Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 9/2011 z IX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. o godz.16.00

PROTOKÓŁ NR 9/2011

z IX Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. o godz.16.00

 

VIII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 30 lutego 2011 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Nieobecny radny A. Nadolny.

 

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz poinformował, że z dniem 2 kwietnia Pan Krzysztof Wiśniewski przestał wykonywać obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Rogoźnie. Podziękował mu za współpracę z samorządem rogozińskim i mieszkańcami Gminy Rogoźno. Wyraził uznanie dla wszystkich wysiłków podejmowanych w trakcie pełnienia odpowiedzialnych funkcji w KP w Rogoźnie. Następnie Przewodniczący Rady wręczył Panu K. Wiśniewskiemu bukiet kwiatów wraz z pisemnym podziękowaniem.

Pan K. Wiśniewski podsumował swoją działalność zawodową oraz podziękował za wszelką okazałą pomoc Radzie Miejskiej i Panu Burmistrzowi. Złożył życzenia nowemu Komendantowi bardzo wysokich wyników w służbie i wsparcia działań ze strony samorządu.

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.         Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.         Stan bezpieczeństwa w naszej Gminie:

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy oraz przedstawicieli powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszych mieszkańców,

b)       dyskusja.

6.         Stan dróg w naszej Gminie:

7.         informacja przedstawiciela Gminy o stanie dróg na terenie naszej Gminy,

8.         dyskusja.

9.         Informacja Burmistrza Rogoźna o efektach przeprowadzonej akcji „Porządkowanie Gminy”.

10.      Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom”,

b)      Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013,

c)      ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rogoźno przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego,

d)      wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych,

e)      wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno,

f)       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych  w trybie przetargowym,

g)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu ozn. ewid. nr 1807/6 położonej w Rogoźnie,

h)      trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań,

i)        wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok.

11.      Interpelacje i zapytania radnych.

12.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13.      Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

14.      Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

15.      Wolne wnioski i informacje.

16.      Zakończenie.

Do porządku obrad nie było uwag.

 

III. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół nr 8 został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Pan R. Marszał poruszył sprawę lokalizacji figury koło nowo wybudowanego ronda w Rogoźnie. Zapytał, co władze miasta mają zamiar zrobić, aby pozostawić ją na swoim miejscu? Dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, iż jest to teren prywatny. Poprosił, aby radni zajęli się tą sprawą i znaleźli sposób na pozostawienie figury.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że właścicielem działki, na której znajduje się figura jest mieszkaniec Ryczywołu. Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Jest wybrany urbanista, który opracowuje ten plan i zarówno Rada jak i Burmistrz nie mają zamiaru niszczyć ani przenosić figury. Dodał, że tylko raz rozmawiał z właścicielem działki, kiedy zwrócił się z prośbą o zmianę planu przestrzennego na tym terenie i mówił, że figura mu nie przeszkadza. Chciał tam postawić budynek pod wynajem. Później podczas opracowywania planu zwrócił się do urbanistki, aby plan dawał mu możliwość wybudowania stacji benzynowej. Burmistrz powiedział, że ani jemu, ani pracownikom Urzędu nie podobał się ten pomysł, dlatego zwrócił się do Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o opinię w tej sprawie. Komisja również nie widziała możliwości budowy stacji benzynowej przy rondzie, gdyż nie po to dążono do jego budowy i do poprawy bezpieczeństwa, aby budować tam stacje benzynową. Burmistrz poinformował, że zwrócił się również do Komisji Urbanistycznej, która stwierdziła, że przestrzennie nie widzi możliwości budowy tam stacji benzynowej. Dodał, że po sporządzeniu planu zostanie on wyłożony i będzie można składać wnioski i uwagi. Dopiero później Rada podejmie decyzję o zatwierdzeniu planu. Można też się zastanowić nad wykupem gruntu, na którym znajduje się figura, jeśli przeszkadzałaby ona właścicielowi. Postawiono by przed nią płot i byłaby ona ogólnodostępna.

Radny M. Połczyński zapytał Wicestarostę Obornickiego A. Okpisza o przetarg na likwidację eternitu.

Wicestarosta Obornicki A. Okpisz poinformował, że przetarg jeszcze nie jest ogłoszony i w tej chwili zbierane są informacje z gmin, ilu jest chętnych i jakie jest zapotrzebowanie.

 

V. Stan bezpieczeństwa w naszej Gminie.

a) wystąpienie przedstawiciela Gminy oraz przedstawicieli powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych  odpowiedzialnych za bezpieczeństwo naszych mieszkańców,

 

Informację ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie działania Komisariatu Policji w Rogoźnie za 2010 rok złożył Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie Pan P. Warnke – informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Informację z działalności Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP złożył Komendant  Miejsko- Gminnego Związku OSP Pan Stanisław Baranowski – informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Opracowanie „Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna Gminy Rogoźno w 2010 r.” omówił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach Pan Marian Fiksa – opracowanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu Obornickiego w 2010 r. ze szczególnym uwzględnieniem gminy Rogoźno złożył przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach Pani Anna Królczyk – sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Rogoźnie za rok 2010 na temat „Stan bezpieczeństwa w naszej gminie” złożył Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie Pan Jan Stępień – sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

b) dyskusja

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał o przyczyny zmniejszenia wskaźników przestępczości.

Komendant KP w Rogoźnie P. Warnke wyjaśnił, że zwiększono efektywność i dyscyplinę pracy. Na ulicach jest teraz więcej patroli i praca Policji jest bardziej widoczna na zewnątrz.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zapytał Komendanta KP w Rogoźnie czy zostały poczynione jakieś kroki, aby uzupełnić braki kadrowe? Jak układa się współpraca ze Strażą Miejską? Poprosił o ocenę w skali 1-6.

Komendant KP w Rogoźnie powiedział, że absencja w czasie służby była dość duża w ubiegłym roku. Natomiast niewątpliwy wpływ na zwiększenie efektywności i zastąpienie chorych policjantów były dodatkowe, płatne służby. Współpraca ze Strażą Miejską od 2010 r. jest bardzo dobra. Prowadzone są wspólne partole, organizowane są działania zabezpieczania różnych świąt itd. Dodał, że ocenia współpracę na 4+.

Radny R. Szuberski zapytał Komendanta Straży Miejskiej, ile osób jeszcze nie jest podłączonych do systemu kanalizacji? Jakie działania podejmowała Straż Miejska w tym zakresie?

Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że do końca miesiąca kwietnia będzie przygotowana informacja, którą później przekaże. Do końca 2010 r. było zalecenie wykonania przyłączy. Jednak była mroźna zima i wysoki poziom wód, dlatego wielu ludzi prosiło o prolongatę czasową. Dodał, że sprawdzono wszystkie posesje, które są niepodłączone z marcowego wykazu „Aquabellis”.

Radny R. Szuberski zapytał o ilość takich osób.

Komendant Straży Miejskiej powiedział, że nie odpowie teraz ile jest ich dokładnie, ale przedstawi dokładną informację po miesiącu kwietniu.

Radna R. Tomaszewska wyraziła niepokój, że liczba mandatów wystawionych przez Straż Miejską jest bardzo niewielka. Dodała, że ma się poczucie bezkarności np. w przypadku osób wyprowadzających zwierzęta w miejsce, gdzie nie powinny być wyprowadzane, chociażby na boiska szkolne. Nadmieniła, że gdyby mandatów było więcej i byłyby one chociaż symboliczne, to powodowałyby to mniejsze łamanie zasad.

Komendant Straży Miejskiej zagwarantował, że sytuacja ta się zmieni, ponieważ zakupiono pojemniki na odchody dla psów i niebawem będą one zamontowane.

Radny P. Wojciechowski stwierdził, że w sprawozdaniu Pan Komendant Straży Miejskiej napisał, iż regularnie patrolowany był teren targowiska miejskiego pod względem przestrzegania wymagań sanitarnych i prawidłowości poboru opłat. Radny powiedział, że na targowisku jest co tydzień i jeszcze nigdy nie widział na nim Komendanta. Zapytał, czy co piątek jeden ze strażników nie mógłby dopilnować, aby obcokrajowcy nie handlowali na środku drogi dojazdowej, stwarzając zagrożenie dla ruchu drogowego.

Komendant Straży Miejskiej powiedział, że co tydzień któryś ze strażników miejskich jest na miejscu i może to potwierdzić inkasent, który kilka dni przed targowiskiem zgłasza problemy dotyczące handlu przez obcokrajowców i jest to na pewno rozwiązywane.

Radny P. Wojciechowski zapytał, co robione jest w tym kierunku? Dodał, że w ostatni piątek nie można było dojechać na targowisko.

Komendant Straży Miejskiej powiedział, że jeśli jest pobrana opłata od obcokrajowców to automatycznie zalegalizowany jest stan faktyczny tego, że znajdują się oni na ulicy.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że chodzi mu o dopilnowanie tego, aby handlowali na poboczu, aby umożliwić jakikolwiek przejazd.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wydaje mu się, iż obcokrajowcy handlują na drodze, ponieważ na środku targowiska była działka prywatna, która została sprzedana. Nowy właściciel nie wyraża zgody na handlowanie na jego działce i ma zamiar budować tam dom.  Prezes RKS „Wełna” zwrócił się do Gminy o udostępnienie działki za probostwem, ale nie można tego zrobić, ponieważ w planie przestrzennym działka jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czym spowodowane są wakaty w prewencji? W jaki sposób zabezpieczone powinny być baloty słomy na pojazdach? Poprosił, aby Policja zwróciła na to większą uwagę. Dodał, że bardzo dużo leży ich na poboczach i stanowi zagrożenie dla innych użytkowników ruchu, a także stanowi zagrożenie pożarowe obszarów leśnych.

Zastępca Komendanta Policji w Obornikach Pan J. Ptaszyński odpowiedział, że stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Obornikach wynosi 101, a wakatów jest ponad 20. Wynika to z tego, że policjanci, którzy nabyli prawa emerytalne odeszli na emeryturę. Komenda Wojewódzka ogłasza nabór do Policji i tam odbywa się selekcja kandydatów i Komenda dzieli etaty. Dodał, że z tego co wie, jakieś etaty mają przyjść w maju. Kiedy będą następne nie wiadomo, ponieważ jest to podyktowane sytuacją finansową w Policji generalnie. Odnośnie balotów, skontaktuje się z Panem Komendantem, aby podjąć jakieś kroki w tej sprawie.

Radny H. Kuszak powiedział, że często w prasie pojawiają się artykuły, w których jest informacja, że jedna z plaż na tym samym Jeziorze jest dopuszczona do użytku, a druga nie. Zapytał Powiatowego Inspektora Sanitarnego o powód niedopuszczenia plaży do użytku?

PPIS M. Fiksa powiedział, że nie przypomina sobie, żeby czytał takie informacje w prasie. W ubiegłym roku stan wody w kąpieliskach w Gminie Rogoźno był przyzwoity. Nie było żadnych zamknięć.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że ani w 2009 r. ani w 2010 r. nie było przypadku, aby jedna plaża była otwarta, a druga nie.

PPIS M. Fiksa powiedział, że dawniej bywały sytuacje i wynikało to z podłączeń nielegalnej kanalizacji do Jeziora. Po obu stronach był inny stan wody. Do tego są jeszcze prądy wodne i procesy gnilne. W ostatnich latach nie było jednak przypadku, aby kąpielisko u Pana Czarneckiego było dopuszczone do użytku, a kąpielisko miejskie nie lub odwrotnie.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że Pan M. Fiksa w przygotowanej informacji pisze o zagrożeniach związanych z dotknięciem wścieklizną z powodu pogryzienia przez psy. Zapytał z czego to wynika? Radny stwierdził, że na 26 obiektów lecznictwa otwartego skontrolowano 13. Zapytał, czy są one losowo wybierane, czy co roku są inne kontrolowane? Czy wyroby przetwórstwa mięsnego podlegają kontroli? Czy stare mięso nie jest przetwarzane i ponownie oddawane do obrotu handlowego.

PPIS M. Fiksa powiedział, że nie pisał o pogryzieniach, ale o zagrożeniach i nie tylko przez psy, ale ogólnie przez zwierzęta. Dodał, że prosi cały czas służbę zdrowia, aby lekarz badający pogryzionego chociażby zapytał, czy pies jest znany, czy nie, ponieważ jest to istotna kwestia. Gdy pies jest nieznany, to w przypadku głębszych ran, wymagana jest konsultacja w Poznaniu w specjalistycznej przychodni i tam lekarz podejmuje decyzje o szczepieniu. Gdy pies jest znany można go poddać obserwacji przez wyznaczonego lekarza weterynarii. Jeśli obserwacja wypadnie pomyślnie, to odstępuje się od szczepienia. Jakość wyrobów przetwórstwa mięsnego nadzoruje w pewien sposób inspekcja weterynaryjna przy produkcji wyrobów. Natomiast inspekcja sanitarna nadzoruje wyroby w hurcie lub sprzedaży detalicznej. Dodał, że jeśli chodzi o higienę zarówno przetwórstwa jak i sprzedaży to odpowiada za nią przedsiębiorca. Nadmienił, że o przerobie starych wędlin nie słyszał w Powiecie Obornickim. Odnośnie kontroli w obiektach lecznictwa otwartego, są wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego co do częstotliwości kontroli w obiektach, w których inspekcja sanitarna sprawuje nadzór. Powiatowa Inspekcja Sanitarna typuje z tą częstotliwością np. 5 obiektów na ten rok, na następny rok kolejne 5. Nadmienił, że jako Powiatowy Inspektor Sanitarny ma uprawnienie do tego, aby odstąpić od kontroli np. na 3 lata, jeśli w nadzorowanym obiekcie w ciągu 5 lat z rzędu nie było uchybień.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę na bałagan panujący na obszarze byłego ośrodka H. Cegielskiego w m. Owczegłowy.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że spotkał się 2 razy z właścicielem tego terenu odnośnie porządku i z tego co mu wiadomo są plany sprzedaży tego gruntu. Nadmienił, że wystosuje odpowiednie pismo do właścicielki tego terenu i zajmie się tą sprawą.

Radna R. Tomaszewska zapytał Komendanta OSP Pruśce S. Baranowskiego, czy jest zadowolony z ilości przekazywanych przez Gminę środków finansowych dla OSP? Czy sprzęt, który posiada OSP spełnia oczekiwania i może dawać poczucie bezpieczeństwa? Czy odbywają się szkolenia druhów na bieżąco? Poprosiła o ocenę funkcjonowania jednostek pod tym kątem.

Komendant OSP Pruśce S. Baranowski powiedział, że co roku były przyznawane dotacje z budżetu Gminy w kwocie 40.000 zł na zakup sprzętu i umundurowanie. Od 3 do 10 kwietnia odbyły się szkolenia 10 strażaków do ratownictwa drogowego. Sprzęt, który jest w jednostkach działa, ale trzeba myśleć o nowych zakupach.

Radna R. Tomaszewska zapytała, jaki sprzęt byłby w tej chwili najbardziej niezbędny?

Komendant OSP Pruśce S. Baranowski powiedział, że każda jednostka na terenie Gminy chciałaby mieć jak najwięcej najlepszego sprzętu. OSP Gościejewo chciałoby zakupić poduszki i potrzebowałoby najmniej 30.000 zł, OSP Parkowo również 30.000 zł na sprzęt do ratownictwa drogowego.

Komendant PPSP S. Zdrenka powiedział, że obecnie kierunek rozwoju jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym zmierza ku temu, aby jednostki były przygotowane do realizacji  zadań z zakresu pożarów wewnętrznych i ratownictwa drogowego technicznego. Na chwilę obecną priorytetowe potrzeby tych jednostek to aparaty powietrzne, które umożliwiają podejście ratowników do mieszkań, a także urządzenia hydrauliczne, które pozwolą na podjęcie działań w zakresie wypadków drogowych, pompy szlamowe, zestawy PSP R1. Nadmienił, że jest to sprzęt, który jest drogi. Z tegorocznych dotacji budżetu państwa został przyjęty kierunek, aby priorytetowo z tych pieniędzy sprzęt był uzupełniony.

Radny R. Szuberski zapytał Komendanta PPSP, jak ocenia przygotowanie druhów z OSP z terenu Gminy Rogoźno do brania udziału w akcjach, gdyby np. nastąpiła awaria w zakładach z toksycznymi środkami przemysłowymi?

Komendant PPSP S. Zdrenka powiedział, że w tym roku odbyło się szkolenie w zakresie ratownictwa technicznego. W miesiącu czerwcu planowane jest szkolenie dowódców sekcji. Jeśli środki pozwolą pod koniec roku będzie szkolenie naczelników  w zakresie podstawowym. Odnośnie zakładów DENDRO i chłodni „Maria”, to Państwowa Straż Pożarna jest przygotowana do działań. Rolą ochotników jest zabezpieczenie terenu w pierwszej fazie, jeśli są poszkodowani to udzielić im pomocy gdy sytuacja na to pozwala i później czekać na przyjazd PSP z odpowiednim sprzętem.

Radny H. Janus powiedział, że Komendant Miejsko- Gminny OSP w swoim piśmie napisał, że: „Szkoda, że w budżecie 2011 r. Państwo radni  nie znaleźli środków na ten cel. Efekt tej decyzji to także jednoczesny brak dopływu do naszych OSP środków z dotacji firm ubezpieczeniowych i MSWiA”. Stwierdził, że projekt budżetu nie jest opracowywany przez radnych. Radni ze swej strony złożyli wniosek o zmiany w budżecie z przeznaczeniem na dotację dla OSP na sesji styczniowej. Jednak w głosowaniu wniosek nie przeszedł głosami 7 do 8. Następnie grupa radnych złożyła interpelacje w tej sprawie, która nie odniosła pożądanego skutku. Dodał, że z wcześniejszych wystąpień dotyczących OSP wynika, że wniosek jest słuszny i nadal jest aktualny.

Przewodniczący Rady Z. Hinz podziękował za wszystkich mówcom i kierownikom jednostek, które przygotowały informacje na dzisiejszą sesję.

 

Ponadto załącznikiem nr 9 do protokołu jest sprawozdanie z działalności OSP Pruśce.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

VI. Stan dróg w naszej Gminie:

a) informacja przedstawiciela Gminy ostanie dróg na terenie naszej Gminy,

Informację o stanie dróg gminnych złożył Inspektor Urzędu Miejskiego w Rogoźnie Pan Zbigniew Wiese – informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Powiedział, że w dniu 15 kwietnia odbyła się przetarg na budowę ulicy Nowej w Rogoźnie. Wygrała go firm STRABAG z siedzibą w Pruszkowie.

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach za 2010 r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Informacja Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Poznań stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

b) dyskusja

Radny R. Szuberski Burmistrza, czy planowany jest dalszy etap budowy ul. Długiej, Nowej i Seminarialnej? Stwierdził, że zaoszczędzono środki po rozstrzygnięciu przetargu.

Skarbnik Gminy powiedziała, że przygotowuje zmiany do budżetu na miesiąc maj i zdjęła 300.000 zł z tego zadania ze względu na wskaźniki kredytu. Nadmieniła, że nie dyskutowała jeszcze nie temat tego projektu uchwały z Burmistrzem. Poinformowała, że zwiększyła środki na 2013 i 2014 rok na budowę tych dróg.

Radny R. Szuberski zapytał o wysokość kredytów i pożyczek w roku bieżącym.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że 4.140.390 zł, jeśli 300.000 zł zostanie zdjęte z ul. Nowej.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poinformował, że 20 kwietnia odbyła się Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, w której udział wzięli m.in. Kierownik RDW Pan J. Socha, Dyrektor ZDP Pan B. Jeran i Pan Inspektor UM w Rogoźnie Z. Wiese. Podziękował Dyrektorowi RDW w Chodzieży, Staroście Obornickiemu, przedstawicielowi GDDKiA w Poznaniu za realizacje wniosków radnych i za dobrą współpracę.

Radny M. Połczyński zapytał o równanie dróg gminnych w Sołectwie Pruśce.

Inspektor UM Z. Wiese powiedział, że środki na równanie dróg są uzależnione od tego, na jakie kwoty spłyną faktury.. Równanie dróg gminnych nie jest jeszcze zakończone.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że należałoby usunąć pień po ściętym drzewie przy drodze krajowej nr 11 naprzeciw osiedla mieszkaniowego w Rudzie, zabezpieczyć kratką betonową bocznych powierzchni rowu przed osuwaniem ziemi, utwardzić z kostki betonowej zjazd z drogi krajowej nr 11 na ścieżkę rowerową na odcinku od ronda na Rudzie w kierunku rzeki Wełny.

Przedstawiciel GDDKiA A. Baranowski poinformował, że wykonawca na początku maja ma przystąpić do robót poprawkowych i w połowie tego miesiąca ma się odbyć odbiór ostateczny. Zachęcił do monitowania jakichkolwiek niedociągnięć do GDDKiA. Nadmienił, że remont w Gościejewie ma być zakończony 30 maja.

Radny H. Janus poinformował, że do GDDKiA zostaną wysłane wnioski z Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa dotyczące uwag względem remontu w Gościejewie m.in. wykonawca rozebrał przystanki, a po remoncie ich jeszcze nie ma. Zapytał, czy zostaną zamontowane nowe wiaty?

Przedstawiciel GDDKiA A. Baranowski powiedział, że sprawy techniczne przybudowy tego odcinka i cała dokumentacja odbywają się poza Rejonem Dróg w Chodzieży. Poprosił, aby wszystkie uwagi kierować do Wydziału Nadzoru na piśmie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował, aby skierować pisemnie wnioski do GDDKiA i zrobić później spotkanie, aby sprawdzić, czy wnioski zostały zrealizowane lub nie i dlaczego.

Radny H. Janus zapytał o kwestię zamontowania przez GDDKiA znaku informującego o kierunku dojazdu do Rogoźna na nowo wybudowanym rondzie w m. Ruda.

Przedstawiciel GDDKiA A. Baranowski poinformował, że jest on zamówiony i w tej chwili oczekuje się na dostawę.

Radny H. Janus stwierdził, że w poprzedniej kadencji kilkakrotnie wnioskowano o postawienie tego znaku i GDDKiA twierdziła, że nie można tam postawić znaku „Rogoźno”.

Przedstawiciel GDDKiA A. Baranowski powiedział, że nie można było, ale rozpatrzono ostatecznie wniosek pozytywne ze względu na argument, że kiedyś był tam taki znak.

Radny M. Połczyński zapytał, czy wszystkie wnioski podjęte na Komisji do RDW będą zrealizowane?

Kierownik RDW w Chodzieży J. Socha potwierdził, że rów w m. Marlewo zostanie pogłębiony na długości 375 m dla lepszego odwodnienia pasa drogowego. Poinformował, że sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. II AWP z wyjazdem z os. Przemysława II, została ujęta w planie potrzeb z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego WZDW i będzie realizowana w 2012 r. Odnośnie barier ochronnych przy skrzyżowaniu ul. Kotlarskiej z ul. W. Poznańską, konieczne jest powołanie komisji i zbadanie tej sprawy. Na tej również komisji zostanie rozważona możliwość przestawienia zastosowania pasa postoju na ul. Piłsudskiego przy przejeździe kolejowym, poprzez przestawienie barier.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poinformował, że mieszkańcy również zgłaszali potrzebę zamontowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w okolicach skrzyżowania ul. Kotlarskiej i Wielkiej Poznańskiej w Rogoźnie na sygnalizatorach świetlnych tablic „przejście dla pieszych” za skrzyżowaniem jako znaki informacyjne dla pojazdów jadących w kierunku Wągrowca i w kierunku Rudy. Wyjaśnił, że kierowcy jadący z kierunku Wągrowca czy Rudy nie widzą poziomych znaków przejście dla pieszych usytuowanych za skrzyżowaniem pod kątem 90º, co grozi potrąceniem pieszych przechodzących na zielonym świetle po przejściu, gdyż w tym samym czasie pojazdy dokonują manewru skrętu również na zielonym świetle.

Kierownik RDW w Chodzieży J. Socha powiedział, że ma ten problem zanotowany i komisja bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie musiała ten wniosek rozpatrzyć. Nadmienił, że o terminie powołania tej komisji powiadomi Pana Przewodniczącego.

Radny M. Połczyński zapytał o kwestię postawienia znaku ograniczającego prędkość w m. Marlewo. Dodał, że jest to odcinek bardzo ruchliwy i niebezpieczny.

Kierownik RDW w Chodzieży J. Socha powiedział, że ten problem ma również odnotowany i wspomniana komisja również się tym zajmie.

Radny H. Kuszak poinformował, że zmiana świateł na sygnalizatorze na ul. Kotarskiej jest niewidoczna przy bardzo dużym nasłonecznieniu. Zapytał, czy byłaby możliwość zainstalowania daszków na sygnalizatorze?

Kierownik RDW w Chodzieży J. Socha powiedział, że RDW rozważy taką możliwość i postawa się rozwiązać ten problem.

Radny R. Kinach podziękował Kierownikowi RDW w Chodzieży za ujęcie w planie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. II AWP z wyjazdem z os. Przemysława.

Sołtys Sołectwa Garbatka K. Nikodem zapytał o równanie dróg w m. Garbatka.

Inspektor UM Z. Wiese powiedział, że Garbatka będzie również równana.

Sołtys Sołectwa Garbatka K. Nikodem zapytał, czy etap równania dróg jest jednorazowy, czy zostanie powtórzony?

Inspektor UM Z. Wiese powiedział, że w ostatnich latach robiono to dwukrotnie. W tym roku jest to uzależnione od środków finansowych.

 

VII. Informacja Burmistrza Rogoźna o efektach przeprowadzonej akcji „Porządkowanie Gminy”.

Informacja Zastępcy Burmistrza o akcji „Porządkowanie Gminy” stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

VIII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom” - projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz.

Radny R. Szuberski zapytał o powód zmiany istniejących już uchwał.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że uznał, iż powinna być jedna uchwała w jednym temacie. Dodał, że jest to jego projekt i jeśli radni uznają, że został on wywołany niepotrzebnie, to Rada nie podejmie uchwały. Przypomniał, że dawniej też były organizowane konkursy i również obowiązywała jedna uchwała.

Radny R. Szuberski stwierdził, że ocenianie zagród  taką samą kategorią jako domy nie jest najlepszym pomysłem.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że traktuje dom w mieście jako część otoczenia i tak samo dom na wsi. Przyznał, że będą one się różnić między sobą m.in. architekturą,wielkością itd., ale należy je traktować tak samo.

Radny R. Dworzański wniósł, aby w § 2 pkt 2 i 3 zawrzeć zapis „lub jego zastępca”.

Wniosek radnego R. Dworzańskiego został przyjęty 8 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

                Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Mój piękny dom”, podjęta została 8 głosami „za” przy 5 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

b) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013 – projekt uchwały omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej E. Kowalska.

Uwag nie było.

 

                 Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2013, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

c) ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych  przez Gminę Rogoźno przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego – projekt uchwały przedstawił Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Placówek Oświatowych W. Jaworski.

Radny R. Dworzański w imieniu Klubu Radnych „Koalicja dla Gminy Rogoźno” wniósł poprawkę polegającą na zmianie stawki procentowej w rozdz. II, § 4 ust.  2 z 0,20% na 0,15%.

Radny M. Kutka w imieniu klubów radnych „Rogoźno – Nasza Gmina” i „Rogoźno – Nasze Miasto” zaproponował, aby w  rozdz. II, § 4 ust.  2 stawka była na poziomie 0,10%. Dodał, że proponowana w uchwale podwyżka jest zbyt drastyczna i za bardzo godzi w budżet rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Radny H. Janus zapytał, czy jeśli rodzice zrezygnują z umieszczania dzieci w przedszkolach powyżej bezpłatnych 5 godzin, to będzie potrzebna ta sama ilość pracowników? Czy będzie potrzebne w przedszkolach wyżywienie dzieci? Jeśli nie, to co z pracownikami obsługi?

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski powiedział, że wszystko okaże się przy podpisywaniu umów cywilnoprawnych w okolicach sierpnia. Aneksować je zawsze można. Zatrudnienie kadry przedszkolnej przy nowo tworzonych oddziałach jest możliwe do przesunięcia. Kadra dydaktyczna podlega Karcie Nauczyciela, a pracownicy obsługi zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. W tej chwili ponad 70 wniosków oczekuje na przyjęcie do przedszkola i są to dzieci 3-4 letnie. Z tego względu nie przypuszcza, aby dzieci chętnych do przedszkola zabrakło.

Radny H. Janus stwierdził, że rodzice zapisywali dzieci do przedszkola przy obecnie obowiązujących stawkach, nie znając przyszłych i jest możliwość, że część z nich zrezygnuje z przedszkola.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że każdy rodzic, który składa wniosek jest informowany, iż obecna stawka obowiązuje tylko do końca sierpnia tego roku.

Radny H. Janus stwierdził, że rodzice być może wiedzieli o podwyżce, ale nie o prawie 200 %.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że rodzice są tego świadomi, jeżeli w całym okręgu Gmina Rogoźno miała najniższą stawkę, ponieważ w przeliczeniu na godz. wynosiła 0,69 zł. Ryczywół miał 3 zł, Oborniki 1,60 zł + 35 zł na wyżywienie, Gmina Wągrowiec 1,70 zł, miasto Wągrowiec 3,47 zł. Nadmienił, że podstawa programowa tj. 5 godz. jest darmowa.

Radny H. Janus powiedział, że wymienione gminy podwyższały stawki w ciągu kilku lat delikatnie. Natomiast w Gminie Rogoźno po 13 latach drastycznie ma być podniesiona stawka. Zapytał, dlaczego nie było stopniowej podwyżki w latach poprzednich?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że była uchwała, ale została uchylona. Została przygotowana nowa uchwała, która w poprzedniej kadencji została zdjęta z porządku obrad.

Radny H. Janus powiedział, że ubiegłoroczna zmiana miała nastąpić po 12 latach. Zapytał, dlaczego w innych gminach nie uchylono uchwał o odpłatnościach za przedszkola, a w Gminie Rogoźno tak.

Dyrektor ZEAPO poinformował, że w ubiegłym roku nie została uchylona tylko uchwała Gminy Ryczywół i miasta Wągrowiec. Poinformował, że aktualna uchwała Rady Miejskiej w Rogoźnie obowiązuje do końca sierpnia.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że dziwi ją również fakt, iż przez 13 lat Pan Dyrektor „przespał” tą sprawę i przygotował uchwałę w sposób na tyle niestaranny, że została ona uchylona. Dodała, że tak drastyczna podwyżka zawsze jest szokiem dla rodziców.

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że na jesień ubiegłego roku m.in. radna R. Tomaszewska głosowała „za” zdjęciem tej uchwały z porządku obrad sesji i gdyby tak się nie stało, to dzisiaj na sesji byłby rozpatrywany projekt z innymi stawkami.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że jej decyzja była podyktowana m.in. wysokością stawek.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że zdążyło się zmienić prawo, ukazało się więcej orzeczeń w tej sprawie i najlepszym rozwiązaniem jest uzależnienie stawki od najniższego wynagrodzenia.

Radny R. Szuberski zapytał, jakie jest prawdopodobieństwo, że uchwała po podjęciu nie zostanie uchylona? Czy takich obowiązujących uchwał z taką samą podstawą prawną jest wiele?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że miasto Wągrowiec i Gmina Ryczywół mają już nową uchwałę i nie została ona uchylona. Gmina Wągrowiec i Gmina Oborniki przygotowują się do zmiany.

Propozycja Klubu Radnych „Koalicja dla Gminy Rogoźno”, aby w rozdz. II, § 4 ust.  2  ujęto stawkę 0,15 % została przyjęta 8 głosami „za”.

Propozycja klubów radnych „Rogoźno – Nasza Gmina” i „Rogoźno – Nasze Miasto”, aby w rozdz. II, § 4 ust.  2  ująć stawkę 0,10 % nie została przyjęta. „Za” oddano 7 głosów.

 

                Uchwała  Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie  ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Rogoźno przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego, podjęta została 8 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

d) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

                 Uchwała  Nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Rogoźno na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych, podjęta została  11 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

                 Uchwała  Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

                Uchwała  Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu  ozn. ewid. nr 1807/06 położonej w Rogoźnie – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

                Uchwała  Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, części działki gruntu  ozn. ewid. nr 1807/06 położonej w Rogoźnie, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

h) trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

               

                 Uchwała  Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie  trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

i) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok – projekt uchwały wraz z autopoprawka przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

Autopoprawka została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

                 Uchwała  Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacja nr 1/04/2011 radnego M. Połczyńskiego i radnego R. Szuberskiego o treści: „My niżej podpisani wnosimy o wydzielenie środków w budżecie Gminy Rogoźno na pomoc finansową dla Państwa Mariana i Krystyny Nowickich zamieszkałych w miejscowości Stare Gmina Rogoźno. Dom Państwa Nowickich uległ spaleniu w dniu 10 kwietnia br. i nie nadaje się do zamieszkania. Cztery osoby w nim dotychczas przebywające zostały całkowicie bez dachu nad głową. Konieczna jest natychmiastowa pomoc. W związku z powyższym wnosimy o podjęcie działań w celu udzielenia pomocy poszkodowanym w odbudowie budynku mieszkalnego.” - stanowi ona załącznik nr 15 do protokołu

 

Radny M. Połczyński odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr 1/04/2011 o treści: „Odpowiadając na interpelację nr 1/04/2011 z dnia 10.04.2011 r. (data wpływu pisma do Urzędu 12.04.2011 r.) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Państwu Krystynie i Marianowi Nowickim, których dom uległ całkowitemu spaleniu, informuję, że w dniu 11.04.2011 r. poleciłem przygotowanie zmian w budżecie na kwotę 20.000 zł. Taki projekt został przygotowany i podpisany w dniu 11.04.2011 r. Uchwała w sprawie zmian w budżecie będzie przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27 kwietnia 2011 r.” - odpowiedź stanowi ona załącznik nr 16 do protokołu.

 

Interpelacja nr 1 radnego P. Wojciechowskiego o treści: „Zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza o podjęcie natychmiastowych działań w celu likwidacji zagrożenia jakim jest niebezpieczny zbiornik po szambie znajdujący się na terenach gminnych, po tak zwanych barakach rofamowskich, za rzeką na „Wójtostwie". Zbiornik ten obecnie jest otwarty a ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, znajdująca się w nim woda sięga kilku metrów ( w załączniku zdjęcia). Dodam też, że w pobliżu tego zbiornika często widywane są dzieci. Proponuję więc rozbiórkę tego zbiornika lub chociażby odpowiednie jego zabezpieczenie. Ponadto na całym terenie po barakach znaj duj ą się jeszcze inne, mniejsze studzienki, które również nie maj ą górnych pokryw. W imieniu mieszkańców tej okolicy, jak i swoim własnych zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza, aby potraktował ten problem jako priorytetowy.”- stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

 

Interpelacja nr 2 radnego P. Wojciechowskiego o treści: „ W związku z zakończeniem prac remontowych w Parku Zwycięstwa i zamontowaniem elementów placu zabaw dla dzieci, chciałbym zwrócić uwagę na stan bezpieczeństwa przebywających tam najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W miesiącu marcu bieżącego roku podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa zwracałem uwagę na porozrywane ogrodzenie parku od strony ulicy Czarnkowskiej. Dziś po zamontowaniu elementów placu zabaw wystarczy spojrzeć na ilość dzieci tam przebywających i możemy stwierdzić, że park ten tętni życiem i jest pełen dzieci, które nie do końca są bezpieczne przebywając w tym miejscu. Brak ogrodzenia tego terenu powoduje ogromne niebezpieczeństwo. Wystarczy chwila nieuwagi rodzica i dziecko może wydostać się poza teren parku i wpaść pod nadjeżdżający samochód. Proszę więc jeszcze raz o przeanalizowanie możliwości ogrodzenia tego terenu, zwłaszcza od strony ulicy Czarnkowskiej, mimo iż jest to droga tzw. „ślepa uliczka" to jest dość często użytkowana przez samochody, ponieważ stanowi drogę dojazdu do pobliskiej rzeźni oraz myjni samochodowej. Kolejnym niebezpiecznym miejscem jest wejście główne do parku od strony ronda. Dobrym rozwiązaniem byłoby zamontowanie barier ochronnych przy chodniku, od przejścia dla pieszych przy ulicy Czarnkowskiej do przejścia dla pieszych przy ulicy Fabrycznej obok ronda. Ze względu na położenie parku przy skrzyżowaniu dróg: wojewódzkiej, powiatowej i gminnej proszę o rozeznanie się w czyjej kwestii byłoby zamontowanie takich barier ochronnych ” - stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

Zapytanie nr 1/VI/2011 radnego Z. Chudzickiego o treści: „Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Burmistrza o rozważenie możliwości budowy miejskiego wybiegu dla psów. Mieszkańcy os. Przemysława II oraz przyległych ulic (Seminarialnej, Krótkiej i II Armii Wojska Polskiego) twierdzą, że na ich osiedlu jest bardzo dużo psów i większość z nich na spacerach biega luzem, bez kagańców oraz załatwia swoje potrzeby fizjologiczne na trawnikach, pasach zieleni i placach zabaw. Ponadto nie wyobrażają sobie, żeby pies trzymany w mieście całe swoje życie był na uwięzi. Uważają to za bardzo niehumanitarne.

Trudno na naszym osiedlu o miejsce, w którym psy mogłyby się wyhasać i zaspokoić swoje potrzeby fizjologiczne. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem dla czworonożnych pupili wydaje się budowa ogrodzonego, miejskiego wybiegu dla psów, wydzielonego w pobliżu największego skupiska ludności, czyli os. Przemysława II. Zazwyczaj parki tego typu wyznaczane są w miejscach, gdzie właściciele od dawna zbierają się ze swoimi pupilami. Propozycją jest, aby taki wybieg był zlokalizowany na terenie działki gminnej w pobliżu osiedla (np. na tzw. pustyni lub za garażami na ul. Kościuszki). Koszt powstania wybiegów w zależności od wyposażenia i metrażu waha się w granicach od 15.000 – 20.000 zł. Całość powinna być ogrodzona wysoką siatką, którą stosuje się do zabezpieczenia upraw przed zwierzyną leśną. By zwierzakom się nie nudziło można zamontować kłody, betonowe kręgi, paliki i równoważnie. Jestem przekonany, że jeżeli właściciele psów mieliby dostęp do takiego specjalnego, ogrodzonego wybiegu, nie wypuszczaliby swoich pupili w parkach, na trawnikach osiedlowych i placach zabaw. Dzięki temu nasza zieleń publiczna będzie znacznie mniej zabrudzona odchodami i nienarażona na zanieczyszczenia. Doskonałym przykładem jest tutaj pobliski Poznań, gdzie uruchomiono program „Kejter – też Poznaniak”, który miał na celu całkowite uregulowanie kwestii utrzymania psów i poprawę czystości w zakresie zalegających odchodów. Na terenie miasta zlokalizowano 32 psie toalety i 3 wybiegi. Dzięki temu miasto stało się czyste, a niesprzątający są karani mandatami. Korzyści te zauważy także mniejsze miejscowości i idea tworzenia wybiegów staje się obecna władzom terenowym, dlatego chcę walczyć o jej realizację w naszej Gminie. Równocześnie jestem pełen uznania dla władz Rogoźna, że podjęły już pierwsze kroki w kierunku poprawy czystości w mieście, inwestując w 20 koszy na psie odchody. Dodatkowo Spółdzielnia Mieszkaniowa zobowiązała się do zakupu i montażu 10 koszy na osiedlu Przemysława II. Dlatego uważam, że budowa takiego wybiegu byłaby doskonałym uzupełnieniem rozpoczętej akcji i kompleksowo uregulowała kwestię utrzymania psów.” -  stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

 

Interpelacja nr 3/04/2011 radnych: R. Szuberskiego, R. Tomaszewskiej, R. Kinacha, M. Kutki, M. Połczyńskiego i H. Janusa o treści: „W związku z występującym problemem braku odprowadzenia wody z ulicy Wąskiej i Poprzecznej wnosimy o podjęcie działań mających na celu wykonanie odwodnienia tego terenu, poprzez zainstalowanie studzienek kanalizacyjnych w tym rejonie. Obecny stan sprawia, że po niewielkich opadach deszczu ulice te są nieprzejezdne i uniemożliwiają przejście dla pieszych. Dodatkowo wnosimy o wykonanie oświetlenia w/wym. ulic.” - stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

 

Interpelacja nr 4/04/2011 radnych: R. Szuberskiego, R. Tomaszewskiej, R. Kinacha, M. Kutki, M. Połczyńskiego i H. Janusa o treści: „W związku z bardzo złym stanem chodników na ul. Gościnnej/ wnosimy o naprawę istniejącej nawierzchni. Liczne zagłębienia i wybrzuszenia w płytkach chodnikowych stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów.” - stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

 

Interpelacja nr 2/04/2011 radnych: R. Szuberskiego, R. Tomaszewskiej, R. Kinacha, M. Kutki, M. Połczyńskiego i H. Janusa o treści: „W związku z narastającym problemem w zakresie braku mieszkań socjalnych na terenie naszej Gminy, wnosimy o podjęcie działań mających na celu poprawę istniejącego stanu. W szczególności wnosimy o opracowanie wieloletniego planu naprawczego nakierowanego na budowę nowych i pozyskanie z istniejących zasobów komunalnych mieszkań socjalnych. Wnosimy również o podanie pisemnej odpowiedzi o ilości środków finansowych, jakie Gmina Rogoźno wydatkowała na pokrycie braku mieszkań socjalnych w okresie ostatnich pięciu lat.” - stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

 

Interpelacja nr 1/04/2011 radnych: R. Szuberskiego, R. Tomaszewskiej, R. Kinacha, M. Kutki, M. Połczyńskiego i H. Janusa o treści: „My niżej podpisani wnosimy o wykonanie badań geologicznych terenu pod planowaną obwodnicę miasta Rogoźna - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241, oraz podjęcie działań w celu wykupu gruntu na ten cel. Nadmieniamy, że w 2003 roku radni wybrali 4 wariant koncepcji programowo - przestrzennej przyszłej obwodnicy. Badania geologiczne pozwolą jednoznacznie stwierdzić, czy wybrana koncepcja jest właściwa pod względem geologicznym i czy wyznaczone miejsce spełnia wszystkie wymogi w tym zakresie.” - stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

 

Interpelacja nr 5/04/2011 radnych: R. Szuberskiego, R. Tomaszewskiej, R. Kinacha, M. Kutki, M. Połczyńskiego i H. Janusa o treści: „W związku ze złą widocznością na przejeździe kolejowym Garbatka Huby wnosimy o podjęcie działań zmierzających do wycięcia krzewów wzdłuż torów na odległości, która spowoduje dobrą widoczność tego terenu po obu stronach przejazdu kolejowego. Obecny stan stwarza bardzo duże zagrożenie zarówno dla kierowców jak i pieszych. Wnosimy również o podjęcie działań w celu zainstalowania sygnalizacji świetlnej na tym przejeździe kolejowym.” - stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

 

Interpelacja nr 6/04/2011 radnych: R. Szuberskiego, R. Tomaszewskiej, R. Kinacha, M. Kutki, M. Połczyńskiego i H. Janusa o treści: „W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Gminy Rogoźno wnosimy o zamontowanie koszów na śmieci na AL M. J. Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Fabryczną do miejscowości Ruda oraz dalej wzdłuż ścieżki rowerowej prowadzącej do mostu na rzece Wełnie i od ronda na drodze krajowej nr 11 w kierunku bloków w miejscowości Ruda.” - stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

 

Interpelacja nr 7/04/2011 radnych: R. Szuberskiego, R. Tomaszewskiej, R. Kinacha, M. Kutki, M. Połczyńskiego i H. Janusa o treści: „W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców rejonu ulic: Wójtostwo, Lipowa, Leśna, Topolowa i Słoneczna wnosimy o podjęcie działań w celu wykonania chodnika przy ulicy Lipowej na odcinku od mostu na rzece Wełnie do ulicy Smolary. Jego brak powoduje, że dzieci uczęszczające do szkoły i mieszkańcy narażeni są na niebezpieczeństwo ze strony licznie przejeżdżących tam pojazdów. Szczególnie narażone miejsce usytuowane jest przy zakładzie mechaniki pojazdowej Pana Zdzisława Górznego.” - stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

 

Interpelacja radnych: R. Szuberskiego, R. Tomaszewskiej, R. Kinacha, M. Kutki, M. Połczyńskiego i H. Janusa o treści: „W sprawozdaniu z działalności przedstawiciela gminy Rogoźno w Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Dolina Wełny” radnego Pawła Wojciechowskiego czytamy m.in. : „Rok 2012 jest ostatnim rokiem, w którym do wykorzystania na dofinansowanie z działania : „Odnowa i rozwój wsi”  LGD przeznaczony ma limit środków w kwocie 1 418 378 zł.

Ponieważ na zebraniu w Owieczkach Pan Burmistrz zaprzeczył że rok 2012 jest ostatnim rokiem dofinansowania prosimy o odpowiedź  czy podane w sprawozdaniu fakty zgodne są z prawdą?

Gmina Rogoźno po przystąpieniu do LGD „Dolina Wełny” miała gwarancję otrzymania środków zewnętrznych m. in. 2 mln zł na modernizację i remont świetlic wiejskich oraz zagospodarowanie ich otoczenia. Dotychczas z działania 4.1 Oś 3 „Odnowa i rozwój wsi” wykonano remont świetlicy w Parkowie za kwotę 280 928,08 zł z czego środków unijnych 166 743 zł,  a obecnie trwa procedura przetargowa świetlic wiejskich w Grudnie i Gościejewie. W budżecie 2011 zaplanowane  są tylko 2  świetlice a pozostały jeszcze zaplanowane do remontu z Programu Leader remonty świetlic w miejscowościach: Owieczki,  Laskowo, Karolewo, Owczegłowy, Garbatka, Jaracz i Studzieniec.

Jeśli podane informacje w sprawozdaniu są  zgodne z prawdą, wnioskujemy o:

    1 - zaplanowanie w projekcie budżetu 2012 roku środków finansowych  na remonty pozostałych

         świetlic w  w/w  wymienionych miejscowościach, aby nie stracić obiecywanego 75 %

          prawdopodobnie ostatniego dofinansowania unijnego.

    2 - pilne wykonanie  w bieżącym roku dla tych miejscowości  Planów Odnowy Miejscowości, co jest podstawowym warunkiem otrzymania środków finansowych z Programu Leader. - stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

 

Interpelacja nr 5/VI/2011 radnych: R. Szuberskiego, R. Tomaszewskiej, R. Kinacha, M. Kutki, M. Połczyńskiego i H. Janusa o treści: „W związku z wielokrotnymi wnioskami mieszkańców, dotyczącymi naprawy przepustów w miejscowości Gościejewo przedstawiam miejsca ich położenia wraz ze zdjęciami.

1.                   Przepust znajdujący się w ciągu drogi gminnej nr 272520P oraz w ciągu rowu melioracyjnego stanowiącego działkę gminną nr 540. O remont w/w przepustu wnioskuję, podobnie jak Rada Sołecka od kilku lat bez żadnej interwencji i odpowiedzi. Porównując zdjęcia które wykonałem w dniach 30 września 2007 roku i 13 marca bieżącego roku zobaczyć można postępujące zniszczenia tego przepustu. W połowie 2010 roku wykonana została dokumentacja techniczna na budowę odcinka drogi nr 272520P która nie uwzględnia remontu tego przepustu. Ponieważ na tej drodze odbywa się ruch samochodami ciężarowymi oraz maszynami rolniczymi o dużej masie, wniosek o pilny remont przepustu będącego w tak złym stanie technicznym jest całkowicie uzasadniony.

2.                   Przepust znajdujący się w ciągu drogi gminnej nr 272512P pomiędzy budynkami nr 48 a 49 na rowie melioracyjnym wpływającym do Strugi Sokołowskiej.

Uszkodzenie przepustu powoduje postępujące zniszczenia nawierzchni asfaltowej, po której odbywa się ruch m.in. maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych jak również autobusu szkolnego. W dniu 29 listopada 2010 roku, sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej w Gościejewie przedstawili usterki na  remontowanej drodze nr 11 w Gościejewie  p. Sylwii Białej i p. Tadeuszowi Zygmuntowi, gdzie  został pokazany także w/w uszkodzony przepust. Wniosek mieszkańców sołectwa o pilny remont przepustu, a także uszkodzonej nawierzchni asfaltowej uważam za  całkowicie uzasadniony. Przepust znajdujący się w ciągu drogi gminnej nr 273520P przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 272514P. Woda z topniejącego śniegu, która przelewa się przez niedrożny przepust na drodze asfaltowej zamarza, powodując duże zagrożenie w ruchu drogowym na tym skrzyżowaniu. W związku z powyższym wniosek o pilne udrożnienie przepustu uważam za całkowicie uzasadniony”. - stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

 

Interpelacja nr 6/VI/2011 radnych: R. Szuberskiego, R. Tomaszewskiej, R. Kinacha, M. Kutki, M. Połczyńskiego i H. Janusa o treści: „W związku z wielokrotnymi wnioskami mieszkańców, wnioskuję o pilne zrealizowanie poniższych  wniosków do których załączam zdjęcia..

1.    Naprawę dachu oraz posadzki gminnego przystanku autobusowego przy drodze nr 1352P w Gościejewie, zgłaszam  podobnie jak sołectwo od 2007 roku -załączam zdjęcia z datownikiem z tego roku. Od tego czasu minęły prawie 4 lata, podczas których nie wykonano żadnej naprawy, i nie otrzymaliśmy również żadnej odpowiedzi.

Ponieważ z  w/w przystanku korzystają nie tylko mieszkańcy sołectwa, wniosek o jego pilną naprawę uważam za całkowicie uzasadniony.

2.      Wycięcie drzew i krzewów na drodze gminnej nr 273520P od drogi gminnej nr 272543P przy budynku nr 88 w Gościejewie, do skrzyżowania z drogą gminną nr 272513P na odcinku ok. 1100 mb.

Wycinka drzew i krzewów na tym odcinku miała miejsce ok. 2000 roku. Ponieważ nie wykonano wówczas  desykacji, droga systematycznie zarastała przez co ruch drogowy  zmniejszał się a droga w końcu stała się całkowicie nieprzejezdna.

