Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXXII/715/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno, tj. działek nr: 61/2 i 61/18 (obręb CIEŚLE)

 UCHWAŁA NR LXXII/715/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 26 października 2022 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno, tj. działek nr: 61/2 i 61/18 (obręb CIEŚLE)

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.), w związku z art.24 ust.5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.514 z późn. zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Rogoźno od Skarbu Państwa (reprezentowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 61/2 o pow.0,0100ha i 61/18 o pow.0,1697ha, położonych w obrębie CIEŚLE, gm. Rogoźno, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00041492/7.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr LXXII/715/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 26 października 2022 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno, tj. działki nr: 61/2 i 61/18 (obręb CIEŚLE)

 

 

               

 W oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa „Za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Krajowy Ośrodek może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań realizowanych przez te jednostki - pod warunkiem że jest to zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu rewitalizacji, ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w przypadku braku miejscowego planu lub ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”.

Działka gruntu nr: 61/2 i 61/18, położone w obrębie CIEŚLE objęte były miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno uchwalonym Uchwałą Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r., ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 15, poz.164 z dnia 16.05.1990 r., który utracił moc 31 grudnia 2003 r. na mocy przepisów art.67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., poz.139 ze zm.).

Działki nr: 61/2 i 61/18 objęta są decyzją Burmistrza Rogoźna nr GPiM.6730.318.2021.SO z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy wiaty rekreacyjnej na terenie działki o nr ewid. 61/2 oraz na terenie części działki o nr ewid. 61/12 położonych w miejscowości Cieśle, gmina Rogoźno. W wyniku podziału działki 61/12 powstała między innymi działka 61/18, która objęta jest ww. decyzją o warunkach zabudowy. Przedmiotową nieruchomość, tj. działki nr: 61/2 i 61/18 tut. Organ zamierza wyposażyć Sołectwo CIEŚLE.

 

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf