Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 12/2011 z XII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. o godz.16.00

PROTOKÓŁ NR 12/2011

z XII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. o godz.16.00

 

 

            XII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 24 sierpnia 2011 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gośc.

 

 

Za nim przystąpiono do realizacji programu sesji Przewodniczący Z. Hinz poinformował, że z dniem 31 sierpnia 2011 r. Pani Barbara Gruszczyńska kończy 10  letni okres sprawowania odpowiedzialnej funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie. Podziękował  za wszystko co  uczyniła dla szkoły i najbliższego środowiska. Za to, iż z wielką starannością dbała Pani o bazę materialną placówki, ale również wzbogacając ją o bezcenne wartości społeczno – wychowawcze. Następnie Przewodniczący Rady wręczył Panu B. Gruszczyńskiej bukiet kwiatów wraz z pisemnym podziękowaniem podsumowała swoją działalność zawodową oraz podziękowała za podziękowanie które otrzymała i za wspólną współpracę, z którymi miała przyjemność pracować.

 

 

Na ogólną liczbę 14 radnych w sesji wzięło udział 14 radnych.  Radny R. Kinach obecny był na sali do godz. 18.40 oraz radny A. Nadolny również do 18.40.

 

 

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

  1. Przygotowanie placówek oświatowo- wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym:

a) prezentacja materiałów związanych z powyższym tematem,

b) dyskusja.

  1. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za lata 2010-2011:

a) prezentacja materiałów,

b) dyskusja.

  1. Rozpatrzenie protestu mieszkańców wsi Gościejewo przeciwko planom budowy fermy norek we wsi Gościejewo:

a) przedstawienie treści protestu,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały w sprawie protestu mieszkańców przeciwko planom budowy fermy norek we wsi Gościejewo.

  1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych,

b) ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

(projekt z dnia 21.07.2011 r .),

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

(projekt z dnia 27.07.2011 r.),

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

(projekt z dnia 10.08.2011 r.),

g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym

(projekt z dnia 10.08.2011 r.),

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,

i) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

j) wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno stanowiącej współwłasność Gminy Rogoźno oraz osoby fizycznej,

k) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno,

l)szczegółowych zasad sposobu, i trybu umarzania, odraczania spłat lub nierozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter  cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, 

ł) określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej,

m) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 r.

9.       Interpelacje i zapytania radnych.

10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

13.    Wolne wnioski i informacje.

14.    Zakończenie.

 

Przewodniczący Z. Hinz wniósł do porządku obrad po punkcie 7 projekt uchwały w sprawie protestu mieszkańców sołectwa Pruśce przeciwko planom budowy elektrowni wiatrowych na terenie sołectwa Pruśce.

 

Innych uwag do porządku obrad nie było.

 

Przewodniczący Z. Hinz dodał kilka słów wyjaśnienia dlaczego nie było uwzględnione w porządku obrad. Ponieważ problem ten Radny M. Połczyński poruszył na Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa dodał tylko, że miał zamiar zaproponować w miesiącu wrześniu ponieważ protest otrzymał 11 sierpnia, a w tym dniu również była wysyłana wysyłka materiałów na sesję więc po uzgodnieniu z Wiceprzewodniczącymi Rady zadecydowano o zajęciu w/w sprawy w miesiącu wrześniu.

Radny M. Połczyński dodał, że uchwała z zebrania wiejskiego wpłynęła 12  lipca i było wystarczająco dużo czasu żeby to wprowadzić do porządku obrad

Kolejny raz Przewodniczący Z. Hinz wyjaśnił, że mówi o proteście mieszkańców, który wpłynął 11 sierpnia, a nie o uchwale aczkolwiek protest zawierał zagadnienia szersze gdyż była podłączona uchwała i inne materiały odnoszące się do powyższej sprawy.  

Propozycja Radnego M. Połczyńskiego została przyjęta 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

III. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Nie było.

 

V. Przygotowanie placówek oświatowo- wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym:

                Realizując polityką państwa w roku szkolnym 2011/2012 dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu , oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. W związku z tym zadaniem zostały uruchomione dodatkowe dwa oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 . Aby zapewnić pełną opieką i realizacją podstawy programowej dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych łącznie w gminie uruchomiono 18 oddziałów. Zmniejszony został nabór do przedszkoli dzieci czteroletnich i trzyletnich. W Przedszkolu nr l zaplanowano tylko jedną grupę dzieci trzyletnich. Na listach rezerwowych w przedszkolach zapisanych jest 50 dzieci trzyletnich i 18 dzieci czteroletnich. Niepubliczne przedszkole „Motylek" dokonało naboru 25 dzieci .Od l września 20 lir. rozpoczyna działalność niepubliczne przedszkole „Przemysław", które może objąć pełną opieką 100 dzieci.

W roku szkolnym 2011/2012 tylko 24 dzieci sześcioletnich rozpoczyna nauką w klasie pierwszej . W związku ze zmianą planu nauczania, realizacją nowej podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej i gimnazjum, 6 nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr l uzupełnia etat w innych placówkach , łącznie 31,5 godzin uzupełnienia do etatu, co stanowi 1,57 etatu oraz 3 nauczycieli zatrudnionych przez mianowanie przyjęło ograniczenie zatrudnienia.

Obecnie problem został rozwiązany jeden nauczyciel przeszedł na emeryturę, a dwóch uzupełnia etat w świtlicy zatem wszyscy nauczyciele mają zapewniwnie na terenie gminy.

W dniach 7 -  8 czerwca 2011 r. odbyły się 4 konkursy na stanowisko dyrektora. W wyniku postępowania konkursowego kandydatami na stanowisko dyrektora zostali: Zespołu Szkół w Parkowie- mgr Maria Cisowska Gimnazjum nr l - mgr Danuta Czechowska Szkoły Podstawowej nr 2  - mgr Przemysław Kabat Szkoły Podstawowej nr 3  - mgr Iwona Rzańska

W każdej placówce w okresie ferii letnich trwają prace malarskie, bieżące naprawy oraz prace remontowe . W Gimnazjum nr l trwa remont sali nr 29 , a w Szkole Podstawowej nr 3 trwają prace remontowe w dwóch salach w ramach dodatkowego zadania przygotowania sal dla oddziałów przedszkolnych. W Szkole Podstawowej nr 2 trwa remont korytarza przy sali gimanstycznej jednak zakończenie jest palnowane na 29 sierpnia 2011r. W Szkole Podstawowej w Pruścach obyła się częściowa termoizolacja ściany, wymiana rynien i jednego okna orza naprawa opierzenia na dachu budynku oddziały przedszkolengo. Polamowano również płoty i zakonserwowano ławki drewniane w ogrodzeniu placu zabaw. W Szkole Podstawowej w Budziszewku wymieniono pięć okien, drzwi wejściowe oraz wymieniono wykładzinę w oddziale zerowym. W Zespole Szkół w Parkowie odbyło się malowanie pokoju nauczycielskiego, naprawa mebli, malowanie jednej sali oraz montaż 18 – stu nowych ławek na boisku. W Zespole Szkół w Gościejewie naprowniono dach oraz wymieniono częściowo deski podłogi w sali nr 2 oraz w sali gimnastyczej  w Tarnowie trwa remont. W Przedszkolu nr 2 przeprowadzono remont szatni dziecięcych oraz remont korytarza. W                Przedszkolu nr 1odbyło się malowanie pokoju nauczycielskiego, pomieszczenia gospodarczego, przeprowadzono renowację podłogi w sali czterolatków oraz wymieniono panele w pkoju nauczycielskim. Mimo mniejszych środków finansowych placówki pięknieją i stają się coraz bardziej przyjazne i bezpieczne dla uczniów. Uruchomiono został program „ Wyprawka szkolna"- pomoc na zakup podręczników dla uczniów oraz program stypendium socjalne.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy pedagogiczni mają zapewnioną pracę zgodnie z kwalifikacjami.

Pani Pełnomocnik poinformowała Wysoką Radę, że zapewniana jest dzieciom zamieszkałym na terenie naszej gminy możliwość bezpiecznego spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach , przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5 i 6 letnich oraz dzieciom przedszkolnym.

 

Również zapewniła w imieniu dyrektorów, że na dzień l września2011 r. wszystkie placówki będą przygotowane do inauguracji roku szkolnego 2011/2012.

W dalszej kolejności przedstawiła w tabelach szczegółowe informacje o organizacji pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2011/2012, które były uzyskane z projektów arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012 oraz zostały zatwierdzone przez Burmistrza Rogoźna w dniu 23 maja 2011 r.

Tabela nr 1 Przedszkola, Odziały przedszkole przy szkołach podstawowych, Gimnazja, Szkoły Podstawowe  – załącznik nr 4.

Radny A. Jóźwiak zapytał Panią Pełnomocnik czy są nowo zatrudnieni na etatach nauczycieli w tym roku szkolnym?

Pani Pełnomocnik odpowiedziała, że jedna Pani z Gimnazjum nr 1 posiadała kwalifikacje i została zatrudniona Szkole Podstawowej nr 3 do Oddziału Przedszkolnego oraz jedno stanowisko było wolne i pani Dyrektor dokonała naboru na stanowisko nauczyciela Oddziału Przedszkolnego.

VI Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za lata 2010-2011 – załącznik nr 5.

Pani Pełnomocnik Longina Pijanowska przedstawiła, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty art. 5 a ust. 4 informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Rogoźno za rok szkolny poprzedni czyli 2010 – 2011.

Sprawozdanie było przygotowane na podstawie informacji zebranych z SIO, ZEAPO oraz sprawozdań jakie przygotowane były przez dyrektorów.

Na terenie miasta Rogoźno funkcjonują :

                     Przedszkole nr l im. Kubusia Puchatka,

                     Przedszkole nr 2,

                     Szkoła Podstawowa nr 2, w strukturze której znajdują się oddziały przedszkolne,

                     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich,

                     Gimnazjum nr l im. Mazurka Dąbrowskiego,

oraz

Gimnazjum   nr   2   w   Zespole   Szkół   im.   H.   Cegielskiego,   którego   organem

prowadzącym jest Starostwo,

Gimnazjum Niepubliczne im.  Przemysława II przy Liceum Ogólnokształcącym

prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO, którego organem

prowadzącym jest Starostwo,

Prywatne Przedszkole „Motylek".

 

 

 

Na terenie gminy działają następujące placówki:

        Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Budziszewku, w strukturze której znajduje się oddział przedszkolny,

        Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach , w strukturze której znajduje się oddział przedszkolny,

        Zespół Szkół w Gościejewie, w strukturze której znajdują się oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa i gimnazjum,

        Zespół Szkół w Parko wie, w strukturze   której znajduje się oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum z oddziałami sportowymi,

        Przedszkole im. Słoneczne Skrzaty w Parko wie z oddziałami integracyjnymi.

W roku szkolnym 2010/2011 po raz pierwszy w gminie zostały utworzone dwa oddziały przedszkole integracyjne, w których zostało objętych wychowaniem przedszkolnym siedmioro niepełnosprawnych dzieci.

Do Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego, którego organem prowadzącym jest Starostwo, uczęszczało do 10 oddziałów 259 uczniów.

Od l września 2010 r. działalność rozpoczęło pierwsze prywatne przedszkole „Motylek", które objęło opieką przedszkolną 25 dzieci w wieku 3-5 lat.

Drugi rok szkolny prowadzi działalność dydaktyczną Gimnazjum Niepubliczne im. Przemysława II przy Liceum Ogólnokształcącym prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO, którego organem prowadzącym jest Starostwo. W dwóch oddziałach - kl. I i kl. II uczyło się łącznie 48 uczniów.

 

Następnie przedstawiła informację o kadrze pedagogicznej.

Nauczycieli dzieli się na grupy w zależności od awansu zawodowego:

-         stażyści,

-         kontraktowi,

-         mianowani,

-         dyplomowani.

Łącznie z przedszkolem ,,MOTYLEK” - stanowi to etatów 204,10 w tym roku szkolnym natomiast na dzień 30 września 2010 r. to pełnych etatów jest 202,55 również z przedszkolem ,,MOTYLEK” i w związku z tym wzrost zatrudnienia o 1,5 etatu nastąpił z powodu zatrudnienia nauczycieli w trakcie roku szkolnego ze względu na zastępstwa spowodowane długotrwałą chorobą, urlopem macierzyńskim lub urlopem zdrowotnym.

Większą część kadry pedagogicznej stanowią nauczyciele dyplomowani, a najmniejszą stażyści.

Jeżeli chodzi o możliwość dokształcania i doskonalenia zawodowe nauczycieli 1% odpisu jest przeznaczony na dokształcanie, w związku z tym 15 nauczycieli skorzystało z dofinansowania kosztów związanych z opłatami za studia, 3 nauczycieli uzyskało dodatkowe kwalifikacje, a 42 nauczycieli uczestniczyło w innych formach doskonalenia zawodowego.

Jeśli chodzi o nagrody, które wypłacono nauczycielom to nagrodę jubileuszową z tytułu lat pracy wypłacono 13 nauczycielom zaś z okazji dnia edukacji narodowej wypłacono 15 nagród, z tym 14 dyplomowanych i jeden nauczyciel kontraktowy.0

Natomiast liczba nauczycieli, która otrzymała nagrodę przyznaną przez dyrektorów w poszczególnych placówkach stanowi liczbę 103.

Co do pracy pedagogicznej z jaką borykają się dyrektorzy i mają obowiązek sprawowania nadzoru pedagogicznego dokonano 9 ocen dorobku zawodowego, 10 ocen pracy w tym 3 dyrektorów oceniono na wniosek zainteresowanego przy współpracy z Kuratorium Oświaty, a 12 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego.

Awans przebiega przez cały rok jedynie w okresie ferii letnich 4 nauczycieli uzyskało awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, w ciągu roku szkolnego 1 uzyskał łącznie 5 oraz jeden nauczyciel uzyskał pozytywną akceptację komisji na nauczyciela dyplomowanego.

W ciągu roku szkolnego z urlopu dla poratowania zdrowia skorzystało 10 nauczycieli , 6 nauczycieli skorzystało z urlopu macierzyńskiego a żaden nauczyciel nie skorzystał z urlopu wychowawczego.

Natomiast jeśli policzy się godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa w ciągu roku szkolnego to też jest podzielone na stopień awansu zawodowego to jest:

-         397,25 tygodniowo wynosiły nadgodziny natomiast doraźne zastępstwa, które wynikają z krótko trwałej choroby lub urlopów stanowi to łącznie w ciągu roku szkolnego 4 525 godzin.

-         Zastępstwa doraźne osób niepełnozatrudnionych to jest 163 godziny.              

 

Pani Pełnomocnik również swoją wypowiedź z KSSOiK, gdzie zapytano ją na jakiej zasadzie przydzielane są godziny bibliotekarzom. Wyjaśniła, że ilość godzin dyrektorzy planują w projektach organizacyjnych w zależności uczniów i kadry pedagogicznej. W Szkole Podstawowej jest łącznie 25 godzin natomiast pani dyrektor podjęła decyzję w zależności od potrzeb 20 godzin jest pedagoga i 5 godzin psychologa. Logopedzi są zatrudnieni w placówkach Przedszkolnych i Oddziałach Przedszkolnych dlatego, że Pan Burmistrz przyjął zasadę iż należy wspomagać dzieci logopedycznie w klasach młodszych a nie 1 – 3 gdyż problemy z wymową powinny być jak najszybciej niwelowane. Natomiast jeśli chodzi o świetlice szkolne liczba godzin na poszczególnych palcówkach jest zróżnicowana gdyż zależy to od czasu dowozu dzieci autobusem szkolnym. Wspomniała również o ilości osób zatrudnionych w świetlicy  więc tak:

·         w Szkole Podsatwowej w Budziszewku i w Pruścach pracowało dwóch nauczycieli i stanowiło to uzupełnienie etatu

·         w Szkole Podstawowej nr 2 i 3 są to pełne etaty po 1nauczycielu i 6 nauczycieli uzupełniało etat lub występowały to godziny ponad wymiarowe.

·         w Zespole Szkół w Gościejewie 5 nauczycieli głównie były to uzupełnienia etatów i świetlica pracowała w dwóch miejscach w Gościejewie i Tarnowie.

·         w Parkowie 5 nauczycieli którzy uzupełniali etat 1 nauczyciel miał większą liczbę godzin

·         w Gimnazjum nr 1 – 7 nauczycieli uzupełniało etat.

 

        

  Jeżeli chodzi o informację o dzieciach to w Przedszkolach łącznie pracuje 11 oddziałów i było przyjętych 265 dzieci. Natomiast w Oddziałach Przedszkolnych  na   dzień 22 czerwca łącznie było 214 dzieci a średnia w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkołach wynosi 23,78% jest mniej niż 25 dzieci dlatego, że w Oddziale Przedszkolnym w Budziszewku był 16 dzieci nie było więcej rodziców zainteresowanych. Jeśli chodzi o Szkoły Podstawowe na dzień 22 czerwca łącznie  chodziło 1177 uczniów średnia Gminy wynosi 17,09 to jest różnica w ilości dlatego, że w Szkole Podstawowej Budziszewku i Pruścach ta średnia jest poniżej 10%. Co do Gimnazjum to w Gościejewie pracowały 3 oddziały i 27 uczniów, w Parkowie  5 oddziałów i 19 uczniów i w Gimnazjum nr 1 – 8 oddziałów średnia 25,6. Pani  Pełnomocnik wyjaśniła dlaczego w Parkowie jest mniejsza liczebność i mniejsza średnia. Otóż w trakcie roku występuje duża migracja uczniów jeśli chodzi o ośrodek MONAR w związku z tym na dzień 22 czerwca ta liczebność była mniejsza natomiast na dzień dzisiejszy liczebność wzrasta. Ponadto oddziały sportowe i przydzielenie treningów utrudnia bardzo organizację pracy szkoły. Średnia w Gminie w Gimnazjum wynosi 23,87%.

W dalszej kolejności przedstawiła promocję uczniów, którzy otrzymali do klasy programowo wyższej to w Szkole Podstawowej w Budziszewku i w Pruścach jest mniejsza liczebność dzieci zatem 100% promocji natomiast w pozostałych szkołach mniejsza i tak:

·         w Gościejewie 4 uczniów nie otrzymało promocji,

·         w Parkowie 8 uczniów,

·         w Szkole Podsatwowej nr 2 – 6 uczniów,

·         w Szkole Podstawowej nr 3 – 6 uczniów,

·         w Gimnazjum w Gościejewie 5 – uczniów,

·         w Gimnazjumw Parkowie 8 uczniów,

·         w Gimnazjum nr 1 – 2 uczniów.

 

Co do frekwencji uczniów rozbieżność jest dość duża i stanowi to około 2%. Najniższą frekwencję ma Szkoła Podstawowa nr 2 gdyż przyczyną jest uczeń, który nie realizuje obowiązku szkolnego mimo monitów, egzekucji i Sądu Rodzinnego.

Jeśli chodzi o Gimnazja to najwyższa frekwencja była w Gimnazjum w Parkowie niższa w Gościejewie a wyraźne odstępstwa w Gimnazjum nr 1 podobniejakw Szkole Podstawowej nr 2.    

 

Na podstawie orzeczeń i opinii wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rogoźnie oraz wniosków rodziców i dyrektorów w roku szkolnym 2010/2011 uruchomiono następujące indywidualne zajęcia dla uczniów:

         indywidualne nauczanie w szkole podstawowej dla 8 uczniów oraz w gimnazjum dla
7 uczniów,

         indywidualne   zajęcia   rewalidacyjno-wychowawcze   w   szkole   podstawowej   dla
6 uczniów oraz w gimnazjum dla 3 uczniów,

         indywidualne zajęcia korekcyjne - kompensacyjne w szkole podstawowej dla l ucznia
oraz w gimnazjum dla 5 uczniów,

         w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach uruchomiono zespoły wczesnego
wspomagania dla 11 dzieci,

                     zajęciami logopedycznymi objęto 217 dzieci.

Wycieczki szkole, wypoczynek.

Realizując program wychowawczy w placówkach zorganizowano następujące wyjazdy:

W szkołach podstawowych:

                     109 wycieczek jednodniowych dla 3601 uczniów

                     6 wycieczek kilkudniowych dla 231 uczniów

                     11 biwaków dla 170 uczniów

                     10 wyjazdów do kina lub teatru dla 3 75 uczniów

              wypoczynek letni dla 170 uczniów

W gimnazjach:

            31 wycieczek i wyjazdów jednodniowych

            2 wycieczki kilkudniowe

            6 biwaków oraz letni obóz harcerski dla 16 uczniów

            8 wyjazdów do kina w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej dla 342 uczniów

            25 innych wyjazdów w tym wyjazdy i wycieczki przedmiotowe

            wymiana międzynarodowa dla 15 uczniów.

 

Następnie Pani Pełnomocnik przekazała informację o wynikach sprawdzianu i egzaminu w 2011 roku. Wyjaśniła, że we wszystkich palcówkach wynik jest wyższy niż w 2010 ale jeżeli weźmie się średni wynik wielkopolski 24,69 to można powiedzieć, że taki wynik osiągnęły dwie placówki. Najwyższe wyniki osiągnęły Szkoła Podstawowa w Budziszewku i Pruścach oraz widać bardzo wysoki przyrost w Szkole Podstawowej nr 2. Natomiast jeśli chodzi o wyniki z egzaminu z części humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i język angielski to 3 Gimnazja mają niższe wyniki natomiast tylko jedno Gimnazjum w Parkowie uzyskało bardzo wysoki wynik. Jeżeli  zostanie nałożony średni wynik wielkopolski 23,69 ale na 50 możliwych punktów  w związku z tym widać, że średni wynik wielkopolski nie jest wysoki ale uczniowie    naszych placówek mieli trudności z rozwiązaniem części humanistycznej i uczniowie w Gimnazjum w Parkowie uzyskali wysoki wynik i na poziomie krajowym. Największe trudności mieli uczniowie w Gimnazjum w Gościejewie.

Jeżeli chodzi o część matematyczno- przyrodniczą to jedno Gimnazjum wyróżnia się i  są to uczniowie w Gimnazjum w Parkowie. Jeżeli zostanie nałożona średnia wielkopolski to wynik uczniowie uzyskali bardzo wysoki i widać, że wysoki przyrost  uzyskało Gimnazjum w Parkowie. Natomiast jeśli chodzi o język angielki to w Gimnazjum w Gościejewie nastąpił przyrost średniej. Jeżeli zostanie nałożona  średnia wielkopolski 28,08 to widać, że tylko dwa Gimnazja uporały się z tym testem.

Po przedstawieniu tych wyników nasuwa się pytanie dlaczego nie ma zadowolenia z tych wyników. Widać wyraźnie, że następuje wzrost tych wyników ale oczekiwania są takie, żeby przyrost był znacznie większy. Pani Pełnomocnik zapewniła Wysoką Radę, że wszystkie placówki wkładają grom pracy aby te wyniki poprawić. Dodała, że została przyjęta z dyrektorami jedna podstawowa zasada i czynności, która spowoduje, że przyrosty będą większe ponieważ kierowani są nauczyciele na szkolenia aby uzyskali uprawienia Egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dlatego gdyż były porównywane wyniki poszczególnych szkół i po rozmowie z Panią dyrektor została poinformowana, że w Zespole Szkole w Parkowie Egzaminatorów jest aż 8 więc jest to być może jeden z czynników, który przyczyni się, że wyniki będą wyższe.

 

Jeżeli chodzi o warunki kształcenia i bezpieczeństwo uczniów to w roku szkolnym 2010/2011 w   przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Rogoźno zdarzyło się 58 wypadków. Wszystkie wypadki należały do kategorii indywidualnych, lekkich.

Częściej wypadkom ulegali chłopcy (36 osób), niż dziewczynki (22 osoby).

Najczęstszym rodzajem uszkodzenia ciała było złamanie kończyn.

Najwięcej   wypadków   zdarzyło   się   na  boisku   szkolnym   oraz  na   lekcji   wychowania fizycznego.

Najczęstszą przyczyną wypadków była nieuwaga poszkodowanego lub nieumyślne uderzenie.                                     

W dalszej części przedstawiła wsparcie materialne dla uczniów, które w ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o systemie oświaty oraz Narodowego Programu Stypendialnego udzielono uczniom pomocy materialnej w formie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz dofinansowania zakupu podręczników.

1). Stypendia szkolne.

Ilość wniosków ogółem :                                               -517 szt.

Ilość wniosków załatwionych pozytywnie                -    505 szt. m-ce IX do XII 2010 r.

Ilość wniosków załatwionych pozytywnie                -    501 szt. m-ce    I do VI 2011 r.

Ilość wniosków załatwionych negatywnie                 -    12 szt. m-ce IX do XII 2010 r.

Ilość wniosków załatwionych negatywnie                  -    16 szt. m-ce    I do VI 2011 r.

 

2) Wyprawka szkolna

Ilość wniosków ogółem – 197

Ilość wniosków załatwionych pozytywnie – 191

Ilość wniosków załatwionych negatywnie - 6

( z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 351 netto, określonego w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z poź. zm)

Niewykorzystane środki finansowe z dotacji w wysokości 19.861,68 zł. Zwrócono z uwagi na fakt braku wniosków spełniających kryterium dochodowe 351 zł netto na osobę.

 

3)       dożywianie dzieci w szkole – w szkołach Podstawowych z dożywania korzystało 125 uczniów, zaś w gimnazjum 48 uczniów. Łącznie 165 posiłków sfinansował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a 8 Dendro Poland. W szkołach podstawowych realizowany był ogólnopolski program ,,Szklanka  mleka”, natomiast w klasach I – III program ,,Owoce w szkole”.         

 

Pani Pełnomocnik wspomniała również o kontrolach gdzie kontrole sanepidowskie wpisują zalecenia, które się przełożą w projekcie finansowym na 2012 rok również poinformowała, że są podjęci kontrolą nadzoru pedagogicznego czyli Kuratora Wielkopolskiego. Dodała, że po raz pierwszy po zmianie 2009 roku Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym odbyła się tzw. ,,ewaluacja problemowa”, która obywa się na zasadzie losowania i Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gościejewie” brało w tym udział. Proces kontroli odbywał się przez dwa tygodnie, byli ankietowani rodzice, uczniowie, nauczyciele sprawdzana była dokumentacja i wyniki były następujące:

Wynik ewaluacii - poziom spełnienia wymagań

1. Szkoła ma koncepcję pracy-A

2. Oferta edukacyjna umożliwia realizacje podstawy programowej - B

3. Procesy edukacyjne maja charakter zorganizowany - B

4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli- B

5. Kształtuj e się postawy uczniów-A

6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych - B

Oznaczenia:

Poziom A - oznacza bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagań przez szkołę

Poziom B - oznacza wysoki stopień wypełnienia wymagań przez szkołę

 

Za zakończenie sprawozdania dodała, że Gmina Rogoźno, jak większość gmin w Polsce staje co roku przed trudnym zadaniem dofinansowania corocznie oświaty, bowiem tylko część środków pochodzi z budżetu państwa.

Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, iż liczba uczniów jest podstawowym wskaźnikiem algorytmu podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w ten sposób indywidualnych uwarunkowań gminy i dodatkowych kosztów wynikających z niższej średniej liczby uczniów w oddziałach, konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli oraz dowożenia uczniów do szkół.

 

Dalej Przewodniczący Rady Z. Hinz otworzył dyskusję co do sprawozdania i udzielił głosu Radnemu R. Szuberskiemu.

Radny R. Szuberski poprosił o sprostowanie kilka informacji czyli organem prowadzącym dla Gimnazjum przy L.O nie jest Starostwo gdyż Starostwo jest instytucją i tak samo Starostwo nie jest organem prowadzącym dla Gimnazjum nr 2 ponieważ tutaj będzie stowarzyszenie aczkolwiek nad stowarzyszeniem sprawuje nadzór – Starosta wykonuje to jako zadanie zlecone administracji państwowej.

Pani Pełnomocnik ds. oświaty potwierdziła, że to jest skrót myślowy i podziękowała za zwrócenie uwagi.

 

Następnie zadał pytanie radny A. Jóźwiak czy w Przedszkolach prowadzonych przez samorząd jeśli tak to, w których jeśli nie to w których, jest prowadzona nauka języka obcego a jeśli nie to czy widzi pani możliwość rozszerzenia ofert tych przedszkoli o naukę języka choćby w powiązaniu z tym, że została wprowadzona wyższa opłata?

Pni Pełnomocnik poinformowała, że państwo prowadzi taką politykę, że 5 godzin dziecko pobytu w przedszkolu ma finansowane przez państwo. Wszystkie inne powyżej opłacane są przez rodziców zatem 5 godzin nauczyciel ma obowiązek zrealizować podstawę programową . Jeśli chodzi o wychowanie przedszkolne w podstawie programowej nie ma obowiązku języka angielskiego. Podstawa programowa wprowadza od I klasy obowiązek języka angielskiego w wysokości 2 godzin ale dopiero w Szkole Podstawowej. Zatem jeśli dyrektorzy w porozumieniu z rodzicami uznają, że taka jest potrzeba i należy wprowadzić język angielski w związku tym jest to zadanie dodatkowe wyłącznie odpłatne przez rodziców.

 

Następnie Przewodniczący Z. Hinz przystąpił do pkt. wniesionego czyli rozpatrzenie protestu mieszkańców wsi Pruśce  i związku z powyższym zaproponował podobną procedurę punktu następnego czyli protestu Gościejewo.

Dodał, że projekt uchwał przygotował Pan Radny M. Połczyński, którzy otrzymali wszyscy radni.

Dalej poprosił wiceprzewodniczącego Z. Chudzickiego o odczytanie treści protestu - załącznik nr 6.

 Sołtys i Rada Sołecka Prusiec działając na podstawie Uchwały 1/2011 zebrania wiejskiego mieszkańców Sołectwa Pruśce z dnia 8 lipca 2011 r. i Uchwały 2/2011 zebrania wiejskiego mieszkańców Sołectwa Pruśce z dnia 8 lipca 2011 r w imieniu mieszkańców Sołectwa Pruśce, wyrażając zdecydowany sprzeciw odnośnie budowy elektrowni wiatrowych na terenie Sołectwa Pruśce, wnioskuje o podjęcie działań mających na celu dokonanie zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno.

Wnioskujemy o zmianę w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno dla miejscowości Sołectwa Pruśce tj. Biniewa, Marlewa, Prusiec, Siernik, Stare i dokonanie zapisu o nie budowaniu na terenie Sołectwa Pruśce elektrowni wiatrowych.

Uzasadnienie

W Studium jako CEL NADRZĘDNY - MISJĘ przyjęto: dalszy rozwój głównych funkcji gminy, wraz ze wzrostem poziomu jakości życia mieszkańców Rogoźna. Rozwój będzie następował z zachowaniem zasad ładu przestrzennego, w tym z poszanowaniem wartości środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Dla zrealizowania MISJI sformułowano cele strategiczne, czyli długofalowe cele rozwoju gminy. Dla realizacji celów strategicznych w działaniach operacyjnych zostanie położony nacisk na przemiany o charakterze jakościowo - ilościowym. Przemiany te koncentrować się będą na: ochronie krajobrazu, ochronie wód, odnowie substancji budowlanej, rewaloryzacji obszarów zdegradowanych(...).

Zgodnie z § 8 Statutu Sołectwa Pruśce (Rada Miejska w Rogoźnie 25 stycznia 2006r.) -ust.2. „Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszelkie sprawy istotne dla mieszkańców, w szególności: (...) ust.9. „Wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Radę Miejską i Burmistrza Rogoźna dotyczących: zmiany granic i zniesienia sołectwa, założeń do projektu zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji zakładów i obiektów uciążliwych dla środowiska."

Wraz z pobudowaniem elektrowni wiatrowych na naszym terenie nastąpi:

istotny spadek cen gruntów i nieruchomości.

Usytuowanie wiatraków w pobliżu wsi powoduje, że tereny te stają się mało atrakcyjne, a co za tym idzie spowoduje to spadek wartości gruntów i nieruchomości w pobliżu tych budowli.   

Wiatraki szpecą krajobraz.

Wiatraki to monstrualne budowle o wysokości przekraczającej 150 m. Są one większe niż kościelne wieże, czy miejskie wieżowce. Są one widoczne z bardzo dużych odległości i szpecą krajobraz.

Wiatraki zakłócają odbiór telewizji, radia i telefonii komórkowej.

Na terenie naszej miejscowości niedawno została pobudowana wieża telekomunikacyjna, która stoi w bliskości planowanej budowy wiatraków.

Elektrownie wiatrowe są szkodliwe dla ludzi i zwierząt.

Lokalizacja wiatraków jest zaplanowana w zbyt bliskiej odległości od siedlisk ludzkich
( mniej niż 500 m)- w załączeniu dwie uchwały nr 7.

Po odczytaniu protestu głos zabrał Sołtys Prusiec H. Karaś przedstawił protokół z zebrania wiejskiego z dnia 03.04.2007 r. gdzie uczestniczyła również firma, która miała wykonywać tą inwestycję. Na tym zebraniu mieszkańcy zostali wtedy poinformowali, że ma być wybudowanych około 20 wiatraków. Po zebraniu mieszkańcy pozbierali podpisy najprawdopodobniej to był 2008 roku i został złożony protest przez mieszkańców do Burmistrza Rogoźna z około 200 – 250 podpisów. Od czego czasu żadnej informacji nie było. Po zaproszeniu na zebranie Sołeckie Burmistrza Rogoźna Pan Burmistrz stwierdził, że informacja była w internecie. Po spotkaniu z Burmistrzem mieszkańcy wystosowali pismo do Starosty Obornickiego o nie wyrażenie zgody na budowę elektrowni wiatrowych. Mieszkańcy otrzymali pismo w danej sprawie, że decyzję którą wydaje Starosta jest zobowiązany podjąć po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji i nie ma możliwości odmowy podjęcia decyzji negatywnej. Do tej pory mieszkańcy nie wiedzą gdzie mają się znajdować wiatraki, jakie duże, jakiej mocy itd. Mieszkańcy wystąpili do Urzędu Miejskiego o udostępnienie skserowanej dokumentacji i otrzymali informację, że jeżeli chcą informację to należy uiść opłatę za ksero kopii czarno białej 0,15 gr, a kolorową 1.50   gr .   Dalej dodał, że Rada Sołecka nie posiada środków w budżecie na ten cel i Rada zrezygnowała z tej kopii dokumentacji. Następnie wystąpiono ponowienie do Burmistrza Rogoźna o rozpatrzenie tej sprawy oraz dodatkowo było skierowane pismo do Kolegium  Odwoławczego w Pile. Na tym sprawę zakończono.

 

Następnie głosu udzielono Burmistrzowi Rogoźna.

Burmistrz odpowiedział, że zebrania takie się odbywały oraz na  ostatnim zebraniu informował, że wydał warunki zabudowy i zostawiony był szczegółowy harmonogram wydawania warunków zabudowy na jednym z posiedzeń Rady Sołeckiej. Zostały  wydane dwa warunki zabudowy na trzy wiatraki  14.11.2007 roku i  w 2010 roku. Dodał, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych wniosków w Urzędzie i żadnych rozmów odnośnie innej  fermy. Przypominał również, że pierwsze podejście do uchwalenia studium było 24.10.2007 roku – zostało zdjęte z porządku obrad Rady, drugie podejście było   21.11.2007 r.  padły wtedy dwa protesty Pana Z. Olędrowicza i został odrzucony 9 głosami  ,,za”  przy 6 ,,wstrzymujących się”. Drugi również został odrzucony 10 ,,za” przy 5 ,,wstrzymujących się”.  Na tej sesji uchwała nie została podjęta Rada głosami 7 ,,za” przy 8 ,,przeciw” zniosła to  z porządku obrad. Dodał, że jak dobrze pamięta studium zostało uchwalone w kwietniu 2008 roku później wpłynęło 35 uwag do opracowania studium jako z racji Urzędu wszystkie uwagi Burmistrz odrzucił nie te, o których były wspomniane przez  Pana Z. Olędrowicza i J. Dworakowskiego tylko inne uwagi do studium dla całej Gminy. Wszystkie uwagi były wprowadzone na sesje aczkolwiek radni nie przyjęli żadnej uwagi, które wpłynęły i została podjęta uchwała w kwietniu 2008 r. odnośnie studium.

 

Radny M. Połczyński powiedział, że od 2007 r. odkąd zjawiła się firma na terenie Prusiec nie było żadnej konsultacji z Sołectwem i jeżeli byłoby na bieżąco wszystko  informowane w powyższej w sprawie na dzień dzisiejszy nie byłoby żadnych niedomówień.

Następnie Radny M. Połczyński zapytał Burmistrza czy to jest ta sama firma, która była w 2007 roku?

Burmistrz odpowiedział, że to jest ta sama firma ,,WINDBUD INOWROCŁAW”. Poinformował również, że posiada informację, że do Starostwa  17.08.2011 r. wpłynęły wnioski o pozwolenie na budowę wiatraków w Pruścach.

 

Kolejny raz głos zabrał sołtys H. Karaś i powiedział, że rozmowy dopiero się zaczęły przed zebraniem wiejskim, na które został zaproszony Burmistrz a tak żadnych rozmów i informacji nie było. Dodał, że w myśl Statutu Sołectwa powinni takie informacje otrzymywać aczkolwiek mało być ogłoszenie w internecie ale on tego nie wie..

Burmistrz zabrał głos i wyjaśnił  iż nie twierdzi, że były prowadzone rozmowy ponieważ o wszystkich wydanych warunkach zabudowy nie informuje sołectwa są strony BIP, tablice ogłoszeń. Może trzeba było wysłać do Rady Sołeckiej ale nikt nie twierdził, że będą protesty po tylu latach. Teraz o tym zadecyduje Samorządowe Kolegium Odwoławcze gdyż ma prawo uchylić decyzję Burmistrza, a jeżeli nie uchyli to decyzje będzie prawomocna.

Dodał również, że to Rada poprzedniej kadencji odrzuciła protesty, a nie Burmistrz.

 

Następnie Pan J. Dworakowski wyjaśnił, że Burmistrz wydał decyzję o warunkach zabudowy, które było poparte 280 podpisami mieszkańców Sołectwa Pruśce więc nie tylko  J. Dworakowski i Z. Olędrowicz protestowali.

 

Radny A. Jóźwiak zapytał czy na tym etapie skoro nie planu zagospodarowania przestrzennego ale jest studium czy Burmistrz może wydać czy musi wydać warunki zabudowy i czy nie można tego wstrzymać do czasu uzgodnienia tego z mieszkańcami skoro inwestycja jest nieakceptowana społecznie?

Burmistrz odpowiedział, że sądzi jeżeli inwestycja spełnia kryteria warunków zabudowy to nie podstaw do odmówienia warunków zabudowy.

 

W  dalszej kolejności Pan Z. Olędrowicz przedstawił informację jak wiatraki szkodzą zdrowiu i środowisku oraz wystąpił z apelem aby Burmistrz chronił mieszkańców Prusiec przed budową elektrowni wiatrowych.

 

Radny Roman Szuberski zaproponował, że jeżeli można to należałoby się zorientować  kiedy Samorządowe Kolegium Odwoławcze będzie rozpatrywać sprawę wydania decyzji. Również wyszedł z propozycją do Starosty Obornickiego żeby wstrzymać się z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy mimo że sam jest świadomy jeżeli termin zostanie przekroczony to Burmistrz może złożyć skargę na Starostę na bezczynność organu ale uważa, że mimo wszystko warto wstrzymać się do ostatniej chwili.

 

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie wystąpi ze skargą na bezczynność Starosty  organu bo nie jest stroną gdyż stroną jest właściciel dodał również, że to Samorządowe  Kolegium Odwoławcze zadecyduje czy przystąpi do rozpatrywania tego protestu.  Ponieważ to był protest mieszkańców, a nie uchylenie decyzji. Potwierdził po raz kolejny, że  były trzy decyzje na wiatraki  a nie wie dlaczego chodzą pogłoski o budowanie fermy wiatraków.                  

 

Radny R. Szuberski potwierdził, że w przypadku pozwolenia na budowę stroną jest inwestor, natomiast na zebraniu podjęto problem zbadania prawomocności wydania decyzji, a nie tylko protestu. W tej sytuacji Samorządowe Kolegium Odwoławczego będzie rozpatrywać nie tylko protest, ale również wydanie decyzji zgodnie z prawem.

Burmistrz dodał, że decyzje z SKO przychodzą nie raz po 3 – 4 miesiącach, a nie 2 tygodnie czy 30 dni. Bardziej wtajemniczonym w tej sprawie jest Pan Starosta, a ponaglenia pracowników w sprawach terminów i rozstrzygnięć nie przyniosły efektu.

Starosta poinformował, że Starostwo Powiatowe jest organem, który wydaje pozwolenia na budowę na podstawie określonych przepisów i dokumentów. Jeżeli złożony jest komplet dokumentów i są one prawomocne to Starosta nie ma prawa odmówić wydania pozwolenia na budowę, o czym zostali poinformowani mieszkańcy poprzez pismo skierowane do Rady Sołeckiej w Pruścach. Należy rozważyć sytuację, w której została wydana przez Burmistrza decyzja o warunkach zabudowy. Decyzja ta następnie została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Z reguły jest tak, że jeżeli decyzja nie jest prawomocna to nie jest wydawane pozwolenie na budowę. Obecnie oczekujemy na rozstrzygniecie SKO. Starosta potwierdził słowa Burmistrza i powiedział, że jeżeli SKO uzna, że decyzja o warunkach zabudowy została wydana z naruszeniem przepisów prawa wówczas ta decyzja zostanie uchylona i nie będzie pozwolenia na budowę. Dodał także, iż sprawa została przez mieszkańców trochę zaniedbana, ponieważ jeżeli uchwala się plan zagospodarowania przestrzennego czy studium wszystkie sprawy są dyskutowane i każdy mieszkaniec ma prawo wnieść protest. W wypowiedzi wcześniejszej zostało powiedziane ile wpłynęło protestów, jednak wszystkie zostały odrzucone, a obecnie po trzech latach są tego skutki prawie nie odwracalne. Ustawa o planowaniu przestrzennym przewiduje, że jeśli wydaje się decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę, to jeśli jest plan zagospodarowania przestrzennego, to wówczas s nie bada się czy coś może powstać, ponieważ na etapie uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga się te kwestie. W miejscach gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego decyzje wydaje się na podstawie ustaleń uprawnionego urbanisty.    

Burmistrz dodał, że prace nad uchwaleniem studium uwarunkowań przestrzennych rozpoczęto 5 lat temu i minęły 2 lata zanim uchwalono studium. Pierwsze podejście do uchwalenia studium było w porządku obrad w październiku 2007 r., drugie w listopadzie 2007 r., a studium zostało uchwalone w kwietniu 2008 r. Podczas uchwalania studium były wnoszone uwagi odnośnie wiatraków, wówczas Rada odrzuciła protesty mieszkańców. W rezultacie zostało uchwalone studium zagospodarowania przestrzennego z zapisem o dopuszczeniu budowy wiatraków na terenie całej Gminy za wyjątkiem obszaru szczególnie chronionego i obszaru Natura 2000. Na terenie prawie całej Gminy można budować wiatraki, dlatego firmy występują o warunki zabudowy. Pan Starosta wspominał o planie przestrzennym, natomiast w Gminie obecnie przygotowywanych jest pięć planów przestrzennych. Dodał, że opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego wiąże się z dużymi pieniędzmi, a w 2003 lub 2004 r. wszystkie gminy na mocy ustawy zostały ich pozbawione. Na prośbę firmy Rada podjęła uchwałę na budowę 6 wiatraków na terenie Słomowo-Pacholewo, dlatego opracowywana jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, aby określić, że ma powstać tylko 6 wiatraków. Obecnie prowadzone są uzgodnienia z instytucjami związane z planem zagospodarowania przestrzennego i jeżeli będą pozytywne zostanie przedłożony Radzie projekt uchwały o zmianie zagospodarowania przestrzennego. Wtedy Burmistrz nie będzie wydawał decyzji o warunkach zabudowy wystarczą tylko pozwolenia na budowę i projekt, jednak najpierw trzeba mieć opracowany plan zagospodarowania przestrzennego, a na to trzeba mieć pieniądze.

Radny M. Połczyński poinformował Pana Starostę, że jeżeli zostało uchwalone studium to nie była w nim ujęta budowa wiatraków w miejscowości Pruśce. Radny odniósł się do wypowiedzi Pana Burmistrza i poinformował, że Rada nie odrzucała protestów mieszkańców i nikt z radnych nie odrzucał protestów mieszkańców. Protesty zostały przyjęte z wielką powagą i poszanowaniem każdej osoby, która podpisała się pod nimi.

Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego M. Połczyńskiego i poinformował, że mówi nieprawdę. W Urzędzie Miasta zostały przeanalizowane protokoły z sesji oraz wszelkie głosowania, które przed chwilą przytoczyłem. 21 listopada 2007 r. były rozpatrywane dwa wnioski: jeden p. Z. Olędrowicza – został odrzucony 9 głosami 9 „za” przy 6 głosach „wstrzymujących się”, a drugi p. J. Dworakowskiego – został odrzucony 10 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się”. Do kwietnia, gdy Rada uchwaliła studium wpłynęło 35 uwag i protestów, które zostały odrzucone przez Burmistrza, następnie zostały przekazane na Radę poprzedniej kadencji, która również je odrzuciła.

Pan Z. Olędrowicz powiedział, że tak jak wielu mieszkańców Prusiec uważa, że wielką niedbałością Pana Burmistrza było posługiwanie się wyrocznią i przypuszczeniami, a nie aktami prawnymi. Gdyby zostały przeprowadzone prawdziwe konsultacje oraz funkcjonował prawdziwy przepływ informacji. wówczas nie byłoby problemu i nie musielibyśmy się spotkać. Dodał, że podczas konsultacji nad studium Zastępca Burmistrza nie udzielił mu głosu.

Radny M. Połczyński odniósł się do słów Burmistrza i poinformował, że nie wprowadza destrukcji i prosi, aby nie nazywać go kłamcą. W wcześniejszej wypowiedzi powiedział, że Rada nie odrzuciła podpisów mieszkańców i jest to zgodne ze stwierdzonymi faktami.

Radny R. Szuberski dodał, że dla terenu Sołectwa Pruśce nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Istotną sprawą zgłaszaną przez mieszkańców była sprawa zbyt bliskiego usytuowania wiatraków. Nikt z radnych nie ma wiedzy w jak bliskiej odległości mają one stanąć.  Nikt z radnych nie zapoznał się z dokumentami, ze względu na wysoką wartość dokumentów, którą przedstawił Sołtys. Zapytał Burmistrza czy organ pomocniczy Gminy musi płacić za przekazywane dokumenty, jeżeli dotyczą one tego sołectwa?

Burmistrz poinformował, że w kwestii odpłatności za dokumenty odpowiedzi udzieli Kierownik WGNiOŚ R. Piątkowski. Burmistrz odpowiedział, że w Pruścach gdy były podejmowane uchwały obecnych na zebraniu było około 10 mieszkańców i około 10 mieszkańców z zewnątrz z okolic Urbania. Na tym zebraniu byłem obecny wraz z dwoma pracownikami Urzędu: p. B. Rygą, która wydaje decyzje środowiskowe oraz p. R. Bukowską, która przygotowała warunki zabudowy. W trakcie tego zebrania nikt nie otrzymał pytania, choć mieliśmy przygotowane wszelkie dokumenty łącznie z mapami, gdzie mają stanąć wiatraki. Na zebraniu zostały przegłosowane dwie uchwały odnośnie upoważnienia Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz o proteście w sprawie budowy wiatraków. Dodał, że w przepisach nie ma ustalonych minimalnych odległości w jakich mogą zostać wybudowane wiatraki od domów, ponieważ o ich lokalizacji decyduje tzw. mapa izobarów decybeli hałasu.

Kierownik WGNiOŚ R. Piątkowski poprosił o powtórzenie pytania przez radnego R. Szuberskiego.

Radny R. Szuberski powtórzył pytanie i poprosił również o wskazanie podstawy prawnej na podstawie, której pobierane są opłaty za udostępnienie dokumentów sołectwu.

Kierownik WGNiOŚ R. Piątkowski odpowiedział, że kwestia poboru opłat wynika z taryfikatora ogólnego, który nie jest taryfikatorem Wydziału. Dodał, że nie posiada bliższych informacji odnośnie żądania opłat od sołectwa, gdyż w dniu dzisiejszym po raz pierwszy usłyszał tę sprawę. Odnośnie podania podstawy prawnej poprosił radnego R. Szuberskiego o przybycie do Urzędu Miejskiego, aby rozwikłać tą kwestię.

Radny R. Szuberski dodał, że skoro Pan sporządzał odpowiedź to musiała ona z czegoś wynikać. Dodał, że uważa iż sprawą mało poważną jest pobieranie opłat od Sołtysa i Rady Sołeckiej za przesłaną korespondencję.

Sołtys H. Karaś dodał, że skoro Burmistrz miał przygotowaną całą dokumentację na zebranie to mógł ją dostarczyć.

Radny M. Połczyński odniósł się do wypowiedzi dotyczącej opłat za ksero dokumentów. W sprawie dokumentów dotyczących wiatraków był u p. B. Rygi i padła cena 0,60 zł za ksero czarno-białe, a w późniejszym terminie podana została cena 0,50 zł, a w innym terminie została podana stawka 0,15 zł.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że największe obawy mieszkańców dotyczą odległości w jakiej  zostaną zlokalizowane wiatraki i jaki jest ich wpływ na zdrowie ludzi. Zaznaczył, że jeżeli normy  dopuszczają nie oznacza, że nie jest to uciążliwe dla ludzi. Normy dopuszczają budowę budynków mieszkalnych przy lotniskach, a nikt nie kwestionuje tego, że jest to uciążliwe.

