Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 38/2013 z XXXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 30 października 2013 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

PROTOKÓŁ nr 38/2013

z XXXVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 30 października 2013 r. o godz. 16.00

 

 

            XXXVIII  Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 30 października 2013 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Pana Starosty, Sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych, oraz wszystkich  zaproszonych gości, Pan Przewodniczący poinformował, że dnia 2 października br. odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku Śp. Jerzego Filodę, długoletniego członka i Prezesa Orkiestry Dętej im. Edmunda Korybalskiego, działającej przy Rogozińskim Centrum Kultury, odznaczonego między innymi Honorowym Tytułem „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”. Poinformował również, że dnia 29 października zmarła Śp. Aleksandra Szaj, długoletni pracownik Urzędu Miejskiego w Rogoźnie – zajmująca się głównie zadaniami opieki społecznej i zatrudnieniem. Ciesząca się dużym uznaniem wśród pracowników i mieszkańców Rogoźna.

Następnie uczczono Ich pamięć minutą ciszy.

Po chwili ciszy i zadumy nad losem wspomnianych osób  Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował  zmianę nastroju i powrót do minionych wydarzeń, które rozsławiły nasze miasto i gminę.

Poinformował, że drużyna koszykówki dziewcząt  ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie awansowała do finału krajowego tej dyscypliny , który odbył się w dniach 27-29 września br. w hali „Łuczniczki” w Bydgoszczy i zajęła tam  I miejsce.

Poproszono o wystąpienie Pana Przemysława Kabata – Dyrektora SP Nr 2 w Rogoźnie,  Stanisława  Kozłowskiego- trenera i duchowego opiekuna drużyny oraz zawodniczki: Natalię Smantek, Wiktorię Nowakowską, Małgorzatę i Weronikę Błachowicz, Weronikę Piechowiak, Agatę Ratajczak, Żanetę Kamińską, Klaudię Jurga, Sandrę Derwich i Natalię Kołodziejczak.

Dyrektor Szkoły i Trener otrzymali z rąk Burmistrza Rogoźna i Przewodniczącego Rady miejskiej bukiety kwiatów, zawodniczkom wręczono nagrody książkowe.

 

Przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych biorących udział  w sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej oraz przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

4.       Pytania do Starosty i Radnych Powiatu Obornickiego.

5.       Stan rolnictwa w naszej Gminie:

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy,

b)       wystąpienia zaproszonych gości,

c)       dyskusja.

6.       Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:

a)       Wystąpienie Sekretarza Gminy,

b)       Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       delegowania przedstawiciela Gminy do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Obornikach,

b)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

c)       nazewnictwa ulic,

d)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

e)       określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2014,

f)        określenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2014,

g)       Określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

11.    Wolne wnioski i informacje.

12.    Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady przeprosił za zaistniałą pomyłkę w numeracji kolejności porządku obrad i poprosił o zmianę kolejności numeracji począwszy od nr 7 do nr 13.

Jednocześnie wniósł autopoprawkę do zaproponowanego porządku obrad, aby w pkt. 7h rozpatrzeć projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

Uwagę do przestawionego porządku obrad wniósł radny M. Kutka, aby punkt 4 porządku obrad  został rozszerzony o pytania do Burmistrza i Radnych Rady Miejskiej.

Następnie radny A. Nadolny wniósł uwagę, aby do porządku obrad wprowadzona została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego.

Następnie zaproponowane uwagi poddano pod głosowanie.

1.  Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność GOPS w Rogoźnie sumą głosów 15 „za” w obecności 15 radnych został wniesiony do porządku obrad.

2.  Uwaga radnego M. Kutki o rozszerzenie pkt. 4 o pytania do Burmistrza i radnych Rady Miejskiej sumą głosów 7 „za” 8 „przeciw” w obecności 15 radnych nie została przyjęta. Następnie radny H. Janus zapytał, dlaczego w porządku obrad nie ujęto projektu uchwały w sprawie opłaty targowej?

Burmistrz B. Janus poinformował, że projekt uchwały nie został przygotowany ponieważ w przyszłym roku wybudowane zostanie nowe targowisko i być może zmieni się operator. Dodał, że nie przygotowując projektu uchwały proponuje stawki, które obowiązywały w roku 2013.

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego sumą głosów 7 „za” 8 „przeciw” w obecności 15 radnych nie został wprowadzony do porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXXVI oraz XXXVII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Z. Hinz poinformował, że poprawki do treści protokołu z XXXVII sesji RM wniósł  radny P. Wojciechowski, Radny H. Janus zgłosił poprawkę do treści protokołu z XXXVI Sesji RM. Poprawki zostały uwzględnione i naniesione.

Radny R. Szuberski poinformował, że w dniu dzisiejszym (tj. 30.10.2013 r.), zgłosił poprawkę do treści protokołu z XXXVI sesji RM.

Pracownik biura Rady poinformował, że nie została ona naniesiona.

Radny R. Szuberski poinformował, że poprawka dotyczyła wypowiedzi Pani Sołtys Sołectwa Owczegłowy i poprosił aby została ona w protokole ujęta.

Poprawka poddana została pod głosowanie i sumą głosów  „12 za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych została one w protokole ujęta.

Protokół z XXXVI sesji RM przyjęty został 12 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

Protokół z XXXVII sesji RM przyjęty został 12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

IV. Pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Nikt  nie zabrał głosu.

 

V. Informacja o stanie rolnictwa w naszej gminie.

Jako pierwsza  w imieniu Pana Burmistrza (w zastępstwie za Kierownika WGNRiOŚ) informację przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska. Informację stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Treść przedstawionej informacji: Gmina Rogoźno posiada cechy gminy typowo rolniczej, co wynika ze znaczącego udziału użytków rolnych w strukturze przestrzennej gminy. W całym obszarze Gminy Rogoźno 62 % powierzchni  stanowią użytki rolne, z tego około 90% to grunty orne. Łączna ilość gruntów rolnych na terenie Gminy wynosi około 13 500 ha. Gospodarstwa rolne funkcjonujące na terenie Gminy w zdecydowanej większości mają charakter indywidualny. Gospodarstwa prowadzone przez osoby fizyczne zajmują łączny obszar około 12 000 ha, natomiast gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne około 1 500 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Gminie przekracza 12 ha. Najszerszą pod względem liczebności grupę stanowią gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych w zakresie od 1 do 2 hektarów, co stanowi jednak, zaledwie 3% powierzchni wszystkich gospodarstw indywidualnych. Szczegółowe informacje na temat struktury wielkościowej i ilościowej indywidualnych gospodarstw rolnych zostały przedstawione w tabelach i wykresach zamieszczonych poniżej.

 

 

 

 

Tabela nr 1

 

Liczba gospodarstw rolnych w poszczególnych przedziałach wielkości

Powierzchnia gospodarstwa w ha

Liczba gospodarstw w przedziałach 2011

Liczba gospodarstw w przedziałach 2012

Liczba gospodarstw w przedziałach 2013

1-2

224

275

277

2-5

211

247

261

5-7

60

73

72

7-10

75

84

91

10-15

76

87

94

Powyżej 15

220

237

252

SUMA

866

1003

1047

 

Wykres nr 1  Zmiany ilościowe liczby gospodarstw rolnych w przedziałach wielkościowych na przestrzeni ostatnich trzech lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 2   Udział poszczególnych przedziałów wg wielkości gospodarstwa w ogólnej liczbie gospodarstw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 2

 

Łączna wielkość areału w poszczególnych przedziałach wielkościowych gospodarstw

Przedział wielkości gospodarstwa w ha

Liczba gospodarstw

Powierzchnia łączna w ha fizycznych

Powierzchnia łączna w ha przeliczeniowych

1-2

277

374,0150

176,3363

2-5

261

753,9740

340,5776

5-7

72

431,1455

229,4956

7-10

91

758,8881

440,3845

10-15

94

1085,8836

748,2400

Powyżej 15

252

10001,4058

7253,2838

suma

1047

13405,3120

9188,3178

 

 

Wykres nr 3  Udział poszczególnych kategorii wielkościowych gospodarstw w łącznej powierzchni użytków.

 

 

               

Na przestrzeni minionego roku w strukturze wielkościowej oraz liczebnościowej gospodarstw rolnych nie zaobserwowano istotniejszych zmian, zmiany w poszczególnych kategoriach wielkościowych są nieznaczne i mają charakter naturalnych przesunięć związanych z prywatnym obrotem gruntami który jest główną przyczyną zmian w strukturze wielkościowej.

Strukturę wielkościową gospodarstw należy uznać za korzystną. Zdecydowana większość (niemal 75%) z ogółu areału uprawnego gminy wchodzi w skład gospodarstw dużych, które z kolei stanowią prawie 25% wszystkich gospodarstw. Z kolei gospodarstwa najmniejsze z przedziału 1-2ha, stanowiące najliczniejszą grupę pod względem ilościowym (prawie 26% z łącznej ilości gospodarstw), łącznie zajmują zaledwie 3% powierzchni gruntów będących w uprawie. 

Gospodarstwa duże tj. powyżej 15 ha, zazwyczaj znacznie przewyższają pod względem sprzętowym i technologicznym gospodarstwa mniejsze, co w sposób bezpośredni wpływa na jakość prowadzonych upraw, poprzez odpowiednie nawożenie oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych uzyskują wyższe plony, natomiast zastosowanie nowoczesnego sprzętu znacznie obniża czasochłonność i koszty produkcji. W ten sposób rolnicy gospodarujący na większym areale mogą liczyć na znacznie wyższe wyniki ekonomiczne, co z kolei w sposób bezpośredni przekłada się na jakość życia ich rodzin.

Przedstawiając informacje na temat stanu rolnictwa w Gminie Rogoźno, należy również zwrócić uwagę na inwestycje infrastrukturalne na wsiach, zrealizowane na przestrzeni minionego roku. Nie mają one co prawda bezpośredniego wpływu na strukturę i jakość upraw i hodowli, jednak w sposób pośredni, poprzez umożliwienie dostępu gospodarstw rolnych do podstawowych mediów oraz poprawę warunków komunikacyjnych, istotnie wpływają na jakość życia na wsi. Inwestycje infrastrukturalne Gminy Rogoźno na wsiach wykonane w latach 2012-2013:

·            Budowa drogi gminnej do Dziewczej Strugi

·            Budowa kanalizacji sanitarnej w Garbatce i Rudzie

·            Nowe punkty oświetlenia drogowego

·            Budowa chodnika w Grudnie

·            Budowa chodnika w Owieczkach

·            Remont mostu drogowego w Jaraczu

·            Zakup budynków z przeznaczeniem na świetlice wiejskie w Rudzie i Boguniewie

·            Odcinkowe utwardzenia kruszywem nawierzchni dróg gruntowych

Pomimo niekorzystnych prognoz związanych z późną i mokrą wiosną rok 2013 był rokiem o korzystnych warunkach pogodowych, długa zima nie wywołała negatywnych skutków w ogólnym bilansie produkcji roślinnej. W odróżnieniu od lat ubiegłych nie występowały również nieprzewidziane zjawiska atmosferyczne wywołujące szkody w uprawach na masową skalę. Stosunkowo korzystne warunki środowiskowe bezpośrednio przełożyły się na zadowalającą wielkość plonów. Poziom plonowania nie przełożył się jednak na wyniki ekonomiczne gospodarstw, gdyż duża podaż produktów rolnych wywołała obniżenie cen do wielkości przy których produkcja balansuje na granicy opłacalności.

Podobnie jak w latach ubiegłych sytuacja gospodarstw rolnych na terenie gminy Rogoźno nie uległa poprawie, w dalszym ciągu efekty produkcji i jakość życia rolników dalece odbiegają od średniej europejskiej, rosnące ceny energii i dóbr konsumpcyjnych oraz podwyższane zobowiązania publicznoprawne dodatkowo obniżają opłacalność produkcji.

Radny H. Janus zapytał, skąd wziął się przyrost 200 gospodarstw w ciągu ostatnich dwóch lat?

Burmistrz B. Janus powiedział, że jest mu trudno odpowiedzieć na to pytanie.

Salę opuściła radna R. Tomaszewska (godz. 16:25 nieobecna do godz. 16:50).

Radny H. Janus odnosząc się do inwestycji infrastrukturalnych powiedział, że w roku 2013 nie było budowy chodnika w m. Owieczki, budowa ta odbyła się w roku 2008 a remont mostu drogowego w m. Jaracz odbył się ze względu na wypadek. Dodał, że odbyła się budowa kilkunastu punktów świetlnych a wspomniany chodnik w m. Grudna to nie chodnik tylko plac przy świetlicy wiejskiej.

Następnie Przewodniczący RM poinformował, że wszyscy radni otrzymali pisemne informacje dotyczące stanu rolnictwa w naszej gminie i poprosił o zadawanie pytań sprawozdawcom.

Salę opuścił radny Z. Chudzicki ( godz. 16:30 nieobecny do godz. 16:55).

Przystąpiono do realizacji pkt. 5c – dyskusji na powyższy temat.

Radny R. Szuberski skierował pytanie do Pana inż. Francuzika, jak wygląda czyszczenie i pogłębianie rzeki Wełny, kiedy zadanie to zostanie zakończone?

Inż. Francuzik wyjaśnił, że działania związane z konserwacją odcinka rzeki Wełny są na ukończeniu, choć jeszcze pewne roboty poprawkowe czy wykończeniowe będą przez kilka najbliższych dni realizowane. Dodał, że napotykanych jest wiele trudności, które wynikają z tego, że pewna część rolników nie godziła się na wkroczenie na ich teren sprzętem mechanicznym, cześć z nich żąda pewnych rekompensat związanych ze szkodami jakie ponoszą. Dodał, że ma nadzieję, że skala robót pozwoli na uniknięcie w okresie wiosennym zalewania zaniżonych łąk na ul. Wójtostwo.

Radny R. Szuberski podziękował, za zrealizowanie inwestycji polegającej na konserwacji rzeki Wełny.

Radny A. Nadolny zapytał, czy prawdą jest to, że zniknąć mają kredyty preferencyjne i czy w związku z tym w przyszłym roku zostaną uruchomione linie takich kredytów, z których rolnicy będą mogli jeszcze skorzystać? Zapytał również w jaki sposób Agencja będzie pozbywała się swoich zasobów, ponieważ do chwili obecnej rozkładała ona je na raty od 15 do 20 lat. Zapytał, czy zostanie to utrzymane, czy będzie obowiązywała sprzedaż gotówkowa?

P. Zając odpowiedział, że w roku 2013 kończy się możliwość wykorzystania kredytów preferencyjnych na zakup gruntów rolnych, pozostałe mają funkcjonować, choć w tym roku zmienił się zasadny tzn. zmniejszyły się dopłaty do oprocentowania kredytu i na dzień dzisiejszy rolnicy płacą 3% (w każdej linii  kredytowej), gdzie w latach ubiegłych oprocentowanie to wynosiło 1%. Pan Zając dodał, że informacje w tym temacie nie są mu do końca znane, ponieważ w dużym stopniu ilość tych linii kredytowych oraz zakres kredytowania będzie zależał od  budżetu państwa. Poinformował, że zasady sprzedaży ziemi z zasobów Agencję Nieruchomości Rolnych nie ulegną  zmianie. Dodał, że z informacji, które posiada wynika, że wielu rolników nie jest zainteresowanych

kupnem ziemi, ponieważ na dzień dzisiejszy w Wielkopolsce ceny są cenami najwyższymi w kraju i ceny gruntów najlepszych czyli klasy I, II, III i IIIa wynoszą wg GUS ponad 46.000 zł a obroty między rolnikami wynoszą 50.000 zł. Dodał, że wykup ziemi z zasobów ANR miał służyć powiększaniu mniejszych i średnich gospodarstw.

Radny A. Olenderski zapytał Powiatowego Lekarza Weterynarii Panią Elizę Grzesiak, w jaki sposób odbywa się ubój, przechowywane i transport  żywności, czy jest to stan zadawalający dla spożywających?

E. Grzesiak powiedziała, że zapewne pytanie to wynika z pewnych programów telewizyjnych, które wszyscy mogliśmy oglądać, a które uważa, że bardzo źle przysługują się rolnictwu i żywności, ponieważ przedstawiają sytuację w świetle bardzo złym i nieprawdziwym. Poinformowała, że większość materiału, który wykorzystany został przez program telewizyjny TVN UWAGA, to materiał operacyjny Inspekcji Weterynaryjnej, który wykorzystany został w sposób nielegalny.

Poinformowała, że stan bezpieczeństwa żywności jest cały czas pod kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej (od pola do stołu), a więc na tym etapie prowadzone są kontrole zarówno planowane jak i wyrywkowe.

Dodała, że zarzuty kierowane pod adresem Inspekcji Weterynaryjnej, że kontrole prowadzone są bez zapowiedzenia ( ustawa o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej daje Inspekcji takie prawo), są całkowicie uzasadnione, ponieważ przeprowadzanie kontroli w sposób zapowiedziany w sytuacji kiedy Inspekcja ma „złapać” podmiot na działaniach nielegalnych nie ma sensu. Nadmieniła, że niezapowiedziane kontrole mają miejsce i cały czas będą się odbywać, są wzmożone i stan bezpieczeństwa żywności uważany jest za zadawalający.

Radny A. Olenderski poprosił o wyjaśnienie zjawiska, że eksport żywności z przetwórstwa mięsnego zwłaszcza na wschód, napotyka na częste stwierdzenia, że nie spełnia określonych wymogów jakościowych co do bezpieczeństwa żywieniowego.

E. Grzesiak wyjaśniła, że eksport żywności na teren Unii Celnej obwarowany jest dużymi wymaganiami i zanim zakład zostanie dopuszczony do eksportu przechodzi kontrole zarówno ze strony Polskiej jak i strony Rosyjskiej i dopiero po spełnieniu określonych wymagań i zatwierdzeniu przez stronę rosyjską eksport z tego zakładu może się odbyć. Dodała, że każdy eksport jest poddawany badaniom strony Polskiej, nadzorowi Lekarza Weterynarii znajdującego się w zakładzie i jeżeli nie przejdzie określonych badań mikrobiologicznych i na pochodzenie surowca, to nie może zostać wysłany. Stan ten  certyfikowany jest świadectwem zdrowia i wtedy towar jest wysyłany, natomiast po stronie Rosyjskiej mogą być również przeprowadzane badania, bo ma ona do tego prawa, choć zdarza się, że są one odmienne od wyników badań strony polskiej.

Dodał, że strona polska do wyników tych badań dostępu nie ma , dlatego trudno skomentować dlaczego tak jest, choć ostatnia sytuacja, gdzie stwierdzono nieprawidłowości nie wynikała ze strony polskiej lecz ze strony litewskiego pośrednika.

Radny A. Olenderski zapytał, cz pomimo tego, że jest zakaz, to czy żywność Genetycznie Modyfikowana trafia do pasz?

E. Grzesiak wyjaśniła, że do momentu, kiedy można było taki materiał wykorzystywać to był obowiązek znakowania i gen ten musiał zostawać podawany, natomiast jeżeli nie wolno go w mieszankach wykorzystywać, to proceder taki nie może być wykonywany.

Burmistrz B. Janus poprosił o przybliżenie informacji związanych z działaniem schroniska dla zwierząt w Obornikach, ponieważ gminy stają przed dylematem budowy nowego schroniska, co wiąże się z kosztami ( do 5.000.000 zł), poinformował, że podczas spotkania z Wiceburmistrzem Obornik, gminy poinformowane zostały o tym, że obecne schronisko jest wyremontowane, zadbane i nie ma do niego zastrzeżeń. Burmistrz poinformował, że istniała obawa, że do końca roku Powiatowy Lekarz Weterynarii zamknie stare schronisko, ale przez najbliższe pół roku będzie ono jeszcze funkcjonować. Burmistrz poprosił o zobrazowanie tej sytuacji.

E. Grzesiak poinformowała, że decyzja o zmianie lokalizacji schroniska wydana została w roku 2011 i wszelkie kontrole, które w tej chwili się w schronisku „AZOREK” odbywają, są kontrolami, które mają stwierdzić, że warunki, w których schronisko to obecnie funkcjonuje powodują, że psy te mają się dobrze.

Poinformował, że dwa lata od wydania decyzji minęły, budowa schroniska idzie tak jak idzie i został wystosowany wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii o przedłużenie terminu wykonania nowego schroniska. Poinformowała, że na dzień dzisiejszy warunkiem Powiatowego Lekarza Weterynarii było przedstawienie realnego planu dlaczego decyzja ta miałaby zostać przedłużona, zostały w punktach przedstawione cele, które do końca roku i w następnych miesiącach  mają zostać zrealizowane i decyzja ta jest uzależniona od realizacji celów zawartych w piśmie i jeżeli będzie realizacja zgodnie z tym co Pan Burmistrz przedstawił, to w porozumieniu z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Poznaniu jest zielone światło dla gmin jeżeli chodzi o budowę tego schroniska, natomiast jeżeli działania nie będą podejmowane i prace będą wykonywane tak jak do tej pory, to trudno rokować co będzie w momencie, kiedy decyzja zostanie przedłużona o kolejne 6 miesięcy.

Radny A. Nadolny zapytał, czy na terenie powiatu Obornickiego funkcjonuje zakład, który zajmuje się ubojem pourazowym bydła?

E. Grzesiak odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma zakładu, który zajmuje się ubojem z koniczności, ponieważ ubój ten jest możliwy tylko i wyłącznie na terenie gospodarstwa i wynika to z tego, że zwierze może być transportowane do ubojni tylko wtedy, kiedy jest do transportu takiego zdolne i nie przysparza mu on dodatkowych cierpień. Dodała, że zdrowe zwierzęta pourazowe, które doznały kontuzji powinny zostać poddane ubojowi na terenie gospodarstwa. Wyjaśniła, że bydło na terenie gospodarstwa może zostać ubite tylko do 6 miesiąca życia. Nadmieniła, że uboju takiego dokonać może podmiot uprawniony, który dokona tego w sposób prawidłowy i wtedy taką ubitą sztukę można oddać do ubojni.

Radny A. Nadolny zapytał, czy na terenie naszego powiatu pomiot taki funkcjonuje?

E. Grzesiak odpowiedział, że na terenie powiatu Obornickiego podmiotu takiego nie ma, podmiot taki funkcjonuje na terenie Województwa Zachodnio-Pomorskiego oraz na terenie miasta Łodzi.

Radny A. Nadolny zapytał, czy prawdą jest, że na terenie powiatu Obornickiego skarmiano mączki zwierzęce?

E. Grzesiak wyjaśniła, że przypadek taki miał miejsce.

Radny A. Nadolny zapytał, czy  kontrole przeprowadzane na terenach gospodarstw rolnych wpływają na polepszenie ich dobrostanu?

E. Grzesiak odpowiedziała, że w  przeważającej ilości gospodarstwa znajdujące na terenie Gminy Rogoźno , są gospodarstwami niewielkimi i nierentownymi, w które właściciele nie chcą inwestować, dodała że są to też osoby starsze, które nie mają komu swojego gospodarstwa przekazać, co prowadzi do tego, że osoby te egzystują na przeczekaniu, ponieważ nie mają również na swoje utrzymanie, dlatego nie można powiedzieć że stan dobrostanu się poprawia. Powiedziała, że w takich przypadkach trudno ingerować w decyzje, które zostają wydawane, ponieważ remonty budynków, doprowadzanie wody czy prądu to z reguły koszty, które przekraczają możliwości finansowe tych osób a tym samym dobrostan zwierząt nie jest zachowany. Dodała, że zdarza się, że są gospodarstwa, gdzie wykorzystywane są wszystkie możliwości finansowe.

