Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 34 /2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 września 2009r., o godz.13.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2


Protokół nr 34/2009

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 11 września 2009r., o godz.13.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2


Temat posiedzenia: Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2009r.


Otwarcia posiedzenia dokonała i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka oraz Sekretarz Gminy Iwona Sip – Michalska.


W pierwszej części posiedzenia Komisja przeanalizowała sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2009.


Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu. Zapytała Burmistrza Rogoźna, gdzie w realizacji budżetu w I półroczu, były największe problemy?

Burmistrz Rogoźna zauważył, że po stronie dochodów najniższy wskaźnik dotyczy udziału podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Pozostałe dochody przebiegają zgodnie z planem i zostały wykonane na 56%. Dodał, że wydatki majątkowe kształtują się na poziomie ok.5%, z tego względu iż większość inwestycji odbywa się w II półroczu. Poinformował, że zdarzają się problemy z dokumentacją, z geodetami. Burmistrz powiedział, że dzisiaj np. był przetarg na drogę w Studzieńcu, wczoraj na drogę Owieczki – Owieczki Małe. Dodał, że na tą ostatnią drogę, było w budżecie zapewnione ok 1.500.000zł, po przetargu wyłoniono ofertę na 992.000zł. Wynikające z tego oszczędności, zostaną zaproponowane Radzie na zmniejszenie kredytu.

Nadmienił, że na wydatki bieżące są na poziomie 47,09%. Dodał, że w maju weszły jeszcze kolejne zadania. Poinformował, że jest ogłoszony przetarg na budowę chodnika w Słomowie (160.000zł), jest podpisana umowa na wykonanie oświetlenia na nowej drodze w Parkowie (35.000zł) i w przeciągu 2 tygodni zostanie to wykonane. Został ogłoszony przetarg na oświetlenie drogi w Jaraczu. Zakończono budowę chodników na ul. Czarnkowskiej, Wyszyńskiego i Pl. Powstańców, w Parkowie, jednak zostaną dopiero wyszczególnione w sprawozdaniu za II półrocze. Burmistrz Rogoźna powiedział, że może być problem z budową ul. Nowej, Długiej, Seminarialnej, gdyż umowa z projektantem była podpisana do końca sierpnia. W połowie sierpnia, p. Piedosiuk pisemnie poprosił o przedłużenie terminu złożenia projektu do 15 października, ale nie wyrażono na to zgody. Dzisiaj uzyskał informację, że prawdopodobnie projektant złoży dokumenty w przyszłym tygodniu.

Przewodnicząca Komisji zapytała Burmistrza Rogoźna, z wykonania jakich zadań jest najbardziej zadowolony?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że zadowolony jest z każdego wykonanego zadania.

Radny R. Dworzański zapytał o 100% realizację w dz. 710 – działalność usługowa.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że te dochody dotyczą otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na zadania własne gminy. Wszystkie osoby, które zadeklarowały taką chęć, wpłaciły te środki.

Radny R. Dworzański podkreślił jak ważna jest pozytywna opinia, bez zastrzeżeń, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pile.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że budżet jest realizowany właściwie.

Skarbnik Gminy powiedziała, że zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej nie są jednoznaczne ze złą opinią na temat wykonania budżetu, często wskazuje się przez to, na co należy zwrócić szczególną uwagę, albo po prostu dotyczą, niezgodności liczbowej sprawozdania opisowego z tabelami.

Przewodnicząca Komisji zapytała z czego wynika niskie wykonanie wydatków w dz. 050 – Rybołówstwo i rybactwo, na poziomie 13,59?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wynika to z zarybiania wód dopiero na jesień, dlatego wykonanie będzie odzwierciedlone dopiero w II półroczu.

Przewodnicząca Komisji zapytała o wykonanie wydatków dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że chodzi o dotację celową na wypłatę akcyzy paliwowej dla rolników. Dodała, że w październiku plan zostanie zmieniony, bo rolnicy zaczną składać kolejne wnioski.

Radny J. Witt zapytał o 3,81% wykonanie wydatków w dz.600 – Transport i łączność.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jest to związane z dużą ilością inwestycji, które opiewają na 6.000.000zł na inwestycje gminne i 300.000zł dla Powiatu. Dodała, że z Powiatem Obornickim zawarto umowy, w których zastrzeżono sobie prawo, do wypłacenia należnej kwoty, dopiero po informacji, że rozpoczęto realizację danego zadania. Pieniądze nie są przelewane z góry.

Przewodnicząca Komisji zapytała o 0,00% wykonanie wydatków w dz. 758 – Różne rozliczenia.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że chodzi o rezerwę oświatową, na zarządzanie kryzysowe(40.000zł) i rezerwy ogólnej (5.000zł). Pozostała kwota dotyczy rezerwy oświatowej z subwencji, którą otrzymano na początku roku.

Przewodnicząca Komisji zapytała o dz. 851 – Ochrona zdrowia.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w rozdz. Szpitale plan wynosi 100.000zł i kwota została przekazana dla SP ZOZ w Obornikach na zakup sprzętu i aparatury, dopiero pod koniec lipca br.Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami:


 1. Rb – 27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ( na 31.06.2009r.) - załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego,

 2. Rb – 28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ( na 31.06.2009r.) - załącznik nr 2 do sprawozdania opisowego,

 3. Rb – N – sprawozdanie o stanie należności.  Skarbnik Gminy wyjaśniła stan środków pieniężnych Gminy wykazanych na 5.362.953,59żł i w jakich wysokością dotyczą poszczególnych jednostek.

  Radny R. Dworzański zapytał, jak wyglądają należności wymagalne w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego z poprzedniego 2008 roku?

  Skarbnik Gminy wyjaśniła, że należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokali w I półroczu 2008 do I półrocza 2009r, zmalały o kwotę 117.135zł. Natomiast ogólna kwota należności wymagalnych wzrosła o 213.866zł i jest związana z zaliczką i funduszem alimentacyjnym, a także należnościami zakładu budżetowego ZAMK, które wzrosły o 162.902zł. Wynika z tego, że sytuacja tego zakładu pogarsza się z roku, na rok. Otóż na 556 lokali mieszkalnych zarządzanych przez ZAMK, tylko 124 nie mają zaległości, a 432 zalegają z płatnościami. Struktura należności wygląda następująco:

  - 117 lokali z zaległością 1 miesięczną,

  - 134 lokale z zaległością od 2-6 miesięcy,

  - 44 lokali z zaległością od 7-12 miesięcy,

- 137 lokali z zaległością ponad 12 miesięcy.Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag i zastrzeżeń do przedstawionych materiałów, zarówno do informacji o wykonaniu budżetu za pierwszej półrocze 2008, jak do materiałów źródłowych udostępnionych Komisji do wglądu.

Członkowie Komisji przychylili się do pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.Przewodnicząca Komisji..................................


Zastępca Przewodniczącej...............................


Członek Komisji..............................................

Protokół sporządziła Adriana Potocka


Posiedzenie zakończono o godz. 16.00


Rogoźno, dnia 12 września 2009 r.

 

drukuj pobierz pdf