Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie XXVIII Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 19 grudnia 2012 r. o godzinie 14.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XXVIII Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 19 grudnia 2012 roku o godzinie 14.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.     Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025:

a)    przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata  2013-2025 wraz z uzasadnieniem,

b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno,

c)     dyskusja nad projektem uchwały,

d)    zgłaszanie poprawek do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno,

e)     głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025:

-      głosowanie nad autopoprawkami,

-      głosowanie nad poprawkami radnych do projektu uchwały,

-      głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2013 rok:

a)       przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)       odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2013 rok,

c)       odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania przez Gminę Rogoźno deficytu budżetowego ustalonego w projekcie budżetu na 2013 rok,

d)       odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o projekcie budżetu,

e)       odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o projekcie budżetu,

f)        stanowisko Burmistrza Rogoźna w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji stałych Rady Miejskiej,

g)       odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,

h)       dyskusja nad projektem budżetu,

i)        zgłaszanie poprawek do projektu budżetu,

j)        podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dotacja dla p. S. Szczepańskiej),

2)    udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. św. Wita w Rogoźnie),

k)       głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2013 rok:

-      głosowanie nad autopoprawkami,

-      głosowanie nad poprawkami radnych do projektu uchwały,

-      głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2013 rok.

7.     Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) planu pracy Rady Miejskiej na 2013 rok,

b) planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2013 rok,

c) planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2013 rok,

d) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok,

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

g) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno,

h) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,

i) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

j) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

k) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

l) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025,

ł) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok.

8.     Interpelacje i zapytania radnych.

9.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie.

 

 

drukuj pobierz pdf