Radny R. Kinach poprosił inż. Francuzika o przybliżenie kosztów związanych z faszynowaniem rzeki Wełny?

Inż. Francuzik odpowiedział, że precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie mógłby udzielić po wykonaniu szczegółowego kosztorysu. Dodał, że koszty związane z wykonaniem tych robót wynosiłyby ok. 1.000.000 zł/km. Dodał, że w roku bieżącym roboty wykonywane są na odcinku 2,7 km, dlatego cała inwestycja wyniosłaby ok. 3.000.000 zł.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej  p. Piechowiak, odpowiadając na pytanie radnego A. Nadolnego odnośnie oprocentowania kredytów z ANR. Poinformował, że od roku 2014 będzie to 4,16 % i do roku 2016 zasady te nie ulegną zmianie.

Poinformował, że największą bazą sprzedaży są roszczenia i dodał, że rosnąca cena jest powodem obawy wielu rolników. Poinformował, że Iza Rolnicza będzie zbierać podpisy odnośnie ustawy dotyczącej uboju do celów religijnych, ponieważ bardzo krzywdzące jest to, że Polska jako poważny producent wołowiny nie może dokonywać uboju, gdzie poza granicami naszego kraju można tego dokonywać.

Radny A. Olenderski odnośnie Wspólnej Polityki Rolnej  zapytał Kierownika Zająca jak wygląda sytuacja przyznawania środków finansowych na lata 2014-2020 i jak w tym przypadku wypadnie konkurencyjność naszych gospodarstw rolnych?

Kierownik Zając wyjaśnił, że do końca nie są znane warunki na jakich w latach 2014-2020 będzie Wspólna Polityka Rolna finansowana, choć w czerwcu bieżącego roku zapadły ostateczne decyzje co do budżetu UE na przyszłe 7 lat i budżet ten wynosi 960 mld euro, ale Polska nie otrzymała wszystkich postulatów, które do Komisji Europejskiej były zgłaszane dodał, że nieudało się Polsce wynegocjować wyrównania dopłat bezpośrednich.

Radny H. Janus poinformował, że podczas spotkania KGFiR Rady Miejskiej temat stanu rolnictwa został szczegółowo omówiony przez Pana Macieja Tyrakowskiego. Dodał, że prognozy dotyczące naszego rolnictwa nie są tak optymistyczne jak przedstawiają je media. Poinformował, że w roku 2013 Polska miała osiągnąć poziom dofinansowania rolników zachodnich a jak widzimy dofinansowanie bezpośrednie  do ha to  400 euro gdzie po kolejnych 7 latach osiągniemy wzrost tylko o kilkanaście %, dlatego rolnictwo polskie nigdy nie będzie konkurencyjne z rolnictwem zachodnioeuropejskim. Poinformował, że w Polsce jest zakaz uprawy kukurydzy genetycznie modyfikowanej, gdzie w innych krajach europejskich jest taka kukurydza uprawiana i sprzedawana do Polski. Nadmienił, że dopłaty wynegocjowane w Kopenhadze są powodem tego, że Polska nigdy nie osiągnie dopłat równych całej UE.

Kierownik Zając powiedział, że na dzień dzisiejszy jest to bardzo odległa przyszłość. Nadmienił, że stanowisko Komisji Europejskiej było takie, że na dzisiaj koszty w rolnictwie niemieckim są wyższe niż w rolnictwie polskim, co wynika z tego, że siła robocza i dochody ludności niemieckiej są wyższe niż ludności polskiej. Powiedział również, że na szczycie europejskim, które miało miejsce w czerwcu br. ustalono, że nie będą zwiększane nakłady na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.

Radny A. Olendeski poinformował,  że z  materiałów przedstawionych przez Kierownika Zająca można zauważyć zjawisko zmniejszających się kwot płatności bezpośredniej a kwota jednolita płatność obszarowa ulega powiększeniu. Zapytał, czym zjawisko to jest spowodowane i poprosił o jego wyjaśnienie.

Kierownik Zając poinformował, że jest to związane z wejściem w 2004 roku do UE. Powiedział, że dopłaty bezpośrednie w Polsce jak i w innych nowo przyjętych krajach były finansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zaledwie 45%, pozostałe 55% to dopłaty uzupełniające. Nadmienił, że zapowiedź była taka, że w roku 2013 - 2014 Polska dojdzie do tego, że 100% dopłat bezpośrednich finansowanych będzie z budżetu UE.

Radny A. Olenderski zapytał Kierownika Bydałka z WIR, jak na szczeblu powiatowym wygląda nabycie ziemi przez rolników i inne podmioty a nawet Obcokrajowców? Pytanie to nawiązuje do sytuacji jaka miała miejsce w Województwie Pomorskim, gdzie rolnicy protestowali w związku z tym, że łatwiej było nabyć ziemię podmiotom indywidualnym z krajów Unii aniżeli rolnikom tam mieszkającym. Zapytał  jaką rolę w tym procesie odgrywają  Izby Rolnicze i jak zapobiegają takim zjawiskom?

Kierownik Bydałek odpowiedział, że  problem ten jest problemem bardzo dużym i trudnym do rozwiązania. Poinformował, że w powiecie Obornickim sygnałów o takim zjawisku Izba Rolnicza nie miała. Poinformował również, że ANR przez cały czas sprzedażą ziemi się zajmuje, przetargi można odnaleźć na stronie internetowej ANR, powiedział, że w Komisji przetargowej nie ma członków Izby Rolniczej dodał, że informacje o wszystkich przetargach, jakie odbywają się w Gminie Rogoźno i powiecie Obornickim można znaleźć w Urzędzie Miasta.

Następnie Głos zabrał Sołtys Sołectwa Budziszewko Pan Z. Nowak, który odnośnie budowy nowego schroniska dla zwierząt zwrócił się z apelem do Pana Piechowiaka, aby podczas zbierania wspomnianych podpisów dotyczących uboju wystąpić o przywrócenie wieku emerytalnego

( mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat), poinformował, że zbliża się kampania wyborcza a wiec poprosił aby Izba zaapelowała do rolników, aby głosowali na te partie polityczne, które chcą uszanować rolników. Nadmienił, że rolnikowi nie przysługuje płatny urlop wypoczynkowy, nie ma wolnych Świat jeśli prowadzi działalność gospodarczą hodowlaną, płacąc 45 lat składki pozbawiany jest prawa do chociażby kilkuletniego wypoczynku.

 

VI. Informacja z oświadczeń majątkowych.

Jako pierwsza głos zabrała Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska. Informację stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Treść przedstawionej informacji:

„ Informacja z analizy oświadczeń majątkowych zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających gminną osoba prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza

W zawiązku z art.24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) informuję, że podlegli mi pracownicy złożyli oświadczenia majątkowe w terminie, tj. do 30 kwietnia 2013 r.

Po przekazaniu oświadczeń majątkowych zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w moim imieniu stwierdziłem, że we wszystkich 29 złożonych oświadczeniach  majątkowych nie wystąpiły żadne nieprawidłowości.

Ponadto informuję, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęło od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Obornikach pismo z informacją o stwierdzonych błędach w oświadczeniach majątkowych”.

Kolejno informację przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz. Informację stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Treść przedstawionej informacji:

„Informacja z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 4.05.2013 r.

O obowiązku składania ww. oświadczeń stanowi zapis art. 24h ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1581 ze zm.), o czym wszyscy Radni zostali powiadomieni w formie pisemnej, pismem nr BR.0043.1.2013.GP, z dnia 7 lutego 2013 r.

Po zapoznaniu się z treścią dostarczonych dokumentów stwierdzam, iż wszyscy Radni wywiązali się z obowiązku ich dostarczenia w terminie do 30 kwietnia 2013 r.

Pismem o nr BR.0043.17.2013.GP z dnia 6 maja 2013 r.  ww. oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Obornikach, celem przeprowadzenia analizy.

Uwag nie stwierdzono”

 

Uwag do przedstawionych informacji nie wniesiono, nikt nie zabrał głosu w temacie.

Ogłoszono 30 min. przerwy.

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach.

a) delegowania przedstawiciela Gminy do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Obornikach – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy

I. Sip – Michalska. Uchwałę stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Radny M. Połczyński odnośnie kandydatury radnego R. Szuberskiego, poinformował, że podczas obrad KGFiR Burmistrz zapytał, czy radny R. Szuberski pobiera z tego tytułu jakieś diety czy delegacje? Poprosił radnego R. Szuberskiego o odpowiedź na to pytanie.

Radny R. Szuberski wyjaśnił, że z tytułu tego nie popiera się żadnych diet, poinformował również, że podczas ostatniej kadencji nie pobierał z tego tytułu również żadnej delegacji.

Radny H. Kuszak zapytał, jak długo trwa kadencja?

Radny R. Szuberski odpowiedział, że kadencja ta nie jest tożsama z kadencją Rady Miejskiej i trwa 3 lata.

Radny Z. Chudzicki poinformował, że KSSOiK Rady Miejskiej w Rogoźnie, na swoim posiedzeniu, które odbyło się dnia 23 października br. do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Obornikach zgłosiła kandydaturę radnego R. Szuberskiego, ponieważ uznała, że jest on osobą kompetentną, fachową i zorientowaną w powyższym temacie. Nadmienił, że decyzja taka została podjęta sumą głosów 6 „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 7 członków Komisji.

Radny M. Połczyński dodał, że KGFiR również zgłosiła kandydaturę radnego R. Szuberskiego i zyskała ona akceptację wszystkich członków Komisji.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał radnego R. Szuberskiego, czy wyraża zgodę na udział w pracach tej Komisji?

Radny R. Szuberski wyraził zgodę.

Przystąpiono do głosowana ww. uchwały.

Kandydatura radnego R. Szuberskiego została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

 

b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska. Uchwałę stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”.

 

c) nazewnictwa ulic – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip – Michalska. Uchwałę stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Poinformowała, że drodze wewnętrznej, obejmującej działkę gruntu nr 121 położonej w Rogoźnie, wykazanej w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę: ul. Olchowa.

Drodze wewnętrznej obejmującej działki gruntu nr. nr. 1537/3, 1537/5, 2397/4, położonej w Rogoźnie, wykazanej w załączniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę ul. Paderewskiego.

Radny R. Kinach odnośnie ul. Olchowej zapytał, kto nadał taką nazwę tej ulicy, kto był wnioskodawcą takiej nazwy?

Sekretarz Gmina wyjaśniła, że nazwa nadana została na wniosek Urzędu.

Radny R. Kinach zapytał, czy można tą nazwę zmienić, jeśli nie był to wniosek mieszkańców?

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jeśli taka będzie wola Wysokiej Rady, to oczywiście można ją zmienić.

Sekretarz Gminy dodała, że art. 8 ust. 1a Ustawy o Drogach Publicznych mówi, że „podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej  zgody właścicieli terenu, na którym jest ona zlokalizowana”. Nadmieniła, że działka po której biegnie  ulica Olchowa jest własnością Gminy i w tej sytuacji nie musi uzyskać zgody właścicieli terenów przyległych do tej drogi.

Przewodniczący Rady dodał, że nie oznacza to, że rada nie może tej nazwy zmienić.

Sekretarz Gminy powiedziała, że tak.

Radny H. Janus odnośnie ulicy Paderewskiego zapytał, dlaczego prowadzi ona tylko do dwóch bloków, zapytał co z dalszą częścią ulicy?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że pozostała część działki jest własnością właścicieli mieszkań.

Radny H. Janus powiedział, że z tego wynika, że bloki nr 25 i 27 są bez nazwy ulicy?

