróg odśnieżania. Skąd można go wziąć? Kto go sporządził? Czy radni mogą nanieść na niego swoje uwagi?

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował omówienie tego tematu na najbliżej Komisji GFiR tj. 4 stycznia 2011 r.

Sołtys Parkowa J. Szmania powiedział, że do wystąpienia zobligował go artykuł napisany przez Panią, która wstydzi się chyba swojego nazwiska, a podpisuje się jako Anna Szulc. Chodzi o to, że bez uzgodnienia z sołtysami został wprowadzony do budżetu turniej wsi. Dodał, że przypomina sobie historię, że Parkowo kiedyś uczestniczyło w  nim, ale wszystko ma swój początek i koniec. Mieszkańcy nie wyrażali zgody i na jednej sesji zapytał radnego H. Janusa, czy jeśli będzie bardzo mało wsi zainteresowanych turniejem wsi, to czy musi się on odbywać? Odpowiedział, że tak, ponieważ jest to jedyna impreza dla wsi i musi się odbyć. Sołtys stwierdził, że człowiek musi tylko 2 rzeczy, jeść i spać. To, że radny H. Janus sobie zażyczy, żeby były turnieje wsi , to nie ma nic przeciwko temu i niech biorą w nim udział tylko te wioski, które chcą. Krytyczne uwagi pod adresem społeczności Parkowa, że w dniu w którym był turniej wsi, młodzież zorganizowała sobie turniej piłki nożnej, już wyjaśniał z Panem, który prowadzi to koło piłkarskie. Było uzgadniane z przedstawicielami, którzy organizują turniej wsi, kto, kiedy swoją imprezę organizuje. On oświadczył, że skoro  turniej wsi został przesunięty z uwagi na żałobę narodową, to trzeba było w to taki sposób ułożyć, a nie robić pod adresem Parkowa, że odciągnęło ludzi od turnieju wsi. Dodał, że jeśli młodzież z Parkowa chce zrobić turniej piłki nożnej, to sołtys na pewno nie będzie przeciwko społeczności, którą ma reprezentować. Poprosił Panią Szulc o zapoznanie się ze stanem faktycznym, a nie pisanie nieprawdy.

Radny H. Janus stwierdził, że od kiedy Parkowo przestało startować w turnieju wsi, 10 – 11 lat temu,  Pan Szmania stał się przeciwnikiem organizacji turnieju wsi. Dodał, że nie wie, czy to z zazdrości, czy innych powodów. Radny poinformował, że na turnieje wsi zgłaszają się sołectwa, które chcą uczestniczyć  i nikt nikogo nie zmusza. Jeśli ktoś organizuje turniej piłkarski, to jest to jego sprawa. RCK na piśmie się pyta, kto chce startować w turnieju wsi. Dodał, że nie wie, czy Parkowo zgłosiło się w tym roku, czy nie. Zapytał sołtysa Parkowa, ile dla niego jest „mało” na 17 sołectw, żeby turniej miał się odbyć? Dwa, jedno, trzy? Na razie jest od 6 do 10 sołectwa. Jest świetna zabawa, tak krytykowana kiedyś z jedną z gazet, a ostatnio chwalona. RCK z roku na rok organizuje turnieje coraz lepiej. W ślad za tym poszły turnieje powiatowe, w których udział wzięły wszystkie 3 gminy. Radny powiedział, że nie wie dlaczego Panu Szmani tak przeszkadza turniej wsi, który jest jedyna imprezą organizowaną na wsi, przez RCK.

Sołtys Parkowa powiedział, że wyjaśnił wcześniej, dlaczego został zobligowany do wystąpienia. Dodał, że jest mu przykro, gdy ktoś pisze nieprawdę. Parkowo nie organizowało na przekór turnieju piłki nożnej.

Radny H. Janus powiedział, że nie wie, czy takie coś było gdzieś napisane.

Sołtys Parkowa powiedział, że może przynieść tą gazetę, ponieważ współpracownicy mu ją pokazali. Z sołtysami nikt nie rozmawiał o turnieju wsi. Powiedział, że przypomina sobie odpowiedź radnego H. Janus, że turnieje muszą się odbywać. Jeśli w danym roku w turnieju wsi uczestniczy 4 -5 sołectw na 17, to w tej materii powinna zadecydować większość. Zapytał, czy ktoś pytał sołtysów o zdanie? Dodał, że jeśli nie ma chętnych, to nikogo nie będzie na siłę ciągnął nikogo na turniej wsi. Skoro radny H. Janus nie jest sołtysem, to nie powinien wchodzić w tą działkę.  Dodał, że jest to próba narzucania woli, rodem lat z minionej epoki.

Radny H. Janus poinformował, że nie pisze do gazet jako Anna Szulc. Ponadto turnieje organizuje RCK na wniosek z 1992 r. i nie wie, czy RCK ma się pytać sołtysów, czy mają się odbywać turnieje wsi i czy mają się pytać, kto chce w nich startować. Czy sołtysi mają głosować „za” tym, czy mieszkańcy chcą uczestniczyć? Jeśli na 17 sołectw jest 7 chętnych, to jest to powód do organizowania turnieju. Dodał, że nikt nikogo nie zmusza.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że spróbuje zorganizować spotkanie z sołtysami, na którym zadecydują oni, czy turniej się odbędzie. Jeśli większość będzie „za”, to taki turniej RCK zorganizuje.

Radny H. Janus zapytał, czy dobrze rozumie, że sołtysi mają decydować, czy turniej wsi się odbędzie?

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił, aby zatrzymać dyskusję i powrócić do niej w odpowiednim czasie, aby nie rozstrzygać teraz, kto ma rację.

Radny H. Kuszak poinformował Komendanta Straży Miejskiej, że na ul. W. Poznańskiej od kilku dni nie działają światła, od połowy hurtowni budowlanej do przystanku. Dodał, że na ul. Kotlarskiej już o godz. 12.00 świeciły się lampy.

Komendant Straży Miejskiej poinformował, że lampy nie świecą z powodu awarii.

Przewodniczący Rady Z. Hinz życzył obecnym na sali szczęśliwego Nowego Roku.

XI. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 17.30

Rogoźno, dnia 19 stycznia 2011 r.

Protokół sporządziła: Adriana Potocka

 

 

drukuj pobierz pdf