Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 32/2010 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 sierpnia 2010 roku o godz. 12.30 w sali nr 20 UM w Rogoźnie.

Protokół nr 32/2010
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 sierpnia 2010 roku o godz. 12.30 w sali
nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Nieobecny radny M. Kuszak. Radna R. Tomaszewska brała udział w obradach od godz. 13.45.

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

3. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał oraz pozostałych materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

 

 

Protokół z 25 czerwca 2010r. został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 radnych.

 

Następnie przystąpiono do omówienia projektów uchwał. Przewodniczący Komisji R. Dworzański przypomniał, że projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Administracyjnemu Mienia Komunalnego w Rogoźnie, był omawiany na poprzedniej Komisji w obecności Dyrektora ZAMK i od tego czasu nic się w nim nie zmieniło, dlatego nie zapraszał ponownie Pana Dyrektora ZAMK.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności. Jego prezentacji dokonał referent prawny J. Dolatowski.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono jednocześnie 2 projekty uchwał tj. uszczegółowienia opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Rogoźno oraz uszczegółowienia opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Rogoźno – ich prezentacji dokonała Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska. Poinformowała, że po ukazaniu się w Dz. U. Woj. Wlkp. uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie ws. nazewnictwa ulic, nadano dwa numery (jeden na ul. Wschodniej, drugi na ul. Zachodniej). Na ul. Wschodniej 26 lipca br. zameldowała się rodzina, dlatego proponuje się dopisanie do okręgów i obwodów wszystkich, nowych ulic, które były przedmiotem uchwały ws. nazewnictwa ulic w Gminie Rogoźno. Dodała, że Rada powinna podjąć do 12 września 2010r. uchwały dotyczące uszczegółowienia granic obwodów i okręgów wyborczych. Sekretarz Gminy poinformowała, że tytuły uchwał są zgodne z wytycznymi zawartymi w piśmie Komisarza Wyborczego w Pile oraz Państwowej Komisji Wyborczej. Nadmieniła, że do stycznia br. zarządzeniem Burmistrza można było dokonać uszczegółowienia granic obwodów, ale zmieniły się wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

Radny H. Janus zapytał, co z siedzibami obwodów głosowania?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Ordynacja Wyborcza nie nakłada obowiązku zawarcia tego w uchwale i siedziby wyznacza Burmistrz, który może je każdorazowo zmienić. W uchwale Rady Miejskiej z 2002r. było to niepotrzebne, gdyż takiego wymogu nie ma.

 

W związku z przybyciem na Komisję Dyrektora Gimnazjum przy LO im. Przemysława II w Rogoźnie, omawianie pozostałych uchwał zostało przesunięte na dalszą cześć posiedzenia.

 

Pełnomocnik ds. Oświaty poinformowała, że remonty w szkołach są na ukończeniu i w większości z nich zaczął się etap sprzątania. Praktycznie została tylko SP nr 2, która do 24 września ma być częściowo skończona, a w pozostałych szkołach rozpoczęcie roku odbędzie się normalnie. Odnośnie zatrudnienia, to w Gminie zakończyły się postępowania dotyczące awansów zawodowych i tak, od 1 września awansuje 7 nauczycieli na nauczyciela kontraktowego, 2 na mianowanego i 7 na dyplomowanego. Nadmieniła, że złożono 6 wniosków o urlopy zdrowotne. Zgodnie z Kartą Nauczyciela, spowoduje to podwójne koszty. W związku z 2 urlopami w SP nr 2 nauczycieli oddziałów „0”, Dyrektor podjął decyzję o zatrudnieniu nowych nauczycieli i dzisiaj odbywają się rozmowy kwalifikacyjne. Ponadto pojawił się dodatkowy problem w jednym oddziale, ze względu na orzeczenie dziecka o zatrudnieniu nauczyciela wspomagającego i przeprowadziły się rodziny, które spowodowały, że przekroczono liczebność dzieci w jednym oddziale „0”. Konieczna jest pomoc nauczyciela, nie możliwości przekierowania tych 6-latków do innego oddziału, ponieważ wszystkie oddziały „0” są już pełne. W związku z tym, że pojawiło się dziecko niepełnosprawne, ale nie potrzebujące specjalistycznej opieki, można zatrudnić nauczyciela wspomagającego. Dyrektor SP nr 2 mówi, że ma już osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i nie powinno być w tej kwestii żadnych problemów. Odnośnie Gimnazjum nr 1 to o urlop wystąpił biolog i Pani Dyrektor nawiązała współpracę z Parkowem, w którym wraca do pracy Pan Szedel i przejmuje chemię, a pani Węgrzak będzie mogła wspomóc Gimnazjum nr 1, jako biolog. Ponadto w Gimnazjum nr 1 wystąpiły jeszcze 2 urlopy macierzyńskie i jest Pani od j. Niemieckiego (tylko w I semestrze) i już jest zagwarantowane zatrudnienie nauczyciela z Rogoźna, który był zatrudniony w Gimnazjum nr 2 na zastępstwie. Ponadto w czerwcu było już wiadomo, że na macierzyńskim będzie Pani od geografii i powiedziała, że raczej będzie również na urlopie wychowawczym i szkoła nie ma planować jej powrotu w tym roku szkolnym, dlatego pozyskano nauczyciela, który nie ma pełnego etatu w ZS i Pani Rodowska będzie miała w Gościejewie 4 godz. geografii i w Gimnazjum nr 1 – 8 godzin. Natomiast w Przedszkolu w Parkowie jest oferta dla nauczycieli specjalistów. Do dnia dzisiejszego psycholog nie dał jeszcze odpowiedzi, jeśli nie stanie się to do końca tygodnia, jest jeszcze w zanadrzu psycholog z Obornik. Natomiast jest już rehabilitant i nauczyciel oligofrenopedagogiki. Nadmieniła, że na dzień dzisiejszy zostało przyjętych 7 dzieci niepełnosprawnych, a w sierpniu jeden rodzic złożył wniosek już po rekrutacji i dziecko jest na liście rezerwowej. Pełnomocnik ds. Oświaty poinformowała, że Pani Dyrektor Przedszkola w Parkowie nawiązała współpracę z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, z prof. A. Twaradowskim, który jest Kierownikiem Zakładu Psychopatologii Dziecka i będzie ta współpraca polegała na tym, że studenci ostatnich lat będą odbywali praktyki w Parkowie oraz będą wdrażać nowoczesne metody pracy. Na 30 sierpnia zaplanowano spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Na razie nie ma od strony technicznej i merytorycznej problemów. Dodatkowe zatrudnienie jest finansowo zabezpieczone. W SP nr 3 nie ma żadnych problemów z zatrudnieniem, złożyła 1 wniosek o urlop zdrowotny, Pani z nauczania początkowego. Pani Dyrektor po otrzymaniu od niej kompletu dokumentów podejmie decyzję. W pozostałych szkołach nie ma większych trudności. Ponadto w SP nr 3 zostanie uruchomiona kolejna sala komputerowa. ZS w Gościejewie zakwalifikowała się do projektu wspomagania przez Wojewódzki Urząd Ruchu Drogowego i pozyskano 6 komputerów do Tarnowa i na 2011r. Zakwalifikowała się do utworzenia miasteczka ruchu drogowego. Pełnomocnik ds. Oświaty poinformowała, że w stosunku do materiału przedstawionego w czerwcu nic się nie zmieniło, poza jednostkowymi przesunięciami. Ponadto w ZS w Parkowie  jest przygotowany do uruchomienia oddziału „0”, który na dzień dzisiejszy liczy już 25 dzieci tj. komplet. Ponadto, jak było mówione wcześniej, nauczyciele dostali decyzje o uzupełnieniu etatów w innych placówkach. Wszyscy nauczyciele mają pracę, zgodnie z projektami organizacyjnymi.

Radny Z. Hinz zapytał o jakie prace chodzi w SP nr 2.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski wyjaśnił, że prace remontowe trwają w budynku przy sali gimnastycznej. Pierwszy przetarg musiał zostać unieważniony, ponieważ nie wpłynęła żadna ważna oferta. Drugi przetarg dopiero wyłonił wykonawcę, firmę ze Skoków. Chcą oni zdążyć z łazienkami do 31 sierpnia, pozostaje jeszcze wymiana dachu i remont korytarza, które mają się zakończyć do 24 września zgodnie z umową.

Radny R. Szuberski zapytał skąd wzięła się kwota aż 250.000zł zmniejszana w uchwale budżetowej z wynagrodzeń i pochodnych w dziale Oświata?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że na sesji rozliczeniowej obiecał ściśle śledzić sprawy finansowania szkół i płac. Spadek oddziałów spowodował również zmniejszenie płac. W SP nr 2 nie przewiduje się większych zmian, w SP nr 3 zaplanowane awanse nie doszły do skutku, a przejść na emeryturę nie było i dlatego środki pozostały w budżecie. W ZS w Parkowie planowany był oddział od stycznia, ale po konsultacjach zaproponowano, aby stało się to od 1 września. W związku z tym za 8 miesięcy zostały środki. Małe przesunięcia będą jeszcze potrzebne w wrześniu lub październiku, jest to podyktowane układem zatrudnienia, który dokonają dyrektorzy. Stwierdził, że do końca roku pieniędzy „na styk” powinno starczyć, a zaproponowane zmniejszenie jest wynikiem wyliczeń za ostatnie 8 miesięcy.

Pełnomocnik ds. Oświaty poinformowała, że żaden nauczyciel nie złożył wniosku o przejście na emeryturę.

Radny H. Janus zapytał, czy nie lepiej wnosić o środki do budżetu w  ramach potrzeby na odprawy emerytalne, czy też na awanse, w ciągu roku, zamiast planować jakieś duże sumy i później je wycofywać?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że później trzeba szukać w budżecie tych środków.

Radny H. Janus stwierdził, że w tej chwili się je oddaje.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że jeśli ktoś kończy awans zawodowy, to z mocy prawa trzeba mu zapewnić mu środki z chwilą ukończenia awansu zawodowego. Można dołożyć je później, ale w budżecie utworzyć rezerwę na systemy płacowe.

Pełnomocnik ds. Oświaty wyjaśniła, że każdy dyrektor jak robi projekt organizacyjny to posługuje się tabelą z awansami zawodowymi. Tylko jest problem z nauczycielami, którzy ubiegają się o awans na nauczyciela dyplomowanego. Dyrektorzy z imienia i nazwiska wiedzą, kiedy i kto kończy staż itd. Kontraktowy ma komisję w czerwcu, lipcu już w szkole, mianowany ma w Gminie, największe zamieszanie w budżecie, dotyczy nauczycieli występujących o awans na nauczyciela dyplomowanego. Mają oni 3 lata do złożenia wniosku do Kuratorium i Gmina musi w budżecie założyć, że oni wszyscy wystąpią o awanse.  Nadmieniła, że Gminie jest zatrudnionych ponad 200 nauczycieli i jest to znacząca ilość, która wpływa na budżet.

Dyrektor Gimnazjum przy LO im. Przemysława II R. Kornobis poinformował, że poziom naboru do placówki to 48 uczniów (I i II klasa).

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy przyjęte dzieci są z Gminy Rogoźno, czy spoza jej granic?

Dyrektor R. Kornobis powiedział, że większość jest z Gminy Rogoźno.

Pełnomocnik ds. Oświaty wyjaśniła, że z obwodu Gimnazjum nr 1 – 12 i z Gimnazjum – 10.

Dyrektor R. Kornobis poinformował, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty, po 1 września, gdy uczniowie rozpoczną naukę, przyjdzie szczegółowa informacja do wszystkich dyrektorów gimnazjów, z obwodów których uczniowie trafili do Gimnazjum przy LO oraz do Pana Burmistrza, aby można było zweryfikować, czy wszystkie dzieci pobierają naukę, zgodnie z Konstytucją.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o realizację zamierzeń Gimnazjum.

Dyrektor R. Kornobis powiedział, że jeśli praca będzie przebiegała tak samo jak w minionym roku szkolnym, to będzie bardzo zadowolony. Najważniejszym celem i obawą przy LO jest wynik egzaminu maturalnego i kontynuacja nauki w wyższych uczelniach, ale okazuje się, że efekty są pozytywne jak na razie. Młodzież po miesiącu czasu sama podpytywała się już licealistów jak np. funkcjonować na takiej, albo innej lekcji, jakie wymagania trzeba spełniać. Z drugiej strony ożywiło to bardzo mocno samych licealistów, ponieważ młodzież gimnazjalna wprowadziła nową, pozytywną energię do szkoły. Ponadto wyniki młodzieży również są zadowalające, biorąc pod uwagę m.in. jej przyrost. Do I klasy w ubiegłym roku trafiło całe spektrum młodzieży, z różnymi ocenami. Na każdym poziomie jest on większy, a im mniejszy był on na początku, tym jest tej wiedzy więcej. Dyrektor zwrócił uwagę na problem spadku zainteresowania rodziców, dzieckiem, w miarę jego kontynuowania nauki na wyższych szczeblach. Nadmienił, że Gimnazjum oraz LO są z przyczyn formalno- prawnych organizmem osobnym, ale zasadniczym celem jest stworzenie jednolitego systemu wychowawczo- dydaktycznego, 6 -letniej szkoły. Jeśli to się uda, będzie to największy sukces tego przedsięwzięcia.

Radny Z. Hinz zapytał o ocenę współpracę z Gminą, odnośnie spraw finansowych oraz o wysokość czesnego.

Dyrektor R. Kornobis odpowiedział, że czesne się nie zmieniło i nadal wynosi 200zł. Dodał, że trudno jest mu po roku oceniać sytuację. Pojawiła się lista spraw, które chciano by podjąć pod dyskusję, pod rozwagę we współpracy z Gminą. Po minionym roku na pewno pojawiły się rzeczy, o które będzie pytał i zwracał się z prośbą do Gminy, czy też zapraszał. Z dyrektorami rozmawiano o kwestii organizacji np. różnych konkursów. Dyrektor poinformował, że w sprawach finansowych zwracał się już wcześniej do Gminy, przed rozpoczęciem działalności Gimnazjum.

Radny Z. Hinz zapytał, czy w Wielkopolsce dużo jest podobnie działających placówek?

Dyrektor R. Kornobis odpowiedział, że jest ich bardzo dużo i szczególnie w Poznaniu, najczęściej nazywają się: zespół szkół ogólnokształcących. Podkreślił, że reforma programowa, która weszła od zeszłego roku, spowodowała, że nie ma już podstawy programowej dla liceów. Jest podstawa programowa dla gimnazjum i liceum, dlatego liceum będzie „skazane” na to co było w gimnazjum.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wydaje mu się, iż potwierdziło się to co mówił kiedyś, że utworzenie Gimnazjum miało również na celu „podratowanie” Liceum. Dodał, że część młodzieży przechodzi do szkół w Obornikach, Wągrowcu, w Poznaniu, bo np. nie ma jakiegoś profilu.

Pełnomocnik ds. Oświaty stwierdziła, że jej zdaniem powinny być gimnazja przy liceach, daje to szansę akademickiego wykształcenia, a ponadto dzieci są na miejscu. Nadmieniła, że do Gimnazjum poszła młodzież w jakiś sposób wyselekcjonowana, zarówno od strony materialnej, jaki średniej dydaktycznej. Dodała, że potrzebne są również gimnazja wiejskie. Młodzież chodząca do gimnazjum na wsi kończy tą szkołę, a jak dojeżdża do miast, to bardzo duży odsetek dzieci nie kończy gimnazjum.

Dyrektor R. Kornobis podkreślił, że Gimnazjum to nie jest szkoła dla wybitności i ten rok również to potwierdził. Duża świadomość rodziców, którzy celowo wybrali tą szkołę, ponieważ chcą swoje dzieci w przyszłości kształcić dalej i nadzór rodziców powoduje to, że łatwiej jest pilnować dzieci, które mają słabsze wyniki. Jednak nie jest to szkoła skierowana tylko do wybitnych dzieci i chciałby się „odciąć” od takiej opinii.

Pełnomocnik ds. Oświaty stwierdziła, że podstawowym obowiązkiem liceum jest przygotowanie do edukacji akademickiej. Dodała, że od 1 września uruchamiany jest oddział na 21 dzieci. Maksymalny nabór to 24 dzieci. Nadmieniła, że była w środku i oddział jest przystosowany i gotowy do uruchomienia.

Dyrektor R. Kornobis powiedział, że Gimnazjum nie powstało w opozycji do żadnego z gimnazjum. Z pomysłem jego powstania zwracała się Rada Pedagogiczna, a także Rada Rodziców, do Starostwa, które wskazywało pewne sposoby rozwiązania, ponieważ takie było zapotrzebowanie. Dodał, że każda ze szkół ma nieco inną rolę do spełnienia i nie chodzi tutaj, która ze szkół jest lepsza, a która gorsza. Przyznał, że zawsze szkoły będą się „potykać” o ten podział, ponieważ gdzieś straci się oddział, godziny itd. Ale można zadać sobie pytanie, czy może również nie byłoby problemów, bez tego podziału? Byłyby również, tylko o innym charakterze. Nadmienił, że 2-3 lata temu jak pojawiał się pomysł organizacji niepublicznej szkoły, to na stronie Kuratorium były bardzo różne proporcje szkół niepublicznych i publicznych. W tej chwili Kuratorium, prawie nie rozgranicza tych szkół, ponieważ taka ogromna ilość ich powstała.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych obowiązuje Karta Nauczyciela?

Pełnomocnik ds. Oświaty odpowiedziała, że tylko Kodeks Pracy.

Radny Z. Hinz zapytał, czy powstanie niepublicznego Przedszkola, w jakiś sposób rozwiązuje problem opieki przedszkolnej i zapewnienia wszystkim chętnym dzieciom, miejsc?

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że cieszy się ogromnie, iż środowisko rogozińskie, jeśli chodzi o opiekę nad małym dzieckiem, zaczęło doceniać opiekę przedszkolną. Rodzice zrozumieli, że wprowadzenie nowej podstawy programowej, wymusza pewne umiejętności, które dziecko musi mieć nabyte, idąc do I klasy. Jednak, mimo że powstaje Przedszkole niepubliczne istnieje lista rezerwowa dzieci nieprzyjętych. Rodzice dzieci 3-letnich chętnie posłaliby swoje dzieci do Przedszkola, ale miejsc i tak brakuje. Nawet  opieką przedszkolną nie są objęte wszystkie dzieci 5-letnie, ponieważ brakuje miejsc. Stwierdziła, że cała Oświata zmierza w dobrym kierunku. Powstanie Gimnazjum niepublicznego i zmiana oferty szkół ponadgimnazjalnych, powstanie oddziału „0” w ZS Parkowie, oddziału integracyjnego w Przedszkolu w Parkowie, może o tym świadczyć. Dodała, że jeśli nowo powstałe Przedszkole niepubliczne pomyślnie „zda egzamin”, to zapewne będzie kolejna propozycja przedszkola niepublicznego. Nadmieniła, że na pewno w tym Przedszkolu będzie trudna praca, ponieważ nabór nie był podzielony na grupy wiekowe, ale dotyczył przedziału od 3-5 lat. Mała rezerwa miejsc jest jeszcze w Budziszewku, jednak rodzice dzieci z listy rezerwowej, niechętnie z nich korzystają, z racji dużej odległości.

Radny H. Janus zapytał, czy powstanie Gimnazjum niepublicznego nie spowoduje podziału na dzieci lepsze i gorsze?  Dodał, że niektórych rodziców nie stać na naukę dzieci, nawet tych, które są zdolne i muszą kontynuować naukę w innych szkołach.

Dyrektor R. Kornobis odpowiedział, że nawet od 1 września placówka mogłaby być niepłatna, gdyby Gmina przeznaczyłaby większe środki na jej funkcjonowanie. Sama subwencja nie wystarczy. Dodał, że również zależało mu na tym, aby szkoła była bezpłatna, ale nie jest to możliwe z przyczyn obiektywnych. Gdyby wysokość czesnego można by było sfinansować np. zwiększając dotacje z Ministerstwa, to by tak się stało. Jednak nie udało się tego zrobić, więc  trzeba było wprowadzić minimalne czesne. Poinformował, że dotowanie szkół jest na poziomie 100%, która nie wystarczy, żeby taką szkołę do końca zorganizować. Jeśli nawet wynegocjowano by w porozumieniu, że poza subwencją otrzymuje inne środki, to szkoła mogłaby być niepłatna.

Pełnomocnik ds. Oświaty poinformowała, że w szkołach podstawowych niepublicznych, w dużych miastach, czesne dochodzi do 1.200zł + opłaty za wycieczki itp.

Radny R. Szuberski stwierdził, że zainteresowanie szkołami niepublicznymi będzie coraz większe. Z roku na rok, coraz więcej środków finansowych przeznaczanych jest na Oświatę, a w pewnym momencie, może dość do sytuacji, że nie będzie innego wyjścia, jak tylko zwiększenie ilości szkół niepublicznych. Dodał, że głównie chodzi o szkoły na terenach wiejskich, gdzie koszt kształcenia ucznia jest bardzo drogi. Co do odpływu uczniów do pozamiejscowych szkół ponadgimnazjalnych, to należałoby podjąć jakieś działania, jakąś promocję, aby zainteresować młodzież ofertą. Nadmienił, że niż demograficzny dopiero nadchodzi do szkół ponadgimnazjalnych i uczniów będzie jeszcze mniej w kolejnych latach.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że duży procent uczniów liceów ogólnokształcących dostaje się do szkół wyższych.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że dzięki temu, iż powstało niepubliczne Gimnazjum, jest mniejszy odpływ dzieci gimnazjalnej do Poznania.

Radna R. Tomaszewska zapytała, ile było takich przypadków?

Pełnomocnik ds. Oświaty odpowiedziała, że ok. 10-12 przypadków na Gminę. Dodała, że ustawa o systemie oświaty zmieniła się i w tej chwili, aby przejąć małą szkołę wiejską, do 70 dzieci, konieczne jest porozumienie i zgoda Kuratorium.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że utrzymanie placówek stanowi coraz większe obciążenie finansowe gmin.

Dyrektor ZEAPO poinformował, że od przyszłego roku sukcesywnie będzie się zwiększała ilość uczniów w I klasach.

Radna W. Wiśniewska zapytała, jak wygląda w Gminie sprawa odpłatności za przedszkola? Do kiedy trzeba ustalić takie stawki? Nadmieniła, że w Gminie Oborniki stawki zostały wprowadzone od 1 stycznia.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy funkcjonuje uchwała Rady Miejskiej z 1998 roku. Dnia 5 sierpnia zmieniła się ustawa o systemie oświaty, dotycząca przedszkoli, określająca, że minimum programowe to 5 godzin i poza ten okres można ustalić płace. Jednak wg zmienionej  art. 14 ust. 7 ust. 4 ustawy minister właściwy ma wydać rozporządzenie, ale jeszcze tego nie dokonał. Chcąc przygotować dobry projekt uchwały obejmujący wszystkie aspekty zmienionego prawa, trzeba poczekać na to rozporządzenie. Ustawa daje możliwość funkcjonowania odpłatności do 31 sierpnia 2011r., mówi o tym art. 2 zmienionej ustawy o systemie oświaty. Po ukazaniu się rozporządzenia, projekt uchwały zostanie przedłożony Radzie.

Radna W. Wiśniewska zapytała, co ma być określone w rozporządzeniu?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że Pani Minister musi określić co ma być zrealizowane w 5 godzinach, a za można pobierać opłaty.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że już było ustalone, iż 5 godzin jest podstawą programową, a powyżej tego okresu, koszty pokrywają rodzice.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że art. 2 ustawy mówi, iż dostosowanie uchwał organów stanowiących jst wydane na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy i zmienianego art.1 zachowują swoją moc do czasu wydania uchwał przewidzianych art.14 ust. 5 nie dłużej niż do 31 sierpnia 2011r. dodał, że ma gotowy projekt uchwały, ale ma jeszcze rozporządzenia, a nie wiadomo co Pani Minister tam zapisze.

Skarbnik Gminy powiedziała, że projekt uchwały, który był przygotowany na jedną z poprzednich sesji, powinien być wzięty pod obrady sesji jeszcze w tym roku, aby ewentualnie poprawić stan budżetu, a uchwała obowiązywałby w obrocie prawnym uchwała do 31 sierpnia przyszłego roku.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Po przerwie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1108/5 położonej w Rogoźnie – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski. Zasugerował 3 letni okres najmu, podobnie jak w przypadku uchwał z poprzedniego miesiąca.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy ktoś z radnych ma inny pomysł niż 3 letni okres dzierżawy?

Uwag nie było, radni przychylili się do 3-letniego okresu najmu.

 

Kolejnym omówionym projektem był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski. Dodał, że nie ma przesłanek do sprzedaży przedmiotowych działek dotychczasowym dzierżawcom, dlatego pojawił się wniosek o ich dzierżawę na okres 9 lat.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, dlaczego nie można sprzedać tych działek?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że trybem wiodącym jest tryb przetargu nieograniczonego, ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 37 przewiduje katalog rozwiązań w sytuacji, kiedy od trybu przetargowego można odstąpić i znajduje się tam zapis, że m.in. użytkownik, który dzierżawi grunty przez okres co najmniej 10 lat i zabudował tą nieruchomość na podstawie pozwolenia na budowę, ma prawo wystąpić o wykup działki. W przypadku przedmiotowej działki warunek ponad 10 letniego okresu dzierżawy jest spełniony, jednak nie ma pozwolenia na budowę, a działki są zabudowane. Pomimo że osoby te poniosły pewne nakłady na wzniesienie tych budynków, de facto nie są ich właścicielami. Gmina również może wezwać to osoby do rozbiórki owych budynków lub ewentualnie je odkupić od właściciela. Dodał, że zaproponowany w projekcie okres 9 lat, jest relatywnie długi.

Radny H. Janus zapytał, na jakiej podstawie dzierżawcy postawili tam budynki, skoro grunt należy do Gminy?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że wg oświadczeń na podstawie pozwolenia na budowę, które były wydane poprzednim dzierżawcom. Z tego co wiadomo, to dzierżawy zostały przekazane za odstępne, w ramach tego budynku i przepisano umowę na inną osobę. Dodał, że owa umowa trwa już 25 lat. Jednak w tej chwili Gmina nie jest w stanie dotrzeć do dokumentów, które poświadczyłyby, że coś takiego w ogóle miało miejsce.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału GNRiOŚ R. Piątkowski. Nadmienił, że po wydzieleniu działek nastąpi zniesienie współwłasności, tak aby wszyscy nabyli nieruchomości na wyłączną własność. Po ich ujednoliceniu struktury własności nieruchomości, będzie można przystąpić do  podziału, w sposób określony w planie. Czyli wydzielić kilka kolejnych działek tj. 3 budowlane + te przeznaczone pod drogi. Następnie aktem notarialnym wnieść współwłasność przedmiotowej nieruchomości, przyznając konkretne prawa, konkretnym podmiotom. Dodał, że wniosek właściciela jest taki, aby Gmina przyjęła ostatnią z tych działek, które miałyby powstać na skutek podziału i była by największa oraz drogi. On otrzymałby 2 inne działki.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy taka operacja będzie dla Gminy korzystna?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że tak. Inną niż zaproponowane rozwiązanie opcją, pozostaje sprzedaż działki gminnej, tak aby osoba mogła sama dokonać podziału samodzielnie. Jednak w bieżącym stanie nie jest ona zbyt atrakcyjna, ponieważ jest to wąski pas gruntu, póki co o znaczeniu rolniczym i Gmina nie uzyska pełnowartościowego dochodu, takiego jak wynikałby z planu.

 

W dalszej kolejności przystąpiono do omawiania tematu najbliższej sesji tj. Ocena działalności inwestycyjnej. Informację z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2010 przedstawił Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt. Poinformował, że działania Wydziału na chwilę obecną zostały ograniczone ze względu na sytuację, która się pojawiła w związku z pozyskaniem środków na kanalizację sanitarną.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy wiadomo już kiedy zostanie uruchomiona linia Wągrowiec – Rogoźno?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że Gmina Rogoźna do końca tygodnia ukończy wycinanie krzewów i oczyszczanie linii na swoim terenie, ale nie wie jak w Wągrowcu postępują prace. We wrześniu miała zostać wyłoniona firma, która będzie naprawiała tory. Etap działania Gminy kończy się na wykoszeniu i wykarczowaniu terenu.

Radny Z. Hinz poprosił o precyzyjniejszą informację w sprawie uruchomienia linii do sesji.

Radny H. Janus zapytał, czym spowodowany jest brak podpisania umów z Województwem na realizację 3 inwestycji?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że gdyby Województwo przygotowało stosowną umowę, to Gmina zapewne by ją podpisała. Odnośnie przebudowy chodników na ul. Kotlarskiej – II AWP do ul. Polnej, ok 2 tygodni temu byli przedstawiciele WZDW z Gniezna i z Wągrowca, z projektantem. Wiedzą w jakiej sytuacji znalazła się Gmina Rogoźno, ponieważ rozmawiał z Kierownikiem Sochą z Gniezna. Nie ma projektów itp., a zadanie będzie realizowane jako remont. Odnośnie przejścia dla pieszych, to była firma projektowa, która miała zaprojektować i nie potrafili odpowiedzieć, czy 50.000zł starczy na to zadanie, czy nie. Odnośnie udrożnienia i oczyszczalnia rzeki Wełny, to na razie WZMiUW może już ma podkłady geodezyjne, ponieważ geodeci robili pomiary. Nie ma jeszcze kosztorysu na to zadanie, ani projektu. Burmistrz dodał, że informował Zarząd w jakiej sytuacji znalazła się Gmina.

Radny R. Szuberski zapytał, czy podpisano umowy na budowę świetlic, które zostały w budżecie?

Burmistrz Rogoźna zaprzeczył, dodając, iż wnioski są złożone w Urzędzie Marszałkowskim. Nadmienił, że środki dotyczące realizacji zadania: przebudowa dróg powiatowych Ryczywół - Zawady - Gościejewko (pomoc finansowa dla Powiatu) nie zostały jeszcze przelane, z powodu braku informacji o rozpoczęciu inwestycji. Jednak po rozmowie z Panem Jeranem dokonają tego i środki zostaną przelane, tym bardziej, że inwestycja została zakończona i w poniedziałek jest odbiór drogi.

Radny H. Janus zauważył, że inwestycje, do których realizacji nie doszło zostały zaproponowane do budżetu przez radnych.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że pozostawiając inwestycje w budżecie nie kierował się tym, kto je zaproponował do budżetu. Świetlice wiejskie zostały celowo w budżecie, ponieważ będą one modernizowane ze środków unijnych. Jeśli radni zadecydują o ich wykreśleniu z WPI, to tak się stanie. Wyjaśnił, że  od stycznia wniosek o dofinansowanie do tej inwestycji w Parkowie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Dopiero w lipcu Urząd Marcinkowski poinformował o dwóch nieistotnych uchybieniach (podanie kwoty brutto zamiast netto oraz brak znaku cudzysłów), które zostały uzupełnione i odesłane. Wniosek został oceniony pozytywnie. Na pozostałe 2 świetlice wnioski również zostały złożone. Nadmienił, że dofinansowanie wynosi 75%. Dodał, że jeśli kanalizacja będzie budowana, to w najbliższym czasie pozostałe świetlice nie będą modernizowane i w Leaderze, środki przeznaczone dla Rogoźna, trzeba będzie przekazać innym gminom. Burmistrz powiedział, że kiedy składano wniosek o dofinansowanie modernizacji świetlicy w Parkowie, do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło kilkaset innych wniosków i urzędnicy nie byli w stanie ich zweryfikować w krótkim czasie.

Radny H. Janus zapytał, po jakim czasie środki unijne wracają do budżetu po zakończeniu zadania?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że do 3 miesięcy do prawidłowego i kompletnego złożonego wniosku o refundację. W przypadku błędu, termin rozliczenia liczy się od nowa.

Radny R. Szuberski zapytał, czy w związku z zaistniałą sytuacją finansową, Gmina jest w stanie realizować budowę ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej, etapami? Zacząć od ul. Nowej, która ma kanalizację sanitarną i burzową, zostałoby tylko położenie asfaltu i chodników. Koszt tego etapu nie przekroczyłby 1.000.000zł.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wg wskaźników, które liczyła Pani Skarbnik, byłoby to niemożliwe. Dodał, że zaplanował prawie 10.000.000zł sprzedaży majątku do 2016r., aby wskaźniki były prawidłowe.

Skarbnik Gminy poinformowała, że każdą wolną złotówkę będzie przeznaczała na umniejszenie kredytu na budowę kanalizacji. Przyznała, że nie wiadomo jeszcze jakie wyjdą kwoty po przetargu. Jeśli jeszcze raz udałoby się złożyć wniosek na ul. Nową, Długą i Seminarialną wówczas powróci się do tematu i ewentualnie zadanie zostanie podzielone na etapy. Nadmieniła, że sprzedaż majątku, o której mówił Burmistrz, nie może być dokonana w jednym roku, a przynajmniej w 3 latach.

Radny R. Szuberski zwrócił uwagę, na prawdopodobne niezadowolenie mieszkańców, którzy dowiedzą się, że świetlice będą modernizowane, a droga na która czekają od lat, nie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zdaje sobie z tego sprawę i nie boi się ludziom powiedzieć, w jakiej sytuacji jest Gmina. Dodał, że sam otrzymuje telefony mieszkańców ul. Długiej, Nowej i Seminarialnej. Nadmienił, że nie da się wszystkiego zrobić, decydując się na kanalizację. Burmistrz poinformował, że jeśli radni podejmą zaproponowany projekt uchwały, to na czwartek, po sesji, zaplanowane jest podpisanie umowy na 23.500.000zł. Następnie zostaną ogłoszone przetargi na inżyniera kontraktu, na oczyszczalnie i trzeci przetarg na budowę kanalizacji.

Radna R. Tomaszewska zapytała, dlaczego na budowę drogi wskaźniki nie wychodzą, a na modernizację świetlic, tak?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radni mogą zdjąć świetlice z WPI. Przyznał, że szkoda jest mu zmarnować środki z UE, które Gmina by dostała na realizację odnowy świetlic.

Skarbnik Gminy poinformowała, że łączny koszt remontów świetlic to 823.600zł, finansowanie ze środków własnych to 317.000zł, a ze środków UE 675.000zł. Od kwoty brutto trzeba obliczyć VAT, który jest niekwalifikowany.

Radny R. Szuberski zapytał, czy boisko w Słomowie będzie budowane?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że również dowiadywano się, czy można zrezygnować z jego budowy i okazuje się, że nie ma takiej możliwości.

Radny R. Szuberski zapytał o koszt zadania.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 194.000zł, z czego udział własny to 74.000zł.

Burmistrz Rogoźna dodał, że jeśli Gmina zrezygnuje z drugiej części zadania tj. budowy boiska, to będzie musiała oddać środki, które dostała na świetlicę w Słomowie, projekt jest jeden.

Radna L. Kolanowska zapytała, dlaczego, świetlice, na które będzie dofinansowanie pozostają w budżecie, a inwestycja związana z oczyszczaniem rzeki Wełny, do której Gmina otrzymałaby środki z Województwa, nie? Dlaczego na jedną inwestycję szkoda stracić środki, a na drugą nie?

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że oczyszczalnie rzeki Wełny jest zadaniem własnym Województwa, a nie Gminy. Kwota 150.000,00zł była środkami zewnętrznymi dla Województwa.

Radny R. Szuberski zapytał, czy przy budowie świetlic Gmina mieści się we wskaźnikach?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak, ale przy założeniu 10.000.000zł sprzedaży majątku.

Radny R. Szuberski zapytał, w jakim czasie ma być ta sprzedaż?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że do 2016roku.

Radna L. Kolanowska zapytała, sprzedaż jakiego mienia jest brana pod uwagę?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że sprzedaż działek i ewentualnie Ośrodka  Za Jeziorem.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że nie ma pewności, iż zostanie to sprzedane i za założone kwoty.

Skarbnik Gminy potwierdziła.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że wtedy wskaźniki mogą nie wyjść.

Burmistrz Rogoźna potwierdził.

Skarbnik Gminy zapytała, jak inaczej ma zaplanować dochody Gminy do 2022r.? Można zwiększyć dochody z podatków lokalnych, poprzez np. uchylenie uchwały dot. ulgi de minimis lub podwyższenie stawek podatków. Założono, że przez 3 lata realizacji inwestycji nie zmieni się wynagrodzenie, za wyjątkiem nauczycieli, którzy od września muszą dostać 7% podwyżkę. Remonty, nie tylko w placówkach oświatowych nie są przewidziane. Uwzględniono tylko koszty stałe i wzrost stawki VAT.

Radny R. Szuberski poinformował, że np. w Gminie Oborniki inwestycję dot. kanalizacji, realizowała spółka wodna.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że starając się o budowę kanalizacji miała świadomość, że „Aquabellis” nie poradziłaby sobie z dokumentacją, z przetargami przy jednoczesnej realizowaniu bieżących spraw i jedynym rozsądnym wyjściem, było przygotowywanie inwestycji przez Urząd.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

Następnie omówiono jednocześnie projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/349/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno,  projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/351/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na udrożnienie i oczyszczanie rzeki Wełny od mostu na ulicy Wągrowieckiej do mostu Kolejowego na Rudzie (150.000zł) oraz uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/356/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Kościelnej na wysokości przejścia dla pieszych przy Parafii Św. Wita w Rogoźnie– projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Wyjaśniła, że brakuje umowy do dnia dzisiejszego na to zadanie, a potrzebne są środki Gminie, aby nie musiała zaciągać kredytu w 2010r.w związku z realizacją priorytetowego zadania tj. budowa kanalizacji sanitarnej II etap. Dlatego też, wystąpiono do Rady o uchylenie uchwał dotyczących pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego. Skarbnik Gminy nadmieniła, że po sesji 30 grudnia, wysłała do Zarządu Województwa pismo z prośbą o przygotowanie projektu umowy. Zarząd zwrócił się tylko z jedną sprawą o przesunięcie pieniędzy z wydatków majątkowych w kwocie 20.204zł. Do wydatków bieżących i zostało to dokonane.

 

Następnie równocześnie omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/352/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej w miejscowości Parkowo od posesji nr 141 do skrzyżowania z pierwszą drogą gminną w kierunku Józefinowa oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/354/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na wykonanie parkingu przy Cmentarzu w Pruścach wzdłuż drogi powiatowej nr 1605 w stronę rzeki Wełny – przedstawiła je Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Na wniosek Starosty Obornickiego proponuje się dokonać zmiany wysokości przeznaczenia pomocy finansowej na zadanie pn. ”Wykonanie parkingu przy Cmentarzu w Pruścach wzdłuż drogi powiatowej nr 1605 w stronę rzeki Wełny” na  poszerzenie drogi powiatowej w miejscowości Parkowo.

 

Po przerwie przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok – projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy. Nadmieniła, że nie obowiązuje już podstawa prawna do uchylenia uchwał intencyjnych z 2007r. i  radca prawny zaproponował wprowadzenie tych zapisów do treści uchwały w sprawie zmian do budżetu. Wyjaśniła, że pierwsza uchylana uchwała dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad rzeką Wełną i Jeziorem Rogozińskim” w ramach dofinansowania ze środków WRPO w latach 2009-2012, druga realizacji zadania pn. „Budowa ośrodka sportów wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego „KOTWICA” w Rogoźnie” w ramach dofinansowania ze środków WRPO na lata 2009-2011. Kolejna dotyczyła realizacji zadania pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej” w ramach dofinansowania ze środków WRPO w latach 2011-2013.Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany jakie zaproponowano dotyczą zwiększenia dochodów o 1.046.648zł i w aż 811.551zł dotyczy projektu z Kapitału Ludzkiego „Chwytaj dzień – skorzystaj z szansy”, które to zadanie realizuje bezpośrednio GOPS. Zmiany po stronie dochodów dotyczą również zwiększenia o kwotę 80.000 zł do wysokości faktycznego wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymanej dotacji na zadania własne (68.771zł) oraz zwiększa o kwotę 107.383 zł z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT. Ponadto dokonano przeniesienia środków z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 w związku z rezygnacją kontynuacji tych zadań. Chodzi o poprawę wskaźników, które będą w 2011r. brane pod uwagę. Wydatki zmniejsza się kwota o 6.286.471zł, w tym samych zadań inwestycyjnych na 6.515.058zl, z bieżącej pomocy finansowej 150.000zł, z placów zabaw (również Park Zwycięstwa) 70.000zł. Skarbnik Gminy nadmieniła, że rekultywacja Parku zacznie się lada moment. Będzie wydzielone miejsce na plac zabaw, ale ze względu na to, że będą nowe nasadzenia i nowa trawa, możliwość zainstalowania elementów do zabaw, może się odbyć  dopiero w przyszłym roku. Wyjaśniła, że nie chce płacić za urządzenia, które nie będą zamontowane, ponieważ całą odpowiedzialność za montaż przyjmuje wykonawca, czyli osoba, od której sprzęt jest zakupywany. Ponadto nowo posiana trawa byłaby zniszczona, gdyby zamontować wszystko teraz. Trzeba jej dać czas, na ukorzenienie się. Nadmieniła, że odnośnie Parku Zwycięstwa to postara się zawrzeć to zadanie budżecie przyszłego roku.

Radny R. Szuberski zapytał, co spowoduje niepojęcie zaproponowanych zmian w stosunku do mającej mieć miejsce zawarcia umowy.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że odmówi Burmistrzowi podpisania umowy na budowę kanalizacji. Nadmieniła, że należałoby się jeszcze zastanowić nad ponownym złożeniem wniosku na budowę ul. Nowej, Długiej i Seminarialnej, ponieważ w tej chwili nawet etapując zadanie, wskaźniki nie wychodzą. Konieczna byłaby zmiana samej ustawy o finansach publicznych, która wprowadziła nowe algorytmy.

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę, że samorządowcy w całej Polsce, w wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych zostali „rzuceni na kolana”.

Skarbnik Gminy powiedziała, że gdyby wskaźniki się nie zmieniły, to Gmina mogłaby realizować budowę drogi w Gościejewie, w Dziewczej Strudze itd.

Radna L. Kolanowska zapytała, czy wiadomo z której strony rozpocznie się budowa kanalizacji?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że jeszcze tego nie wie i zostanie to uzgodnione z wykonawcą.

 

Radny H. Janus zapytał, czy po wysłaniu pisma do Zarządu z prośbą o przygotowanie umów, ktoś  z Gminy dowiadywał się, dlaczego jeszcze ich nie sporządzono?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że był Kierownik z Gniezna ok. 2 tygodniu temu. Na chodniki WZDW nie dołoży nic i dlatego Pan Socha prosił na Komisji, aby sygnalizacja świetlna i przebudowa chodników znalazła się w jednej pozycji w budżecie, aby mógł najpierw zrobić sygnalizację, ponieważ miał świadomość, iż 50.000zł, które przekazała Rada mu na to nie starczy, a za pozostałą kwotę zrobiłby chodnik. Przypomniał, że na Komisji GFiR, radni nie wyrazili na to zgody.

Radny H. Janus zapytał, co do sierpnia, zanim odbyło się spotkanie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że Zarząd Województwa został poproszony o przygotowanie umów i gdyby tak się stało, to środki zostałyby przekazane.

Radny H. Janus stwierdził, że należało się starać o umowy, a nie tylko na nie czekać.

 

Następie kontynuowano omawianie zmian w budżecie Gminy Rogoźno. Skarbnik Gminy poinformowała, że przeanalizowała cały budżet i zmniejszyła wydatki, gdzie tylko było to możliwe.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że poza inwestycjami, o prawie 600.000zł zmniejszono wydatki bieżące, po to, aby nie zaciągać kredytu w tym roku. Prześledzono budżet, paragraf po paragrafie.

Radny H. Janus zapytał, czy w innych jednostkach organizacyjnych Gminy zostały poczynione jakieś oszczędności? Czy są inwestycje, które były zaplanowane na ten rok i możne z nich jeszcze zrezygnować?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w tym roku wszystkie zaplanowane zadania majątkowe zostały wykonane. Był to m.in. zakup kserokopiarki, zakup monitoringu. Co do remontów, to dyrektorzy twierdzą, że mają tyle, ile ile minimum potrzebują.

Burmistrz Rogoźna dodał, że każdy z dyrektorów na początku roku zaplanował sobie pewne prace i trudno w sierpniu by było im powiedzieć, że nie będzie coś realizowane. Jednak od przyszłego roku zostaną zapewnione środki na płace, na energię, koszty stałe, bez żadnych remontów.

Radny H. Janus stwierdził, że prze kilka lat nie będzie nic robione w Gminie.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że przy obecnych wskaźnikach, wychodzi, że nic, ale trudno powiedzieć co będzie za rok, czy 2 lata.

Radny H. Janus zapytał, czy nie można wziąć kredytu na zadania bieżące?

Skarbnik Gminy powiedziała, że Gminie nie wolno wziąć kredytu na pokrycie deficytu,czyli jej bieżącej działalności. Wydatki bieżące nie mogą przekroczyć poziomu dochodów bieżących. To, co uda się zaoszczędzić będzie można przeznaczyć na inwestycje.

Radny Z. Hinz zaproponował, aby wystosować określone pismo do np. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, aby również zajęła się tematem trudnej sytuacji finansowej gmin. Powinno to wywołać powszechną dyskusję na ten temat. Poprosił Burmistrza o wystosowanie takiego pisma, żeby Stowarzyszenie mogło zająć się tym tematem.

Radni poparli propozycję radnego Z. Hinza.

Radny R. Szuberski poinformował, że koszt odszkodowań za grunty, odnośnie ul. Długiej, Nowej i Seminarialnej, wyniesie ok. 200.000zł. Zapytał Panią Skarbnik, ile pieniędzy ma schowanych, bo takie opinie krążą?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nic nie ma schowanego, tylko stara się je wkładać w oprocentowane lokaty. Gdyby wszyscy podatnicy spłacili zaległości, to byłoby przynajmniej o  2.000.000zł wolnych środków z tego tytułu.

Radna L. Kolanowska zapytała, czy w dz. Drogi publiczne, gdzie są zdejmowane pieniądze, znajdują się płyty?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie, ponieważ środki na płyty zarządzeniem Burmistrza z 30 lipca br. zostały przesunięte, w celu zapłacenia faktury za naprawę dróg bitumicznych.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy szukając oszczędności nie stwierdzono, że np. Administracja nie jest zbyt „rozdmuchana”?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że jego zdaniem Administracja dobrze działa, a nawet pracowników jest za mało i nie dają sobie rady, w niektórych momentach, ale nawet baza lokalowa nie jest w stanie przyjąć większej ilości pracowników. Dodał, że z Panią Skarbnik planuje przez 3 lata nie podwyższać pensji, a za inne rzeczy trzeba płacić. To co było zaplanowane tj. naprawa dachu, montaż klimatyzacji, odnowienie wnętrza budynku – zrealizowano. Mówiło się o elewacji w przyszłym roku, ale w tej chwili też stoi to pod znakiem zapytania.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy pewnego rodzaju kuriozum nie jest to, że w Gminie jest Dyrektor ZEAPO i jednocześnie Pełnomocnik ds. Oświaty?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że dla niego, nie.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy nie mogłaby oświatą zajmować się jedna osoba? Dodała, że nie jest to tylko jej opinia.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie spotkał się wcześniej z taką opinią, a ZEAPO funkcjonuje od 1990r. Połowę budżetu Gminy pochłania Oświata, a Pani Pijanowska nie zajmuje się finansami, tylko sprawami merytorycznymi. Dodał, że po niedawnych dyskusjach nad finansami placówek oświatowych, odbyło się spotkanie i żaden z dyrektorów nie chciał, żeby księgowość trafiła do szkół. Ponadto wysyłając księgowe i kadrowe do szkół, będzie więcej kosztowało niż utrzymani ZEAPO.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy nie ma możliwości wykonywania obu tych funkcji przez jedną osobę?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że oszczędności byłoby 690zł na miesiąc Pani Pełnomocnik. Nadmienił, że ZEAPO jest potrzebne do spraw finansowych, a Pani Pełnomocnik do spraw merytorycznych.

Skarbnik Gminy poinformowała, że konieczne będzie przeprowadzenie audytu oświetlenia. Nie mogą się świecić na wsiach i w mieście wszystkie lampy, ponieważ Gminy po prostu na to nie stać.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że podała prosty przykład, ale jest więcej rzeczy, na których można by oszczędzić.

Burmistrz Rogoźna zapytał, czy ma teraz zwolnić Panią Pełnomocnik z pół etatu?

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że nie chodzi ani o Panią Pijanowską, ani o Pana Jaworskiego, ale jest przekonana, że osoba typu Pani Pełnomocnik, świetnie by sobie poradziła w zarządzaniu sprawami nadzoru pedagogicznego i sprawami oświatowymi oraz ze sprawami finansowymi.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że porównywanie pół etatu Pełnomocnik do kosztów oświetlenia jest nieporozumieniem. Dodał, że nie dawno wrócił z Francji, gdzie już o północy wyłączają oświetlenie. Nadmienił, że w niektórych miejscach oświetlenie było konieczne, ale w dużej mierze „rozdmuchano” oświetlenie. Nikt w rejonie np. w Chodzieży nie zakłada tyle lamp co w Gminie Rogoźno.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że warto podjąć wspólną dyskusję o szukaniu oszczędności.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że na przyszły rok nie zamierza organizować dożynek, ani Dni Rogoźna. W RCK zostanie tylko wyremontowany hol i na tym skończą się remonty w tej jednostce. W ZAMK trudno będzie znaleźć oszczędności. W Urzędzie nie planuje się podwyżek płac, ani remontów. Wydatki Oświaty również zostaną ograniczone do minimum.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że zamontowanie dodatkowych wyłączników na lampach i linek, stanowi dodatkowy koszt. Dodał, że w Rogoźnie w niektórych miejscach oświetlone są domy, mieszkania i ogródki i tam nikt pretensji nie ma. Nadmienił, że proponował kiedyś wyłączyć co 2 lampę, a przenieść na tereny wiejskie, tam gdzie nie ma w ogóle – ale na to się nie zgodzono. Stwierdził, że gazetach piszą nie prawdę, że lampy świecą w polu, ponieważ służą ludziom, którzy mogą czuć się bezpieczniej. Poprosił, aby nie oszczędzać na lampach, szczególnie na terenach wiejskich. Nadmienił, że po to montowano lampy sodowe, aby zaoszczędzić na energii.

Skarbnik Gminy powiedziała, że mimo iż zaoszczędzi się w jednym roku, to w kolejnych lamp przybywa i tak wkoło. Nadmieniła, że 520.000zł Gminę kosztuje oświetlenie ulic.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg  do kategorii dróg gminnych – projekt uchwały przedstawił radny H. Janus. Wyjaśnił, że w styczniu br. podjęto temat numeracji dróg, ale od tego czasu nic się nie działo i przygotowano nowy projekt uchwały, po spotkaniu z Panem Burmistrzem, z Panem Z. Wiese i Komendantem Straży Miejskiej. Zaproponowali oni kilka zmian i w części zostały one uwzględnione.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przyznał, że nie bardzo widzi potrzebę podejmowania tej uchwały, gdyż jest to tworzenie zbędnej biurokracji w Urzędzie.

Radny H. Janus zapytał, kto ustala kategorie dróg gminnych i jaki jest aktualny wykaz dróg gminnych?

Przewodniczący Komisji R. Dworzański odpowiedział, że urząd gminy.

Radny H. Janus poinformował, że jest to kompetencja rady gminy, a nie urzędu.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że uchwala rada, ale wykaz sporządza urząd. Przyznał, że komplementacją Rady jest ustalenie kategorii dróg, ale czy jest to obowiązek? Skoro tak, to w jakim celu może to robić. Dodał, że rozmawiał z pracownikami i oni nie za bardzo wiedzą, czy to jest potrzebne.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego w 2007r. Urząd nadal niektórym drogom kategorie dróg gminnych i przesłał wykaz do Urzędu Marszałkowskiego bez uchwały Rady Miejskiej i bez opinii Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański odpowiedział, że nie wie.

Radny H. Janus stwierdził, że skoro Urząd postąpił niezgodnie z ustawą, to taki wykaz był potrzebny. Dodał, że Marszałek ów wykaz z 2007r. Zatwierdził, nie sprawdzając wcześniej, czy była uchwała rady gminy i opinia zarządu powiatu. Radny poinformował, że 6 sierpnia przedmiotowy projekt uchwały zawiózł do Zarządu Powiatu Obornickiego, celem zaopiniowania, a decyzja pozytywna, zapadła dopiero po 20 sierpnia i dlatego ta uchwała tak późno jest prezentowana.

Radny Z. Hinz zapytał, czy projekt uchwały był konsultowany z właściwym wydziałem Urzędu Miejskiego?

Radny H. Janus odpowiedział, że z wydziałem dyskutuje na ten temat od 2007r. i stanął on na stanowisku, że Rada „nie ma nic” do nadawania drogom kategorii dróg gminnych.

Radny Z. Hinz powiedział, że podoba mu się to, iż projekt który nie został umieszczony w porządku obrad jest omawiany na komisjach i będzie głosował „za” jego wprowadzeniem do porządku obrad.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że dopiero otrzymał projekt uchwały dzisiaj i dał go pracownikowi do analizy, ale ma wątpliwości co do kilku kwestii.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 16.30

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia 13 września 2010r.

 

drukuj pobierz pdf