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że tak i wynika to z dodanego załącznika do uchwały.

Radny H. Janus zapytał dlaczego w tym załączniku tak jest?

Burmistrz B. Janus odpowiedział „bo tak jest, tak zostały podzielone działki”.

Radny H. Janus zapytał „to przy jakiej ulicy te dwa bloki leżą?”.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że jeśli zostanie podjęta uchwała, to będą przy ulicy Paderewskiego. Dodał, że dostęp do działek wynika z załączonych map.

Radny H. Janus powiedział, że z map nie wynika, że wejście do bloków jest od ul. Paderewskiego.

Burmistrz wyjaśnił, że działka jest przy ul. Paderewskiego.

Uchwała została podjęta 12 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska. Uchwałę stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Radny H. Kuszak poinformował, że poprosił o opinię prawną, czy lokale użytkowe nie powinny być w osobnych uchwałach? Zapytał, czy została ona przygotowana?

Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska poinformowała, że rozmawiała z radcą prawnym i powiedział on, że nie ma potrzeby robienia takiego czegoś, można ale nie trzeba.

Radny H. Kuszak powiedział, że prosił o pisemną odpowiedź.

Radny H. Janus zapytał, na jaki okres dotychczas najemcy mieli wynajmowane lokale użytkowe i dlaczego teraz ma zostać to zmienione na czas nieokreślony?

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że zgłaszane były w tej sprawie wnioski o wynajmowanie lokali na czas nieokreślony.

Radny H. Janus zapytał na jaki okres dotychczas najemcy mieli wynajmowane lokale?

Burmistrz B. Janus odpowiedział „nie pamiętam”.

Radny H. Kuszak poinformował, że lokale wynajmowane były na okres 3 lat.

Radny H. Janus zgłosił wniosek aby dotychczasowym najemcom również wynajmować lokale na okres 3 letni.

Burmistrz B. Janus poinformował, że umowa na czas nieokreślony jest bardziej elastyczna, bardziej lepsza dla właściciela czyli dla ZAMK, ponieważ umowę na czas określony jest trudniej wypowiedzieć. Dodał, ze zgodnie z Kodeksem Cywilnym umowę na czas nieokreślony można w każdej chwili wypowiedzieć. Dodał, że jeśli zgłaszane jest, aby umowy zawierane były na czas nieokreślony, to dlaczego to zmieniać, bo radny tak chce, jaki jest tego cel?

Radny H. Janus odpowiedział, że cel jest taki sam jak zmiana Pana Burmistrza na czas nieokreślony. Dodał, że grunty rolne Rada wydzierżawia na okres 5 lat i też nie można w związku z tym prowadzić dalszej polityki rolnej (chodzi o dopłaty, o programy) i ogranicza się to tak samo jak w ww. przypadku – jest to analogiczna sytuacja.

Radny M. Połczyński zapytał, czy oznacza to, że w każdej chwili można umowę rozwiązać?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że zgodnie z procedurą tak, choć ni oznacza to że umowy rozwiązywane będą z dnia na dzień, będzie obowiązywał okres wypowiedzenia.

Radny H. Janus powiedział, że dla wnioskodawców pewniejszy jest okres 3 letni ponieważ wtedy wiedzą, że przez ten okres umowa nie zostanie rozwiązana.

Burmistrz B. Janus powiedział, że niewiadomo czy czas określony jest pewniejszy ponieważ dla wnioskodawców pewniejszym okresem jest czas nieokreślony.

Radny A. Nadolny poinformował, że umowa za zawarta na „jakiś tam czas” jest korzystniejsza dla obu stron, Pan Burmistrz wie ile użytkownik będzie z danego lokalu korzystał, użytkownik wie jak w  dany lokal inwestować bo ma  na to np. 4 lata. Nadmienił, że umowa na czas określony jest korzystniejsza.

Radny H. Kuszak powiedział, że niektórzy radni zrozumieli, że czas nieoznaczony nie powinien być podawany w taki sposób jak do tej pory, poinformował, że na poprzednich Sesjach RM  podczas omawiania innych lokali użytkowych radni głosowali za czasem nieoznaczonym.

Radny A. Nadolny zgłosił wniosek formalny o przedłużenie umowy najmu do lat pięciu.

Radny H. Janus w związku z wnioskiem radnego A. Nadolnego wycofał wniosek wcześniej przez siebie zgłoszony.

Wniosek zgłoszony przez radnego A. Nadolnego został przyjęty 9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

Uchwała została podjęta 14 głosami „za” 1 głosem „wstrzymującym” w obecności 15 radnych.

 

e) określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2014 - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Uchwałę stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Radny Z. Chudzicki zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 10 min. przerwy aby Wysoka Rada mogła zapoznać się z całym projektem uchwały.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.

Ogłoszono 10 min. przerwy.

Po przerwie przystąpiono do omawiania projektu uchwały.

Radny H. Janus porównując stawki w podatku od nieruchomości na 2014 rok poinformował, że:

·         stawki podatku od budynków mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej po podjęciu uchwały wzrosną o 1 gr,

·          podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej pozostaną bez zmian (czyli. 17,49), radny dodał, że bardzo go cieszy to, że podatek ten nie został podwyższony,

·         podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej- propozycja wzrostu o 13 gr,

·         podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej – propozycja wzrostu o 13 gr,

·         podatek od budynków pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej – propozycja wzrostu o 15 gr,

·         podatek od budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzona działalnością gospodarczą od 1m2 powierzchni użytkowej – wzrost o 8 gr,

·         podatek od budynków garażowych, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą od 1m2 powierzchni użytkowej- wzrost o 1 gr,

·         podarek od budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej- bez wzrostu ceny podatku,

·         podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni – bez wzrostu ceny podatku.

Radny H. Janus poinformował, że nie mógł porównać dalszych stawek podatków ponieważ nie miała danych.

Burmistrz B. Janus poinformował, że wzrost cen podatku związany jest z 2% wzrostem wszystkich podatków oprócz działalności gospodarczej, która pozostała na poziomie ubiegłego roku.

Radny H. Janus w imieniu Klubu Radnych Nasza Gmina Nasze Miasto zgłosił wniosek o zmniejszenie podatku od budynków lub ich części:

- pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej 7,57, z wyjątkiem budynków garażowych, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą od 1m2 powierzchni użytkowej z 5,75  na 3,75.

Sumą głosów 7 „za 7 „przeciw” przy jednym głosie „wstrzymującym” w obecności 15 radnych wniosek nie został przyjęty.

Radny A. Nadolny zgłosił wniosek o obniżenie podatku od budynków lub ich części: pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,57, z wyjątkiem, zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej z 1,00 zł na 0,50 zł.

Sumą głosów 7 „za” 8 „przeciw” wniosek nie został przyjęty.

Projekt uchwały został przyjęty 8 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

f) określenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2014 – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Uchwałę stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

W imieniu Klubu radnych Nasza Gmina Nasze Miasto radny A. Nadolny zgłosił wniosek o obniżenie średniej ceny skupy żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego w 2014 roku z kwoty 32,00 zł do kwoty 31,00 zł.

Nadmienił, że w ubiegłym roku, o tej porze roku cena żyta wynosiła w graniach od 700 do 780 zł/t ( w zależności od jakości tego zboża) w tej chwili waha się w granicach 400 do 480 zł/t, dlatego kwota 31,00 byłaby symbolicznym ukłonem w stronę rolników, w sytuacji gdy sytuacja w rolnictwie nie jest za ciekawa. Radny dodał, że ta 1,00 budżetu gminy nie przewróci.

Radny P. Wojciechowski zapytał Panią Skarbnik, jak zmiana zaproponowana przez radnego A. Nadolnego wpłynie na budżet gminy?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w roku 2014 budżet pomniejszony zostanie o kwotę 24.709 zł, z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych budżet pomniejszony zostanie o kwotę 17.308 zł, czyli stawka zaproponowana przez Pana Burmistrza spowoduje, że dochody będą pomniejszone o kwotę 7.401 zł. Dodała, że aby podać jak zmiana zaproponowana przez radnego A. Nadolnego wpłynie na budżet Gminy Rogoźno, należałoby przeprowadzić symulację.

Radny H. Janus dodał, że radni uchwalają wszystkie podatki a podatek rolny zmniejszają. Nadmienił, że bardzo nieładnie  słyszy się to, że Rada Miejska zmniejsza rolnikom podatek rolny.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy spowodowany jest spadek dochodów, jeśli stawka podatku zostaje ta sama?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to związane z nabyciem przez rolników gruntów na poszerzenie gospodarstwa rolnego. Dodała, że rolnik który nabył ziemię  przez 5 lat nie płaci podatku (ten, który sprzedał ziemię też nie płaci ponieważ nie ma gruntów) a przez kolejne dwa lata ma jeszcze 50% zniżki.

Radny H. Janus dopowiedział, że o ile pamięta, to przez pierwsze  5 lat było 100 % zniżki, w roku 6 było to 75% a roku 7 było 50%. Nadmienił, że wszystkie te ulgi oddawane były do Gminy, czyli były rekompensowane przez państwo. Dodał, że nie słyszał aby dofinansowanie takie zostało zlikwidowane.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zwolnienie ustawowe nie jest wliczane do dochodów Gminy i z związku z tym Gmina takiego dofinansowania nie otrzymuje, dodała że taka sama sytuacja obowiązuje w podatku od nieruchomości, jeżeli Gmina zaproponuje stawki dużo poniżej maksymalnych stawek zaproponowanych przez Ministerstwo, to wlicza się to tak, jakby były to dochody.

Radny H. Janus powiedział, że nie mówi o subwencji wyrównawczej, tylko o zwrocie utraconych dochodów w związku z kupnem ziemi dodał, że środki te zawsze były wracane Gminie.

Pani Skarbnik jeszcze raz poinformowała, że tak nie jest, powierzchnia ta nie jest wliczana do dochodów, ulg ustawowych w sprawozdaniu PDP nie wykazuje się tych  i Gmina nie dostaje żadnych subwencji wyrównawczych.

Radny H. Janus poinformował, że tak jest i zapytał od kiedy obowiązuje zmiana?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że od kiedy ona jest skarbnikiem to jest tak jak mówi. Dodała, że musiałaby sprawdzić ustawy i zobaczyć jak się zmieniły. Nadmieniła, że ulgi ustawowe nie są wliczane do dochodów i z tego tytułu żadna Gmina (subwencje oblicza się w stosunku nasza Gmina do wszystkich Gmin w kraju), nie otrzymuje żadnej rekompensaty.

Radny H. Janus poinformował, że bardzo dobrze pamięta ( bo sam z ulgi takiej korzystał),że ulgi takie były zwracane Gminie.

Wniosek radnego A. Nadolnego sumą głosów 9 „za” 5 „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym” został przyjęty.

Uchwała przyjęta została 13 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

g) określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Uchwałę stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Radny A. Nadolny zgłosił zmianę do pkt. VII załącznika projektu uchwały „AUTOBUSY”

A/ mniej niż 30 miejsc do siedzenia stawka zaproponowana przez P. Burmistrza wynosiła 919 zł, radny A. Nadolny zaproponował obniżenie stawki do 719 zł.

B/ równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia zmniejszyć stawka zaproponowana przez P. Burmistrza wynosiła 1.910, radny A. Nadolny zaproponował obniżenie stawki do  1.500.

Dodał, że zaproponowane zmiany korzystnie wpłyną na przyszłe przetargi odnośnie przewozu dzieci a Gmina zyska płacąc mniej za przewóz dzieci.

Pani Skarbnik poinformowała, że musi sprawdzić czy zaproponowane zmiany nie są poniżej stawki minimalnej.

Ogłoszono 5 min. przerwy.

Po przerwie Pani Skarbnik poinformowała, że stawki zaproponowane przez radnego A. Nadolnego nie są poniżej stawki minimalnej.

Przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego A. Nadolnego.

A/ sumą głosów 7 „za” 8 „przeciw” w obecności 15 radnych nie został przyjęty

B/ sumą głosów 7 „za” 8 „przeciw” w obecności 15 radnych  nie został przyjęty.

Uchwała została przyjęta 8 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i 4 głosami „wstrzymującymi” w obecności 15 radnych.

 

h) skargi na działalność GOPS w Rogoźnie – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz. Uchwałę stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że Wysoka Rada ma dwie możliwości podjęcia decyzji:

1. Przekazać rozwiązanie skargi Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,

2. Przekazać rozwiązanie skargi Burmistrzowi Rogoźna.

Radny R. Szuberski poinformował, że na KGFiR Rady Miejskiej zaproponował Pani Sekretarz sugestię, aby skontaktować się z Wojewodą lub Dyrektorem właściwego wydziału, który skargę przekazał, nadmienił, że adresatem skargi jest Rada, ale  ponieważ nie miała ona możliwości zapoznania się z treścią skargi, nie może dzisiaj podjąć stosownych decyzji.

Pani Sekretarz poinformowała, że zgodnie z art.229 KPA skargę skierowaną na jednostkę organizacyjną rozpatruje Rada. Dodała, że art. 232&2 KPA mówi, że w przypadku skargi na pracownika organ może taką skargę przekazać do rozpatrzenia właściwemu przełożonemu.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że radni, członkowie KGFiR mieli możliwość zapoznania się z treścią skargi.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że z racji tego, że nie wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z treścią skargi – jest ona skargą wirtualną.

Radny Z. Chudzicki zgłosił wniosek o ogłoszenie 8 min. przerwy w celu zapoznania się z treścią skargi.

Ogłoszono 8 min. przerwy, podczas której Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz zapoznał Wysoką Radę z treścią skargi skierowanej na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

Po przerwie Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że zaproponowano Wysokiej Radzie dwa projekty uchwał:

1. W sprawie zmiany planu Komisji Rewizyjnej- wówczas skargę rozpatrzy Rada i Komisja Rewizyjna jako organ do tego powołany.

2. W sprawie przekazania skargi Burmistrzowi Rogoźna.

Przystąpiono do głosowania ww. projektów uchwał.

Uchwała w sprawie zmiany planu Komisji Rewizyjnej zyskała większość głosów Wysokiej Rady - 7 głosów „za”, uchwała w  sprawie przekazania skargi Burmistrzowi Rogoźna – 2 głosy „za”.

Następnie Pani Sekretarz przedstawiła treść podjętej uchwały.

Uchwała została podjęta 7 głosami „za” 1 głosem „przeciw” przy 7 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

Zgłoszone zostały  trzy interpelacje autorstwa radnych: H. Janusa, A. Nadolnego,

R. Kinacha, M. Kutki, M. Połczyńskiego, R. Szuberskiego, R. Tomaszewskiej.

1. Interpelacja Nr 2/10/2013

„My niżej podpisani wnosimy o podjęcie natychmiastowych działań w celu należytego wykonania remontu świetlicy w miejscowości Owczegłowy.

Z informacji uzyskanych podczas ostatniej sesji RM oraz zebrania wiejskiego w Owczegłowach wynika, że budynek po zakończeniu remontu Mozę być narażony na wilgoć, co może spowodować zmarnotrawienie wykonanych prac.

W związku z tym, wnosimy o jednoznaczną pisemną odpowiedź dotyczącą:

1. Stanu obiektu świetlicy w Owczegłowach oraz jego właściwego zabezpieczenia przed niszczeniem spowodowanym brakiem właściwej izolacji zabezpieczającej obiekt przed wilgocią.

2. Sposobu zabezpieczenia świetlicy przed niszczycielskim działaniem wilgoci, w związku z brakiem właściwej izolacji”.

 

2. Interpelacja NR 1/10/2013

„W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Parkowa dotyczących remontu Sali OSP w Parkowie zwracamy się do Burmistrza Rogoźna o złożenie wyjaśnień odnośnie wykonanego remontu:

-          koszt wymiany parkietu na mozaikę parkietową

-          czy z umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem a firmą wykonującą remont wynikało co się stanie ze zdemontowanym parkietem

-          kto zgodził się na zmianę dwuwarstwowej izolacji na izolację wykonaną pędzlem

Mieszkańcy są zbulwersowani zaistniałą sytuacją i oczekują podjęcia odpowiednich kroków i sugerują ponowne wykonanie remontu. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem do Pana Burmistrza jakie zostaną podjęte kroki, aby sala OSP w Parkowie ponownie mogła spełniać swoje przeznaczenie”.

 

1. Interpelacja – 30.10.2013 r.

Program budowy dróg z dofinansowania Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych był realizowany do 2010 roku. Od 2011 roku również istniała możliwość otrzymywania środków przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września br. Radny Adam Nadolny zapytał czy w latach 2011 i2012 była możliwość złożenia wniosku w celu otrzymania pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg?

„Burmistrz B. Janus odpowiedział, że w ostatnich dwóch latach drogi nie były budowane i dlatego o pomoc taką Gmina się nie starała”.

„M. Kachlicka wyjaśniła, że Rada nie uchwaliła żadnych inwestycji na drogach, żeby można było ubiegać się o pomoc finansową z Województwa Wlkp. starać., na udzielenie pomocy finansowej na budowę dróg dojazdowych do pól. Dodała, że nie było takich zadań więc nie można było starać się o takie dofinansowanie”.

Nie możemy zgodzić się z taką interpretacją faktów, gdyż wnioski o udzielenie dotacji na budowę dróg można składać w terminie do 30 listopada, roku poprzedzającego rok budżetowy. Czyli Rada nie miała możliwości w tym terminie uchwalić żadnych inwestycji, gdyż budżet uchwalany był w miesiącu grudniu. W tym terminie był jednak przedstawiony przez Burmistrza projekt budżetu, w którym nie znalazła się żadna inwestycja drogowa do pól.

Podsumowując informujemy, że w/w inwestycje najpierw powinny znaleźć się w projekcie budżetu (do 15 listopada) następnie do 30 listopada należy złożyć wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a dopiero wówczas rada gminy, uchwala w budżecie na kolejny rok budżetowy daną inwestycję.

W związku z powyższym nasuwają się pytania:

- dlaczego burmistrz nie wprowadził do projektu budżetu 2011 roku, a także 2012 roku żadnej inwestycji budowy dróg dojazdowych do pól, - mając gotowe projekty techniczne - i nie wnioskował o dofinansowanie, narażając budżet Gminy Rogoźno na możliwe kolejne straty środków zewnętrznych?

- dlaczego rada nie została poinformowana o możliwości dofinansowania o możliwość dofinansowania w tych latach? W czasie dyskusji na temat budowy dróg wiejskich, nie tylko pan burmistrz zapewniał tylko, że nie ma środków zewnętrznych na dofinansowanie w/w inwestycji, gdyż działanie FOGR-u zostało zakończone w 2010 roku?”.

 

Radny P. Wojciechowski zgłosił zapytanie następującej treści: „Proszę o udzielenie informacji jakie korzyści osiągnęła Gmina Rogoźno w związku z postawieniem elektrowni wiatrowych w miejscowościach Kaziopole i Gościejewo.

Proszę o podanie kwot jakie wpłynęły do budżetu Gminy z podatku od budowli i podatku od nieruchomości w rozbiciu na przychody z wiatraka w Kaziopolu i wiatraków w Gościejewie”.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Niebyło.

 

X. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Informację stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnymstanowi załącznik nr  do protokołu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 28 października 2013 r., głównym tematem posiedzenia był stan rolnictwa w naszej gminie. Poinformował, że zaproszonym gościem był Pan Maciej Tyrakowski pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który szczegółowo omówił ww. temat, zaproszonym gościem była także Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Ewelina Wysocka-Babst, która na spotkanie nie przybyła.

Na Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa zgłoszone i zaopiniowane zostały wnioski następującej treści:

  • Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa  informuje, iż zgodnie z decyzją członków Komisji podjętą na posiedzeniu w dniu 28 października 2013 r., do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Obornikach zgłoszona została kandydatura radnego Romana Szuberskiego.
  • Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa informuje, że podczas posiedzenia Komisji w dniu 28.10.2013 r., wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na 2014 rok, którego wnioskodawcą jest Parafia Rzymsko– Katolicka p.w. Ducha Świętego w Rogoźnie, sumą głosów 3 „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących”  w obecności 5 członków Komisji, został zaopiniowany pozytywnie.
  • Wniosek Burmistrza Rogoźna, w sprawie opinie na temat nieodpłatnego przejęcia lokalu mieszalnego przez Gminę Rogoźno, znajdującego się w m. Wełna, należącego do Nadleśnictwa, sumą głosów 4 „za” przy 2 głosach wstrzymujących został zaopiniowany pozytywnie.

 

  • Komisja Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuję do Zarządu Dróg Powiatowych o rozważenie możliwości zamontowania progu zwalniającego w m. Sierniki.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się dnia 23 października br.,  głównym tematem posiedzenia była działalność uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej na terenie Gminy Rogoźno. Na posiedzenie zaproszonych zostało 7 prezesów UKS oraz Prezesów Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, którzy w krótkich wystąpieniach przedstawili tematykę związaną z prowadzonym przez siebie klubem. Członkowie Komisji zadawali wiele interesujących ich pytań związanych z tym tematem. Na posiedzeniu Komisji odbyła się też dyskusja na temat działalności RKS „Wełna”, która w większym stopniu dotyczyła zasadności i celowości wydatkowania środków z inkasa za prowadzenie targowiska.

Rozmawiano także o potrzebach finansowych klubów i stowarzyszeń.

Komisja SSOiK podjęła i zaopiniowała wnioski następujących treści:

  • Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury informuje, iż zgodnie z decyzją członków Komisji podjętą na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r., do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Obornikach zgłoszona została kandydatura radnego Romana Szuberskiego.
  • Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury informuje, że podczas posiedzenia Komisji w dniu 23.10.2013 r., wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na 2014 rok, którego wnioskodawcą jest Parafia Rzymsko– Katolicka p.w. Ducha Świętego w Rogoźnie, sumą głosów 6 „za”,  w obecności 6 członków Komisji, został zaopiniowany pozytywnie.
  • Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury informuje, że na posiedzeniu Komisji w dniu 23.10.2013 r., podczas omawiania projektu uchwały w sprawie ustanowienia ulgi do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych, złożonej przez grupę radnych w dniu 15.10.2013 r., członkowie Komisji zdecydowali, że przedmiotowa uchwała  zostanie jeszcze raz przeanalizowana i złożona  w terminie pozwalającym na ujęcie jej w listopadowym porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że zgodnie z planem KR realizowana została uchwała Rady Miejskiej w sprawie utrzymania czystości na terenie Gminy Rogoźno i Komisja skupiła się na dwóch umowach: 1 zawarta pomiędzy Gminą Rogoźno a ZUKiT w sprawie ręcznego sprzątania ulic –poinformował, że prace te polegają na zamiataniu, grabieniu, odgarnianiu, 2 umowa dotyczy mechanicznego oczyszczania terenu Miasta Rogoźna, która opiewa na łączną długość 36.378mb jeden raz w tygodniu, do umowy tej dołączone są wykazy sprzątanych ulic oraz częstotliwość sprzątania i zgodnie z zapisami dołączonymi do tych umów organem sprawdzającym wykonanie tych prac jest Straż Miejska, która przedstawił Komisji stosowne raporty właściwie opisane i podpisane. Poinformował, że sprzątanie ręczne  opiewa na łączną kwotę 170.000 zł, płatne w równych miesięcznych ratach. Mechaniczne sprzątanie opiewa na kwotę 55.000 zł/brutto.

