Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXV/639/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

Uchwała Nr LXV/639/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 maja 2022 r.

w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, zm. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Petycję w sprawie „naprawy programów ochrony powietrza” przekazuje się Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego, jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie, którego upoważnia się do:

  1. przekazania petycji według właściwości,
  2. przesłania uchwały wraz z uzasadnieniem wnoszącemu petycję – jako zawiadomienie o przekazaniu petycji.

 

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXV/639/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 9 maja 2022 r.

Do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie wpłynęła drogą mailową petycja w sprawie „naprawy programów ochrony powietrza”. Z treści petycji wynika, że nadawca wnosi o podjęcie działań niezbędnych do naprawy uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego:

  • uchwały Nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej,
  • uchwały Nr XXI/392/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz,
  • uchwały Nr XXI/393/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska,

tak, by usunąć z nich wszelkie ograniczenia eksploatacji urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii (drewno kawałkowe, pellet, brykiet drzewny.

Nadawca petycji wniósł również o zniesienie wszelkich zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na drewno (biopaliwo stałe), w szczególności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu.

W uzasadnieniu petycji, nadawca szczegółowo przedstawił argumenty na okoliczność potwierdzenia zasadności petycji, w tym o minimalnym śladzie węglowym (związanym z paleniem drewnem) oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego obywateli.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach, petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

W świetle art. 2 ust. 3 ww. ustawy, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Adresatem petycji w znaczeniu formalnym jest każdy podmiot, do którego zostało skierowane pismo będące petycją (art. 4 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy). Ustawa o petycjach, a w szczególności art. 6 ust. 1 nakłada na adresata petycji obowiązek zbadania właściwości miejscowej i rzeczowej kierowanego żądania, wynikających z powierzonych mu przez ustawodawcę zadań i kompetencji (art. 2 ust. 3). Badanie właściwości, o której mowa w przepisie art. 6 ust. 1, polega na ustaleniu, czy zakres zadań lub kompetencji przypisanych adresatowi petycji na podstawie ustaw lub innych aktów wykonawczych obejmuje sprawy będące przedmiotem żądania. Jeśli przedmiot petycji mieści się w zakresie zadań i kompetencji adresata, jest on podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji (art. 7 ust. 2).

Z analizy treści petycji wynika, że realizacja wniosków w niej zawartych nie należy do właściwości organów Gminy Rogoźno, w szczególności Rady Miejskiej w Rogoźnie, która nie jest w żaden sposób uprawniona do zmiany uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 576, zm. z 2022 r. poz. 583) organem stanowiącym samorządu województwa jest sejmik województwa. W ramach spraw należących do zakresu działania samorządu województwa, sejmik województwa może podejmować uchwały oraz zmieniać je.

Z powyższych względów, Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rogoźnie szczegółowo przeanalizowała przedmiotową petycję na posiedzeniu w dniu 4 maja 2022 r. i rekomendowała przekazanie petycji Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego, jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

Powyższe, ponieważ organem właściwym do zainicjowania działań wskazanych w petycji jest organ, który podjął uchwały w sprawie programów ochrony powietrza, tj. Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Jednocześnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła stanowisko, że występują istotne argumenty za pochyleniem się przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego nad kwestiami poruszonymi w petycji. Powyższe zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń na Ukrainie i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego obywateli, w szczególności mieszkańców naszego województwa.

Komisja zwróciła uwagę na rygorystyczne ograniczenia dotyczące drewna oraz źródeł ciepła używających tego surowca jako źródło energii. Komisja podniosła, że drewno jest jednym z najlepszych odnawialnych źródeł energii, a za wykorzystaniem drewna jako surowca energetycznego przemawia również to, że jest ono powszechnie dostępne i stosunkowo niedrogie.

Rozpatrując przedmiotową petycję, Rada Miejska w Rogoźnie uznała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji postanowiła o przekazaniu petycji Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego.

 

drukuj pobierz pdf