Powyższy odcinek drogi ma szczególne znaczenie dla rolników posiadających tam grunty rolne, którzy muszą korzystać z wielokilometrowych objazdów. Przejezdny odcinek tej drogi byłby również dużym skrótem dla mieszkańców pomiędzy miejscowościami Gościejewo, Owieczki, Gościejewko i Ryczywół. Wniosek o wycięcie  tych drzew i krzewów od kilku lat ponawiają mieszkańcy podczas zebrań wiejskich, jak dotąd bez skutku jak również odpowiedzi.

Wniosek o spowodowanie przejezdności tego odcinka drogi nr 273520P uważam za całkowicie uzasadniony.” - stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr 5/03/20 złożoną przez przez radnego A. Nadolnego o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 5/03/2011 złożoną na VIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 30.03.2011 roku przez radnego Adama Nadolnego w sprawie wykonania wiaty przystankowej na stacji kolejowej w Parkowie przekazaną pismem BR.31.0003.14.2011 z dnia 31.03. 2011 r. informuję, że wystąpiłem w tej sprawie z pismem do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu.” - odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr 4/03/20 złożoną przez przez radnego R. Szuberskiego, radną R. Tomaszewską, radnego M. Połczyńskiego, radnego M. Kutką, radnego H. Janusa, radnego R. Kinacha i radnego A. Nadolnego o treści: „Odpowiadając na interpelację dziwię się zatroskaniu budową kanalizacji Parkowo -Józefino wo przez radnych j ą podpisujących. Moje zdziwienie kieruję szczególnie do 5 z nich, którzy jako radni poprzedniej kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, reprezentując większościową grupę radnych, głosowali przeciw umieszczeniu zaproponowanej przeze mnie przedmiotowej inwestycji w wykazie wydatków majątkowych budżetu na rok 2010 i zastąpili ją „ważniejszymi" zadaniami.

Aktualnie, w związku z przystąpieniem do realizacji Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno", przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych w ramach WRPO, nie widzę możliwości podjęcia inicjatywy wprowadzenia tej inwestycji do budżetu w roku 2011.”- odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr 3/03/20 złożoną przez przez radnego A. Nadolnego o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 3/03/2011 złożoną na VIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 30.03.2011 roku przez radnego Adama Nadolnego w sprawie remontu drogi w Parkowie, przekazaną pismem BR.31.0003.12.2011 z dnia 31.03. 2011 r. informuję, że projekt budowlany na przebudowę drogi gminnej nrdz. 62,162 w m. Parkowo został opracowany w grudniu 2010 roku. Dotychczas nie wystąpiono o pozwolenie na budowę. Ważność pozwolenie na budowę wynosi 3 lata od daty wydania. Natomiast realizacja tego zadania uzależniona jest od wprowadzenia tej inwestycji do budżetu Gminy.” - odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację złożoną przez przez radnego P. Wojciechowskiego o treści: „W odpowiedzi na pismo nr BR.31.0003.15.2011 z dnia 31 marca 2011 r. odnośnie interpelacji złożonej na VIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 30 marca 2011 r. przez radnego - Pana Pawła Wojciechowskiego w sprawie gruzowisk zlokalizowanych w mieście Rogoźno na Placu Powstańców Wlkp. oraz przy ul. Kościelnej, Burmistrz Rogoźna zawiadamia, iż w ww. sprawie podjęte zostały stosowne kroki zmierzające do uporządkowania ww. gruzowisk. Burmistrz Rogoźna pismem nr GRO.6870.7.2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. zawiadomił Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Obornikach o zaistniałej sytuacji - kopia ww. pisma w załączeniu. Nawiązując do złożonej ww. interpelacji radnego, Burmistrz Rogoźna informuje, iż w dokumentach urzędowych nie odnaleziono decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Obornikach z dnia 18 lutego 2008r. nakazującą właścicielowi nieruchomości na Placu Powstańców Wlkp. rozbiórkę i uporządkowanie terenu, wskazanej przez radnego Pana Pawła Wojciechowskiego.

W związku z powyższym, Burmistrz Rogoźna powiadomi listownie Pana Przewodniczącego o dalszych etapach postępowania w sprawie gruzowisk, po otrzymaniu informacji od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Obornikach.” - odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego na interpelację złożoną przez przez radnego H. Kuszaka o treści: „Odpowiadając na pismo z l marca br. (znak: BR.31.0003.5.2011) zawierające interpe­lację Pana Huberta Kuszaka- Radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie dotyczącą budowy ob­wodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 uprzejmie informuję, że rozumiem Pana stano­wisko odnośnie potrzeby realizacji tej inwestycji. Gwałtowny, szczególnie w ostatnich latach, wzrost natężenia ruchu samochodowego (w tym zwłaszcza pojazdów ciężarowych) jest powodem intensywnej degradacji infrastruk­tury drogowej. Województwo czyni wysiłki aby zabezpieczyć odpowiednie standardy po­dróżowania na drogach wojewódzkich. Program inwestycyjny opracowany w 2004 roku pn.: „Wieloletni Plan Inwestycyjny dróg wojewódzkich Województwa Wielkopolskiego" został sporządzony z myślą zarówno o uczestnikach ruchu drogowego jak i o mieszkańcach miejscowości przez które przebiegają ciągi komunikacyjne. W WPI zostały uwzględnione najpilniejsze potrzeby w zakresie inwe­stycji drogowych Wielkopolski. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu jest w trakcie realizacji budów zamieszczonych w WPI a tempo wykonywania Planu uzależnione jest od ilości środków jakie Województwo może corocznie przeznaczyć na cele drogowe. Wpisanie zadania „budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241" do zamierzeń inwestycyjnych Województwa będzie możliwe dopiero po ukończeniu przed­sięwzięć zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Obwodnica Rogoźna znajduje się wśród najważniejszych tytułów oczekujących na taki zapis.Poruszony przez Pana Radnego w interpelacji problem nieprzestrzegania przez kie­rowców przepisów dotyczących maksymalnego dopuszczalnego nacisku na oś pojazdu jest sprawą która szczególnie niepokoi gdyż przyczynia się do przyspieszonego niszczenia dróg. Kontrola ładowności pojazdów leży w kompetencjach Wielkopolskiego Wojewódz­kiego Inspektoratu Transportu Drogowego. WZDW od kilku kt współpracuje z Inspekcją Transportu Drogowego przygotowu­jąc przy drogach wojewódzkich miejsca ważenia pojazdów. Efektem tej współpracy jest ilość i wysokość kar nakładanych na przewoźników któ­ra z roku na rok narasta. Remont drogi wojewódzkiej nr 241 oraz przygotowania budowy obwodnicy w ciągu tej drogi jest przedmiotem bieżącej konsultacji zarządcy drogi z Burmistrzem Rogoźna. Na obecnym etapie konieczne jest zakończenie prac planistycznych i przygotowaw­czych inwestycji.” - odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację nr 1/03/2011 złożoną przez przez radnego R. Szuberskiego o treści: „Odpowiadając na interpelację Pana z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie rozważenia możliwości zabezpieczenia w budżecie Gminy Rogoźno środków na budowę targowiska w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych informuję, że w miesiącu styczniu br rozważałem możliwości podjęcia się tego zadania. W związku z nieuregulowaniem do dnia dzisiejszego tytułu prawnego do części działki pod budowę targowiska nie jest możliwe w chwili obecnej ubieganie się o dofinansowanie.

Jeżeli w momencie ogłoszenia konkursu naboru wniosków sprawy własnościowe będą uregulowane przez spadkobierców, co jest niezależne ode mnie, rozważę możliwość złożenia stosownych dokumentów oraz zabezpieczenia środków na ten cel.” - odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

 

Radny P. Wojciechowski powiedział, że Pan Burmistrz w odpowiedzi na interpelacje informuje, iż w dokumentach urzędowych nie znaleziono decyzji z dnia 18 lutego 2008 r., na którą się powołał się w interpelacji. Radny wyjaśnił, że informacje te zaczerpnął ze strony internetowej UM w zakładce „Odpowiedzi na artykuły prasowe”.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że z tego co pamięta decyzja Nadzoru Budowlanego była na działkę na rogu ul. M. Szkolnej. Właścicielem, które jest mieszkaniec Garbatki.

 

XI. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym – stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że szczegółowo omówił, czym zajmowała się Komisja we wcześniejszym punkcie obrad, podczas dyskusji nad stanem dróg w Gminie.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poinformował, że zgodnie z przyjętym planem pracy tematem kwietniowego posiedzenia była działalność Gminy w zakresie sportu i rekreacji. Na posiedzeniu wysłuchano sprawozdań merytorycznych prezesów klubów i stowarzyszeń sportowych oraz zapoznano się z planami na 2011 r. W posiedzeniu wziął udział m.in. Prezes RKS Wełna, Prezes WOPR, Prezes Szkolnego Związku Sportowego, Sekretarz UKS Libero, Prezes UKS Olimpijczyk, Prezes UKS Olimpia. Podczas drugiej części posiedzenia odbyła się dyskusja. Radny poinformował, że Pan Prezes RKS Wełna M. Pokorzyński poprosił Pana Burmistrza i członków Komisji o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na wymianę płyty głównej boiska oraz modernizację boiska treningowego. Przewodniczący poinformował, że powrócił również temat sekcji piłki siatkowej kobiet i rezygnacji pomysłodawców z prowadzenia zespołu, pomimo zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie w kwocie 20.000 zł. Dodał, że Prezes RKS Wełna zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania jubileuszu obchodów 90-lecia istnienia Klubu. Prezes WOPR poinformował o przygotowaniach do sezonu letniego oraz organizacji i zabezpieczeniu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno oraz zaplanowanych obchodach 45-lecia. Przewodniczący KSSOiK powiedział, że zaproponował Prezesowi SZS, aby przydzielane godziny nauczycieli wychowania fizycznego  na prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży nie były przeliczne na liczbę uczniów, ale podzielone równo. Prezes zapewnił, że wspólnie z Panem Burmistrzem i nauczycielami zastanowi się nad  kryteriami podziału tych godzin w 2012 r. W dalszej części omawiano projekty uchwał i materiały na najbliższą sesję. Komisja podjęła również wniosek, zaproponowany przez radnego H. Kuszka, o zamontowanie progów zwalniających przy SP nr 2 w Rogoźnie oraz zamontowanie znaku ograniczającego prędkość, a także znaku informującego o zbliżaniu się do progu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji poinformował, że 7 kwietnia na zaproszenie Prezesa Oddziału ZNP w Rogoźnie uczestniczył w konferencji nt. statusu prawnego nauczycieli w Szamotułach, na której poinformowano, jakie są planowane zmiany w oświacie.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że KR obradowała 15 kwietnia i dokonała analizy sprawozdania finansowego Gminy za 2010 r. oraz sprawozdań finansowych GOPS, RCK, ZEAPO i ZAMK. Ponadto dokonano wyrywkowych kontroli w tych jednostkach.

 

XII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej - załącznik nr 37 do protokołu, informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 30.03.2011 r. – 26.04.2011 r. - załącznik nr 38 do protokołu oraz  informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 39 do protokołu.

Radny H. Janus zapytał o:

-  przegląd gwarancyjny świetlicy w Słomowie,

- spotkanie z Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego J. Kado, przedstawicielami mieszkańców, Przewodniczącym Rady Miejskiej. Dlaczego nie powiadomiono pozostałych radnych o tym spotkaniu?

Burmistrz Rogoźna odnośnie  przeglądu gwarancyjnego świetlicy w Słomowie wyjaśnił, że były to drobne usterki tj. zacieki na suficie, problem z pompą od CO i z drzwiami wejściowymi. Wykonawca nie przyjechał na to spotkanie, ale wysłano do niego protokół. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie poprawiono zgłoszonych usterek. Odnośnie spotkania z Wiceprzewodniczącym Sejmiku odbyło się ono w małym gronie. Było 2 przedstawicieli mieszkańców, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji GFiR. Będą na pewno dalsze rozmowy i będzie informował radnych o podejmowanych działaniach.

 

XII. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że sesja majowa odbędzie się 18 mają, a czerwcowa 15 czerwca. Wyjaśnił, że zmiana podyktowana jest tym, że na 21 maja otrzymał skierowanie na leczenie sanatoryjne. Natomiast w czerwcu również na leczenie sanatoryjne skierowanie otrzymał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański. Przewodniczący poinformował, że niedługo mija termin złożenia oświadczenia majątkowego.

Radny H. Kuszak poinformował, że lampa na głównym skrzyżowaniu koło księgarni, przy przejściu dla pieszych nie świeci od grudnia. Dodał, że porusza ten temat po raz czwarty i nadal nic z tym nie zrobiono. Nadmienił, że mieszkańcy uskarżają się na ten fakt.

Radny H. Janus poinformował od momentu założenia  oświetlenia w Gościejewie przy budynkach 72 i 75 jest zepsuty włącznik astronomiczny. Dodał, że sprawa była zgłaszana u Komendanta Straży Miejskiej, który interweniował. Pan Z. Wiese również wie o tym. Nie można był normalnie oglądać TV, ponieważ w żarówce były spięcia. Energetyka kilka dni temu wykręciła bezpiecznik od lampy. Chodzi nie tylko o naprawę jednej lampy, ale całego układu pomiarowo- wskazującego. Radny zapytał, czy coś wiadomo na temat komisji PKP, która miała się zebrać ws. zmiany kategorii przejazdu w Olszynie?

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że dzisiaj rano rozmawiała z właścicielem terenu, na którym znajduje się figura przy rondzie i rzeczywiście jest tak, że nie chce on jej przenosić, jeśli będzie taka wola Burmistrza i radnych. Gdyby jednak pojawiła się kwestia jej przeniesienia, to właściciel jest w stanie partycypować w kosztach. Radna zwróciła uwagę na konieczność odnowienia figury.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki poinformował, że 4 marca wystąpił do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie z prośbą o przywrócenie stanu sprzed remontu chodnika przy ul. Kościuszki 59, głównie chodziło o przywrócenie ławek i koszy na śmieci. Nadmienił, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Radny H. Janus przypomniał, że przy uchwale o dietach sołtysów zaproponował podjęcie uchwały dot. zwrotu kosztów podróży sołtysów. Dodał, że do dnia dzisiejszego nie przygotowano takiego projektu.

Radny R. Kinach zapytał Prezesa „Aquabellis” W. Dulko, czy zwodociągowanie ul. Leśnej będzie miało miejsce w tym roku?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że sporządzono listę usterek, którą skierowano do Sp. ENEA do Chodzieży. Przy lampie na skrzyżowaniu jest uszkodzony kabel i mają to naprawić. Dodał, że może jedynie interweniować o przyspieszenie tych prac. Odnośnie spotkania komisji PKP nadal nic nie wiadomo. Nie nadeszła jeszcze odpowiedź na wniosek KGFiR. Poinformował, że nie przygotuje uchwały ws. zwrotu kosztów podróży sołtysów.

Prezes Zarządu „Aquabellis” W. Dulko powiedział, że po zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą projektu budowy wodociągów na ul. Leśnej, został on wprowadzony do wieloletniego planu rozbudowy sieci wodociągowych i w tym roku wodociąg na ul. Leśnej powstanie.

Radny P. Wojciechowski zapytał Prezesa „Aquabellis”, czy jego zdaniem dobrze się stało, że ul. Leśna nie została utwardzona, tak jak proponował radny R. Kinach w miesiącu styczniu? Po utwardzonej gruzem drodze trzeba by było kopać wodociągi.

Prezes Zarządu „Aquabellis” W. Dulko powiedział, że zepsucie utwardzonej drogi byłoby niewłaściwym działaniem. Chociaż istnieje możliwość wybudowania wodociągu obok drogi, w chodniku.

Radny R. Kinach powiedział, że jeszcze nie stało się, żeby wykonanie uchwały trwało miesiąc czasu od momentu uchwalenia. Wodociąg byłby zrobiony pierwszy, a później droga byłaby utwardzona gdyby były środki.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że wydawało mu się, iż radny R. Kinach dążył do tego, aby było to nawet zimą utwardzane i twierdził, że nie można jeździć tamtędy w ogóle i utwardzenie miało być wykonane przed budową wodociągów.

Radny R. Kinach powiedział, że wodociąg można było prowadzić chodnikiem.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że nie ma tam chodnika i droga byłaby utwardzona na całej szerokości.

Radny H. Janus powiedział, że nie upierałby się przy uchwale o rozliczeniu podróży służbowej sołtysów, gdyby nie było takiego zapisu w Statucie. Jeśli uchwała nie będzie podjęta to należałoby zmienić Statut.

Radny R. Kinach w imieniu swoim i mieszkańców ul. Leśnej podziękował Prezesowi „Aquabellis” za pozytywne załatwienie sprawy.

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 21.00

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia  11 maja 2011 r.

 

drukuj pobierz pdf