Przewodniczący poinformował również, że drugim tematem posiedzenia było funkcjonowanie archiwum Gminy, dodał że w Gminie skupionych jest łącznie 28 mb dokumentów kat. A oraz 115,90 mb kat. B. Dodał, że w roku 2013 archiwum Gminy było kontrolowane przez Państwowe Archiwum oddział w Pile, które stwierdziło, że archiwum Gminy prowadzone jest we właściwy sposób.

Radny H. Janus zadał pytanie odnośnie pkt. 2 sprawozdania Przewodniczącego Rady „spotkałem się z Panią Iwoną Rzańską Dyrektorem SP Nr 3 w Rogoźnie”. Zapytał jaki był cel tego spotkania?

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że było to spotkania służbowe, w sprawie omówienia uroczystości jubileuszowych tej szkoły.

Radny H. Janus poprosił również o wyjaśnienie  o pkt. 5 „brałem udział w obradach Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski”. Jakie główne tematy były na tym spotkaniu poruszane.

Przewodniczący Rady poinformował, że głównym tematem było podsumowanie konkursu wiedzy o Wielkopolsce, który corocznie jest organizowany przez Stowarzyszenie oraz zbliżające się Forum Młodzieżowe (które odbyło się w Żerkowie) i omówienie spraw bieżących związanych z działalnością tego Stowarzyszenia.

Radny M. Połczyński poprosił o omówienie pkt. 8 „spotkałem się z Panem Czesławem Dalekim, który przedstawił mi problemy z jakimi boryka PSS „Społem” w Rogoźnie”.

Radny zapytał, czy na spotkaniu omawiane były te same problemy, które kiedyś przedstawiane były na KGFiR.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że nie ma upoważnienia P. Dalekiego, aby problemy te przedstawić dodał, że spotkanie to odbyło się na prośbę Pana Dalekiego.

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Informację z wykonania uchwał Rady Miejskiej stanowi  załącznik nr 17 do protokołu. Informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 24.09.2013 r. do 28.10.2013 r.załącznik nr 18 do protokołu.

Radny A. Nadolny zadał pytania odnośnie:

pkt. 7 „Udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Obornikach”

pkt. 14  „Udział w spotkaniu gmin zainteresowanych budową schroniska dla psów w Obornikach”

pkt.16  „Spotkanie z projektantem klimatyzacji w Parkowie”

Burmistrz B. Janus odnośnie pkt. 7 wyjaśnił, udział ten polegał na omówieniu sytuacji finansowej oraz omówieniu bezrobocia na terenie Powiatu.

Odnośnie pkt. 14 powiedział, że udział ten polegał na omówieniu sytuacji schroniska dodał, że schronisko to miało zostać do końca roku zamknięte ale Powiatowy Lekarz Weterynarii wydłużył termin do kwietnia 2014 roku. Nadmienił, że na spotkaniu tym było ok. 12 Gmin z okolicy. Wyjaśnił, że  głównym problemem schroniska jest to, że nie jest ono usytuowane 150m. od zabudowań. Na spotkaniu podjęto decyzje, że Radca Prawny Urzędu  przygotuje stosowne dokumenty i roześle je do wszystkich gmin. Burmistrz poinformował, że podjęto również decyzję o utworzeniu Spółki, która budową i zarzadzaniem  nowego schroniska się zajmie.

Odnośnie punktu 16 Burmistrz poinformował, że spotkanie odbyło się z projektantem , wykonawcą, Zarządem OSP, zostały naniesione poprawki, klimatyzacja działa, wymienione zostało również zabezpieczenie, ponieważ pojawił się problem z ogrzewaniem.  Uzgodnione zostało, że przygotowany zostanie kosztorys zamontowania urządzenia (3 włączniki ) na sali – koszt zakupu ok. 500 zł, aby weselnicy mogli sami sobie włączać.

Radny M. Połczyński poprosił o wyjaśnienie pkt. „Spotkanie z P. Prezesem Stowarzyszenia „Dolina Wełny”- omówienie naboru wniosków”. Radny zapytał ile wpłynęło wniosków?

Burmistrz B. Janus powiedział, że nie wie ile wpłynęło wniosków, ponieważ spotkanie to nie odbyło się w sprawie wszystkich wniosków, tylko odnośnie Gminami, kto ile wniosków składa, ponieważ jest jeszcze pula wniosków do wykorzystania. Burmistrz poinformował, że Gmina Rogoźno złożyła 6 wniosków ( na 6 świetlic) na kwotę ok. 800.000 zł. Burmistrz dodał, że w przyszłym tygodniu spotyka się Rada Stowarzyszenia (w której również jest członkiem), która będzie wnioski oceniać.

Radny P. Wojciechowski zapytał jakie jest zdanie Pan Burmistrz odnośnie działania przyszłości działania grupy lokalnej gdyż wiadomo, że w najbliższym czasie odbędzie się nowy podział środków UE na lata 2014-2020 i mogą powstać nowe grupy działania i w najbliższym czasie Zarząd Stowarzyszenia będzie chciał uzyskać od Rady deklarację czy Gmina Rogoźno ma w Stowarzyszeniu pozostać, zapytał jakie jest zdanie Pana Burmistrza?

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że nie wie, czy Stowarzyszenie zwróci się do Radnych o taką deklarację, choć na spotkaniu zadawano pytania odnośnie tego, czy Gmina Rogoźno chce przejść do Obornik. Burmistrz jako swoją uwagę poinformował, że do chwili obecnej Stowarzyszenie funkcjonowała sprawnie, środki finansowe udało się uzyskać, dodał, że w czwartek podpisane zostaną 4 umowy na wykonanie placów zabaw, dwie umowy na dofinansowanie podpisane zostaną przez Dyrektora Szturmińskiego ( na zakup instrumentów oraz gabloty do Muzeum). Zdaniem Pana Burmistrza Gmina powinna dalej w Stowarzyszeniu funkcjonować.

 

XII. Wolne głosy i wnioski.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes Chóru „Echo” Pan Józef Zarębski, który  na początku swojej wypowiedzi podziękował za środki otrzymane na uroczystość jubileuszową Chóru „Echo” oraz podziękował za wręczenie odznaczeń członkom Chóru.

Następnie w podziękowaniu za otwartość i okazaną pomoc w organizacji jubileuszu  wręczył radnemu R. Dworzańskiemu statuetkę.

Kolejno głosu udzielono radnej R. Tomaszewskiej, która poinformowała o zbliżającej się uroczystości szkolnej związanej z ze szczególnym rokiem, jakim jest rok Hipolita Cegielskiego, patronem Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.

Radna R. Tomaszewska zapoznała wszystkich radnych z tematem zbliżającej się uroczystości szkolnej, zapraszając tym samym do wzięcia udziału w uroczystości.

Następnie głos zabrał radny Z. Chudzicki, który nawiązując do zbliżającego się Święta Zmarłych, zaapelował się do Komendanta Straży Miejskiej i Policji o wzmożenie patroli na cmentarzu miejskim, ponieważ zdarzają się kradzieże kwiatów, zniczy, wiązanek a sprawcy tych czynów nie zostali zatrzymani ani też złapani na gorącym uczynku, czyli mogą znowu wrócić i kraść. Dlatego poprosił aby w tych najbliższych dniach szczegółowiej patrolować cmentarz miejski.

Burmistrz B. Janus poinformował o spotkaniu z Komendantem Policji i Straży Miejskiej odnośnie zabezpieczania wszystkich rzeczy związanych ze Świętem Zmarłym, na którym poinformowano, że od dnia dzisiejszego (30.10.2013 r.) wzmożone zostaną patrole na cmentarzu. Dodał, że w tych dniach uniknięcie kradzieży na cmentarzu jest po prostu niemożliwe.

Radny M. Kutka poruszył temat związany z utwardzaniem ulicy Miodowej. Poinformował, że na jednej z sesji Rady Miejskiej przegłosowana została kwota 20.000 zł na utwardzenie tej ulicy, na którą w ostatnim czasie nawieziony został materiał gruzo – podobny, z częściami szkła, prętów i  gwoździami o długości od 10 do 15 cm.

Radny M. Kutka omawiając temat związany  z ulicą Miodową, przedstawiał fotografię obrazującą materiał jaki został na ww. ulicę nawieziony.

Radny nadmienił, że wszyscy mieszkańcy tej ulicy jak i on sam są zbulwersowani tym faktem. Dodał, że skandalem jest to, że w XXI w. utwardza się drogę gruzo-betonem  takiej jakości, gdzie dziecko może się przewrócić i skaleczyć lub można przebić oponę w samochodzie. Radny poinformował, że po interwencji mieszkańców na ulicę przyjechał Pan Burmistrz, p. Siwiński i jego pracownicy i grabiami próbowali wyciągać rzeczy, na które zwrócono uwagę. Powiedział, że zapewne nikt z radnych ani mieszkańców na swoją prywatną ulicę nie nawiózłby czegoś podobnego, a na pewno nikt takiego czegoś by nie zakupił, a Gmina Rogoźno taki materiał zakupiła. Dodał, że właśnie tak są wydawane publiczne pieniądze i jest to wręcz nie do pomyślenia. Nadmienił, że zdaniem mieszkańców P. Siwiński przywiózł na ich ulicę śmieci.

Na zakończenie wypowiedzi poinformował, że gdy podczas posiedzenia KSSOiK poruszył ten temat i powiedział, że mieszkańcy chcą poinformować o tym telewizję, Pan Burmistrz z cynicznym śmiechem powiedział „oooo już dawno u nas telewizji niebyło…”. Radny dodał, że absurdem jest to, co się w naszej Gminie dzieje. Nadmienił, że studzienki, które odprowadzały wodę został zasypane, obiecano że zostaną odkopane ale do dnia dzisiejszego nie zostało to zrobione. Nadmienił, że po opadach deszczu woda będzie spływać ludziom na posesje, bo nie będzie miała gdzie odpływać. Powierzchnia drogi jest za wysoko, Pan Burmistrz został o tym poinformowany, poprosił aby z tym poczekać, ale za chwile się okaże, że będzie trzeba powierzchnię ścinać do poziomu niższego i nawieziony materiał, znowu będzie na powierzchni drogi.

W temacie głos zabrał również radny H. Janus, który poinformował, że na wniosek mieszkańców na tej drodze był i widział jaki gruz został na tą ulicę nawieziony, i jest to właściwie gruzo- cegła a nie gruzo- beton. Dodał, że drogę tę można porównać z drogą w Owieczkach na którą z funduszu sołeckiego przeznaczone zostały ok. 4.000 i 3.000 przegłosowała Rada, z tym że na tą nawieziony został gruzo-beton ale bez żadnych zanieczyszczeń i droga ta została wykonana prawidłowo.

Dodał, że radnemu Kutce zrobiono to na złość – „antykampania”. Nadmienił, że to on wniósł o naprawę ulicy, Rada przegłosowała i zdaniem mieszkańców zrobiono to radnemu na złość.

Głos zabrał Zastępca Burmistrza K. Ostrowski, który powiedział, że ma odmienne zdanie w tej sprawie, nie zrobiono nikomu na złość, bywa tam kilka razy dziennie i pod jego nieobecność jedna przyczepa takiego materiału została nawieziona. Dodał, że po tym fakcie P. Siwiński obiecał, że przyśle pracowników i zostanie to wygrabione. Dodał, że szkoda że nie zostały pokazane zdjęcia jak droga w tej chwili wygląda, tylko pokazane zostało to, jak ten odsiew został wysypany. Nadmienił, że warto byłoby zrobić zdjęcia w tej chwili i poczekać aż spadnie pierwszy deszcz, wtedy zobaczymy jak wygląda sprawa z odpływami i będzie można drogę poprawić. Dodał, że taki materiał był wykorzystywany również na innych drogach i zdał egzamin. Dlatego poprosił o uzbrojenie się w cierpliwość, odnośnie studzienek poinformował, że remontowany odcinek drogi nie został jeszcze odebrany ale P. Wojtusik obiecał, że zostanie to podniesione i będzie tak jak ze sztuką budowlaną.

Radny M. Kutka zapytał na jakie ulice został nawieziony gruzo – beton z gwoźdźmi, szkłem i prętami?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że zostało to nawiezione pod jedną jego nieobecność, ale wszystko zostało poprawione. Poprosił aby Pan radny się nie martwił bo wszystko będzie dobrze.

Głos zabrała radna R. Tomaszewska, która odnośnie wypowiedzi Zastępcy Burmistrza,  że pod jego nieobecność jedna przyczepa takiego materiału została nawieziona zapytała, czy taka jest rola Burmistrza, że pracuje za nadzór budowlany? Nadmieniła, że jest jej żal Pana Burmistrza ponieważ wykonuje wszystko, co do niego nie należy. Dodała, że Pan Burmistrz jest wszędzie, stara się wszystkiego dopilnować, ale fizyczne ograniczenia nie pozwalają mu być Alfą i Omegą i dlatego niedopuszczalne jest to, aby Pan Burmistrz musiał jeździć na budowy i pilnować budowy, zapytała gdzie są pracownicy za to odpowiedzialni?

Zapytała, czy tak ma to wyglądać, że Burmistrz stoi nad każdą przyczepą nawożonego gruzu, czy tak działają służby Burmistrza Janusa, że Wiceburmistrza angażuje się do nadzoru budowlanego? Nadmieniła, że jest to chora sytuacja.

Burmistrz B. Janus odnośnie wypowiedzi radnej R. Tomaszewskiej powiedział, że jak ona będzie burmistrzem, to będzie robić inaczej. Dodał, że  trudno aby pani radna oceniała jego pracowników choć ma do tego prawo, ale Zastępca Burmistrza odpowiedzialny jest za dwa wydziały w Urzędzie: WRGiP oraz WGNRiOŚ ( zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym), ponieważ tak zostało ustalone. Burmistrz dodał, że nie dopuszczać może sobie Pani Radna w szkole. Nadmienił, że to on kieruje Urzędem i uważa, że taki układ jest dobry i z pracy Zastępcy jest zadowolony.

Radny M. Kutka dodał, że przy budowie tej drogi praktycznie nie było żadnego nadzoru, dopiero po interwencji mieszkańców pojawił się Pan Siwiński i Pan Wojtusik, wcześniej takiego nadzoru niebyło. Nadmienił, że ilekroć bywał na budowie, byli sami pracownicy, którzy też do końca nie wiedzieli jak to wygląda.

Powiedział, że jeśli przetarg wygrał Pan Siwiński, to myślał, że będzie to zrobione ze sztuką i prawami utwardzania dróg a nie nawiezieniem takiego materiału.

Zapytał, czy Pan Siwiński nie wiedział, że gruzo –betonem nie nawozi się gwoździ, prętów i pobitych słoików? Dodał, że Pan Siwiński wywiózł śmieci na ich ulicę.

Radny P. Wojciechowski zapytał kto był wykonawcą tej drogi?

Radny M. Kutka odpowiedział, że przetarg wygrał Pan Siwiński a sprzęt wypożyczono od Pana Wojtusika, który chyba był Podwykonawcą.

Radny H. Kuszak poinformował, że głównym tematem listopadowego posiedzenia KSSOiK będzie stan budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, dlatego fajnym pomysłem byłoby zrobienie wyjazdowej  komisji i udanie się na oczyszczalnię ścieków, ponieważ ostatni raz Radni uczestniczyli w wizji lokalnej oczyszczalni ścieków kilka lat temu, kiedy jeszcze nic nie było zrobione  a ponieważ jest to jedna z najważniejszych inwestycji w naszym mieście to warto byłoby aby wszyscy radni w tym spotkaniu uczestniczyli a po wizji dalsza część posiedzenia przeniesiona zostanie do Urzędu Miejskiego.

Wracając do tematu protokołów radny H. Kuszak zaproponował, aby poprawki zgłaszane do treści protokołów przesyłane były drogą mailową przeddzień obrad Sesji, a inne poprawki zgłaszać pisemnie w dniu Sesji, aby wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z treścią zgłoszonych poprawek. Dodał, że nie chciałby głosować za czymś czego nie jest świadomy.

Przewodniczący Z. Hinz odnośnie listopadowego posiedzenia KSSOiK powiedział, że nie ma nic przeciwko, aby wszyscy radni zostali o posiedzeniu zawiadomieniu i w wizji lokalnej oczyszczali ścieków uczestniczyli. Odnośnie protokołów poinformował, że radny R. Szuberski wyciągnie z tego właściwe wnioski.

Radny R. Szuberski  zapytał radnego H. Kuszaka czy znał treść poprawki zgłoszonej przez radnego P. Wojciechowskiego?

Radny H. Kuszak zapytał „jaką poprawkę?”

Radny R. Szuberski odpowiedział, że poprawkę do protokółu, ponieważ taka została zgłaszana a protokół po poprawkach nie został naniesiony.

Radny H. Kuszak powiedział, że nie znał tej poprawki.

Radny R. Szuberski powiedział „ z jednej strony robi się problem a z drugiej strony ktoś czegoś nie widzi, głosuje i jest wszystko ok.”

Radny H. Kuszak wyjaśnił, że pomylił się podczas głosowania.

Radny R. Szuberski zaproponował, aby poprawki zgłaszać na dwa dni przez sesją, a naniesione poprawki wysyłać mailowo na dzień przed sesją, wszyscy się zapoznają i będzie to najlepsze rozwiązanie.

Radny H. Janus zaproponował, aby poprawki zgłaszać do poniedziałku przed sesją, wtedy radni protokół z poprawkami otrzymają we wtorek a kto nie zdąży zgłosi uwagi na sesji.

Przystąpiono do głosowania wniosku zgłoszonego przez radnego H. Janusa.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.

Radny H. Kuszak odnośnie tematu KSSOiK i wizyty na oczyszczalni ścieków dodał, zapytał, czy temat zostanie zrealizowany i czy zaproszenia zostaną wysłane?

Przewodniczący Z. Hinz poinformował, że wizyta na oczyszczalni ścieków zostanie w zaproszeniu ujęta.

Radny H. Janus poprosił o przesłanie zawiadomienia również członków KGFiR.

Przewodniczący odpowiedział, że miał na uwadze wszystkich radnych.

Radny A. Nadolny powiedział, że zarówno on jak i radny A. Jóźwiak, radny Z. Hinz oraz Burmistrz otrzymali zaproszenie na spotkanie do szkoły w Parkowie (dnia 7 listopada), poinformował, że termin ten został zmieniony na dzień 14 listopada na godz. 18:00, nadmienił, że każdy może w tym spotkaniu uczestniczyć. Dodał, że spotkanie będzie dotyczyć remontu świetlicy.

Burmistrz B. Janus poinformował, że rozmawiał z  Panią Sołtys Parkowa i powiedziała ona, że nie chce aby wszyscy radni w tym spotkaniu uczestniczyli, dlatego zaprosił tylko Przewodniczącego Rady i radnych ze swojego okręgu, Burmistrz dodał, że Pan radny zaprasza wszystkich tak jakby „robił” za Sołtysa tej wsi.

Radny A. Nadolny powiedział, że jako radny i mieszkaniec tej miejscowości uważa, że każda osoba, która ma jakikolwiek wpływ, może przyjechać i zobaczyć. Zapytał, czy Pan Burmistrz boi się tego, że przyjedzie więcej osób i będzie „pyskówka”? Radny dodał, ze temat tego spotkania jest bardzo ważny ponieważ dotyczy przeciągającego się remontu świetlicy, który trwa już całą kadencję a miał się zakończyć 3 lat temu. Nadmienił, że zaprasza jako radny i mieszkaniec a nie jako sołtys  i na pewno nie będzie pyskówki i nie musi się Pan Burmistrz tego obawiać.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że nie boi się, tylko chodzi o formę jaką Pan radny przyjmuje w stosunku do Pani Sołtys. Dodał, że pod zaproszeniem, które otrzymał podpisali się Prezes OSP. Pani Sołtys oraz Pani Prezes Stowarzyszenia Parkowianka a nie radny Nadolny.

Radny A. Nadolny wyjaśnił, że prosi tylko radnych, którzy mają czas aby uczestniczyli w tym spotkaniu. Dodał, ze Pan Burmistrz boi się tego rozwalonego parkietu.

Radna R. Tomaszewska zaproponowała, aby prywatnie Pan Burmistrz spotykał się z Panią Sołtys w restauracji. Dodała, że jeśli sprawy dotyczą inwestycji, która była finansowana z środków publicznych i Rada środki na ta inwestycję przeznaczyła, to jakim prawem Pan Burmistrz i Pani Sołtys ograniczają możliwość uczestniczenia w rozmawianiu o inwestycji, która była realizowana głosami Rady. Nadmieniła, że Parkowo nie jest  prywatnym folwarkiem, dlatego poprosiła o rozważenie wypowiedzi.

Burmistrz B. Janus powiedział, że nie mówił o prywatnym spotkaniu i bzdury te może Pani Radna u siebie w szkole opowiadać. Jeszcze raz poinformował, że został zaproszony przez Panią Sołtys a nie Pani Sołtys przez niego i ma to udokumentowane na piśmie.

Przewodniczący Radu poprosił o wyciszenie i zakończenie tematu.

Radny M. Kutka odnośnie ulicy Miodowej powiedział, że wyraża głęboką nadzieję, że zostanie to zrobione w taki sposób jak powinno, i że  mieszkańcy będą zadowoleni. Dodał, że zapewne jemu jak i Zastępcy Burmistrza na tym zależy.

Zapytał również do kiedy należy podłączyć się do kanalizacji i czy prace zostały już odebrane.

Burmistrz poinformował, że roboty zostały odebrane, zostały skierowane pisma do Nadzorów Budowlanych ( do Wojewody i Starosty Obornickiego),  o wyrażenie zgody na użytkownie. Dodał, że jeśli takie pozwolenie Gmina uzyska, to w różny sposób mieszkańcy zostaną poinformowani o możliwości podłączenia.

Radny H. Janus podziękował radnym za przegłosowanie dofinansowania do tablic kierunkowych w m. Gościejewo, które zostały przez miejscową firmę  świetnie zrobione i mieszkańcy są zadowoleni i po 4 latach te buble w końcu zniknęły. Podziękował również za pochłaniacz pary, za którym mieszkańcy czekali dwa lata a za tablicami kierunkowymi cztery lata. Dodał, że jest to zdaniem mieszkańców i jego normalne.

Zapytał, czy są organizowane szkolenia, bo już dawno nie było o tym mowy a na pewno radni by z tego skorzystali. Zapytał, czy Pan Przewodniczący ma jakąś wiedzę w tym temacie?

Przewodniczący poinformował, że oferty szkoleń, które przekazywane są na adres Rady, są szkoleniami zbyt drogimi, żeby je finansować. Nadmienił, że jeśli Rada chce aby każda oferta szkolenia była im przesyłana, to może to robić.

Radny H. Janus poruszył temat barierek znajdujących się na ul. Piłsudskiego przed przejazdem kolejowym. Radny poinformował, że tylko Pan Burmistrz jest przeciwko tym barierkom i może dlatego te prace tak idą, powiedział, że  odpowiedzi na pisma kierowane przez KGFiR są nie na temat. Treść odpowiedzi na pismo: „… informujemy, że przedmiotowe bariery zostały ustawione na wniosek Burmistrza  z dnia 31 marca 2009 r. i zgodnie z tym wnioskiem mają one za zadanie ochronę pobocza i chodnika przed zatrzymującymi się tam wcześniej pojazdami. Ponadto pragniemy zauważyć, że przy wskazanym przez Państwa sklepie nie ma parkingu”. Radny zgłosił wniosek, aby na następne posiedzenie KGFiR wniosek skierowany przez Pana Burmistrza został przesłany członkom Komisji. Radny dodał, że użytkownik sklepu obiecał, że nawiezie gruz i będzie o to dbał, dodał, że KGFiR będzie składała kolejne wnioski w tej sprawie.

Nadmienił, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej zgłaszał o likwidację znaku 30km/h na ulicy Fabrycznej ( od strony stacji Orlen ) oraz o usunięcie tablicy wyboje, dodał, że śmieszne jest to że został położony nowy asfalt a tablica nadal stoi, tym bardziej  że pierwsza ulica w prawo czyli ulica Prusa  likwiduje ten znak. Poinformował również, że do dnia dzisiejszego nie został postawiony nowy znak 10t nośności w m. Cieśle, o którym już też wcześniej informował.

Burmistrz poinformował, ze radny ma zgłosić wniosek na KGFiR.

Radny powiedział, że po to składa wniosek na sesji aby odpowiednie służby sprawę rozwiązały.

Radny poinformował, że na ostatniej sesji RM zapytał Pana Przewodniczącego, kto z radnych brał udział w spotkaniu po dożynkach w Parkowie. Powiedział, że Pan Przewodniczący poinformował, że  w spotkaniu uczestniczyli Panowie Burmistrzowie oraz delegacja z Niemiec. Poinformował, że zapytał również kto jeszcze uczestniczyła ale Pan Przewodniczący powiedział, że nie pamięta. Radny zapytał, czy Pan Przewodniczący nie pamięta, czy ma zabronione powiedzieć kto uczestniczył?

Pan Przewodniczący odpowiedział, że nie brał żadnego udziału w spotkaniu po dożynkach. Dodał, że Panu Radnemu się pewne rzeczy pomyliły. Nadmienił, że brał udział w spotkaniu z delegacjami i był gościem zaproszonym, ale spotkanie to odbyło się przed dożynkami a nie po dożynkach.

Radny powiedział, ż właśnie o tym mówi. Zapytał, czy Pan Przewodniczący może udzielić wyczerpującej odpowiedzi kto jeszcze w tym spotkaniu uczestniczył?

Przewodniczący wyjaśnił, że była delegacja z Czorsztyna oraz kilka innych delegacji.

Przewodniczący Rady powiedział, że w pkt. wolne głosy i wnioski można poruszać każdy temat, ale należy się zastanowić nad tym, czy pewne poruszane tematy nie prowadzą do śmiechu. Przewodniczący zapytał radnego H. Janusa czy chodzi mu o to, żeby ośmieszyć jego osobę i osobę Burmistrza?

Radny H. Janus powiedział, że nie jest to żadna złośliwość, ale spotkania organizowane są na koszt budżetu Gminy i radni mają prawo wiedzieć kto w tych spotkaniach uczestniczy, chyba, że Pan Przewodniczący chce utajnić to, kto w tym spotkaniu uczestniczył.

Przewodniczący nadmienił, że radny prowokuje swoimi wypowiedziami. Dodał, że radny insynuuje, że chciał coś ukryć, choć nigdy tak nie było.

Radny powiedział, że zadał pytanie, Przewodniczący na nie odpowiedział dlatego insynuuj pewne rzeczy.

Przewodniczący jeszcze raz poinformował, że nie jest wstanie wymienić wszystkich osób, które brały udział w spotkaniu ponieważ nie pamięta.

Radny powiedział, że jest to ukrywanie. Nadmienił, że za pieniądze gminne organizowane są tzw. tajne spotkania.

Przewodniczący dodał, że radny ocenia to na swój sposób.

Radny H. Janus poprosił Prezesa Zarządu „Aquabellis” aby odpowiedział na pytanie ilu mieszkańców pobiera wodę na ryczałt? Radny poinformował, że zadał to pytanie na ostatniej sesji, ale Pan Prezes nie odpowiedział.

Prezes poprosił o zadanie tego pytania na piśmie, ponieważ może podać mu liczbę przybliżoną ale wtedy radny będzie miał pretensje że podana liczba jest  0,1% większa lub mniejsza od liczby właściwej.

Prezes dodał, że na pytanie zadane na piśmie na pewno zostanie udzielona odpowiedź.

Radny H. Janus powiedział, że jest to prosta odpowiedź.

Przewodniczący poprosił o zdyscyplinowanie się radnego H. Janusa i wstrzymał mu głos.

Radny M. Kutka podziękował Zastępcy Burmistrza oraz Komendantowi SM za odrestaurowanie placu zabaw na ul. Różanej.

Radny R. Kinach poinformował, że firma „Aquabellis” wykonywała przyłącze u Pana Michalskiego, ( dwa miesiące temu), podczas którego wycięto kawałek asfaltu i tak to pozostawiono do dnia dzisiejszego. Radny zapytał, czy firma Aquabellis dokona tej naprawy czy ma się tym zająć inna firma?

Prezes wyjaśnił, że zostanie to przez firmę „Aquabelllis” naprawione. Nadmienił, że wycięta dziura zasypana została kruszywem, po to aby się ubił i aby później asfalt „nie siadał”.   Dodał, że zachodzi podejrzenie, że w rejonie tym jest nieszczelna kanalizacja sanitarna podciśnieniowa i firma będzie tam jeszcze kopać.

Radny R. Kinach powiedział, że zostało to zasypane kamyszkiem i kiedy jedzie „zamiatarka” to zostaje on z tej dziury wyciągany. Nadmienił, że zdarzyło się, że dziecko, które szło do szkoły zostało uderzone w głowę tym kamyszkiem przez przejeżdżający samochód.

Udzielono głosu radnemu H. Janusowi, który przypomniał, że uchwałą Rady Miejskiej przekazano 36.000 zł na zakup samochodu dla OSP Słomowo. Zapytał, czy prawdą jest, że Gmina dołożyła jeszcze środków do tego zakupu? Poprosił o wyjaśnienie.

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że Gmina zapłaciła 27.000 zł.

Radny R. Szuberski zapytał ile środków jeszcze potrzeba aby pojazd ten mógł wyjechać do akcji, czy jest zespół, który jest wstanie do akcji wyjechać-  czy jest odpowiednia ilość przeszkolonych strażaków?

Burmistrz B. Janus wyjaśnił, że wszystko zależy od tego, co ma w tym samochodzie być. Dodał, że samochód ten ma być wyposażony w agregat i wysokociśnieniowy wąż.

Poinformował, że 9 listopada Strażnicy Miejscy pojadą przyprowadzić samochód a następnie strażacy będą musieli przejść szkolenia.

Radny R. Szuberski wyjaśnił, że zadał to pytanie na wniosek strażaków, którzy wyrażają niezadowolenie z powodu tego, że zakupiono samochód, którym nie będzie miał kto wyjechać do akcji.

Burmistrz poinformował, że na wniosek Burmistrza pieniądze zostały przekazane, dokonano przelewu, samochód zakupiono a czy będzie potrzebny okaże się później. Burmistrz poinformował, że samochód zakupiony dla OSP Owieczki wyjechał na akcję jeden raz w roku.

Radny H. Janus wyjaśnił, że sytuacja w Owieczkach była całkiem inna ponieważ OSP w Owieczkach istniało już od bardzo dawna, kierowca był przeszkolony, była strażnica, odpowiedni sprzęt czyli nie ma to żadnego porównania z OSP w Słomowie.

 Burmistrz powiedział, że nie wie do kogo radny R. Szuberski ma pretensje, że samochód ten został zakupiony. Dodał, że może musi być tak jak radny Janus mówi, że najpierw muszą zostać przeszkoleni strażacy a później można zakupić samochód. Nadmienił, że pieniądze zostały zaproponowane, Rada uchwaliła i samochód został zakupiony.

Radny R. Szuberski wyjaśnił, że nie ma pretensji o to, ze samochód został zakupiony, chodziło mu tylko o obsadę. Dodał, że nie można tej sytuacji porównywać do sytuacji w Owieczkach ponieważ tam był odpowiedni zespół.

Dodał, że jeśli było wiadomo, że samochód zostanie zakupiony, to należało odpowiednio wcześniej przeprowadzić szkolenia strażaków, ponieważ teraz jest taka sytuacja, że jest zakupiony samochód, ale nie będzie miał kto nim wyjechać – i w tym jest największy problem.

Nadmienił, że każda jednostka OSP powinna mieć swój samochód, należy tylko zadbać o to, żeby miał nim kto wyjechać do akcji.

Burmistrz B. Janus przypomniał, że na sesji wrześniowej Rada podjęła decyzje o finansowaniu tego samochodu. Dodał, że minęły dwa miesiące i dlatego strażacy nie przeszli jeszcze szkolenia. Nadmienił, że Burmistrz dwa tygodnie przed ta sesją podjął decyzję o przekazaniu środków dla OSP ( po rozmowie z prezesem OSP, który musiał otrzymać informację, czy takie środki w budżecie Gminy się znajdą).

Burmistrz powiedział, że jest to oczywiście jego winą, że w pierwszej kolejności zakupiono samochód a w drugiej strażacy zostaną przeszkoleni, ponieważ zdaniem radnego Szuberskiego i Janusa powinno być odwrotnie.

Radny R. Szuberski powiedział, że jest to oczywiście winą Burmistrza ponieważ to on prowadzi nadzór nad szkoleniami, dysponuje budżetem, wysyła określoną liczbę ludzi na szkolenia i dlatego  powinno to być organizowane w sposób planowy.

Radny H. Janus powiedział, że cieszy się, że Pan Burmistrz zaczął popierać zakupy nawet tych małych samochodów dla OSP, ponieważ był przeciwny zakupowi samochodu dla OSP Owieczki i gdyby nie głosy większości radnych, to samochód dla OSP Owieczki nie zostałby do dnia dzisiejszego zakupiony.

Burmistrz zapytał, kto zaproponował zakup samochodu dla OSP Gościejewo, bo o tym radny chyba zapomniał. Dodał, że radny ma różne przebłyski, to mógł zapomnieć.

Radny H. Janus powiedział, że w tej chwili mówi o Owieczkach.

Burmistrz dodał, że on mówi o Gościejewie.

Radny H. Janus powiedział „do budżetu na 2008 roku Zarząd OSP złożył niosek o zakup samochodu średniego, Pan Burmistrz nie wprowadził tego do budżetu, dlatego większość radnych zaproponowała to do budżetu na 2008 rok na początek zaproponowano 60.000 zł, samochód był praktycznie do odbioru, zawieźliśmy wnioski do Poznania, właściwie samochód zostałby przyznany mały i wtedy Pan Burmistrz się obudził, że jak radni przegłosują to będzie błąd i wtedy zaczęły się rozmowy, że szkoda małego, trzeba dużego. Pierwsza sprawa jest taka, że Pan Burmistrz do projektu budżetu na 2008 rok nie przyjął w ogóle wniosku tylko go odrzucił i gdyby nie zmiana radnych na mały, lekki wóz bojowy, tego samochody w tych latach by niebyło. Może teraz by był. Taka jest prawda. To Pan Burmistrz od samego początku był przeciwko kupnie tego samochodu. Później Zarząd Miejsko-Gminny namawiał żeby nie kupować małego, lekkiego wozu tylko żeby od razu walczyć o wóz średni”.

Na zakończenie Pan Burmistrz powiedział „ cieszę się i jestem dumny z tego, że zaproponowałem kupno dużego samochodu dla OSP Gościejewo”.

Radny R. Szuberski dodał, „ja też się cieszę, że ten samochód przegłosowaliśmy, bo ta Rada zdecydowała, że ten samochód jest w Gościejewie”.

 

Przewodniczący Rady poprosił o składanie propozycji tematów pracy Rady Miejskiej na rok 2014 do dnia 15.11.2013 r.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 21:00

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia  15 listopada 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf