Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna o g ł a s z a I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 2 niezabudowanych działek położonych w Rogoźnie, na zapleczu ul. Kościuszki, objętych księgą wieczystą nr KW PO1O/00024284/1, przeznaczonych pod budowę jednokondygnacyjnych obiektów garażowych: działek onr:1500/113 i 1500/115, każda o pow. 38m2

Burmistrz Rogoźna

o g ł a s z a

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

prawa własności 2 niezabudowanych działek położonych w Rogoźnie, na zapleczu ul. Kościuszki, objętych księgą wieczystą nr KW PO1O/00024284/1, przeznaczonych pod budowę jednokondygnacyjnych obiektów garażowych:

 

działek onr:1500/113 i 1500/115, każda o pow. 38m2,

 

Sprzedaż każdej ww. działki następuje z udziałem do gruntu o ogólnej pow.7.142 m2, wynoszącym 1/119, który składa sięz działek nr: 1500/4 o pow.743m2, 1500/5 o pow.564m2, 1500/6 o pow.808m2, 1500/7 o pow.573m2, 1500/8 o pow.86m2, 1500/59 o pow.801m2, 1500/60 o pow.56m2, 1500/61 o pow.656m2, 1500/62 o pow.493m2, 1500/63 o pow.745m2, 1500/87 o pow.1.421m2i 1500/134 o pow.196m2,objętych księgą wieczystą nr KW PO1O/00023973/1.

 

W oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna dla terenów położonych pomiędzy ulicami: Osiedlem Przemysława II, Seminarialną i Długą uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/333/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2020 r. (Dz. Urzęd Woj. Wlkp., poz.6934 z dn. 14.09.2020 r.) ww. działki oznaczone są symbolem 1KP o przeznaczeniu – tereny parkingów.

 

W dziale III – prawa, roszczenia i ograniczenia KW PO1O/00023973/1 wpisane są ostrzeżenia pod nr wpisu 1 o wszczęciu egzekucji z udziału w nieruchomości, pod nr wpisu 4 i 5 o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, które to ostrzeżenia nie dotyczą zbywanych udziałów.

W dziale IV - hipoteka KW PO1O/00023973/1 wpisane są hipoteki przymusowe obciążające udziały w prawie własności przysługujące osobom fizycznym i nie mają związku z zbywanymi udziałami.

 

Cena wywoławcza dla każdej działki wynosi 14 600,00zł(wadium – 1 460,00zł),

 

Ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego, ceny wywoławcze są ceną netto i obejmują udział do działek wynoszący 1/119.

 

Nabywca na podstawie art.146aa ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.685 z późn. zm.) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 10:00

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej działki, tj. 1 460,00zł na każdą działkę na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie (Banku Spółdzielczym w Czarnkowie, Oddział w Rogoźnie) nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 21 kwietnia 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki, -/działek. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) upłynął z dniem 18 marca 2022 r.

Opis terenu:

Działki przeznaczone pod budowę jednokondygnacyjnych obiektów garażowych stanowią teren nieużytkowany.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: Bi – inne tereny zabudowane,

 

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone na poczet ceny na­bycia.

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty przetargu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.          

Jednocześnie informuje się na podstawie art.28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.), że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie:

- o zapoznaniu się:

a) z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

b) z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna z siedzibą przy ulicy Nowej 2 w Rogoźnie (64-610). Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z organizowanego przetargu nieograniczonego,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora,

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrywania oferty złożonej w przetargu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia złożonej oferty.

 

Rogoźno, dnia 21 marca 2022 r.

 

Załacznik

 

 

 

drukuj pobierz pdf