Pan J. Dworakowski powiedział, że pierwsze zebranie zorganizowane przez Burmistrza z udziałem przedstawicieli firmy WINBUD odbyło się 3 kwietnia 2007 r.. Na zebraniu tym obecnych było około 40 obywateli Sołectwa Prusiec oraz została przedstawiona lokalizacja wiatraków. Na zebraniu p. W. Pawlak i p. Pachurka byli za postawieniem wiatraków, ponieważ mają powstać one na ich terenie, pozostali zgromadzeni na zebraniu mieszkańcy byli przeciwni i rozpoczął się protest. Następnie zebrano podpisy mieszkańców, które wraz z pismem został przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz do Gminy. Pan Burmistrz odpowiedział, że podpisy zostały wymuszone i są nieważne, ponieważ zostały wymuszone na mieszkańcach. Pan J. Dworakowski skierował pytanie do Pana Starosty czy wydał on decyzję o budowie wiatraków i czy mieszkańcy mogą się jeszcze od niej odwołać?

Starosta odpowiedział, że mieszkańcy mogą się odwoływać i zaskarżyć decyzję o wydaniu pozwolenia na budowę do drugiej instancji, ponieważ dotychczasowe decyzje zapadają na poziomie pierwszej instancji. Starosta podkreślił, że decyzja o pozwoleniu na budowę zostanie wydana dopiero po rozstrzygnięciu sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, o ile decyzja została skutecznie zaskarżona. Dodał, że nie ma dostępu do dokumentów i ich nie czytał, ponieważ są to dokumenty Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które zostały zgromadzone w toku postępowania administracyjnego. Dodał, że do dnia dzisiejszego nie został powiadomiony, że skutecznie wpłynęło takie odwołanie, dlatego zapytał kiedy została złożona skarga i przez kogo?

Burmistrz odpowiedział Staroście, że jeżeli dobrze pamięta to została złożona prośba zebrania wiejskiego o zbadanie czy Burmistrz zgodnie z prawem wydał warunki zabudowy. Burmistrz odniósł się do wypowiedzi p. J. Dworakowskiego i powiedział, że nie przypomina sobie, aby na zebraniu była podejmowana uchwała, a jeśli tak było to prosi o przedstawienie protokołu z tego zebrania. 

Pan Dworakowski odpowiedział, że zebranie 3 kwietnia zostało zorganizowane przez Burmistrza, a od niego wymaga się protokołu i dokumentów.

Starosta poinformował, że kodeks postępowania administracyjnego określa, iż nie ważne jest jak się pismo nazywa, ale jeśli obywatel wyrazi w nim swoje niezadowolenie to traktuje się je jak odwołanie. Dodał, że najważniejsze jest dotrzymanie terminu.

Sołtys H. Karaś powiedział, że pismo do Burmistrza i do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zostało wysłane 1 sierpnia br..

  

VII. Podjęcie uchwały w sprawie protestu mieszkańców Sołectwa Pruśce przeciwko planom budowy elektrowni wiatrowych na terenie Sołectwa Pruśce – projekt uchwały przedstawił Radny Marian Połczyński.

Uwag nie było.

                Uchwała Nr XII/78/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie protestu mieszkańców Sołectwa Pruśce przeciwko planom budowy elektrowni wiatrowych na terenie Sołectwa Pruśce, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

VIII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) rozpatrzenia protestu mieszkańców przeciwko planom budowy fermy norek we wsi Gościejewo – protest przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Olenderski.

Mieszkanka wsi Gościejewo Ogulgerek Łabiak powiedziała, że została wydana decyzja odmowna, jednak p. D. Gorzelańczyk odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wyraziła nadzieję, że radni podejmą decyzję zakazującą budowy fermy norek.

Radny R. Szuberski poparł wystąpienie przedmówczyni i dodał, że posiada informacje, iż kolejna ferma norek ma powstać w sąsiedztwie wsi Budziszewice. Choć nie wpłynął dotychczas żaden wniosek formalny należy śledzić wszelkie informacje, które dotyczą potencjalnych inwestycji, które mają być realizowane w sąsiedztwie Gminy Rogoźno.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski dodał, że podpisy przeciw budowie fermy norek w sąsiedztwie wsi Budziszewice są obecnie zbierane m. in. w Nienawiszczu i okolicznych wioskach.

Sołtys Gościejewa L. Skibiński powiedział, że popiera protest Pani O. Łabiak.

Radny M. Połczyński zapytał Panią O. Łabiak czy Pan, który planuje otworzyć hodowlę norek kupił już ten teren?

Pani O. Łabiak odpowiedziała, że nie wie czy potencjalny inwestor zakupił już ten teren, ponieważ w zawiadomieniach powiadamiany jest jednocześnie poprzedni właściciel.

Burmistrz Rogoźna zaznaczył, że z posiadanych przez niego informacji wie, że potencjalny inwestor nie kupił tego terenu. Dodał, że o warunki zabudowy na danej działce nie musi występować wyłącznie jej właściciel, ale może zrobić to każda inna osoba. Wyraził przypuszczenie, że gdyby warunki zabudowy były korzystne to inwestor kupiłby teren wraz z nieruchomością. Poinformował, iż decyzja odmowna została wydana 21 lipca tego roku, a odwołanie p. D. Gorzelańczyka wpłynęło 9 sierpnia br. i przekazane dalej zostało 17 sierpnia.

Podjęcie uchwały w sprawie protestu mieszkańców przeciwko planom budowy fermy norek we wsi Gościejewo – projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski.

 

                Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie protestu mieszkańców przeciwko planom budowy fermy norek we wsi Gościejewo, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

IX. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych – projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy Iwona Sip-Michalska.

Uwag nie było.

Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

b) ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – projekt uchwały omówił Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych Wiktor Jaworski.

Radny A. Jóźwiak zapytał ile wynosi ta opłata w sąsiednich gminach?

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że Gmina Środa i Gmina Szczecinek mają taką samą wysokość opłaty, natomiast Gmina Chodzież planuje ustalić opłatę również na tym samym poziomie.

Radny A. Jóźwiak zapytał o wysokość opłaty w Gminie Wągrowiec i Gminie Oborniki?

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że nie sprawdzał.

Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, podjęta 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

            Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym – projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

            Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

            Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetarowym na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

            Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym – projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

            Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego – projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

            Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

i) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno - projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

            Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów na terenie Gminy Rogoźno, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

j) wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno stanowiącej współwłasność Gminy Rogoźno oraz osoby fizycznej – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

                Uchwała Nr XII/89/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Nienawiszczu, gm. Rogoźno stanowiącej współwłasność Gminy Rogoźno oraz osoby fizycznej, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

k) nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

                Uchwała Nr XII/90/2011 Rady Miejskiej Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 r . w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

l) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

                Uchwała Nr XII/91/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

ł) określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

                Uchwała Nr XII/92/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

m) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok – projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radny R. Szuberski zbarał głos i skierował pytanie do Pana Wiceprzewodniczącego   Z. Chudzickiego aby wyraził kilka słów komentarza do tej zmiany, który swojego czasu przy ustalaniu budżetu stwierdził, że R. Szuberski jakim jest nauczycielem skoro głosuje przeciwko oświacie. Jak ustosunkowuje się do proponowanego obcięcia środków przeznaczonych na płace dla nauczycieli w kwocie ok. 136.000,00 – 137.000,00 zł?

Radny R. Szuberski również skierował pytanie do Pana Burmistrza bo Pan Burmistrz podczas uchwalania powiedział, że i zacytował z protokołu wypowiedź Burmistrza: ,,jakie to jest podejście ze strony Radnych, i poprosił aby zapytać dyrektorów szkół czy starczy im na płace. Zapytał czy ktoś z radnych pytał o to, zapytał czy Burmistrz  z powietrza wziął sobie taki budżet i płace w oświacie?". Dodał, że nie jest to kwota aż tak wielka i  znacząca  ale ona jest. Powiedział, że jest to w nawiązaniu ponieważ było kilka poprawek złożonych i te poprawki właśnie dotyczyły płac. Pod nieobecność Pana Burmistrza o odpowiedź poprosił Dyrektora ZEAPO W. Jaworskiego.

Wiceprzewodniczący Z. Chudzicki odpowiedział, że utworzenie tego gabinetu chirurga jest ważne, że należy jednak ściągnąć te środki i takie jest jego zdanie. Dodał, że nie potrzebnie radny R. Szuberski mąci i nakręca znowu to samo. Wspomniał, że radny R. Szuberski obiecał wiele rzeczy jak pieniądze na klub oraz złożenie wniosku na remont płyty głównej boiska RKS Wełna. Na koniec dodał, że utworzenie gabinetu chirurga i zakup ultrasonografu jest bardzo potrzebne dla mieszkańców Rogoźna, zwłaszcza, że od dłuższego czasu mieszkańcy tego chirurga nie mają. W tej sytuacji uważa, że jest to słuszne i zasadne.

Radny R. Szuberski powiedział, że był złożony wniosek dotyczący chirurga i został on przegłosowany przez większość Rady. Złożony przez niego wniosek dotyczył podjęcia działań w celu zabezpieczenia, zacytował z protokołu budynku i pomieszczenia dla chirurga w budżecie na 2012 r. by zakontraktować usługi, a także znaleźć pomieszczenia dla rehabilitanta aby poradnie te mogły być w Rogoźnie; zakup ultrasonografu nie jest dużym problemem jeśli chodzi o możliwości finansowe Gminy i można go poddzierżawić dla poradni i stwierdził że takie widzi takie rozwiązanie. Głosowanie tego wniosku było 11 głosami „za” przy 4 „wstrzymujących się”. Dodał, że nikt nie mąci chodzi mu tylko o stwierdzenie czy tych pieniędzy po odjęciu tych 137.000,00 zł starczy na płace i poprosił, żeby się pan radny do tego ustosunkował gdyż radny R. Szuberski stwierdził, że mówił o czymś innym a odpowiedź otrzymał inną i poprosił o udzielenie odpowiedzi konkretnej a nie wymijającej.    

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odpowiedział, że w kwestii płacowej wypowie się Dyrektor ZEAPO W. Jaworski.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że w planie budżetowym roku 2011 były zaplanowane dwa oddziały przedszkolne, ale we wrześniu nie zostały utworzone ze względu na brak zainteresowania społeczności z obwodu parkowskiego. W jednym przypadku nauczyciel zrealizował awans, który zaplanowany był na 12 miesięcy, ale nie został zaakceptowany przez Komisję PO w rezultacie pozostały środki w kwocie ponad 7.000 zł. Drugi nauczyciel zrealizował awans, ale za ten rok całe 9 miesięcy przebywał na urlopie macierzyńskim i wyrównawczym i zatrudniony został nauczyciel stażysta, więc pozostały środki w kwocie 7.100 zł, które wynikają z różnicy wynagrodzenia stażysty a planowanego nauczyciela dyplomowanego, uzupełnienie etatu przez nauczyciela z gimnazjum skutkowało tym, że pobierał on pławce w gimnazjum a pełnił obowiązki nauczyciela bo uzupełniał etat to stanowi oszczędność 6.000 zł. Po zatwierdzeniu projektów organizacyjnych przesunięto środki na utworzenie dwóch oddziałów w Szkole Podstawowej nr 3 to skutkowało to 4.000 zł. Środki, które zostały w budżecie zostały zgodnie z obietnicą złożoną podczas uchwalania budżetu zostały przekazane do dyspozycji Pana Burmistrza. Po przeprowadzeniu przetargu na dowóz uczniów do szkół okazało się, że trzeba dołożyć do dowozów z racji wzrostu cen paliw, bo kontrahent przedstawił wyższą stawkę.   

Radny R. Szuberski podziękował za konkretną odpowiedź.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że wyliczenia, które przedstawiał Pan W. Jaworski nie są to wyliczenia, które sięgają rzędu 100.000 zł lub więcej. Powiedział Pan, że w Gimnazjum nr 1 jest mniej oddziałów niż się spodziewano, ponieważ już przed organizacją roku szkolnego było wiadomo, że w Gimnazjum nr 2 będą 2 oddziały i tak jak było zaplanowane, zostało utworzone. Liczbę dzieci w gminie kończących szkołę podstawową można łatwo obliczyć i w związku z powyższym liczbę oddziałów można zaplanować bardzo precyzyjnie tym bardziej, że gimnazjum nie jest to etap gdy uczniowie uciekają poza Rogoźno. Poza tym wszystkie sprawy, które wymienił p. Jaworski, a mianowicie pieniądze na podstawowe gospodarowanie, różnice w wydatkach itp. są to kwoty, które można dokładnie przewidzieć i można łatwo zaplanować. Kwoty te nie są aż tak wysokie, a które mogłyby wpłynąć na to, że nagle ponad 100.000 zł znalazło się w dziale Oświaty.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski uzupełnił swoją wypowiedź, że w Szkole Podstawowej nr 2 z działu 80101 zdjęto: § 4010 – 42.000 zł, § 4110 – 7.000 zł, § 4120 – 1.000 zł. Razem 50.000 zł. Z Zespołu Szkół w Parkowie zdjęto z tytułu płac 100.000 zł, 15.471 zł z ZUS i 2.450 zł  funduszu pracy. W Gimnazjum nr 1 zmniejszono środki z §4010 o kwotę 16.000 zł, §4110 o kwotę 2.500 zł. Środki zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków związanych z dowozem uczniów i Szkołą Podstawową nr 3. 

Radna R. Tomaszewska powiedział, że Pan Dyrektor W. Jaworski w swojej wypowiedzi podkreślił, że gdybyśmy dokonali takich zmian to rogoźińska oświata by nie umarła.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że Pani Pełnomocnik mówiła o przyjęciu jednej osoby na stanowisko pracownika oddziału przedszkolnego, a Pan Dyrektor mówił o 1,5 etatu w Gimnazjum nr 1 – czy jest to przyjęcie czy zmniejszenie etatu?

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że w Gimnazjum nr 1 nastąpiło zmniejszenie obsady o 1,5 etatu, a 6 osób w sumie w wymiarze 1,5 etatu uzupełnia w innych szkołach.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Autopoprawka nr 2 została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

            Uchwała nr XII/93/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rogoźno na 2011 rok, podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

X. Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacja z dnia 15.07.2011 r. radnego P. Wojciechowskiego o treści: „w związku z zapowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas konferencji prasowej w dniu 04 lipca 2011 r. wraz z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącą planowanego w najbliższym czasie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie wsparcia na budowę i modernizację targowisk na poziomie dofinansowania do 75% kosztów kwalifikowanych poniesionych na taką inwestycję, proszę o przedstawienie informacji na jakim etapie jest koncepcja budowy targowiska w naszej gminie. Mając gotowy projekt, czy jest realna szansa uregulowania tytułu prawnego do części działki pod budowę targowiska, co jest niezbędne by ubiegać się o dofinansowanie? Czy gdyby ustalenie spraw własnościowych do wyżej wymienionej działki okazało się barierą nie do przejścia, czy istnieje możliwość zmiany projektu i lokalizacji tak aby skorzystać z pieniędzy przeznaczonych na budowę targowiska z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?” - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Interpelacja nr 1/08/2011 radnego M. Kutki o treści: „Ja niżej podpisany wnoszę o usunięcie łańcucha oraz znaku zakazu ruchu w obu kierunkach uniemożliwiającego wjazd na plażę miejską od strony ulicy Plażowej. W okresie letnim osoby przyjeżdżające tam pojazdami mechanicznymi nie mają miejsca parkowania ze względu na ograniczenia z nimi związane. Ponadto ów łańcuch jest nieestetyczny i rzutuje negatywnie na wizerunek plaży miejskiej. W powyższej sprawie miałem liczne wnioski od mieszkańców naszej gminy.” - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Interpelacja nr 2/08/2011 radnego M. Kutki o treści: „W związku z licznymi interwencjami mieszkańców ulicy Różanej i okolicznych ulic wnoszę o przeprowadzenie konserwacji poprzez pomalowanie urządzeń znajdujących się na placu zabaw (karuzela, huśtawka, drabinki itd.) na ulicy Różanej.” - stanowi załącznik  nr 10 do protokołu.

Interpelacja 1/08/2011 radnego R. Szuberskiego o treści: „Wnoszę o podanie przyczyny braku dostosowania niwelety budowanej na ulicy Nowej do poziomu wejść do posesji i bram wjazdowych, zgodnie ze sztuką budowlaną – nowo powstających dróg i ulic- takie dostosowanie na terenach zurbanizowanych powinno mieć miejsce a nie jak na zaprojektowanej ulicy wynoszenie jej w stosunku do usytuowania istniejącego terenu o około 30 – 40 cm powyżej aktualnego poziomu działek i posesji. Dodatkowo proszę o informację, dlaczego po stronie zachodniej ulicy Nowej za budynkiem nr 20 brak jest zaprojektowanych wjazdów na istniejące działki oraz jak została rozwiązana sprawa istniejących hydrantów w chodnikach.” - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Interpelacja nr 1/08/2011 radnego R. Szuberskiego, R. Tomaszewskiej, radnego M. Kutki o treści: „Wnosimy o podanie informacji dotyczącej realizacji inwestycji związanej z budową kanalizacji sanitarnej. W szczególności informacja ma dotyczyć, przebiegu prac, ich zgodności z przyjętym harmonogramem, opracowaną dokumentacją w tym zakresie i otrzymanym pozwoleniu na budowę. Dodatkowo prosimy o podanie zakresu i wartości finansowej dotychczas wykonanych prac przez firmę ORLEMONT-BUD Sp. z o. o. z Trzemeszna oraz inne znaczące informacje o ewentualnych rozbieżnościach związanych z realizowaną inwestycją.” - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Interpelacja nr 1/VI/2011 radnego Z. Chudzickiego o treści: „Szanowny Panie Burmistrzu! Ochrona środowiska to wspólna troska władz państwowych i samorządowych. Samorządowcy miast i gmin realizują zadania związane z ochroną środowiska, wypełniając przy tym priorytety polityki ekologicznej państwa. Samorządom powinno, więc zależeć na stanowieniu takiego prawa, które będzie pomocne przy realizacji tego ogólnonarodowego programu. Na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 28 kwietnia, posłowie opowiedzieli się za przyjęciem projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpowiedzialność za spełnienie unijnych zobowiązań w zakresie redukcji bioodpadów spada na samorządy. Gminy, które nie mają potrzebnej infrastruktury: spalarni, kompostowni, sortowni, nie poradzą sobie ze spełnieniem wymogów. Zgodnie z dotychczasowym projektem ustawy, gminy mają mieć 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy, na wdrożenie nowego systemu. Natomiast w ciągu 12 miesięcy, rady gmin będą zobowiązane podjęć uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2012 roku. Jestem przekonany, że wprowadzenie w naszej Gminie podatku śmieciowego wyeliminuje negatywne zjawiska towarzyszące funkcjonującemu obecnie i sprawi, że system ten będzie bardziej sprawiedliwy dla mieszkańców i bezpieczniejszy dla naszego naturalnego środowiska. Podrzucanie śmieci na spółdzielcze i dzikie wysypiska, a także ich spalanie w domowych paleniskach okażą się bezcelowe i nieopłacalne, a za ich wywóz i utylizację zapłacą faktycznie zanieczyszczający. W związku z tym, że system obejmie wszystkich – a więc i tych, którzy obecnie nie mają zawartej umowy na wywóz śmieci oraz tych, którzy deklarują ich zaniżoną ilość – w systemie pojawią się dodatkowe pieniądze, co powinno doprowadzić do zmniejszenia jednostkowych opłat ponoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu śmieci. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Rogoźno proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy Pan Burmistrz planuje wprowadzić powszechny podatek śmieciowy, który zdaniem samorządowców zdecydowanie ułatwi gospodarkę odpadami, (a jeśli tal, to kiedy).” - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Interpelacja nr 2/08/2011 radnego M. Połczyńskiego, R. Szuberskiego, M. Kutki, R. Tomaszewskiej o treści: „Wnosimy o wymianę lamp na Placu Powstańców Wlkp. w Rogoźnie. Istniejące lampy są zdewastowane i wymagają pilnego remontu. Dodatkowo wnosimy o podanie wykazu ulic objętych sprzątaniem mechanicznym i jego częstotliwością.” - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Zapytanie nr 1/08/2011 radnego M Kutki o treści: „27 kwietnia 2011 roku na sesji Rady Miejskiej złożyłem w imieniu grupy radnych interpelację nr 6/04/2011 odnośnie montowania koszy na Al. J. M. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Fabryczną do miejscowości Ruda oraz dalej wzdłuż ścieżki rowerowej prowadzącej do mostu na rzece Wełnie i od ronda na drodze krajowej nr 11 w kierunku bloków w miejscowości Ruda. W odpowiedzi pismem z dnia 18 maja 2011 roku zostałem poinformowany, że „... w miesiącu kwietniu zlecono zakup koszy ulicznych, które po dostarczeniu będą sukcesywnie uzupełniane. Przewidywany termin montowania koszy ulicznych to miesiąc czerwiec 2011 r.”. do dnia dzisiejszego kosze te nie zostały zamontowane, a mamy już koniec sierpnia 2011 roku. Proszę o odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czym spowodowane jest opóźnienie dotyczące montowania koszy na śmieci? 2. Kiedy będą zamontowane kosze na śmieci na ulicach, o których była mowa w interpelacji?” - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Zapytanie z dnia 24.08.2011 r. radnego P. Wojciechowskiego o treści: „Wracając do tematu interpelacji, którą składałem w miesiącu marcu br., dotyczącej gruzowisk zlokalizowanych w mieście Rogoźno, oraz odpowiedzi na interpelację, chciałbym zapytać czy wpłynęła odpowiedź od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Obornikach? Czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zajął stanowisko w tej sprawie? W odpowiedzi na interpelację Pan Burmistrz informuje, że powiadomi listownie Pana Przewodniczącego o dalszych etapach postępowania w sprawie gruzowisk po otrzymaniu informacji od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Obornikach. Przypomnę, że podczas posiedzeń Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa pytałem o informację w tym temacie, nie uzyskując odpowiedzi do dnia dzisiejszego. W związku z powyższym proszę o informację, czy prowadzone są dalsze etapy postępowania w sprawie gruzowisk? Czy odbyły się jakiekolwiek rozmowy z właścicielami nieruchomości? Zwrócę uwagę, że w miedzyczasie powstało kolejne takie miejsce przy rondzie, które swym wyglądem daleko odbiega od norm, jakie w takim miejscu powinny obowiązywać” - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

następnie ogłoszono 15 minut przerwy. 

XI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr 1/06/2011  złożoną przez radnego M. Kutkę, radnego M. Połczyńskiego, radnego A. Nadolnego, radnego H. Janusa, radnego R. Szuberskiego, radnego R. Kinacha, radną R. Tomaszewską o treści: „W odpowiedzi na interpelacje nr 1/06/2011 grupy radnych złożona na XI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 15 czerwca 2011 r. w sprawie postawienia wiaty przystankowej przy drodze krajowej nr 11 w m. Dziewcza Struga informuję, że nie ma środków na jej zakup w budżecie na 2011 rok.” - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na zapytanie dot. przejazdu kolejowego na linii Poznań – Piła w km 44,154 złożone przez radnego H. Janusa o treści: „W odpowiedzi na pismo BR.0003.1.2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. dot. zapytania radnego Henryka Janusa złożone na XI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie informuję, że na zwołanej komisji w dniu 13.05.2011 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu w sprawie przeklasyfikowania przejazdu kat. F do kat. D na linii Poznań – Piła w km 44,154 stwierdzono co, następuje:

1.       Przejazd pozostawić w kat. F – przejazd użytku prywatnego, pod nadzorem Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Durowo,

2.       W sporadycznych, uzasadnionych wypadkach Nadleśnictwo Durowo umożliwi przejazd zainteresowanym osobom fizycznym lub innym podmiotom.

Obecny na komisji Burmistrz Rogoźna oraz przedstawiciel Urzędu podtrzymali stanowisko o konieczności przeklasyfikowania przejazdu do kat. D. Pozostali uczestnicy komisji uznali, że będzie to możliwe po zmianie statusu drogi leśnej na drogę gminną. Obecnie droga ta nie ma wydzielonej działki, znajduje się na działce stanowiącej działkę leśną. Brak uczestnictwa przedstawiciela Urzędu na komisji w dniu 9.11.2010 r. wynikał z przebywania na urlopie pracownika. Natomiast odnośnie uczestnictwa w komisji w dniu 13.05.2011 r. przez Pana Radnego uprzejmie informuję, że powinno kilkakrotnych prób nie udało się skontaktować telefonicznie.

W załączeniu:

- ksero protokołu komisji z dnia 13.05.2011 r.” - stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Zastępcy Burmistrza Rogoźna na interpelację z dnia 25 lipca 2011 r.  złożoną przez radnego P. Wojciechowskiego o treści: „W związku z przekazaną pismem BR.31.0003.39.2011 z dnia 25.07.2011 r. interpelacją przekazaną przez radnego Pawła Wojciechowskiego, w sprawie możliwości budowy targowiska przy ulicy Nowej w Rogoźnie. W odniesieniu do kwestii poruszonych w ww. interpelacji informuję: Projekt budowlano-wykonawczy budowy targowiska w rejonie ulicy Nowej w Rogoźnie został w pełni opracowany. Gmina Rogoźno jest właścicielem wszystkich działek pod przewidzianą inwestycję za wyjątkiem jednej działki. Dla tej działki, niezbędnej dla przeprowadzenia inwestycji toczy się postępowanie spadkowe w sprawie nabycia praw spadkowych dla 14 spadkobierców. Kolejna rozprawa odbędzie się 4 sierpnia 2011 r., która prawdopodobnie będzie ostatnia rozprawą. Po nabyciu praw przez spadkobierców Gmina przystąpi do rozmów w sprawie ustalenia warunków wykupu działki. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu będący instytucję delegowaną przez ARiMR do rozdysponowania środków w ramach projektu „Mój rynek” jest na etapie przygotowywania procedur niezbędnych do wdrożenia programu i nie jest w stanie podać konkretnej daty składania wniosków. UMWW podaje jedynie, że nabór wniosków ruszy prawdopodobnie w połowie III kwartału 2011 r. Zmiana lokalizacji targowiska na terenie miasta Rogoźno jest niemożliwa do realizowania między innymi ze względu na poniesione już koszty związane z przygotowaniem i realizacją dokumentacji projektowej oraz potrzebą pozyskania terenu o powierzchni ponad 1 ha.” - stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelacje nr 7/VI/2011 złożoną przez radnego H. Janusa, radnego A. Nadolnego, radnego R. Kinacha, radnego M. Połczyńskiego, radnego M. Kutkę, radną R. Tomaszewską, radnego R. Szuberskiego o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 7/VI/2011 grupy radnych złożoną na XI sesji Rady Miejskiej w dniu 15.06.2011 r. w sprawie gazociągu w m. Tarnowo, Karolewo i Laskowo informuję, że:

-         pismem z dnia 15.07.2009r. została przekazana dokumentacja sieci gazowej w Tarnowie, - z powodu braku odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2009r. wysłano w dniu 17.02.2010r. kolejne pismo odnośnie sporządzenia umowy na użytkowanie sieci gazowej w Tarnowie z prośbą o pisemne udzielenie informacji o brakujących dokumentach,

-         w dniu 19.02.2010r. otrzymaliśmy pismo od Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu z wyszczególnieniem dokumentów do uzupełnienia przesłanej wcześniej dokumentacji. Należało już ponowić prośbę szczelności sieci gazowej. - pismem z dnia 27.08.2010r. przekazaliśmy do RDG Gniezno komplet dokumentacji wybudowanej sieci gazowej w m. Tarnowo, Karolewo i Laskowo z wykazem dokumentów,

-         w dniu 06.09.2010r. otrzymaliśmy kolejne pismo o uzupełnienie przesłanej do RDG Gniezno dokumentacji,

-         pismem z dnia 01.10.2010r. przesłaliśmy część brakujących dokumentów z prośbą o przygotowanie umowy o użytkowanie wybudowanej sieci w m. Tarnowo, Karolewo i Laskowo, jednocześnie z informacją, że dokumentację dotyczącą budowy sieci gazowej w m. Karolewo uzupełnimy w terminie późniejszym,

-         w m-cu lipcu 2011r. po rozmowie telefonicznej z Panem Aleksandrem Winkiel z Przedstawicielem RDG Gniezno otrzymaliśmy pocztą e-mail ponownie wykaz braków i zmian, który wcześniej podobno był wysłany do Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu w celu powiadomienia nas o brakach w wysłanej dokumentacji. Pisma takiego od WSG w Poznaniu nie otrzymaliśmy.

Urząd Miejski, aby sfinalizować temat podpisania umowy o użytkowanie wybudowanych sieci gazowych w w/w miejscowościach, zorganizował w dniu 05.08.2011r. spotkanie z przedstawicielem RDG Gniezno z Panem Andrzejem Wojciechowskim, Aleksandrem Winkiel i Markiem Rak, na którym ustalono do wykonania 4 zlecenia. Dwa z ustalonych zleceń muszą wykonać geodeci wykonawców budowy sieci w m. Tarnowo i sieci w m. Karolewo i Laskowo , jedno projektant sieci i jedno Urząd Miejski. Ustalenia spisane w dniu 05.08.2011r. Poza jednym powinny być uzupełnione przez osoby nie będące pracownikami Urzędu, dlatego trudno podać konkretny termin zakończenia postępowania przekazania w/w sieci gazowych. Jednak po rozmowach przeprowadzonych z geodetą i projektantem udało się nam ustalić wstępny termin wykonania uzupełnień dokumentacji do końca miesiąca września br.” - stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Prezesa Zarządu Aquabellis sp. z o. o. na interpelację z dnia 14.06.2011 r. złożoną przez radnego M. Połczyńskiego o treści: „W odpowiedzi na interpelację radnego M. Połczyńskiego z dnia 14.06.2011 w sprawie spadków ciśnienia wody w miejscowości Sierniki w okresie letnim informuję co następuje:

-         spadek ciśnienia wody w momentach wzmożonego rozbioru wody, m.in. podlewanie upraw,

-         ten rejon gminy Rogoźno zasilany jest siecią wodociągową, której średnica wynosi 100 mm w rejonie mostu na rzece Wełnie. Ta średnica jest powodem braku wody w Siernikach na wyższych kondygnacjach w okresach wzmożonego rozbioru wody.

Aquabellis sp. z o.o. w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ma zaplanowane wybudowanie sieci wodociągowej z Rogoźna do Ciesiel, co powinno spowodować radykalnie poprawić sytuację zaopatrzenia w wodę w miejscowości Sierniki.” - stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

XII. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym – stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że w dniu 22.08 odbyło się posiedzenie Komisji, które było podzielone na dwie części. Pierwsza miała charakter wyjazdowy i odbywała się w siedzibie „Aquabellis” Sp. z o.o., druga miała miejsce w Urzędzie Miejskim. Pan Prezes Zarządu „Aquabellis” przedstawił radnym organizację i funkcjonowanie stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Rogoźnie. Na drugiej części Komisji radni omawiali działalność gospodarczo-finansową Spółki z o.o. „Aquabellis”. Zaproszonym gościem na obrady Komisji był Prezes Zarządu Sp. z o.o. „Aquabellis” W. Dulko, który przedstawił zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, działalność usługowa Spółki, wyniki finansowe działalności, stan i wielkość składników majątku trwałego, zużycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, wielkość i rodzaj kapitałów własnych Spółki, sytuację kadrową, realizowane i planowane inwestycje i kierunki rozwoju, schemat organizacyjny. Planowane zadania na 2011 rok to:

-         sieć wodociągowa Gościejewo, Grudna w kierunku Boruchowa,

-         sieć wodociągowa Rogoźno, ul. Brzozowa,

-         modernizacja studni głębinowej w Rogoźnie,

-         SUW Rogoźno – I etap modernizacji – projekt,

-         budowa wodociągu od ul. Lipowej do końca ul. Leśnej.

Radni mieli również wgląd do bilansu, rachunku zysków i strat, opinii niezależnego, biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Materiały, które zostały dostarczone na Komisję są znane radnym, ponieważ zostały dostarczone również na sesję gdy był omawiany temat podwyżek taryf. Ponadto Komisja podjęła wnioski:

-         do Dyrektora WZDW w Poznaniu o remont drogi wojewódzkiej nr 241 poprzez położenie nowej warstwy bitumicznej na odcinku od ronda miejskiego do przejazdu kolejowego w Rogoźnie,

-         do Dyrektora GDDKiA O/Poznań o zabezpieczenie płytami ażurowymi powierzchni bocznych rowu przy rondzie w Rudzie naprzeciw firmy Państwa Guzów,

-         do Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu PKP PLK S.A. o usunięcie pnia drzewa z pobocza przy przejeździe kolejowym w Rogoźnie oraz odrestaurowanie na zewnątrz i wewnątrz dwóch dworców kolejowych w miejscowości Rogoźno i Parkowo.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poinformował, że w 18 sierpnia miało miejsce posiedzenie Komisji, na którym Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty L. Pijanowska przedstawiła stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 oraz informację o stanie przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. W trakcie dyskusji, która się wywiązała najwięcej czasu poświęcono najmłodszym dzieciom, ponieważ sytuacja w jakiej znaleźli się ich rodzice nie jest łatwa. W wyniku reformy w 3-letnim okresie przejściowym od roku szkolnego 2009 rodzice mogą samodzielnie decydować o tym czy posłać dziecko do pierwszej klasy w wieku 6 czy 7 lat. W tym roku w naszej gminie są to 24 dzieci, które w wieki 6 lat rozpoczynają naukę w klasie pierwszej. W wrześniu 2012 r. wejdzie w życie przepis obniżający obowiązkowo wiek szkolny – do pierwszych klas pójdą obowiązkowo więc sześcio- i siedmiolatki. Z tego względu, że na liście rozpoczynających pierwszą klasę będzie większa liczba dzieci niż zwykle. Pani Pełnomocnik zapewniła, że organ prowadzący jest w ścisłej współpracy z poszczególnymi szkołami monitorując liczbę uczniów i podoła temu trudnemu zadaniu w przyszłym roku. Podczas posiedzenia omówiono również materiały i projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej oraz przyjęto dwa wnioski zgłoszone przez radnego R. Szuberskiego. Pierwszy wniosek dotyczył poparcia prośby Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruścach, w sprawie dokończenia remontu wewnątrz budynku remizy. Drugi wniosek dotyczył poparcia wniosku Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Rogoźnie w sprawie wymiany desek na pomoście przy pomoście przy kąpielisku miejskim. W nocy 2/3 sierpnia wspólnie z Zastępcą Burmistrza K. Ostrowskim zorganizowaliśmy Turniej Piłki Nożnej „Noc na Orliku” oraz Wakacyjny Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza dla młodzieży i dorosłych. Oba przedsięwzięcia spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej Gminy, a kierunek podejmowanych działań w zakresie popularyzacji kultury fizycznej i wychowania młodego pokolenia poprzez sport okazał się trafny i spotkał się z pozytywnymi opiniami uczestników.

Przewodniczący Komisji Rewizyjne R. Dworzański poinformował, że Komisja obradowała w dniu 22 sierpnia w siedzibie ZEAPO. Tematem posiedzenia była kontrola prawidłowości dowozu uczniów do szkół, w tym kontrola prawidłowości dokumentacji przetargowej na szkolne dowozy. Dokumentację dotyczącą tego tematu przedstawił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski. Komisja skupiła się na dwóch tematach dotyczących dowozów za okres 1.01 – 30.06 oraz przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na dowozy na rok szkolny 2011/2012. W okresie od stycznia do czerwca firma Trans-Tur była realizatorem dowozów uczniów w roku szkolnym 2010/2011, na ten cel wydatkowano ze środków budżetu rozdział 80113 § 4300 wydatkowano kwotę 461.233,36 zł. Przetarg na dowozy na rok szkolny 2011/2012 Komisja przeanalizowała dokumentację przetargową zgodnie z tym, że wartość przetargu przekroczyła równowartość 14.000 euro i oferta ta podlega przepisom o zamówieniach publicznych. Dokumentacja ta została prawidłowo przygotowana. Do przetargu zgłosiła się jedna firma, która ze strony Komisji uzyskała 100% akceptacji, została wybrana na dowozy uczniów do szkół i jest to firma Trans-Tur J. Ziółkowski.

XIII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej – załącznik nr 23 do protokołu oraz informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 24 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 14.06.2011 r. do 23.08.2011 r. - załącznik nr 25 do protokołu.

XIV. Wolne głosy i informacje.

Radny M. Połczyński poprosił Burmistrza aby odniósł się do kwestii przegiętej i uszkodzonej lampy we wsi Owczegłowy.

Radny R. Szuberski poruszył kwestię poradni stomatologicznej, w sprawie której wielokrotnie składał pisma, a która nadal jest aktualna gdyż brak jest zmiany planu finansowego. W dniu wczorajszym po raz ostatni rozmawiał z Panem Naczelnikiem i nadal zapewnia, że po zmianie planu finansowego kontrakt będzie dla Rogoźna jeszcze w tym roku. Odpowiedziałem, że jeśli tak się nie stanie to nie dotrzyma słowa, bo publicznie coś takiego przyznał. Dodał, że na pochwałę zasługują decyzje w sprawie chirurga, ortopedy i kilka innych specjalności, które są kontraktowane w tym roku,a będą to kontrakty na najbliższe trzy lata. Na pochwałę zasługuje Pan Wiceburmistrz i Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury za turniej na Orliku, który cieszył się dużym zainteresowaniem i mimo późnych godzin wszyscy w tym przedsięwzięciu uczestniczyli. Kolejną kwestią, którą poruszył jest sprawa rury co do której, z Panem Burmistrzem różniliśmy się zdaniami. Wyraził podziękowanie dla Pana Prezesa Spółki z o.o. „Aquabellis” i mimo że interpelacja była złożona dużo wcześniej, odpowiedź jest i tak jak wspominaliśmy wcześniej po dokonaniu dokładnych pomiarów Pan Prezes stwierdza, że rura powinna być wyżej i że było małe niedopatrzenie przy odbiorze tej inwestycji i rura ta powinna być podniesiona. Radny R. Szuberski zapytał kto zapłaci za podniesienie tej rury, bo on uważa, że było to z winy tych, którzy zrobili ją nie zgodnie z dokumentacją.

Radny M. Kutka zapytał Burmistrza o osobę odpowiedzialną za utrzymanie czystości na plaży miejskiej i przy ul. Plażowej w Rogoźnie? Począwszy dodał, że po udaniu się na plażę miesjką stwierdził, że to co zobaczył jest przerarzjące:

-         pełno parierów,

-         brak koszy

-         nie wykoszone i zarośnięte trawą.

Dodał, że budynek ,,WODNIKA" odrzuca. Mimo, że była podejmowana uchwała w sprawie wykazu kąpielisk gminnych to jest nie wyobrażalne żeby tak wyglądała wizytówka miasta.  

  Poinformował również, że w miesiącach lipcu i sierpniu mieszkańcy ul. Kochanowskiego zostali pozbawieni dojazdu do swoich posesji, ponieważ firma prowadząca pracę związane z budową kanalizacji ze względu na opady deszczu przerwała swoje prace, pozostawiając koparki i niezabezpieczone studzienki. Zwrócił uwagę, aby baczniej przyjrzeć się kanalizacji. Radny M. Kutka skierował pytanie również do Pani Skarbnik o koszt wyjazdu delegacji do Kalisza Pomorskiego na Jarmark na Jeziorem Ogórkowy, który odbywał się w dniach 22-23 lipca oraz kto go pokrył?

Wiceprzewodniczący Z. Chudzicki skierował wniosek do Burmistrza o wymianę znaku „przejście dla pieszych”, który znajduje się na ul. Seminarialnej przy przejściu dla pieszych od posesji p. Gliwy do zegarmistrza. Poprosił także o zabezpieczenie poprzez wbetonowanie znaku „wjazd na osiedle”, który znajduje przy wjeździe na osiedle obok p. Gliwy.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał Burmistrzowi o kałuży, która po większych ulewach pojawia się przy przejściu dla pieszych obok p. Gliwy.

Radny M. Połczyński skierował pytanie o naprawę przystanków autobusowych w miejscowościach Sierniki i Pruśce?

Radny H. Kuszak poinformował Burmistrza o potrzebie przeczyszczenia kanalizacji przy przejściu dla pieszych na ul. Wielka Poznańska, ponieważ po obfitych opadach deszczu powstaje duża kałuża, która uniemożliwia przejście w wyznaczonym miejscu.

Radny R. Szuberski poprosił Panią Sekretarz o szczegółowe wyjaśnienie sprawy opłaty za ksero dokumentów dla Sołectwa Pruśce.

Burmistrz odpowiedział, że delegację do Kalisza Pomorskiego wysłał osobiście, a Pani Skarbnik była uczestnikiem tego wyjazdu. Odnośnie kosztu wyjazdu radnego P. Wojciechowskiego, który jechał swoim samochodem należy skierować się do Pani Skarbnik o podanie konkretnej kwoty. Odnośnie pytania M. Połczyńskiego, Burmistrz potwierdził, że lampa w Owczegłowach jest złamana lub zgięta i skoro ustalony jest sprawca to będzie musiał zapłacić za jej wymianę, gdyż w inny sposób nie da się tego naprawić. Odnośnie naprawy przystanków autobusowych Burmistrz odpowiedział, że podchodzi do nich sceptycznie, ponieważ wszelkie naprawy są krótkotrwałe, ponieważ po kilku dniach są ponownie dewastowane. Dodał, że w sobotę lub niedzielę w nowym parku zostały wyrwane wszystkie ławki, następnie panowie z robót publicznych wstawili i zabetonowali ławki, a dziś rano znowu wszystkie leżały na trawie, natomiast do fontanny zaraz po wyczyszczeniu zostały powrzucane śmieci i kamienie. Zastępca Komendanta Policji miał obejrzeć to miejsce, aby ewentualnie wprowadzić patrol nocny, który kontrolowałby co się dzieje po zmroku. Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował, aby ustawić tablicę z regulaminem parku, w którym określona zostałaby godzina do której można w parku przebywać. Pozwoliłoby to zwiększyć skuteczność interwencji policji i straży miejskiej, ponieważ jest to plac zabaw dla dzieci, a nie plac ogólnego użytku.

Burmistrz odpowiedział, iż można tę propozycję rozważyć choć jest wywieszony regulamin tego miejsca, lecz nie jest w nim określona godzina do której można w nim przebywać. Plac zabaw położony jest w parku, który jest ogólnie dostępny i trudno by go zamykać o określonej godzinie. Po interpelacji radnego P. Wojciechowskiego zostało zamontowane ogrodzenie na tyłach parku, jednak wczoraj został złamany jeden z słupków i wgięta siatka – zostało to spowodowane prawdopodobnie przez osobę kierującą samochodem. Odnośnie pytania radnego R. Szuberskiego dotyczącego chirurga Burmistrz poinformował, że w budżecie zostały zarezerwowane środki na ten cel. Od 1 stycznia chirurg zostanie przeniesiony do budynku przychodni, ponieważ pracownia rehabilitacyjna nie otrzymała przedłużenia umowy. Po rozmowie z Panią Dyrektor Szpitala i Panią, która zajmuje się kontraktowaniem w szpitalu okazało się, że na dzień kontraktowania usługi musi dysponować lokalem dla chirurga. W tej sytuacji została podjęta decyzja o remoncie pomieszczeń, które zostały przeznaczone na poradnie chirurgiczną. Burmistrz dodał, że przeznaczenie środków na zakup USG podyktowane jest wymogami kontraktu, aby w tym samym miejscu był zlokalizowany chirurg i aparat USG. Postulowane było otwarcie gabinetu ortopedycznego, jednak w kontrakcie wymagane jest, aby pod tym samym adresem znajdował się rentgen. Od 1 stycznia będą wolne pomieszczenia po przychodni rehabilitacyjnej i być może po otrzymaniu kontraktu gabinet chirurga zostanie tam przeniesiony, aby chirurg i ortopeda mogli funkcjonować pod jednym adresem. W rozmowie z Panią, która prowadzi rehabilitację w przychodni na końcu miasta uzyskał zapewnienie, że złożą wniosek na kontrakty i spełnią kryteria w nich wymagane.

Odnośnie rury kanalizacyjnej Burmistrz odpowiedział, że nie będzie polemizował ponieważ inspektorzy nadzoru i kontroli odebrali kanalizacje i ona funkcjonuje.

Odnośnie pytania radnego M. Kutki Burmistrz odpowiedział, że odpowiedzialnym za sprzątanie jest WOPR, który ma zapisane to w umowie. Burmistrz dodał, że umowa na budynek "Wodnika" podpisana jest z LOK, który otrzymuje podstawową dotację i urządzona została strzelnica. Dodał, że sam budynek jest godny pożałowania, a kwota dotacji powinna być wieksza a obecnie na rok otrzymuje około 6.000 – 8.000 zł na cały rok, dzieląc tę kwotę na koła wiejskie. W sprawie ul. Kochanowskiego Burmistrz odpowiedział, że jest to polna droga, a częste opady deszczu i ulewy oraz prowadzone na niej prace związane z budową kanalizacji sanitarnej, powodują taką sytuację. Dodał, że zdaje sobie sprawę z istniejącej sytuacji na tej ulicy. Burmistrz nadmienił, że był tam prawie codziennie, ale była sytuacja że po posprzataniu i nawiezieniu tucznia przeszła ulewa i sam miał obawy czy tą drogą przejedzie. Dodał, że za bezpieczeństwo na placu budowy odpowiada wykonawca z którym została podpisana umowa i od momentu przekazania terenu on jest odpowiedzialny za ten teren, wykonawca jest ubezpieczony i ma swoich inspektorów nadzoru. Burmistrz dodał, że nic nie wiedział, żeby jakaś studnia nie była zabezpieczona choć, był tam codziennie, był tam również Zastępca Burmistrza oraz p. T. Zygmunt, który bywał tam nawet dwa razy dziennie. Pan Burmistrz dodał, że taka sytuacja może się powtórzyć gdyż w nastepnej kolejności zostaną rozkopane ulice Mickiewicza i Różanna, które również zostaną rozkopane. Mieszkańcy bedą mieli pytania do Burmistrza: kiedy zostanie utwardzona ta droga? Burmistrz odpowiedział, że nie ma na to pieniędzy i nie jest to w kontrakcie. Dodał, że trzeba zdać sobie sprawę, że po wybudowaniu kanalizacji bedzie można myśleć o utwardzeniu drogi. Wspomniał również, że sytuacje takie będą miały miejsce, ale mieszkańcy muszą je przetrwać, gdyż nikt nie jest cudotwórcą. W miejscu tym nie ma deszczówki i po opadach deszczu nie ma co zrobić z wodą więc kałuże tam stoją.

Pan Burmistrz dodał, że w sprawie Pana Chudzickiego – wymiana znaku i kałuża obok niego, powiedział, że najpierw musi to zobaczyć, a Pan Kuszak pytał również o kałużę na ul. Wielka Poznańska.

Radny R. Szuberski dodał, że niezbędne jest wspomaganie służby zdrowia, ponieważ Gmina Rogoźno ma zbyt małą populację, aby chirurdzy czy ortopedzi sami zabiegali o otwarcie swoich gabinetów. Jeśli nie pomożemy sobie to nadal będziemy musieli jeździć poza teren Gminy, aby skorzystać z ich usług. Dodał, że jeśli chodzi o rurę to różnica nie wynosi 5 cm, a nawet 8 razy więcej i ma zrobione dokładne pomiary, które poda przy najbliższej okazji.

Radny M. Kutka odpowiedział, że jest zaskoczony skoro na ul. Kochanowskiego był Pan Burmistrz oraz p. T. Zygmunt i nie zauważyli nie zabezpieczonej studzienki. Mieszkańcy pokazali mi nie obsypaną studzienkę, a wokół niej były takie doły, że można było złamać nogę. Dodał, że chciałby usłyszeć dokładna kwotę wyjazdu.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to kwota około 217 zł.

Burmistrz poinformował, że w miesiącu lutym delegacja z Rogoźna przebywała w Czorsztynie, gdzie w tym samym czasie była również delegacja z Kalisza Pomorskiego. Obecny Wójt Czorsztyna w poprzedniej kadencji był Wiceburmistrzem Kalisza Pomorskiego i w ten sposób zostały nawiązane nasze kontakty. Delegacja naszej Gminy została zaproszona na święto produktów regionalnych i kiszonego ogórka, stąd nasza obecność. Odniósł się do słów radnego M. Kutki, że przebywał na ul. Kochanowskiego codziennie, jednak nigdy nie widział niezabezpieczonej i odkrytej studzienki. Dodał, że na tej budowie nigdy nie widział radnego M. Kutki.

Radny H. Kuszak powiedział, że sposobem na ochronę placu zabaw w parku mogłoby być zamontowanie kamer i monitorowanie placu zabaw? Jest to koszt ok. 1.500 – 2.0000 i może pomóc ochronić ten teren.

Radna R. Tomaszewska poparła pomysł radnego H. Kuszaka i dodała, że zamykanie tego terenu może spowodować eskalację zniszczeń, ponieważ dla młodzieży gdy coś staje się zakazane jest zarazem bardziej atrakcyjne. Doświadczenia związane z monitoringiem wskazują, że po jego zamontowaniu zniszczenia są nieporównywalnie niższe, a zwrot kosztów zaangażowanych w monitoring jest nieporównywalny z tym co wydaje się na naprawę zniszczeń. Dodała, że może warto byłoby zastanowić nad rezygnacją ze straży miejskiej, a pieniądze w nią inwestowane przekazać na monitoring miejski, gdyż cały czas są uwagi, że straży miejskiej nie widać na ulicach.

Radny R. Szuberski dodał, że podczas IV kadencji Rady przygotowany został regulamin parku, który wymaga być może drobnej modyfikacji i mogłoby to stanowić dodatkowe zabezpieczenie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odczytał list Komendanta Miejsko-Gminnego OSP dh Stanisława Baranowskiego – treść listu stanowi załącznik nr 26 do protokołu. Złożył również podziękowania odchodzącej z stanowiska podinspektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich p. Adriannie Potockiej.

 

XV. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Posiedzenie zakończono o godz. 21.15

Protokół sporządziła

Rogoźno, dnia 19 września 2011 r.

 

drukuj pobierz pdf