Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr 53/2021 LIII Sesja w dniu 13 września 2021

Rada Miejska w Rogoźnie
Radni - sesja

Protokół nr 53/2021

LIII Sesja w dniu 13 września 2021
Obrady rozpoczęto 13 września 2021 o godz. 15:30, a zakończono o godz. 16:16 tego samego dnia.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych.

Obecni:

1. Zbigniew Tomasz Chudzicki
2. Katarzyna Erenc-Szpek
3. Henryk Janus
4. Roman Kinach
5. Longina Maria Kolanowska
6. Sebastian Mirosław Kupidura
7. Hubert Kuszak
8. Maciej Adam Kutka
9. Jarosław Łatka
10. Adam Nadolny
11. Krzysztof Nikodem
12. Bartosz Perlicjan
13. Paweł Wojciechowski
14. Ewa Teresa Wysocka
15. Łukasz Andrzej Zaranek


2. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Przewodniczący Łukasz Zaranek udzielił głosu Burmistrzowi, który zgłosił wniosek o usunięcie z porządku obrad pkt 4.

Głosowano wniosek w sprawie:
wniosek Burmistrza o wykreślenie pkt 4.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (12)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Henryk Janus, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Hubert Kuszak
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Erenc-Szpek, Sebastian Mirosław Kupidura

Pan radny Wojciechoiwski zgłosił wniosek o wprowadzenie jako pkt Wolne głosy i wnioski.

Pan Przewodniczący zapytał wnioskodawcę, czyli Burmistrza czy na ten zgłoszony wniosek wyraża zgodę?

Pan Roman Szuberski odpowiedział, że wyjątkowo nie wyraża zgody, ponieważ ma zaplanowane dwa spotkania i dodatkowo zebranie wiejskie w Słomowie.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad..

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (9)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
PRZECIW (4)
Henryk Janus, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Erenc-Szpek, Sebastian Mirosław Kupidura


3. Przyjęcie uchwały w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021.

Projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła pani Skarbnik – Irena Ławniczak.


Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 1.


Autopoprawka Nr 1         

Dokonuje się przeniesienia  w planie wydatków na kwotę (+/-) 8.055,00 między działami  750, 921 i 926,  w celu prawidłowej realizacji zadań własnych gminy:

W dziale 750Administracja publiczna w  rozdziale

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie  4210  dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę (-)6 620,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury w paragrafie 2360 dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę  (-) 1 435,00 zł

W dziale 926Kultura fizyczna  w rozdziale

92695 – Pozostała działalność w  paragrafie  2360 dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę (+)8  055,00 zł


Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (11)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Henryk Janus, Paweł Wojciechowski
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Erenc-Szpek, Sebastian Mirosław Kupidura

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 2.

 

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 427/21 z dnia 1 września 2021 roku zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2021 dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rogoźnie z przeznaczeniem na realizację zadania zgodnie z art.18 ust.1pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.269.2021.7 z dnia 3 września 2021 r.)  wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy na 2021 rok.

Dochody

w dziale 852 –Pomoc społeczna   dokonano zwiększenia w planie dochodów  o kwotę  28 980,00 zł

Zmiana dotyczy  rozdziału 85203 – Ośrodki wsparcia

w paragrafie 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  zwiększono o kwotę 28 980,00 zł.

 

Wydatki

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna   zwiększa  się  o kwotę 28 980,00 zł

Zmiana dotyczy  rozdziału 85203 –  Ośrodki wsparcia  w paragrafach:

4210 zwiększa się  o kwotę 20 980,00 zł,

4270 zwiększa się o kwotę  8 000,00 zł

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Henryk Janus, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Erenc-Szpek, Sebastian Mirosław Kupidura

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 3.

 

 

Autopoprawka Nr 3

Dokonuje się przeniesienia  w planie wydatków na kwotę (+/-) 36.000,00 między rozdziałami w ramach tego samego działu   754, zakupu hali magazynowej  w celu prawidłowej realizacji zadania ratownictwa  wodnego  :

W dziale 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w  rozdziałach:

75414 – Obrona cywilna  w paragrafie  6060  dokonano zmniejszenia  wydatków o kwotę                        (-)36 000,00 zł

75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego w paragrafie 6060 dokonano zwiększenia  w planie wydatków o kwotę  (+) 36 000,00 zł

 

Radny Henryk Janus zapytał o jaką halę chodzi, czy jest to coś nowego?

Burmistrz poinformował, że będzie to nowy obiekt, który będzie służył do przechowywania sprzętu pływającego, który znajduje się na wyposażeniu WOPR.

Radny Kutka zapytał, czy będzie to coś w rodzaju dobudówki?

Pan Szuberski odpowiedział, że będzie to obiekt dobudowany do istniejącego na terenie WOPR-u.

Radny Janus zapytał, czy obiekt będzie bez pozwolenia na budowę, czy na zgłoszenie?

Pan kierownik Andrzejczak poinformował, że konieczne będzie pozwolenie na budowę.Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Henryk Janus, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (2)
Katarzyna Erenc-Szpek, Sebastian Mirosław Kupidura

Głosowano w sprawie:
autopoprawki nr 4.

 

Autopoprawka Nr 4

W związku z realizacją zadań z przeciwdziałaniem COVID-19 dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę (+/-) 32.844,00 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z dnia 29 lipca 2021 r. pod poz. 1382 rozporządzeni Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W § 3 rozporządzenia określono terminy wejścia w życie poszczególnych postanowień, w tym z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. m.in. w zakresie dodania paragrafu dochodowego „ 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

 

Dochody

 

Wprowadza się nowy § 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 .

W dziale 85195 w paragrafach:

ü  0970 „Wpływy z różnych dochodówzmniejsza się o kwotę (-) 32 844,00 zł,

ü  2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 . zwiększa się o (+) 32 844,00 zł.

 

Radny Janus zapytał ile było środków przeznaczonych na przeciwdziałanie COVID-19?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wszystkie są to wszystkie środki tj kwota 32 844,00 zł, z tymże pierwotna informacja z ROI, dotyczyła aby były one przyjmowane w rozdziale 85195 pod paragrafem 0970 i tak też jest to wykonane.

Radny dopytał, ile z tej kwoty zostało już wydane?

Pani Skarbnik poinformowała, że są to środki głównie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 , min finansowany jest punkt infolinii punktu szczepień, na który były przeznaczone środki z ostatniej sesji, a pozostałe paragrafy zawierają środki na refundację kosztów poniesionych przez gminę na utrzymanie punktu informacyjnego.

 

Przewodniczący zarządził przed glosowaniem sprawdzenie quorum.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Henryk Janus, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Erenc-Szpek

Radny Wojciechowski powiedział, że w związku z pismem z RIO, które wszczęło postępowanie w sprawie uchwały z dnia 9 sierpnia w związku z naruszeniem przepisów zapytał, czy dzisiejsza uchwała zawiera poprawne zapisy?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zmiany te były już wprowadzone 25 sierpnia. Zmiany nie zapisały się w programie księgowym, jednak zostały szybko poprawione.

Radny Janus zapytał z skąd zwiększa się środki w paragrafie dotyczącym czystego powietrza?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to zadanie organizowane przez wydział ochrony środowiska i jest to refundacja poniesionych kosztów przez gminę. Środki w kwocie 9,6 tys zł są wydane na wydane zaświadczenia. Radny Janus zapytał, po stronie wydatków – co to jest za punkt informacyjno – konsultacyjny, gdzie on się znajduje i jakie jest jego zadanie?

Pani Ławniczak poinformowała, że w wydziale pana kierownika Piątkowskiego sa osoby, które przyjmują wnioski. Burmistrz dodał, że jeden z urzędników odbył w tym celu szkolenie i WFOŚ refinansuje część wynagrodzenia, sprzęt biurowy oraz akcje ulotkową. Środki te są przeznaczone na te wszystkie zadania, które normalnie wykonywałby WFOŚ w Poznaniu, a jest to ułatwienie dla mieszkańców gminy Rogoźno, którzy te wszystkie czynności mogą załatwić na miejscu.

Pan Janus dopytał, czy to zadanie jest tożsame z zadaniem, które jest w Dolinie Wełny, dotyczące czujników czystego powietrza?

Pan Roman Szuberski odpowiedział, że program prowadzony w gminie jest dla klientów indywidualnych tj. wymiana instalacji cieplnej, wykonanie termomodernizacji budynku itp.

Pan Henryk Janus poprosił o wyjaśnienie zadania prowadzonego przez Dolinę Wełny – czy będzie jeden czujnik na całą gminę, który będzie mierzył czyste powietrze, czy tych czujników będzie kilka?

Pan Zaranek odpowiedział, że to zadanie nie jest związane z naszym samorządem, jest to projekt współpracy z innymi LGD (Lokalne Grupy Działania), zakłada on działania ekologiczne, jednak o szczegóły należy pytać Prezesa tego stowarzyszenia.

Pan wiceprzewodniczący Chudzicki poprosił o wyjaśnienie kwoty na zadanie dotyczące postawienia wiaty na boisku sołeckim w miejscowości Ruda?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że kwota 4 tys zł to sa środki własne gminy, natomiast cała reszta czyli kwota ponad 18 tys zł sa z funduszu sołeckiego.

Pan radny Wojciechowski poprosił o wyjaśnienie zapisu zadania dotyczącego ścieżki rowerowej na ulicy Za Jeziorem, ponieważ powiedział, iż zapis wskazuje że ta ścieżka będzie tam wykonywana.

Pan kierownik Andrzejczak wyjaśnił, że chodzi o teren OSiR-u, na którym powstaną elementy parkowe czyli np. ławki, leżaki betonowe, grill betonowy, kosze na śmieci, parasole, wiata drewniana, gry terenowe, tablice edukacyjne.

Radny Kutka podsumował, że radny Wojciechowski ma jednak racje mówiąc, że ze ścieżką od promenady do OSiR-u nic się nie będzie działo, bo są to zadania głównie na ośrodku.

Pan Burmistrz skwitował, że każdy radny, który głosował za budżetem, wie co w nim jest zapisane, a to o czym w tej chwili mówi kierownik, było przedstawiane radnym niejednokrotnie.


Głosowano w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Henryk Janus, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Erenc-Szpek

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2037.

Głosowano w sprawie:
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2037..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Zbigniew Tomasz Chudzicki, Henryk Janus, Roman Kinach , Longina Maria Kolanowska, Sebastian Mirosław Kupidura, Hubert Kuszak, Maciej Adam Kutka, Jarosław Łatka, Adam Nadolny, Krzysztof Nikodem, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka, Łukasz Andrzej Zaranek
NIEOBECNI (1)
Katarzyna Erenc-Szpek

4. Dyskusja na projektami uchwał. (punkt zdjęto z porządku obrad)

5. Zakończenie.

Przewodniczący
Rada Miejska w Rogoźnie

 


Przygotował(a): Anna Mazur


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

 

drukuj pobierz pdf