Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXXI/702/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021-2026”

 

UCHWAŁA NR LXXI/702/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 września 2022r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021-2026”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2022 poz. 172 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XLVII/450/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021-2026” wprowadza się zmiany w załączniku w zakresie :

 

1. W Rozdziale III Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach w § 7 po ust. 5 dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

 

6. Środki uzyskane ze sprzedaży lokali użytkowych są przekazane do zakładu budżetowego, który świadczy usługi w zakresie gospodarki zasobami lokalowymi na terenie Gminy Rogoźno, na cele remontowe, w tym remonty wolnych lokali do zasiedlenia.

 

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 DO UCHWAŁY NR LXXI/702/2022

 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 września 2022

 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021-2026”

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2021-2026” został opracowany stosownie do postanowień art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i jest dokumentem określającym zasady oraz cele prowadzonej przez gminę polityki mieszkaniowej. W miarę zaistniałej potrzeby program ten podlega aktualizacji.

W związku z głównym celem polityki remontowej, którym jest poprawa stanu technicznego i standartu użytkowania zasobu komunalnego, konieczna jest aktualizacja i optymalizacja czynników pozwalających do prowadzenia właściwej gospodarki lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf