Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół Nr 24/2008 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 listopada 2008r., o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim.

Temat posiedzenia:

Analiza interpelacji Nr 1/10/2008, dot. ilości wkładek Biuletynu Burmistrza zamieszczanych w dwutygodniku „Goniec Rogoziński” w 2004 roku.

 

 

Otwarcia posiedzenia dokonała i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska.

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Sekretarz Gminy Iwona Sip -  Michalska, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka oraz p. Małgorzata Żak Redaktor „Gazeta Powiatowa”.

 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała treść i uzasadnienie interpelacji ( załącznik nr 1 do protokołu). Wnioskodawcy interpelacji domniemają, że mogło dojść do nieprawidłowości związanych z wydatkowaniem publicznych pieniędzy i braku nadzoru nad realizacja zlecenia przez Burmistrza Rogoźna. Wynika to z faktu, iż w toku prowadzonego postępowania sądowego w Sądzie Grodzkim w Poznaniu z oskarżenia radnej R. Tomaszewskiej, przeciwko p. K. Walkowiakowi redaktorowi naczelnemu „Gońca Rogozińskiego” ujawniono informacje na temat nakładu wkładki Biuletynu Burmistrza.

Przewodnicząca przed przystąpieniem do sprawy poinformowała,  że chciałaby zapoznać członków Komisji z poradą prawną, która dotyczyła ,,rozpatrywania przyjmowania skarg przez Radę Gminy, w szczególności jak powinna wyglądać prawidłowa procedura kwalifikowania skarg w Radzie Gminy?, Czy Przewodniczący Rady może sam uznać skargę za niezasadną. Przewodnicząca Komisji, zgodnie z publikacją wyjaśniła, że właściwym do rozpatrzenia i w zakresie podmiotowym i przedmiotowym powinna zadecydować sama Rada na Sesji. Nikt w tym zakresie nie może jej wyręczać szczególnie, Przewodniczący, który tylko kieruje pracami Rady. Następnie pani Przewodnicząca W. Wiśniewska odczytała uzasadnienie o treści: ,,każdą skargę wpływającą do Rady, Przewodniczący, który kieruje jej pracami powinien niezwłocznie skierować na najbliższą sesję Rady Gminy. Zgodne z art.. 229 pkt. 3,4,5 KPA. Rada powinna stwierdzić czy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi w zakresie przedmiotowym i podmiotowym. Mówi o tym art. 223 § 1 KPA. Nikt w tym zakresie nie może wyręczać Rady szczególnie jej Przewodniczący, który tylko kieruje jej pracami. Jeżeli Rada, która otrzymała skargę nie jest właściwa do jej rozpatrzenia, zobowiązana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego albo wskazać mu właściwy organ art. 231 KPA. W powyższej sprawie Rada podejmuje Uchwałę, której wykonanie powierza Przewodniczącemu Rady. W przypadku gdy Rada stwierdza, że jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi, powinna zadecydować o jej niezwłocznym przekazaniu do Komisji Rewizyjnej, w celu zbadania zasadności zarzutów przedstawionym w skardze i przygotowania stanowiska w jej sprawie dla Rady na następną sesję. Podstawa prawna: art. 223 §1, art. 229 pkt. 3, art. 231 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000, Nr 98, poz. 1071 ze. zm) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminy (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm).

Po zakończeniu czytania opinii prawnej pani Przewodnicząca zapytała członków Komisji,  czy Komisja jest władana do rozpatrywania interpelacji, skoro nie została podjęta uchwała Rady?

Burmistrz zadał pytanie czy jest to skarga czy interpelacja? Zauważył, że jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na interpelację w ciągi 30 dni, względnie do najbliższej sesji Rady.

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że chodzi głównie o interpelację.

Radny R. Dworzański przyznał, że nie bardzo rozumie o jakie dane ma zweryfikować Komisja Rewizyjna, o co zwraca się Wiceprzewodniczący Janus. Czy o te dane, które zawarte są w fakturach, czy o te dane które zostały złożone pod przysięgą w Sądzie co do ilości wydanych egzemplarzy.

Przewodnicząca W. Wiśniewska zauważyła, że Komisja nie wie co było mówione w Sądzie gdyż członkowie Komisji nie brali udziału w postępowaniu sądowym.

Radny J. Witt zaznaczył, że Komisja nie otrzyma odpisu protokołu z posiedzenia  Sądu, gdyż nie jest stroną, a przebieg zeznań zna tylko z przekazu ustnego. Ponadto dodał, że to co posiada Komisja to są faktury, które zostały zapłacone (kserokopie faktur z roku 2004 dotyczące opłat za wydawanie Biuletynu Burmistrza stanowią załącznik nr 2 do protokołu.).

Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że w interpelacji powołano się na dokumenty zapłaty faktury, a nie faktury i koszty. Koszty są opisane zupełnie inną datą, a w interpelacji powołano się na daty zapłaty, a nie daty kosztów. Natomiast  koszty są datą wystawienia faktury.

J. Witt powiedział, że Komisja ma zestawienie faktur i w 2004 roku Biuletyn Burmistrza wynosił 2500, 2800 oraz  3000 egzemplarzy i za tyle było zapłacone.

Pani Sekretarz Gminy podkreśliła, że pan K. Walkowiak w swoich zeznaniach poinformował, że było 2000 egzemplarzy natomiast Burmistrz potwierdził zeznanie, że ilość na wynosiła 2500 ( taki zapis jest w treści interpelacji). W związku z tym Burmistrz nie mógł potwierdzić  informacji pana K. Walkowiaka, który informował o  2000 egzemplarzy. Dlatego Burmistrz zwrócił się z pismem do radnej. R Tomaszewskiej, o dostarczenie kserokopii protokołu z postępowania sądowego.

Burmistrz zapytał czy Przewodniczący Rady może zlecić przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną?

Radny R. Dworzański zauważył, ze plan pracy Komisji zatwierdza Rada i to ona zleca przeprowadzanie kontroli. Dodał natomiast, że w zaistniałej sytuacji trudno przeprowadzić weryfikację danych, gdyż Komisja nie wie , które dane mają zostać zweryfikowane ( dane przedstawione w Sądzie, czy dane podane na fakturach).

Radny R. Dworzański zaproponował, żeby przekazać panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej,  informację, że Komisja spotkała się i dysponuje następującymi dokumentami: umową i wykazem faktur.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że Komisja może, na tym etapie sprawdzić faktury, które zostały przygotowane na posiedzenie. Trudno natomiast wydawać stanowisko, do zeznań , które składane były przed Sądem w czasie postępowania sądowego, w którym nie brała udziału Komisja Rewizyjna.

Radny R. Dworzański powiedział, że Komisja Rewizyjna z 2004 roku sprawdziła już te faktury z 20.01.2004r, 16.02.2004r, 01.03.2004r, na kwotę 366,00 zł i faktury z 08.03.2004r, 25.03.2004r, 07.04.2004r, 21.04.2004r, 06.05.2004r, 19.05.2004 r., 02.06.2004r, 15.06.2004r., 29.06.2009r.,  na kwotę 409,00 zł.

Przewodnicząca W. Wiśniewska  zaproponowała, żeby potwierdzić zgodność faktur z poprzednim protokółem Komisji Rewizyjnej z 2004 roku, co zostało uczynione.

R .Dworzański posiłkował się protokółem z 2004r. i stwierdził, że Komisja Rewizyjna w 2004 sprawdziła ilość nakładów Biuletynu Burmistrza. Wówczas otrzymała odpowiedź, że wielkość nakładów weryfikowana była na podstawie stopki redakcyjnej.

 

Komisja Rewizyjna postanowiła:

  1. Uzyskać od wydawcy „Gońca Rogozińskiego” informacji o nakładzie gazety w roku 2004.
  2. sprawdzić w dostępnych egzemplarzach (w Urzędzie Miejskim, Muzeum Regionalnym i Bibliotece Miejskiej), czy w stopce redakcyjnej znajduje się informacja o nakładzie , i czy ta informacja jest zgodna z wystawionymi fakturami za publikację Biuletynu Burmistrza.

                                                            Przewodnicząca Komisji..................................

 

                                                            Zastępca Przewodniczącej...............................

 

                                                            Członek Komisji..............................................

 

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 13.00.

 

Protokół sporządziły: Beata Ryga

                                      Dorota Ślachciak

 

 

 

Rogoźno, dnia 14 listopada 2008 roku.

 

drukuj pobierz pdf