Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 25/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 28 stycznia 2013 r. o godz. 14.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 25/2013

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 28 stycznia 2013 r. o godz. 14.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Radny H. Janus uczestniczył w posiedzeniu od godz. 14.15, radny A. Nadolny od godz. 15.15. Radny A. Jóźwiak uczestniczył w posiedzeniu do godz. 15.55, radny M. Połczyński do godz. 16.00, a radny Z. Hinz do godz. 16.20.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów nr 24/2013 z posiedzenia KGFiR.
  5. Realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Rogoźno:

a)       podstawy prawne (prawo energetyczne i budowlane),

b)       struktura majątku i własności energetycznych sieci oświetleniowych na terenie gminy,

c)       finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy,

d)       składniki kosztów tworzących cenę usługi w zakresie oświetlenia oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie gminy,

e)       warianty umów handlowych w zakresie czynności zabiegów eksploatacyjnych w energetycznych sieciach oświetleniowych,

f)        planowane oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

g)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno i zaproszonych Gości,

h)       dyskusja uczestników obrad.

  1. Aktualna sytuacja w zakresie zimowego utrzymania dróg:

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno i zaproszonych Gości,

b)       dyskusja uczestników obrad.

  1. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
  2. Wolne głosy i wnioski. 
  3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji.

Przewodniczący A. Olenderski zaproponował, aby w punkcie 5 omówić aktualną sytuację w zakresie zimowego utrzymania dróg, a w punkcie 6 omówić realizację usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Rogoźno.

Radny Z. Hinz poinformował, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na podjęcie inicjatywy w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej postać dr S. Waliszewskiego, która ma zostać zamontowana na budynku dawnego Miejskiego Ośrodka Zdrowia.   

Radny R. Kinach poprosił o odczytanie propozycji napisu jaki ma zostać umieszczony na pamiątkowej tablicy.

Radny Z. Hinz wyjaśnił, że planuje się umieścić następujący napis: „W budynku tym mieścił się dawniej Miejski Ośrodek Zdrowia, w którym pracował zasłużony lekarz, dr n. med. Stanisław Waliszewski, wielki społecznik, autor regionalnych opracowań, inicjator znaczących przedsięwzięć kulturalnych.”

Zastępca Burmistrza poinformował, że dziś wpłynęło pismo informujące iż trzeba będzie wystąpić do konserwatora zabytków o wydanie zgody na umieszczenie tablicy.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Protokół nr 24/2013 został przyjęty jednogłośnie 6 głosamizaw obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 – aktualna sytuacja  w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Informację o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg przedstawił inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Z. Wiese.

Radny R. Kinach zwrócił uwagę, że drogi mimo iż są posypywane mieszanką piasku i soli, to nie są one „czarne”. Zapytał czy skład mieszanki określony jest przez wytyczne, czy też dowolnie ustalany?

Inspektor WRGiP wyjaśnił, że skład stosowanej mieszanki zależy od standardu w jakim utrzymywana jest droga. W Polsce jest 6 standardów utrzymywania dróg. Droga krajowa nr 11 utrzymywana jest II standardzie, natomiast drogi gminne utrzymywane są w V i VI standardzie.

Radny R. Kinach zaproponował, aby stosowana mieszanka była mocniejsza.

Dyrektor ZDP w Obornikach wyjaśnił, że standardy utrzymania dróg zostały wprowadzone aby obniżyć koszty ich utrzymania. W  I-III standardzie utrzymania dróg używa się wyłącznie soli, natomiast w standardach od IV-VI używa się mieszanek piasku i soli. Dodał, że z punktu widzenia eksploatacyjnego posypywanie mieszaniną dróg, na których obciążenie ruchu jest poniżej 1.500 pojazdów/24h jest nieuzasadnione, zarówno finansowo, jak i technicznie. Zwrócił uwagę, iż ZDP utrzymuje w IV standardzie drogi, na których natężenie ruchu jest powyżej 1.500 pojazdów/24h, i na terenie Gminy Rogoźno są to następujące drogi: Rogoźno-Murowana Goślina, Budziszewko-Skoki oraz Rogoźno-Ryczywół.

Radny A. Jóźwiak zapytał na jaką kwotę będzie opiewać faktura za odśnieżanie dróg i chodników w miesiącu grudniu?

Kierownik WRGiP poinformowała, że faktura nie wpłynęła jeszcze do Urzędu, ale wykonawca usługi poinformował iż dotychczas (grudzień i styczeń) wykorzystano 330 godz. dyżurów oraz 518 h akcji, co stanowi kwotę ok. 70 tys. zł brutto.

Radny R. Kinach zapytał kto monitoruje odśnieżanie dróg gminnych oraz chodników?

Inspektor WRGiP poinformował, że monitorowaniem odśnieżania zajmuje się straż miejska.

Radny R. Kinach zwrócił uwagę, że są chodniki które dotychczas nie zostały odśnieżone, ani posypane piaskiem.

Radny P. Wojciechowksi zapytał czy wszystkie drogi i chodniki ujęte w załączniku nr 3 do przedłożonej informacji są odśnieżane?

Inspektor WRGiP poinformował, że sprawdzaniem odśnieżania dróg i chodników zajmuje się straż miejska.

Radny P. Wojciechowski zwrócił uwagę, że dotąd nie został odśnieżony chodnik na ul. Lipowa, a mieszkańcy muszą chodzić drogą.

Radny H. Janus zapytał kto odpowiada za odśnieżanie ciągu pieszo-rowerowego od rzeki Wełny do Rudy oraz chodnika w kierunku przejazdu kolejowego?

Inspektor WRGiP wyjaśnił, że ciąg pieszo-rowerowy znajduje się w ciągu drogi krajowej, a więc powinna zajmować się nim GDDKiA.

Radny H. Janus powiedział, że wie iż ciąg pieszo-rowerowy odśnieżany jest przez firmę p. H. Siwińskiego.

Inspektor WRGiP poinformował, że firma p. H. Siwińskiego odśnieża drogę wewnętrzną prowadzącą od hurtowni p. Filipiak do osiedla na Rudzie.

Kierownik WRGiP poinformowała, że gmina podpisała porozumienie z GDDKiA na budowę ciągu pieszo-jezdnego do Gościejewa. Na mocy tego porozumienia gmina zobowiązała się go utrzymywać przez cały rok.

Radny H. Janus poprosił o wyjaśnienie sprawy odśnieżania istniejącego ciągu pieszo-rowerowego, gdyż rowerzyści jeżdżą drogą krajową nr 11, mimo iż powinni poruszać się wyznaczonym odcinkiem.

Radny A. Jóźwiak zapytał kto powinien zgłaszać drogi do odśnieżania, które objęte są systemem interwencyjnym? Zapytał czy jeśli nie zostanie zgłoszona potrzeba odśnieżenia drogi, to wówczas nie zostanie ona w ogóle odśnieżona?

Komendant Straży Miejskiej poinformował, że mieszkańcy zgłoszenia przekazują do Straży Miejskiej, która następnie informuję wykonawcę usługi. Jeżeli mieszkańcy nie zgłoszą potrzeby odśnieżenia drogi, to Straż Miejska stwierdza czy jest potrzeba odśnieżania drogi i właściwą informację przekazuje do wykonawcy.

Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę, że w umowie zapisano iż ze względu na warunki atmosferyczne wykonawca usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg może podjąć decyzję o rozpoczęciu akcji.

Radny R. Kinach zapytał dlaczego ul. Lipowa nie jest monitorowana, ponieważ dotychczas nie została odśnieżona.

Komendant Straży Miejskiej powiedział, że ul. Lipowa była odśnieżana. Dodał, że musiałby ponownie sprawdzić przedkładane raporty.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że w przedłożonej informacji napisano droga gminna 272513P Owieczki-Owieczki Małe, a powinno być Owieczki – droga powiatowa nr 2020P Ryczywół-Karolewo.

Komendant Straży Miejskiej poinformował, że droga odśnieżana jest na całej długości, ponieważ jeździ nią autobus.

Informację o aktualne sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przedstawił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych B. A. Jeran.

Radny M. Połczyński powiedział, że mieszkańcy często zgłaszają iż jadąca piaskarka, mimo iż posiada pług to nie odśnieża drogi.

Dyrektor ZDP poinformował, że pług ustawiany jest na wysokości ok.2-3 cm nad jezdnią. Gdyby był ustawiony przy powierzchni jezdni wówczas pozostawiałby lód na powierzchni drogi. Zwrócił uwagę, że drogi powiatowe IV-VI standardu nie są odśnieżane i posypywane na całej szerokości. Odśnieżane są miejsca zagrażające bezpieczeństwu, a posypywane są drogi na zakrętach, łukach i skrzyżowaniach. Wyjaśnił, że w piaskarkach zamontowane są również pługi, jednak urządzenia te nie mogą działać jednocześnie. Ponadto poinformował, że drogi gruntowe odśnieżane są wówczas gdy nie ma na nich przejezdności.  

Radny M. Połczyński powiedział, że po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Dyrektora ZDP wynika iż mieszkańcy zgłaszający uwagi nie mają racji.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że drogi gruntowe gminne są odśnieżane przez pługi, a ZDP nie odśnieża dróg gruntowych. Zapytał jakie dopuszczalne są przerwy w ruchu na drogach utrzymywanych w IV-VI standardu?

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że dotychczas nie było sytuacji, a której drogi powiatowe byłyby nieprzejezdne. Poinformował, że na drogach utrzymywanych w IV standardzie dopuszcza się 8h przerwę w ruchu, w V standardzie dopuszczalna przerwa wynosi 24h, a w VI standardzie przerwa w komunikacji wynosi 48h.

Radny H. Janus powiedział iż w IV standardzie utrzymywana jest drogi Grudna-Wełna-Pacholewo, natomiast droga Gościejewo-Grudna utrzymywana jest V standardzie, mimo iż jeździ nią autobus szkolny. Zapytał dlaczego droga Gościejewo-Grudna nie jest utrzymywana w IV standardzie?

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że droga o standardzie utrzymania drogi Gościejewo-Grudna decyduje natężenie ruchu, a nie przejazd autobusu szkolnego.

Radny H. Janus powiedział, że na odcinku drogi Gościejewo-Grudna jest większe natężenie ruchu, aniżeli Ninino-Wełna.

Dyrektor ZDP poinformował, że droga Ninino-Pacholewo jest drogą zbiorczą, dlatego utrzymywana jest w IV standardzie. Droga zbiorcza posiada wyższy standard niż droga lokalna, a niższy od drogi głównej oraz posiada połączenia z drogami gminnymi oraz powiatowymi.

Radny H. Janus zapytał jakie inwestycje planowane są do realizacji w 2013 r.?

Dyrektor ZDP zwrócił uwagę, że na 2013 r. w budżecie powiatu przewidziano 260 tys. zł na realizację inwestycji w trzech gminach. Dotychczas nie zdecydowano jakie inwestycje będą realizowane. Dodał, że uważa iż powinny być realizowane inwestycje na które przygotowana jest dokumentacja.

Radny H. Janus zapytał jaka inwestycja planowana jest na drodze do Budziszewka?

Dyrektor ZDP poinformował, że opracowana dokumentacja obejmuje przebudowę nawierzchni z utwardzeniem poboczy, budowę chodnika w Budziszewku.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy ZDP ma opracowane dokumentacje na inne drogi w Gminie Rogoźno?

Dyrektor ZDP poinformował, że jest przygotowana dokumentacja na budowę chodnika przy ul. W. Poznańskiej wraz z budową parkingu przy stadionie miejskim. Szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 300-400 tys. zł.

Zastępca Burmistrza poinformował, że ciąg pieszo-jezdny oraz utrzymanie zieleni na rondzie w Rudzie nie zostało przekazane Gminie Rogoźno. Wyjaśnił, że rozmawiał telefonicznie z p. H. Siwińskim, który oświadczył iż ul. Lipowa wraz z chodnikiem była odśnieżana.

Komendant Straży Miejskiej poinformował, że zieleń na rondzie była pielęgnowana przez pracowników publicznych.

Radny H. Janus zwrócił powiedział, że jechał za piaskarką która odśnieżała w Rogoźnie drogę wojewódzką, ale przejazdu kolejowego nie odśnieżyła. Zwrócił uwagę, że pług odśnieżający drogę wojewódzką odśnieża wyłącznie do prawoskrętu do Dendro, a nie odśnieżony pozostaje dojazd do ronda. Dodał, że odśnieżaniem ronda zajmuje się GDDKiA, jednak zjazdów i wjazdów na rondo nie odśnieża.

Komendant Straży Miejskiej wyjaśnił, że zgodnie z prawem odśnieżanie skrzyżowań należy do zarządcy drogi wyższej kategorii.

Radny R. Kinach zapytał czy zarządcy poszczególnych kategorii dróg nie mogliby zawrzeć porozumienie, aby zostały zlikwidowane puste przejazdy pługopiaskarek.

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że każdy przedsiębiorca świadczący usługę zimowego utrzymania dróg wykonuje ją zgodnie z podpisaną umową.

Radny R. Kinach poinformował, że p. H. Siwiński wygrał przetarg na kwotę 238 tys. zł. Zapytał na jakich zasadach jest rozliczana wspomniana kwota?

Skarbnik Gminy poinformowała, że kwota 238 tys. zł jest szacunkową wartością wg specyfikacji. Płatności będą dokonywane w zależności od ilości godzin w czasie których była prowadzona akcja zima.

Kierownik WRGiP poinformowała, że godzina odśnieżania i posypywania pojazdem kosztuje 113,40 zł brutto.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał z czego wynika różnica w długości dróg odśnieżanych, a dróg na których zwalczana jest śliskość?

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że różnice wynikają z faktu iż śliskość nie jest zwalczana na drogach gruntowych. 

Przewodniczący A. Olenderski zapytał co obejmuje zawarte porozumienie z Gminą Rogoźno?

Dyrektor ZDP wyjaśnił, że na mocy zawartego porozumienia Gmina Rogoźno odśnieża drogę na Owczegłowy, a Zarząd Dróg Powiatowych odśnieża drogę od Nienawiszcza do Boguniewa.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy do posypywania dróg istnieją inne substancje poza piaskiem i solą? Zapytał jak na tle Powiatu Obornickiego kształtuje się długość dróg do odśnieżania i zwalczania gołoledzi? Zapytał jakie rejony Powiatu Obornickiego są najczęściej zasypywane przez śnieg?

Dyrektor ZDP wyjaśnił iż najczęściej zasypywane są rejony wokół Prusiec, Pacholewa, Słomowa, wyjazd z Ryczywołu w kierunku Gorzewa, okolice Ślepuchowa, droga Świerkówki-Maniewo oraz droga do Karolewa. Do posypywania wykorzystywać można również chlorek magnezu i chlorek potasu. Najlepszym do posypywania jest chlorek magnezu, jednak jest on bardzo drogi.

Przewodniczący A. Olenderski zwrócił uwagę że chodnik na ul. Aleje Marszałka Piłsudskiego, na odcinku od ronda w kierunku Rogoźna jest nieprzejezdny dla rowerzystów.

Inspektor WRGiP zwrócił uwagę, że na znaczącym odcinku chodnik został zdemontowany.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy chodniki w ciągu drogi wojewódzkiej odśnieża gmina?

Radny R. Kinach zapytał czy ktoś zapłacił karę za nieodświeżenie chodnika?

Komendant Straży Miejskiej poinformował, że dotychczas nikt nie zapłacił mandatu za nie odśnieżanie chodników, choć mieszkańcy są pouczani o obowiązku jaki na nich spoczywa.

Radny Z. Hinz poinformował, że wniosek KGFiR o wycięcie odrostów i zakrzaczeń wokół lip jest realizowany.

Inspektor WRGiP poinformował, że obwód dróg wojewódzkich w Wągrowcu zobowiązał się iż w czasie zimy zostaną one wszystkie wycięte.

Radny M. Połczyński wskazał iż należałoby przyciąć drzewa oraz wyciąć krzewy rosnące przy drodze na odcinku Pruśce-Stare.  

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 6 – realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie Gminy Rogoźno.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że na posiedzenie nie przybył żaden z przedstawicieli ENEA S.A. mimo iż zostało wysłane zaproszenie. W tej sytuacja planuje powtórzyć ten temat na jednym z najbliższych posiedzeń KGFiR.

Informację dotyczącą realizacji usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacji urządzeń oświetlrnioeych na terenie Gminy Rogoźno przedstawił inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Z. Wiese.

Radny H. Janus zapytał kiedy są regulowane zegary astronomiczne? Dodał, że widział pismo jakie zostało wystosowane przez Urząd, a w którym napisano aby zegary ustawić zgodnie z wschodem i zachodem słońca. Dotychczas wyłączano oświetlenie 30 min przed wschodem słońca, a włączane 30 min po zachodzie słońca.

Radny M. Połczyński poinformował, że lampy stojące przy drodze Pruśce-Stare także zbyt wcześnie się włączają.

Inspektor WRGiP wyjaśnił, że wielokrotnie rozmawiał z przedstawicielami Enea, który wskazywał iż część zegarów astronomicznych powinna zostać wymieniona, gdyż samoczynnie się rozregulowują. Łącznie potrzeba by ok. 100 zegarów astronomicznych, a koszt jednego wynosi ok. 300 zł.

Radny H. Janus powiedział, że nie zgadza się z wypowiedzią p. Z. Wiese, ponieważ przedstawiciel Enea poinformował, iż Urząd zlecił aby oświetlenie było włączane i wyłączane zgodnie z zachodem i wschodem słońca.

Inspektor WRGiP wyjaśnił, iż mieszkańcy zgłaszali iż lampy, zwłaszcza w okresie jesienno zimowym zbyt wcześnie się wyłączają lub zbyt późno włączają. Z tego powodu postanowiono ustawić zegary astronomiczne zgodnie z wschodem i zachodem słońca.

Radny R. Kinach powiedział, że zgadza się ze zdaniem p. Z. Wiese iż zegary astronomiczne są rozregulowane, ponieważ są sytuacje gdy lampy samoczynnie się włączają, np. na ul. Wójtostwo. Dodał, że należałoby rozważyć zakup nowych zegarów astronomicznych.

Radny H. Janus powiedział, że nie zgadza się z zdaniem radnego R. Kinach, gdyż każdy zegar astronomiczny może ulec awarii. Jeżeli lampy świecą się zbyt długo, to generują dodatkowe koszty dla gminy.

Radny A. Jóźwiak zapytał jakie naprawy i usługi świadczyła firma p. Marciniaka?

Inspektor WRGiP poinformował, że firma p. Marciniaka wykonywała przede wszystkim naprawy oświetlenia parkowego. 

Radny A. Nadolny zaproponował aby w jednym roku przestawić zegary w taki sposób, aby zaoszczędzić pieniądze na energii, a następnie przeznaczyć je na zakup nowych zegarów astronomicznych.

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę iż radni zaproponowali pewne rozwiązanie, które powinien przeanalizować Urząd. Najlepsze rozwiązanie powinno zostać przedstawione KGFiR.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy rozważano możliwość wymiany żarówek na oświetlenie ledowe?

Skarbnik Gminy poinformowała, że w umowie przewidziano wymianę źródeł światła, jednak nie wie czy na lampy ledowe.

Radny H. Janus zapytał jaka jest cena regulacji zegarów astronomicznych?

Skarbnik Gminy poinformowała, że koszt regulacji jednego zegara astronomicznego wynosi 50 zł. Dodała, że jeżeli ilość świadczonych usług wkalkulowanych w stawkę została wykorzystana, to gmina może zlecić wykonanie określonych napraw lub czynności jednak po cenie o 10% wyższej niż wkalkulowana w stawkę. Nadmieniła, że mimo iż sieć energetyczna stanowi majątek Enea, to gmina musi pokrywać koszty jego naprawy.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał jak doszło do przekazania gminnego majątku oświetleniowego na rzecz Enei?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że oświetlenie jakie wybudowała gmina stanowi jej własność. Jeżeli lampy montowane są na słupach Enei, muszą być przekazane na jej majątek i wówczas gmina zobowiązana jest ponosić koszty ich konserwacji. Oświetlenie drogowe jakie wybudowała Gmina Rogoźno (np. ul. Kościuszki, Paderewskiego) nie jest przekazywane na majątek Enei.

Radny R. Kinach zapytał kto prowadzi konserwację urządzeń oświetleniowych, które są własnością Gminy Rogoźno?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że konserwację prowadzi p. Marciniak.

Radny Z. Hinz poinformował, że temat konserwacji urządzeń oświetleniowych był poruszany również przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. W roku ubiegłym wójtowie i burmistrzowie poszczególnych firm negocjowali z firmami energetycznymi lepsze warunki umów na konserwację urządzeń elektrycznych.

Zastępca Burmistrza przypomniał, że Gmina Rogoźno była inicjatorem negocjacji jakie w roku ubiegłym były prowadzone z Eneą. W rozmowach uczestniczyło również kilkunastu wójtów i burmistrzów z terenu Wielkopolski. W przedłożonej na ten rok umowie na konserwację urządzeń oświetleniowych Enea proponuje niewielki wzrost stawek za poszczególne usługi.

Radny Z. Hinz zaproponował aby Gmina Rogoźno wystąpiła do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, które powinno zająć się analizą prawa energetycznego i przedstawi stanowisko samorządów w tej sprawie.

Radny H. Janus poinformował, że nie zgadza się z zapisem umowy mówiącym o regulacji zegarów astronomicznych dwa razy w roku. Zapis umowny lub pismo wysyłane do Enei powinno brzmieć: regulacja zegarów astronomicznych odbywa się na każdorazowe zlecenie gminy, podczas odczytywania liczników.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w podpisanej umowie zaplanowane było dwukrotne w ciągu roku przestawianie zegarów astronomicznych. Jeżeli zostanie zaplanowana większa liczba regulacji zegarów astronomicznych, to w budżecie będzie trzeba zarezerwować wyższe środki na ten cel.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że jeżeli gmina zapłaci za regulacje zegarów astronomicznych, to wówczas zaoszczędzi na energii elektrycznej.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał ile kosztuje przestawienie zegarów astronomicznych?

Skarbnik Gminy poinformowała, że za przestawienie zegarów astronomicznych dwa razy w ciągu roku płaci się 8.500 zł. Dodała, że jeśli zegar astronomiczny przestawi się w wyniku zjawisk atmosferycznych, to Enea powinna nieodpłatnie go ponownie ustawić.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że obserwuje iż lampy ok. 45 min za wcześnie się włączają oraz wcześniej powinny rano gasnąć. Zwrócił uwagę, że Enea nie podpisała tak korzystnej umowy na konserwację oświetlenia jak planowała. Mieszkańcy zgłaszają iż lampy świecą się w ciągu dnia. Dodał, że oświetlenie drogowe włącza się o odpowiednich porach w Rogoźnie, natomiast w Rudzie lampy zapalają się znacznie wcześniej.

Inspektor WRGiP zwrócił uwagę, że lampy mają być wyłączane i włączane zgodnie z wschodem i zachodem słońca. Na niektórych obwodach oświetlenie działa bez zarzutów, a na niektórych zbyt wcześnie się włącza i zbyt późno się wyłącza.

Radny h. Janus powiedział, że niepotrzebnie urząd zmienił, iż oświetlenie ma być działać zgodnie z wschodem i zachodem słońca. Dotychczas lampy włączano  30 min po zachodzie słońca i nie zgłaszano uwag. Czas włączania i wyłączania oświetlenia powinien zostać określony w umowie.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy jest możliwość pozyskania innego partnera na dostarczanie energii elektrycznej?

Inspektor WRGiP powiedział, że jest możliwość podpisania umowy z innym operatorem, jednak jednostki które to uczyniły to się „przejechały”.

Radny R. Kinach zapytał czy w umowie nie można określić aby lampy świeciły w określonych godzinach?

Radny H. Janus powiedział, że wymianie powinny zostać poddane wyłącznie te zegary astronomiczne które samodzielnie się przestawiają. W umowie zapisano iż zleceniobiorca prowadzi, a zleceniodawca umożliwia eksploatację urządzeń objętych umową w sposób zapewniający m. in. Racjonalne i oszczędne użytkowanie energii elektrycznej. W umowie zapisano iż: zleceniodawca jest uprawniony do kontroli realizacji zadań wynikających z umowy a zleceniobiorca ma obowiązek udostępnienia niezbędnych informacji i dokumentów. Zwrócił uwagę, iż zdarzały się sytuacje gdy urząd nie wiedział jakie lampy były naprawiane. Zaproponował aby w umowie zawrzeć zapis zobowiązujący Eneę do informowania jakie lampy są naprawiane. 

Inspektor WRGiP poinformował, że pracownicy Enea informują jakie lampy naprawiają.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że wcześniej awarię oświetlenia zgłaszali do Enei również mieszkańcy, a teraz Enea wykonuje naprawy zgodnie z zgłoszeniem jakie otrzymuje z urzędu. Następnie pracownicy urzędu potwierdzają wykonanie naprawy oświetlenia.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że Enea za świadczenie usług na rzecz Gminy Rogoźno pobiera wysokie opłaty. Zwrócił uwagę, że niektóre naprawy wykonuje zbyt duża liczba pracowników. Dodał, że poprzez działania Komisji można doprowadzić do wprowadzenia pożądanych zmian. Jako przykład konsekwentnych działań podał podejmowane działania w sprawie budowy obwodnicy. Otrzymał informację iż Platforma Obywatelska zaczyna zastanawiać się nad możliwością wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na terenie Rogoźna.

Radny P. Wojciechowski zapytał dlaczego wszyscy posłowie nie zostali zaproszenie na posiedzenie KGFiR. Zwrócił uwagę, że został również pominięty jeden z radnych powiatowych.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że nie miał okazji skonsultować w gronie Komisji porządku obrad oraz listy gości, którzy mają być zaproszeni na posiedzenie komisji, które będzie poświęcone budowie obwodnicy. Dodał, że uznał iż zaprosi tylko dwóch posłów. Jeżeli radny powiatowy został pominięty to omyłkowo do tego doszło.

Radny H. Janus powiedział, że w sprawie budowy obwodnicy należy współdziałać z przedstawicielami różnych opcji politycznych, a nie tylko wybranymi.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że na posiedzenie Komisji powinni zostać zaproszeni również wszyscy radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że może rozszerzyć listę gości którzy zostaną zaproszeni na posiedzenie KGFiR.

Radny H. Janus powiedział, że do wyborów pozostał jeszcze pewien okres czasu i być może posłowie podejmą działania aby obwodnica Rogoźna została wybudowana.

Radny A. Nadolny złożył wniosek o rozszerzenie listy zaproszonych gości na posiedzenie KGFiR o wszystkich posłów z okręgu nr 37 oraz pozostałych radnych powiatowych.  

Wniosek został przyjęty 4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 5 radnych.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 7 – omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejsjkiej w Rogoźnie.

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że w poprzedni statut przewidywał funkcjonowanie działu ogólno-administracyjnego oraz wydawnictwa i redakcji „Kuriera Rogozińskiego”. Przygotowany projekt uchwały już ich nie obejmuje.

Dyrektor RCK wyjaśnił, że w przygotowanym projekcie ujęto wyłącznie te jednostki, na które jest przyznawana dotacja tj. ośrodek kultury, muzeum i bibliotekę. Dział ogólno-administracyjny obsługuje w/w jednostki, dlatego uznano iż nie ma potrzeby ujmowania go w statucie. Obecnie redakcja „Kuriera Rogozińskiego” znajduje się w strukturach muzeum. Zgodnie z przepisami może być utworzona instytucja kultury, która prowadzi działalność kulturalną w więcej niż jednej formie organizacyjnej wymienionym w art.2. Dodał, że uważa iż w statucie powinny być ujęte jednostki którym Rada uchwala budżet.

Radny H. Janus powiedział, że KSSOiK złożyła wniosek aby radnym został przekazany stary statut RCK.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że istnieje możliwość aby radni zapoznali się ze starym statutem. Poinformowała, że KSSOiK wystąpiła z wnioskiem o przygotowaniem opinii prawnej w temacie czy można uchwalić nowy statut jednostki kultury. Opinia prawna zostanie przekazana radnym podczas sesji Rady Miejskiej.

Dyrektor RCK zwrócił uwagę, iż Gmina Rogoźno nie jest jedyną,  która uchwala nowy statut, dostosowany do nowej ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej.

Radny P. Wojciechowski zwrócił uwagę iż przygotowanych projekt statutu niewiele różni się od Statutu RCK z 2000 r. Zapytał czy wybór Zastępcy Dyrektora RCK odbył się zgodnie z procedurami, skoro Statut takiego stanowiska nie przewidywał?

Dyrektor RCK wyjaśnił, że dotychczas Zastępca Dyrektora powoływany był na podstawie Regulaminu organizacyjnego RCK. W umowie o pracę, którą zawarł z Burmistrzem Rogoźna zapisano iż w RCK będzie stanowisko Zastępcy Dyrektora. Zgodnie z wymogami nowej ustawy w statucie musi zostać ujęte stanowisko zastępcy dyrektora oraz tryb jego powoływania. 

Sekretarz Gminy poinformowała, że omawianą kwestię reguluje art. 15 ust. 8: Statut instytucji kultury może przewidywać utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora lub stanowisk zastępców dyrektora. W takim przypadku statut określa liczbę stanowisk zastępców dyrektora oraz tryb ich powoływania i odwoływania. Dodała, że jest to zapis tekstu jednolitego ustawy z 2012 r., poz. 406.

Dyrektor RCK powiedział, że w wyjaśnieniach nowelizacji przepisów napisano iż nieprawidłowością jest ograniczenie możliwości zarządzania instytucją kultury tylko przez dyrektora. Wskazano, iż zarządzać instytucja powinien dyrektor instytucji kultury i jego zastępca, aby nie dochodziło do udzielania urlopu lub wystawiania delegacji przez osoby zatrudnione w urzędzie organizatora.

Radny R. Kinach zapytał kto powołuje zastępcę dyrektora?

Dyrektor RCK wyjaśnił, że zgodnie z przygotowanym Statutem zastępcę będzie powoływał dyrektor, po uzgodnieniu z Burmistrzem Rogoźna. Obecnie zastępca dyrektora powoływany jest zgodnie z Regulaminem organizacyjnym.

Sekretarz Gminy poinformowała, że Regulamin Organizacyjny Rogozińskiego Centrum Kultury został zatwierdzony przez Burmistrza Rogoźna w dniu 3.01.2003 r.

Radny P. Wojciechowski zapytał dlaczego dopiero teraz zmieniany jest statut RCK, skoro ustawa weszła w życie 31.08.2011 r.?

Dyrektor RCK poinformował, że swoją funkcje sprawuje od 1.04.2012 r. i potrzebował określony czas, aby przygotować projekt nowego statutu. Dodał, że Zastępca Dyrektora sprawuje swoją funkcję od 15.12.2012 r.

 

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radny R. Kinach powiedział, że dotychczas mieszkańcy okręgu nr 2 głosowali w RCK, a teraz proponuje się aby głosowali w Gimnazjum Nr 1.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że proponowaną zmianę uważa za korzystną dla mieszkańców, ponieważ będzie on zlokalizowany bliżej miejsca zamieszkania wyborców.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał gdzie dotychczas głosowali mieszkańcy ul. Kościuszki i Sądowej?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że mieszkańcy głosowali w Gimnazjum Nr 1 oraz Zespole Szkół Agrobiznesu. Dodała, że poprzednio było 8 okręgów wyborczych, a teraz jest 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. Zwróciła uwagę, iż środki finansowe na działalność obwodowych komisji wyborczych zapewnia biuro wyborcze.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy w sali ogródków działkowych na ul. Słowackiego będą odpowiednie warunki do pracy obwodowej komisji wyborczej w okresie jesienno-zimowym?

Sekretarz Gminy poinformowała, że sala jest wyremontowana, a więc w dobrym stanie technicznym. Planuje się aby w przyszłości lokal ten dostosować do wymogów wyborców niepełnosprawnych.   

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy wyborcy, którzy dotychczas głosowali w Zespole Szkół Agrobiznesu mogliby nadal głosować w tym lokalu wyborczym?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że przy ustalaniu obwodów głosowania starano się zachować jednakową liczbę osób przypadających na jeden lokal, choć są pewne odstępstwa od tej zasady.

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Magazynowej i Aleje Marszałka Piłsudskiego przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 8 – wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący A. Olenderski odczytał treść wniosków, które zostały zgłoszone przez radnych na poprzednim posiedzeniu Komisji i które zostały przesłane do:

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Poznań,

- Burmistrza Rogoźna,

- Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie,

- Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Radny R. Kinach zapytał czy jest możliwość wymalowania koperty przy posesji p. Ziegenhagen na ul. Kardynała Wyszyńskiego? Pan Ziegenhagen informował, że wymalowanie koperty kosztuje ok. 2 tys. zł. Zapytał czy jeżeli na samochodzie będzie znak informujący o przewozie osób niepełnosprawnych, to w/w kwota ulegnie zmianie?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że sprawdzi co o przedstawionej przez radnego R. Kinacha sytuacji mówią przepisy szczegółowe. Zwrócił uwagę, że na ul. Kardynała Wyszyńskiego jest dość wąsko i jadące samochody mają problemy z mijaniem się, a wymalowanie dodatkowej koperty mogłoby jeszcze bardziej utrudnić ruch na wspomnianej ulicy.

Przewodniczący A. Olenderski poprosił o przedstawienie informacji ze spotkania jakie odbyło się z handlowcami z os. Przemysława.

Zastępca Burmistrza poinformował, że w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele handlowców, policji oraz radni Rady Miejskiej w Rogoźnie. Radni zaproponowali aby pod znakiem strefa zamieszkania umieścić tabliczkę informującą o możliwości załadunku i rozładunku w ciągu 20 min. Poproszono policję o przygotowanie opisu prawnego czy istnieje możliwość umieszczenia proponowanego zapisu. Dodał, że w sprawie drogi jednokierunkowej na os. Przemysława rozmawiał z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej, która poinformowała iż stosowny wniosek przedstawi na Walnym Zebraniu Spółdzielni.

Radny H. Janus powiedział, że wpłynęło pismo Starosty Obornickiego w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu. Zapytał czy zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały, czy też radni mają się wypowiedzieć w tej sprawie radni.

Zastępca Burmistrza powiedział, że pismo Starosty wpłynęło do urzędu, ale jeszcze nie podjęto decyzji w jaki sposób zostanie ono rozpatrzone. Dodał, że radni będą musieli zdecydować czy zasadnym jest rozszerzenie działalności na tym obszarze zgodnie z wolą Starosty.

Radny H. Janus zgłosił wniosek o wyregulowanie zegarów astronomicznych w następujący sposób aby były wyłączane 30 min przed wschodem słońca i włączane 30 min po zachodzie słońca, na pisemne zlecenie Gminy Rogoźno. Dodał, że należałoby rozważyć czy tego typu zapis nie powinien znaleźć się w nowej umowie na usługę konserwacji oświetlenia.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie potrzeba zmieniać zapisów umowy, ponieważ wszelkie prace wykonywane przez Enea są na pisemne zlecenie urzędu.

Zastępca Burmistrz poinformował, że przy następnej regulacji zegarów astronomicznych oświetlenie drogowe będzie się włączało 30 min po zachodzie słońca, a wyłączało 30 min przed wschodem słońca.

Przewodniczący A. Olenderski zaproponował aby w umowie znalazł się zapis mówiący, iż w przypadku samoczynnego przestawienia się zegarów astronomicznych zostaną one wyregulowane przez Enea bezpłatnie.

Radny A. Nadolny powiedział, że raczej Enea nie zgodzi się na zapis o treści proponowanej przez A. Olenderskiego.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

Radny H. Janus zgłosił wniosek o przestawienie słupów stojących na chodniku w m. Gościejewo, w ciągu drogi krajowej nr 11.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 radnych.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 17.50

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 11 lutego 2013 r.

 

 

drukuj pobierz pdf