Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół nr XV/2015 z XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 26 sierpnia 2015r. o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr XV/2015

z XV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 26 sierpnia 2015r. o godz. 16.00

 

XIII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Henryka Janusa na dzień 26 sierpnia 2015 roku, na godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Jeden nieobecny – usprawiedliwiony.

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady P. Wojciechowskiego.

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2.      Przyjęcieporządkuobrad.

3.      Przyjęcieprotokołówz XIII, XIV sesji  VII kadencji RadyMiejskiejwRogoźnie.

4.      Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej    w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.      Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

7.      Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym:

a)      wystąpienie przedstawiciela Gminy,

b)     dyskusja. 

8.      Podjęcieuchwałwnastępującychsprawach:

a)       utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą ,,Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie”,

b)       szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze   i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

c)        powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych,

d)       przystąpienia do rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Studzieniec,

e)       wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

f)        określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej,

g)       udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

h)       pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego,

i)         wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok.

9.      Interpelacje i zapytania Radnych.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wolnegłosyiwnioski.

12.  Zakończenie.

 

Pan Przewodniczący Rady Henryk Janus zaproponował zmiany do porządku obrad;

pkt 8. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogoźno w roku szkolnym 2014-2015”.

Pkt 9 został rozszerzony o projekt uchwały

i)zmiana planu pracy komisji rewizyjnej

j)APEL w sprawie uznania terenu gminy Rogoźno za obszar dotknięty klęską suszy

k)APEL w sprawie ograniczenia zbywania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

położonych na terenie Gminy Rogoźno do rolników posiadających miejsc zamieszkania na terenie gminy

 

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad po wniesionych zmianach został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3 Przyjęcie protokołów z XIII, XIV sesji  VII kadencji RadyMiejskiejwRogoźnie.

Protokoły z sesji nr XIII i XIV sesji nadzwyczajnej  – VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie zostały przyjęte jednogłośnieistanowią załącznik do protokołu nr 4.

 

Ad.4 Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

W tym punkcie głos zabrał radny Maciej Kutka, który skierował swoje pytanie do obecnego na Sali Przewodniczącego Rady Powiatu Gustawa Wańkowicza, pytając o uroczystość otwarcia skrzydła szpitala w Obornikach i kwestię brak herbu gminy Rogoźno na wspólnym zaproszeniu dla gości.

Pan Wańkowicz odpowiedział, że widział to zaproszenie, ale z jakiego powodu nie został umieszczony herb Rogoźna tego nie jest w stanie wyjaśnić, dopytywał radnych ale było już po wysłaniu zaproszeń do gości i było już za późno.

Radny Wojciechowski zapytał Przewodniczącego Rady pana Wańkowicza dlaczego nie ma obecnych panów Starosty lub Wicestarosty? Pan Wańkowicz odpowiedział, że nie wie, nawet on sam nie otrzymał zaproszenia jedynie wydrukował sobie z internetu. Zaproszenie do Pana Wańkowicza z Biura Rady na XV sesję zostało wysłane w dniu 19.08.2015. Niepodjęto go w terminie, więc Poczta Polska pozostawiła awizo 21.08.2015 – przesyłka nie podjęta do dnia 26.08.2015 i brak zwrotki w dokumentach.

Radny Kupidura zapytał pana Wańkowicza o wniosek WRPO czy został już złożony?

Pan Wańkowicz odpowiedział, że jest w trakcie realizacji, poza tym nie zostały określone warunki jakie powinny spełniać te wnioski.

Radny Kutka zapytał też o drogę Józefinowską czy już jest po przetargu? Pan Wańkowicz odpowiedział, że chyba jest. Radny Wojeciechowski podpowiedział, że na tę inwestycję jest przeznaczona kwota 273 tys. zł. Radny Kutka dopytał:Ponieważ w budżecie było przeznaczone na tą inwestycję 250 tys. i 150 tys. z budżetu gm. Rogoźna, czyli jak to będzie finansowane?

Pan Wańkowicz odpowiedział, że zaplanowana inwestycja będzie zrealizowana a jeśli zostaną jakieś środki nadprogramowe to Gmina Rogoźno może je przeznaczyć na coś innego.

Radny Nadolny poinformował, że rada sołecka wsi Parkowo podjęła inicjatywę wraz z sołectwami sąsiednimi Jaracz, Słomowo, Grudna plus środki z Parkowa, żeby w przyszłym roku można było razem z tymi sołectwami sfinansować dokumentację budowy zatoki autobusowej przy przedszkolu w Parkowie oraz chodnika przy 5 posesjach, ponieważ droga Słomowska jest drogą ruchliwą – czy można by to ująć w budżecie na rok 2016?

Pan Wańkowicz odpowiedział, że on wszystko widzi ale to decyzja będzie najpierw zarządu, który przygotuje budżet a potem Rada Powiatu, który ten budżet uchwali.

Ad 4a) W tym punkcie wystąpił również pan Janusz Woźniak przewodniczący „Doliny Wełny”, którego głównym tematem wystąpienia było zaproszenie wszystkich chętnych radnych, sołtysów oraz osoby decyzyjne do uczestnictwa w pracach nad nową strategią rozwoju.

Wspomniał o zaproszeniach na spotkania, gdzie będzie można składać pomysły, żeby ze środków którymi dysponuje stowarzyszenie zaplanować nową lokalną strategię rozwoju.

Stowarzyszenie z liczbą mieszkańców w  72 tys. jest w stanie otrzymać blisko 9 mln zł do podziału wg liczby mieszkańców.

 

Ad. 5 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacje Przewodniczącego 29.06 – 26.08.2015

15.07.07  - Rada Sołecka w Gościejewie 

15.07.11  - Piknik Rodzinny w Gościejewie

15.07.17 -  XIV Sesja „Nadzwyczajna” Rady Miejskiej

15.07.21 – Rada Sołecka w Gościejewie

15.07.22 – spotkanie w U.M. – podziękowanie osobom uczestniczącym w poszukiwaniu dziewczynki, która utopiła się w Jeziorze Rogozińskim 

15.07.28 – Paweł Wojciechowski i Henryk Janus- Walne Zebranie Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w Wągrowcu,

15.07.29 – spotkanie w Gościejewie n/t realizacji inwestycji z „Odnowy Wsi”

15.08.02 – Maciej Kutka - udział w uroczystości z okazji 25-lecia samorządu i otwarciu placu po remoncie w Ryczywole

15.08.08 – Maciej Kutka – udział w Walnym Zebraniu ROD im. Przemysława

15.08.08 – P. Wojciechowski - Msza św., i  Spotkanie Integracyjne Osób Uzależnionych i ich  rodzin – „Sierpień miesiącem trzeźwości” - GKRPA

15.08.10 – spotkanie z członkami Klubu biegacza w sprawie organizacji jesiennych biegów

15.08.17 – Rada Społeczna ZOZ w Obornikach – wybór członka komisji konkursowej do

wyboru dyr. ZOZ Oborniki – Henryk Brodniewicz

15.08.19 – P. Wojciechowski, M. Kutka, L. Kolanowska, K. Erenc-Szpek – objazd i ocena

zgłoszonych posesji i zagród wraz z pozostałymi członkami Kapituły

15.08.20 – P. Wojciechowski – Sesja Rady Powiatu

15.08.24 – KGFiR

15.08.25 – spotkanie w sprawie organizacji dożynek gminnych

Program Przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi załącznik – nr 6.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Erenc – Szpek przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji, której tematem było ; 18.08.2015 „Kontrola wydatkowania środków publicznych na Ochotnicze Straże Pożarne oraz działalność GKRPA – komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w sprawie OSP Rogoźno.

Przewodniczący Radny Łukasz Zaranekprzedstawił sprawozdanie z działalności komisji Spraw Społecznych, oświaty i Kultury z dnia 20.08.2015, której tematem było; „sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014-2015, oraz informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2015-2016. Sprawozdanie z działalności GKRPA.

Przewodniczący Adam Nadolny przedstawił sprawozdanie z Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, która odbyła się w dniu 24.08.2015, której tematem było; „Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami na ternie gminy Rogoźno, Funkcjonowanie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Gminy Rogoźno oraz Funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie Gminy Rogoźno. 

 

Ad. 6 Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Uchwały podjęte w dniu 29 czerwca 2015 roku na XIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie VII kadencji przekazano Wojewodzie Wielkopolskim w dniu 02.07.2015 r., a ponadto informuję, że:

 1. Realizacja uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIII/98/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 815/4, położonej w Rogoźnie przy ul. Fabrycznej w trybie bezprzetargowym oraz udzielenie zgody bonifikaty od ceny sprzedaży przedmiotowej nieruchomości – został wywieszony wykaz w przedmiotowej sprawie.
 2. Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIII/99/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1677/3, położonej w Rogoźnie przy ul. Wąskiej w trybie przetargowym – wywieszono wykaz zbycia nieruchomości.
 3. Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIII/100/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 2422/4; 2422/6; 2422/8; 2422/9; 2422/10, położonych w Rogoźnie w rejonie ul. Południowej w trybie przetargowym – wywieszono wykaz zbycia nieruchomości.
 4. Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIII/101/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2385/2, położonej w Rogoźnie w rejonie ul. Szarych Szeregów w trybie przetargowym – rozpoczęto przygotowania do zbycia nieruchomości.
 5. Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIII/102/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym - wywieszono wykaz zbycia nieruchomości.
 6. Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIII/103/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym – umowa zawarta 29 lipca 2015r.
 7. Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIII/104/2015 zmieniającą uchwałę nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 w sprawie  zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno - została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 07 lipca 2015 r., pod poz. 4305.
 8. Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIII/105/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej tj. działki 1329, położonej w Rogoźnie przy ul. Asnyka, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - został wywieszony wykaz w przedmiotowej sprawie.
 9. Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIII/106/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno – wywieszono wykazy o zamiarze wydzierżawienia gruntu.
 10.  Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIII/107/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno – wszczęto procedurę, ogłoszono w prasie o sporządzeniu do zmiany studium i zawiadomiono odpowiednie organy.
 11. Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIII/108/2015 zmieniająca uchwałę Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźna – rejon „Wójtostwo” – podjęto konsultacji z wykonawcą celem zmiany projektu planu, wykonanie projektu w toku.
 12. Uchwałę Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XIII/109/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – przekazano do Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie w celu realizacji.
 13. Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/110/2015 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 14. Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/111/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „7Ryb” w okresie programowania 2014-2020 – przekazano na adres stowarzyszenia.
 15. Uchwała Rady Miejskiej XIII/112/2014 w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok – przekazana do przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
 16. Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/113/2015 w sprawie zmiany planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury – przekazano do przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury      .
 17. Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/114/2015 w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 57; tj. działki nr 1512/16 – zostało złożone oświadczenie o odwołaniu darowizny.
 18. Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/115/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 135/18, położonej w Rogoźnie wchodzącej w skład ul. Brzozowej na mienie Gminy Rogoźno – została zlecona wycena przedmiotowej nieruchomości.
 19. Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/116/2015 w sprawie uchylenia zmian do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2016 – przekazano do spółki Aquabellis.
 20. Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/117/2015 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego – przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 21. Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/118/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015r. - przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej orazzostała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 03 lipca 2015 r., pod poz. 4211
 22. Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/119/2015 w sprawie zmian z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015-2025r. – przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 23. Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/120/2015 w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Ruda Gminy Rogoźno. - została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 07 lipca 2015 r., pod poz. 4306 oraz przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Uchwały podjęte w dniu 17 lipca 2015 roku na XIV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie VII kadencji przekazano Wojewodzie Wielkopolskim w dniu 20.07.2015 r., a ponadto informuję, że:

 1. Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/121/2015 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Rogoźnie - została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 31 lipca 2015 r., pod poz. 4760
 2. Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/122/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 2364/4, położonej w Rogoźnie w rejonie ul. Fabrycznej na mienie Gminy Rogoźno – podjęto rozmowy z przedsiębiorcą, którego własnością jest działka w celu ustalenia formy rozliczenia przewidywanej transakcji
 3. Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/123/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok - została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 lipca 2015 r., pod poz. 4624 -
 4. przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej orazzostała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 22 lipca 2015 r., pod poz. 4624.

Prace w okresie międzysesyjnym.

02.07.2015r.   spotkanie „Holpol”

06.07.2015r.   spotkanie z dziećmi uczestniczącymi w wakacyjnych zajęciach o nazwie „Wakacje z przygodą” w UM w Rogoźnie (zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci)

08.07.2015r.   wizyta u notariusza (Oborniki); spotkanie z firmą Ekostal w sprawie montażu finansowego na rekultywację składowisk MSOK Kopaszyn

09.07.2015r.   spotkanie z mieszkańcami ul. Reja

10.07.2015r.   spotkanie z nadleśniczym Durowa

11.07.2015r.   udział w festynie „Popołudnie z rodziną”- amfiteatr przy Sali wiejskiej w Gościejewie; udział w zakończeniu obornickiej ligi piłkarskiej; udział w Dniach Jaracza; udział w festynie w Tarnowie

13.07.2015r.   spotkanie w sprawie organizacji półmaratonu w Rogoźnie

16.07.2015r.   posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach

24.07.2015r.   wizyta u notariusza (Oborniki); obchody Święta Policji

27.07.2015r.   udział w posiedzeniu Prezydium Rady

02.08.2015r.   Konferencja z okazji 25-lecia samorządności w holu SP Ryczywół połączona z uroczystym otwarciem Placu 1 Maja

08.08.2015r.   Festyn Rodzinny w Domu Działkowca- ROD „Przemysław”; msza święta w parafii p.w. św. Wita w intencji trzeźwości i zabawa taneczna w Sali RCK

14.08.2015r.   jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego  

18.08.2015r.   Komisja Rewizyjna w Sali 20 Urzędu Miejskiego

19.08.2015r.   Komisja Społeczna wspr. współpracy samorządowej- Starostwo Powiatowe w Obornikach

20.08.2015r.   wyjazd do Przyborowa wspr. jezior; sesja Rady Powiatu Obornickiego; Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury w sali 20 Urzędu Miejskiego

24.08.2015r.   Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa w sali 20 Urzędu Miejskiego

25.08.2015r.   wizyta u notariusza (Oborniki); spotkanie wspr. Dożynek w sali 20 Urzędu Miejskiego

26.08.2015r.   udział w Walnym Zgromadzeniu MSOK wspr. wysypiska śmieci (Toniszewo); udział w posiedzeniu Kapituły Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” w RCK; sesja Rady Miejskiej

Załącznik nr 8 do protokołu.

W tym punkcieradny Wojciechowski zapytałpana burmistrza, kiedy można wozić śmieci do Kopaszyna?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że będziemy do regionalnej instalacji która znajduje się w Kopaszynie wywozić odpady komunalne od 1 stycznia 2016 roku.

Następnym pytaniem skierowanym do Pana Burmistrza było pytanie od radnego Łatki w sprawie stawek, czy zostały już wyliczone za śmieci od stycznia?

Pan Burmistrz odpowiedział, że jeszcze nie.Prace trwają i potrwa to jeszcze ok miesiąca albo troszkę dłużej.

Następnie pan Łatka zapytał, czy w tych odpadach będzie ujęty recykling.

Pan Burmistrz odpowiedział twierdząco na pytanie radnego Łatki. Są to materiały, które są podzielone na kody i ceny i tych materiałów jest bardzo dużo, dlatego w szczegółach będzie to omówione na komisji.

Pan radny Łatka poprosił pana Burmistrza o materiały w tej sprawie wcześniej.

Pan Bartosz Perlicjan zapytał pana Burmistrza w jaki sposób są zapraszane, czy informowane pary, które przeżyły z sobą 50 lat, ponieważ ostatnio zdarzyła się taka para w sołectwa Jaracz?

Pan Burmistrz odpowiedział, że kierownik USC wyszukuje takie osoby lub rodzina przekazuje takie informacje.

 

Ad. 7 Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym2015-2016.

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok 2014-2015 przedstawiła pani pełnomocnik Burmistrza ds. oświaty pani Longina Pijanowska.Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty do zadań własnych gminy należy zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. W praktyce obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych przedszkoli i szkół, które swym zasięgiem obejmują obwody szkolne na terenie miasta i całej gminy.

Na terenie miasta Rogoźno funkcjonują :

 • Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka,
 • Przedszkole nr 2,
 • Szkoła Podstawowa nr 2, w strukturze której znajdują się 4 oddziały przedszkolne,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich z oddziałami sportowymi, w strukturze której znajdują się 2 oddziały przedszkolne,
 • Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego,

oraz

 • Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego,
 • Gimnazjum Niepubliczne im. Przemysława II przy Liceum Ogólnokształcącym prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO,
 • Prywatne Przedszkole „Motylek”,
 • Niepubliczne Przedszkole „Przemysław”,
 • Pierwsze Polsko-Angielskie Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców” .

Na terenie gminy działają następujące placówki:

 • Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Budziszewku, w strukturze której znajduje się 1 oddział przedszkolny,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach , w strukturze której znajduje się 1 oddział przedszkolny,
 • Zespół Szkół w Gościejewie, w strukturze której znajdują się 2 oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa i gimnazjum,
 • Zespół Szkół w Parkowie, w strukturze której znajduje się szkoła podstawowa i gimnazjum z oddziałami sportowymi,
 • Przedszkole im. Słoneczne Skrzaty w Parkowie z oddziałem integracyjnym.
 • Od 1 września 2010 r. działalność rozpoczęło pierwsze Prywatne Przedszkole „Motylek” w Rogoźnie, które objęło opieką przedszkolną dzieci w wieku od 3 do 6 lat - 1 oddział - 20 dzieci.

Natomiast od 01 września 2011r. działalność rozpoczęło Niepubliczne Przedszkole „Przemysław” w Rogoźnie, które objęło opieką dzieci w wieku poniżej 3 do 6 lat- 4 oddziały- 100 dzieci (96 dzieci z gminy Rogoźno, 4 dzieci z poza gminy).  Od 02 stycznia 2015r. działalność rozpoczęło Pierwsze Polsko-Angielskie Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców” - 1 oddział przedszkolny-18 dzieci ( w tym 1 dziecko niepełnosprawne). Szósty rok prowadzi działalność dydaktyczną Gimnazjum Niepubliczne im. Przemysława II przy Liceum Ogólnokształcącym prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO. W czterech oddziałach uczyło się łącznie 106 uczniów ( 93 z gminy Rogoźno, 13 poza gminy, w tym 1 uczeń niepełnosprawny). Na podstawie wykazu z MEN w Warszawie - szkół i placówek prowadzonych /dotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego opracowanego na podstawie danych z systemu informacji oświatowej (SIO) wg stanu na 30.09.2014r. – dotyczącego zakresu zadań edukacyjnych realizowanych przez Gminę Rogoźno do Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie - w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego - uczęszczało do 6 oddziałów 169 uczniów.

3. Informacja o kadrze pedagogicznej.

1). Kadra nauczycielska zatrudniona w przedszkolach i szkołach w dniu 30 września 2014r.

( na podstawie danych w SIO) - (bez Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie)

1.

Przedszkole nr 1 w Rogoźnie

8

8,00

3

0,58

11

8,58

2.

Przedszkole nr 2 w Rogoźnie

10

10,00

2

0,13

12

10,13

3.

Przedszkole w Parkowie

8

8,00

3

0,19

11

8,19

4.

Szkoła Podstawowa w Budziszewku

8

8,00

8

3,45

16

11,45

5.

Szkoła Podstawowa w Pruścach

9

9,00

4

1,46

13

10,46

6.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie

30

30,00

9

2,55

39

32,55

7.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie

42

42,00

3

1,03

45

43,03

8.

Zespół Szkół w Gościejewie

21

21,00

6

3,21

27

24,21

9.

Zespół Szkół w Parkowie

24

24,00

6

2,63

30

26,63

10.

Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie

11

11,00

12

6,95

23

17,95

I.

Razem placówki publiczne :

171

171

56

22,18

227

193,18

                 

2). Kadra nauczycielska – etaty - wg stopni awansu zawodowego

(bez Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie)

1.

Przedszkole nr 1 w Rogoźnie

0,00

0,05

6,45

2,08

8,58

2.

Przedszkole nr 2 w Rogoźnie

0,00

0,05

6,00

4,08

10,13

3.

Przedszkole w Parkowie

0,00

2,04

1,00

5,15

8,19

4.

Szkoła Podstawowa w Budziszewku

1,00

3,56

3,52

3,37

11,45

5.

Szkoła Podstawowa w Pruścach

0,00

1,00

1,88

7,58

10,46

6.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie

2,00

4,56

9,15

16,84

32,55

7.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie

0,56

5,22

18,00

19,25

43,03

8.

Zespół Szkół w Gościejewie

0,00

2,00

10,81

11,40

24,21

9.

Zespół Szkół w Parkowie

0,00

2,28

9,56

14,79

26,63

10.

Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie

1,00

2,11

2,23

12,61

17,95

I.

Razem : placówki publiczne

4,56

22,87

68,60

97,15

193,18

II.

Placówki niepubliczna

wg SIO - stan na 30.09.2014r.

 

1.

Prywatne Przedszkole "Motylek" w Rogoźnie

2,25

0,03

0,28

0,00

2,56

2.

Niepubliczne Przedszkole "Przemysław" w Rogoźnie

6,00

1,00

0,50

0,00

7,50

3.

Gimnazjum Niepubliczne im. Przemysława II w Rogoźnie

0,00

1,95

5,44

5,11

12,50

II.

Razem placówki niepubliczne :

8,25

2,98

6,22

5,11

22,56

I.+ II.

Razem placówki publiczne i niepubliczne

12,81

25,85

74,82

102,26

215,74

 

4.Informacja o bezpieczeństwie w placówkach oświatowych .

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportuz  31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego dokonuje się przeglądu obiektów placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Rogoźno pod względem bezpieczeństwa. W ramach tego przeglądu kontrolowany jest stan obiektów sportowych i urządzeń tam się znajdujących. Szczególną uwagę zwraca się na stan techniczny sprzętu, stabilność mocowania, zużycie oraz posiadane atesty i certyfikaty. Każdy przegląd potwierdzony jest odpowiednim protokołem.

W czerwcu 2015r. została przeprowadzona dodatkowa kontrola stanu technicznego wszystkich szkolnych i przedszkolnych obiektów sportowych , w tym placów zabaw i boisk oraz urządzeń tam się znajdujących pod względem bezpieczeństwa korzystających z nich dzieci i młodzieży. Przeglądy te dokonane zostały w oparciu o listę kontrolną inspektora BHP uwzględniającą listę kontrolną dostępną na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, a potwierdzone sporządzonym protokołem. Wszelkie uchybienia zauważone podczas kontroli zostały przedstawione dyrektorom i zostały usunięte.W roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Rogoźno, zdarzyło się 45 wypadków uczniów.Było to więcej niż w roku ubiegłym ( 41) .Wszystkie wypadki należały do kategorii indywidualnych, lekkich.Wypadkowość w poszczególnych placówkach w przeliczeniu na jednego ucznia jest na zbliżonym poziomie. Średnio na 100 uczniów przypadły 2,0 wypadki .Najczęstszym rodzajem uszkodzenia ciała było złamanie kończyn dolnych oraz urazy głowy.Najwięcej wypadków zdarzyło się na boisku szkolnym podczas przerw śródlekcyjnych.Najczęstszą przyczyną była nieuwaga poszkodowanego.

5. Wsparcie materialne dla uczniów.

W ramach realizacji zadań wynikających z Ustawy o systemie oświaty oraz Narodowego Programu Stypendialnego udzielono uczniom pomocy materialnej w formie dożywiania, stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz dofinansowania zakupu podręczników.

2. Stypendium socjalne

I transza za okres od września do grudnia 2014r.

Ilość wniosków ogółem : - 556 szt.

Ilość wniosków załatwionych pozytywnie - 552 szt.

Ilość wniosków załatwionych negatywnie - 4 szt.

Z uwagi na przekroczenie kwoty dochodu na osobę 456 zł netto, określonego w art.8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593, z późn. zm) oraz z uwagi na brak uprawnień.

Ilość uczniów uprawnionych do pomocy socjalnej - 552 osób.

Przyznano dotację celową za m-ce od września do grudnia 2014 r. w kwocie – 146.895,00 zł

Udział własny z budżetu Gminy 20 % w kwocie 36.725,00 zł

Razem środki finansowe na stypendia socjalne to kwota - 183.620,00 zł.

w tym na :

1. socjalne stypendium szkolne - 178.055,00 zł. przyznano 552 uczniom

2. zasiłki szkolne losowe - 5.565,00 zł. przyznano 28 uczniom

Na pomoc socjalną dla uczniów wydatkowano kwotę 183.620,00 zł czyli 100 % środków przeznaczonych na ten cel.

II transza za okres od stycznia do czerwca 2015 r.

Ilość wniosków ogółem : - 556 szt.

Ilość wniosków załatwionych pozytywnie - 549 szt.

Ilość wniosków załatwionych negatywnie - 7 szt.

Z uwagi na przekroczenie kwoty dochodu na osobę 456 zł netto, określonego w art.8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593, z późn. zm.), utratastatusu ucznia , zamieszkanie poza Gminą Rogoźno.

Ilość uczniów uprawnionych do pomocy socjalnej - 549 osób.Przyznano dotację celową za m-ce od stycznia do czerwca 2015 r. w kwocie - 198.014,00 zł Udział własny z budżetu Gminy 20 % w kwocie - 49.504,00 zł Razem środki finansowe na stypendia socjalne to kwota - 247.518,00 zł.

w tym na :

1. socjalne stypendium szkolne - 238.970,00 zł. przyznano 549 uczniom 2. zasiłki szkolne losowe - 8.548,00 zł. przyznano 22 uczniom

Na pomoc socjalną dla uczniów wydatkowano kwotę 247.518,00 zł czyli 100 % środków przeznaczonych na ten cel.

 

3). Rządowy program pomocy uczniom w roku szkolnym 2014/2015 „Wyprawka szkolna”.

Ilość wniosków ogółem : - 207 szt.

Ilość wniosków załatwionych pozytywnie - 207 szt.

Ilość wniosków załatwionych negatywnie - 0 szt.

Ogółem przyznano kwotę - 50.403,00 zł.

Ogółem wydatkowano kwotę - 50.304,08 zł.

Zwrócono kwotę - 98,92 zł.

6. Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2015r.

Egzamin gimnazjalny, przeprowadzony w kwietniu 2012r., był pierwszym zrealizowanym według nowej formuły, która sprawdza efekty nowego sposobu nauczania, opisanego w nowej podstawie programowej. Zakłada on przede wszystkim kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy w praktyce. Szczegółowe wyniki nowego egzaminu gimnazjalnego podawane są w procentach i centylach, wyniki przedstawione są za rok szkolny 2014/2015, 2013/2014 oraz 2012/2013.W przypadku konkretnego ucznia wynik procentowy oznacza odsetek zdobytych przez niego punktów. Wynik centylowy określa odsetek liczby gimnazjalistów, którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy od danego ucznia.

2). Wyniki Sprawdzianu 2015

Sprawdzian w 2015 roku został przeprowadzony wg nowej formuły. Uczniowie klasy szóstej po raz pierwszy pisali sprawdzian z języka obcego nowożytnego. Sprawdzian składał się z dwóch części : pierwsza ogólna z języka polskiego i matematyki, zaś druga część z języka obcego nowożytnego.

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego. Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki ‎stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż‎sprawdzianu nie można nie zdać.

7. Proces nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych.

Załącznik nr 1- sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 3

Załącznik nr 2- sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 2

Załącznik nr 3- sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Budziszewku

Załącznik nr 4- sprawozdanie Szkoły Podstawowej w Pruścach

Załącznik nr 5- sprawozdanie Zespołu Szkół w Parkowie

Załącznik nr 6- sprawozdanie Zespołu Szkół w Gościejewie

Załącznik nr 7- sprawozdanie Gimnazjum nr 1

Załącznik nr 8- sprawozdanie Przedszkola nr 1

Załącznik nr 9- sprawozdanie Przedszkola nr 2

Załącznik nr 10- sprawozdanie Przedszkola w Parkowie

8.Sprawozdawczość

W roku szkolnym 2014/2015 wykonano następujące sprawozdania: system Informacji Oświatowej – (SIO) wg stanu na: 10 września 2014r., 30 września 2014r. i 31 marca 2015r., sprawozdania Z-03 – o zatrudnieniu i wynagrodzeniach (oddzielne za każdy kwartał), sprawozdanie Z-06 – ( roczne) o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy, sprawozdania Z-05 – badanie popytu na pracę ( tylko wybrane przez GUS placówki - oddzielne za każdy kwartał), sprawozdanie dotyczące wykonania planów finansowych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjów, dowozów uczniów do szkół, ZEAPO, o stanie i ruchu środków trwałych ;dokształcania nauczycieli, świetlic szkolnych i pozostałej działalności za 2014r. oraz za I półrocze 2015r.,

 • Sprawozdania z rozliczenia:

dotacji celowej na realizację Narodowego Programu Stypendialnego – stypendia i zasiłki szkolne, dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014/2015 „Wyprawka szkolna”, z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (jednostkowe i zbiorcze j. s. t za 2013 rok) – podst. art.30a – ustawy z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela ( j. t. Dz. U. z dnia 12.lutego 2014r, poz.191). Załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad.8 Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015-2016.

Wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Rogoźno złożyły zapotrzebowanie do MEN na darmowy podręcznik „Nasz elementarz” dla klasy II, którego dystrybucja odbędzie się w sierpniu 2015r. za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ponadto dyrektorzy złożyli wnioski na dotację celową na wyposażenie dzieci klas I, II, IV i I gimnazjum w podręczniki oraz na materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Każdy uczeń klasy I i II otrzyma dotację w wysokości 24,75 zł na podręcznik lub materiały ćwiczeniowe do języka obcego nowożytnego oraz 49,50 zł na materiały ćwiczeniowe ( razem 75 zł z tego 1% dla jst czyli 0,75 zł). Uczniowie kl.IV otrzymają dotację na podręczniki w kwocie 138,61 zł oraz na materiały ćwiczeniowe 49,50 zł. Natomiast uczniowie klasy pierwszej gimnazjum na podręczniki otrzymają kwotę 247,52 zł oraz na ćwiczenia 24,75 zł. Wszystkie podręczniki są własnością szkoły i będą na stanie biblioteki szkolnej i mają służyć uczniom przez 3 lata szkolne.Uruchomione zostały programy: ( składanie wniosków od 15.08.2015r. do 15.09.2015r. )pomocy finansowej „Wyprawka szkolna” na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów klas III szkoły podstawowej, kl. IV technikum oraz dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją , z autyzmem, z zespołem Aspergera uczęszczających do szkoły podstawowej wyjątkiem kl. I, II,IV gimnazjum z wyjątkiem kl.I, i szkół ponadgimnazjalnych. 2) stypendium szkolnego. W lipcu jeden nauczyciel przystąpił do egzaminu o awans zawodowy nauczyciela minowanego oraz trzech W Szkole Podstawowej nr 3 i 2 w Rogoźnie ze względu na zwiększenie ilości dzieci w klasach pierwszych zaplanowano dodatkowe oddziały klasy pierwszej. Mimo niewielkich środków finansowych na remonty ( § 427) we wszystkich placówkach w okresie ferii letnich trwały bieżące naprawy i konserwacje oraz prace malarskie. Wszystkie placówki stają się coraz bardziej przyjazne i bezpieczne dla uczniów. Oto działania podjęte w placówkach:

Szkoła Podstawowa nr 3- malowanie sali 111 -przekształcenie sali oddziału przedszkolnego w sale lekcyjną dla klas pierwszych.

S Szkoła Podstawowa w Budziszewku - remont sali nr 2, malowanie kuchni szkolnej, wymiana drzwi do szkoły od strony kotłowni , wcześniej wykonano naprawę schodów wejściowych i wymalowano salę nr 6.

Szkoła Podstawowa w Pruścach- malowanie sali dydaktycznej nr 3 oraz korytarza w oddziale przedszkolnym, remont sali oddziału przedszkolnego, naprawa schodów w budynku przedszkolnym i szkoły, częściowe wykonanie elewacji budynku przedszkolnego.

Zespół Szkół w Parkowie – modernizacja szatni wychowania fizycznego chłopców ( wymiana drzwi, malowanie ścian, wymiana wykładziny podłogowej, zakup ławek szatniowych), malowanie szatni wychowania fizycznego dziewcząt, malowanie wychwytów do piłek na boisku szkolnym, malowanie sali gimnastyki korekcyjnej oraz doradztwa zawodowego.

Zespół Szkół w Gościejewiesystemem gospodarczym wymalowano 3 sale lekcyjne, gabinet wicedyrektora, wykonano wyprawki na korytarzach oraz zamontowano listwy ochronne w 5 salach dydaktycznych. Zakupiono tablicę i szafki dla klasy II oraz rolety do sali nr 7. W czerwcu naprawione zostały wszystkie ławki na boiskach oraz odmalowano sprzęt sportowy, zagospodarowano teren rekreacyjny w Tarnowie (wymurowano obszar na ognisko i wykonano ławki).

Przedszkole nr 1 - wymiana 6 okien ( w szatni dzieci i sali gimnastycznej)

Przedszkole nr 2- adaptacja pomieszczeń na węzeł sanitarny do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego pięciolatków (zakończeni prac 14 sierpnia 2015r.)

Przedszkole w Parkowieremont kuchni

Gimnazjum nr 1- remont sali nr 20 zgodnie z zaleceniem PPIS w Obornikach

W roku szkolnym 2015/2016 w gminie uruchomiono 16 oddziałów klas pierwszych, w których będą się uczyły dzieci sześcioletnie oraz dzieci siedmioletnie urodzone w drugiej połowie 2008 roku. Poniżej przedstawiam zestawienie organizacji pracy klas pierwszych.

Szkoła Podstawowa nr 2- remont holu na parterze budynku przy ul. M.Poznańskiej 1.

W Szkole Podstawowej nr 3 i 2 w Rogoźnie ze względu na zwiększenie ilości dzieci w klasach pierwszych zaplanowano dodatkowe oddziały klasy pierwszej.

Aby zapewnić wszystkim dzieciom pięcioletnim miejsca w przedszkolach i oddziałach przy szkołach podstawowych uruchomiono dodatkowy oddział dla dzieci pięcioletnich w Przedszkolu nr 2 w Rogoźnie. Dla dodatkowej grupy pięciolatków przeznaczono pomieszczenie sali gimnastycznej, które zaadoptowano na potrzeby dzieci. Wykonano łazienki oraz szatnię, natomiast umeblowanie sali przekaże Szkoła Podstawowa nr 3, w której nie będzie oddziału przedszkolnego. Z dodatkowej sali będzie korzystała grupa dzieci pięcioletnich realizujących podstawę programową w czasie 5 godzin. Takie rozwiązanie gwarantuje wywiązanie się gminy z obowiązku zapewnienia dzieciom pięcioletnim roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. W przedszkolach zaplanowane zostały dodatkowe zajęcia jak: logopedia, język angielski, rytmika oraz religia. W klasach pierwszych również zaplanowano logopedię. Na wniosek rodziców zaplanowano wydłużenie czasu pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 i 3 w Rogoźnie.W Gimnazjum nr 1 uruchomiono 2 oddziały klas pierwszych. Jedenastu nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum nr 1 nie ma zapewnionego pełnego etatu w tym 8 nauczycieli ma zagwarantowane uzupełnienie zatrudnienia w innych placówkach. Z jednym nauczycielem rozwiązano umowę o pracę, ponieważ w Gimnazjum nr 1 nie ma możliwości zapewnienia zatrudnienia w wymiarze 0,5 etatu zgodnie z kwalifikacjami, jednak nauczyciel ten ma możliwość zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami na ułamkowych częściach etatu w 6 placówkach. Ponadto udało się w tym roku szkolnym zatrudnić na zastępstwo 2 nauczycieli zwolnionych z likwidowanego Zespołu Szkół Agrobiznes o oraz dopełnienie etatów dwóm specjalistom z Zespołu Szkół. Poziom zatrudnienia pracowników niepedagogicznych planowany jest na poziomie ubiegłego roku szkolnego, jednak z trzema emerytowanymi pracownikami z dniem 1 września 2015r. zostanie rozwiązana umowa o pracę.

Zmiany w zatrudnieniu od 1 września 2015r. (nie uwzględnione w projektach organizacyjnych na 2015/2016)

- świadczenie rehabilitacyjne - 1 nauczyciel (G1)

- urlopy zdrowotne - 2 nauczycieli ( P2, SP3) + 1 odwołanie jeszcze nie rozpatrzone (ZSG)

- urlopy macierzyńskie - 3 nauczycieli ( PP, SPP, SP3)

Ze względu na wydane orzeczenia przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną należy dodatkowo zatrudnić: - 1nauczyciela wspomagającego w Gimnazjum nr 11 asystenta w Szkole Podstawowej nr 2 oraz uruchomić nauczanie indywidualne w:

Szkole Podstawowej w Gościejewie- 8 h tygodniowo

Gimnazjum nr 1 - 10 godzin tygodniowo

Załącznik nr 10 do protokołu.

 

Ad. 9 Podjęcie uchwał w następujących sprawach :

 -  a) uchwała w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „ Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie”. W tym punkcie gościnnie wystąpił pan Piotr Szymański, który jest  przedstawicielem fundacji „Barka” w Poznaniu. Pan Szymański przedstawił po krótce główne założenia powołania i istnienia Centrum Integracji Społecznej oraz zaznaczył, że jest to jeden z najlepszych systemów włączania osób bezrobotnych w aktywność społeczności lokalnej. CIS jest organizacja służącą bezrobotnym, którzy z różnych względów, czasem z własnej winy nie mogą odnaleźć się na rynku pracy. Na dzień dzisiejszy są to beneficjenci ośrodków społecznych oraz systemu zasiłkowego.CISbędzie finansowane z różnych źródeł, są to 3 rodzaje finansowania – pierwsze źródło wynikające z ustawy Pomoc i Zatrudnienie Instytucji Rynków Pracy, która finansuje poprzez zasiłek integracyjny – tj.720 zł plus ewentualna premia do wysokości 200 zł, drugie źródło finansowania to jest kwestia samorządów, którzy powinni włączyć się w jego finansowanie ze środków wygenerowanych z budżetu gminy  i trzecie źródło finansowania – CIS jest normalnym zakładem pracy, który za swoje usługi wystawia rachunki (tj. ok 30% całego budżetu CIS-u)  CIS będzie wspierane finansowo z różnych programów m.in. z Unii Europejskiej – jednym z nich jest Program Ekonomii Wsparcia Ośrodków Społecznych.  W tym punkcie pani kierownik GOPS-u Ewelina Kowalska na prośbę pani burmistrz Renaty Tomaszewskiej przedstawiła dane osób, które korzystają z pomocy tej instytucji

- rodziny, którym zrealizowano świadczenia od 01-01-2015 do 30-06-2015  ogółem 481 rodzin

- dochód na osobę (100-150 zł – 29 rodzin, 150-250 zł – 70 rodzin)

- liczba dzieci w rodzinie  ( 264 rodziny bezdzietne, 81 rodzi – 1 dziecko, 69 rodzin – 2 dzieci)

Powód przyznania pomocy – alkoholizm, bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczych, wychowawczych, bezrobocie

Pani burmistrz zaznaczyła, iż do CIS będą kierowanipodopieczni  GOPS, którzy tam przejdą kwalifikację i dlatego te informacje są ściśle powiązane ze sobą.  W tym punkcie pytanie zadał pan radny Chudzicki, który zapytał o to ile taki pracownik w „CIS”-ie może zarobić? Pan Szymański odpowiedział, że taki pracownik niezależnie od tego co zrobi, to jest to kwota 720 zł plus ewentualna premia - powiedzmy te 130 zł i więcej już nie może otrzymać, bo tak ustawodawca przewidział. Pan Szymański dodał, że taki pracownik z CIS-u musi być przedsiębiorczy i odejść zza biurka, i popatrzeć na CIS jak na zwykłe przedsiębiorstwo z wynikiem finansowym – i to się udaje. Wypowiedź uzupełnił też burmistrz Szuberski, który powiedział, że ci bezrobotni przechodzą jakby z bezrobocia do pracy.Faktycznie ta praca będzie trwała 4 dni a piąty dzień będzie dniem szkolenia – przygotowaniem do zawodu. Pan burmistrz powiedział, że jeżeli z tych osób 20-30% po przejściu przez Centrum znalazło by pracę to jest to i tak bardzo dużo. Pani burmistrz uzupełniła wypowiedź pana burmistrza o informację, że wynagrodzenie to nie wszystko co otrzymuje uczestnik tego programu, ponieważ jest to jeszcze wyżywienie, jeden ciepły posiłek i kolejna sprawa, że wszyscy, którzy przejdą przez CIS mają możliwość utworzenia spółdzielni socjalnych i to jest już ten wyższy szczebel zaawansowania. Te spółdzielnie również są wspierane finansowo, można pozyskiwać środki na to z ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym.

Pan radny Kuszak zapytał ile godzin dziennie wynosi ta praca w CIS, czy jest to 8 godzin plus szkolenie? Pan Szymański odpowiedział, że jest to od 6-8 godzin dziennie w tym jest posiłek jak zaznaczyła pani burmistrz i jest to zgodne z ustawa o zatrudnieniu socjalnym i jest to zgodne z prawem pracy. Następne pytanie pana Kuszaka brzmiało; Czy szkolenia są prowadzone przez kadrę, która tam jest zatrudniona, czy przez osoby które się na tym znają, czy jakąś integrację mają jeśli chodzi o takie zawody jak np. murarz, tynkarz, elektryk? Pan Szymański odpowiedział, że CIS może prowadzić w swoich warsztatach przyuczenie zawodowe poprzez instruktorów i tych instruktorów się dobiera np. warsztat remontowy, warsztat sprzątający, warsztat opiekuńczy w zależności od tego jaki jest lokalny rynek pracy. Natomiast jeśli chodzi o przyuczenie zawodowe, to korzysta się z placówek edukacyjnych.W zależności od potrzeb instruktor i kierownik CIS,będą kierować uczestnika CIS na szkolenie, jeżeli zauważą, że są takie potrzeby. CIS może wysyłać też do zakładów pracy na staże i praktyki.Pracodawca wtedy nie płaci za taką osobę.Ta osoba normalnie pracuje wraz z innymi osobami, natomiast pracodawca musi zapewnić  stanowisko o  charakterze edukacyjnym. Jest to narzędzie, które może taką osobę wprowadzić a nawet dać zatrudnienie u przyszłego pracodawcy. Kolejne pytanie pana Kuszaka to; Ile będzie stałych pracowników, ile będzie zajmowała kadra kierownicza? Pan Szymański odpowiedział radnemu, że przy zaplanowaniu CIS-u 20 osobowego jest to max 5 osób, można ją rozszerzyć w zależności od środków, to jest związane z tym, że muszą być instruktorzy poszczególnych zawodów, kierownik CIS-u.Księgowość można wykorzystać z biura rachunkowego lub w ramach jednostki.Powinien być oczywiście pracownik socjalny i doradca zawodowy i ewentualnie psycholog. Ale jak na początek dobrze jest się umówić z pracownikiem socjalnym, który z ośrodka pomocy będzie przychodził i raz w tygodniu z grupą będzie prowadził zajęcia i to samo dotyczy doradcy zawodowego. Pan radny Kuszak zapytał czy uczestników CIS-u może być max 20, czy to może być sukcesywnie zwiększane w zależności od zainteresowania? Na to pytanie odpowiedzi udzielił pan burmistrz informując radnego, że ilość miejsc jest nieograniczona, może to być 30 i 40, ale na początek grupa pomiędzy 20 a 30 wystarczy, ponieważ względy finansowe są najważniejsze. Więc rozpoczęcie od grupy 20 uczestników i wtedy można zobaczyć jak to będzie funkcjonowało. Punktem honoru jest przygotowanie uczestnika CIS do zawodu.Wstępne rozmowy już były prowadzone i przedstawione na obu komisjach i pracodawcy są zainteresowani przyuczeniem do konkretnego zawodu. Pan Kuszak zapytał też,czy w CIS-ie będą mogły być zatrudnione osoby niepełnoletnie? Pan Szymański odpowiedział, że z zatrudnieniem osób niepełnoletnich jest pewien problem, ponieważ młodocianych ustawa nie przewiduje, dlatego że jest inny tryb jak np. ochotnicze hufce pracy  - dlatego ustawodawca nie przewiduje zatrudnienia młodocianych. W kolejnym pytaniu pan Kuszak dopytał co z osobami niepełnosprawnymi? Pan Szymański odpowiedział, że jak najbardziej, osoby  niepełnosprawne, osoby bezdomne, uzależnione z klucza tak de facto. Pan Kuszak zapytał w kolejnym pytaniu ; Czy osoby zatrudnione w CIS mogą być zatrudnione też na umowę zlecenie dodatkowo? Pan Szymański odpowiedział radnemu, że uczestnik niestety nie, nie będzie mógł być zatrudniony dodatkowo, cos za coś. To społeczeństwo płaci ten zasiłek integracyjny i oczekuje się coś w zamian i jak uczestnik chce zrezygnować to znaczy, że jest gotowy do podjęcia pracy i robi miejsce innemu. Tak to wygląda. Pan Kuszak postawił powyższe pytanie dlatego, że jeżeli pracodawca przyjmie na staż i będzie chciał go przyjąć na jeszcze kilka godzin to musi z nim podpisać umowę zlecenie przynajmniej, a to go automatycznie wyeliminuje? Pan Szymański potwierdził myśl radnego Kuszaka. Ostatnie pytanie radnego Kuszaka zostało skierowane do burmistrza; Ile to będzie kosztowało wszystkich z budżetu gminy, czy pan burmistrz jest w stanie orientacyjnie powiedzieć ? Pan burmistrz Szuberski odpowiedział, że wstępna symulacja to 150 a 200 tys. zł, max 300 tys. ale precyzyjnie trudno określić, jest to kwota na sam początek. W latach następnych zdecydowanie mniej -  może to będzie 100 tys. a może jeżeli będzie to wszystko dobrze funkcjonować to może 0 zł. Kolejnym radnym, który zadał pytanie była pani radna Longina Kolanowska, która zapytała; Czy jeżeli pani kierownik GOPS wytyczy danego petenta GOPS-u i ta osoba nie przyjmie tej pracy, to czy wtedy będzie miała możliwość dalszego korzystania z zasiłków? Pan Szymański odpowiedział, że tak. W dalszej części sesji pytanie zadał pan radny Łatka;  Czy można zadawać już pytanie w sprawie uchwały? Pan przewodniczący Rady Janus odpowiedział radnemu, że na razie rozmowa jest ogólna i należało by przeczytać uchwałę? Pan radny Perlicjan zapytał pana przewodniczącego; Na jaki okres max może być zatrudniona taka osoba i czy ewentualnie może być kilka takich okresów, czy jest jakiś przedział? Pan Szymański odpowiedział, że były 3 takie przypadki, gdzie trzy razy zdarzyło się, że zainteresowany był w CIS, potem podjął pracę, ale stracił ją i za chwilę znalazł się na zasiłku i znów pomoc społeczna go skierowała, znowu był w CIS-ie , ale większość to jest okres niepełnego CIS-u. Pani burmistrz uzupełniła wypowiedź pana Szymańskiego o informację, że jest to min 6 miesięcy do roku maxymalnie może być wydłużony do 18 miesięcy.

W tym miejscu pan przewodniczący Janus poprosił o przeczytanie uchwały bez statutu panią skarbnik Marię Kachlicką. Pan radny Łatka zapytał o kwotę 150 tys.zł – czy w tej kwocie ujęte są kwestie remontowe budynku w surowym stanie i inne elementy, prośba radnego o wymienienie tego co obejmuje ta kwota?Drugie pytanie w punkcie 5 radny wniósł o dopisanie „w trwały zarząd działkę nr i tak dalej”. W tej ostatniej kwestii pani skarbnik poinformowała radnego, że te zapisy, które powinien zawierać paragraf 3 wynikają z  art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, że ma być określone w jakich wartościach i o tym nie decyduje rada a trwały zarząd ustala burmistrz. A rada ma zdecydować w co wyposaży swój zakład budżetowy. Trudno określić, czy sugestia pana radnego o dopisanie „trwały zarząd” może być dopisana, zdaniem pani skarbnik pewnie może bo to wyposażenie, które mają jednostki to jest gminy. Następnym pytaniem pana Łatki było; Budynek w stanie surowym – jeżeli CIS ma rozpocząć swoja działalność to gdzie, bo pan kierownik, który zostanie powołany przez pana burmistrza musi rozpocząć swoją procedurę, musi mieć miejsce, dla pracowników musi być zaplecze socjalne, gdzie ci pracownicy w momencie rozpoczęcia działalności z dniem 1 marca, gdzie będą? I te 150 tys.na co? Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił burmistrz, informując, że jest obiekt Agrobiznesu doraźnie, natomiast tu będą starania o środki z zewnątrz na przygotowanie obiektu CIS-u, od szczebla wojewódzkiego aby ten budynek został przystosowany, zależy to od ilości środków jakie CIS otrzyma, być może nie będzie to cały budynek, może będzie to jego część ale będzie on sukcesywnie uzupełniany. Jest to określona kwota na to i będzie ustalony harmonogram co w pierwszej kolejności – pomieszczenia socjalne, sale wykładowe i to co będzie potrzebne do funkcjonowania. Pani skarbnik uzupełniła wypowiedź pana burmistrza, że w art. 8 o zatrudnieniu socjalnym, ustęp 2 mówi na co mogą być przeznaczone środki na pierwsze wyposażenie, jest to dostosowanie do potrzeb uczestników, przygotowanie stanowisk pracy w tym zakup maszyn i urządzeń, zakup surowców i na pierwsze wynagrodzenia dla kadry kierowniczej. Pani wiceburmistrz Tomaszewska zasygnalizowała jedynie, że bardzo szkoda, że nie wszystkim radnym udało się uczestniczyć w wizycie studyjnej, którą „Barka” zorganizowała, bo tam była okazja przyjrzenia się, jak rozpoczynały CIS-y, m.in. CIS w Pniewach, gdzie burmistrz przeznaczył na działalność CIS-u, jako siedzibę CIS-u starą kotłownię stanowiącą ruinę. Budynek został wyremontowany ze środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach zajęć warsztatowych. Pan radny Łatka podsumował, że budynkiem tymczasowym będzie budynek Agrobiznesu, natomiast z tych środków, które pozostaną będą wstawiane okna i tynki w tym budynku na działce za urzędem miasta? Pani burmistrz sprostowała, że siedzibą  docelową   określoną w uchwale będzie ul. Nowa, natomiast tam będą tymczasowe pomieszczenia do czasu dostosowania siedziby docelowej. W tej kwestii również pytanie zadał przewodniczący rady pan Janus;  Czy środki zewnętrzne, o które będzie wnioskowała gmina to są środki pewne, czy to może okazać się tak, że tych środków gmina nie otrzyma żadnych? Pani burmistrz odpowiedziała, że to są środki pewne, jeżeli chodzi o wielkość tych środków to takiej pewności nie ma, jednak na ten cel są pieniądze z urzędu Marszałkowskiego. Pan Janus poruszył jeszcze kwestie parkingu nowo zrobionego za budynkiem gminy i zapytał; Czy jeżeli zostanie ten budynek odnowiony to co stanie się z parkingiem, który jest wyremontowany  za małe pieniądze a bardzo potrzebny, czy on będzie kolidował z budynkiem CIS-u? Pani burmistrz odpowiedziała, że budynek nie będzie kolidował, ponieważ ta działka jest duża i ten parking będzie służył również dla CIS-u. Kolejnym pytaniem do tego punktu było pytanie pana radnego Kuszaka, który zapytał o to czy pan burmistrz orientował się, czy ten budynek dla CIS-u może być remontowany, czy nie jest on za stary na naprawę i czy nadaje się do remontu, jeżeli chodzi o wskazania techniczne? Pan burmistrz odpowiedział, że wstępnie po przeprowadzeniu ekspertyzy nadaje się do remontu, natomiast jeżeli zostaną pozyskane środki to będą starania o remont. Pan radny Kuszak, zapytał; Czy w uchwale nie powinien znaleźć się zapis „z siedzibą przy ul. Nowej z numerem”, bo Nowa jest bardzo duża? Pan burmistrz Szuberski odpowiedział, że ten budynek nie ma nadanego numeru, dlatego jeżeli nie ma numeru to nie można podać do uchwały. Kolejne pytanie radnego Kuszaka;  W statucie w paragrafie 2 w pkt 2 siedzibą CIS jest miejscowość Rogoźno, czy tutaj teżnie powinien być podany adres? Pani skarbnik odpowiedziała, że tak. Dalej głos zabrał pan radny Łatka, który dopytał o zasady wyboru kierownika CIS-u? Pan burmistrz odpowiedział, że tak – będzie to konkurs, trwają już poszukiwania osób, którzy posiadają żyłkę społecznika, organizacyjną , odpowiednie przygotowanie zawodowe.Pan Kuszak zapytał o możliwość połączenia lub nie funkcji kierownika GOPS-u i kierownika CIS-u ponieważ jest to pewna korelacja między tymi dwoma jednostkami? Pan burmistrz poinformował radnego, że takiego połączenia nie będzie, ale będzie ścisła współpraca.Kierownik CIS i GOPS to dwie różne instytucje i oddzielni kierownicy. Dalej pan radny Wojciechowski zapytał o dotacje dofinansowującą  CIS ze środków gminnych, czy to będą środki z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, czy z ogólnych wydatków, z jakich działów i rozdziałów i jakich paragrafów? Pani skarbnik odpowiedziała radnemu Wojciechowskiemu, że będą to środki z budżetu na 2016 rok, będą to środki z budżetu, nie z alkoholowych, bo z alkoholowych należy spełnić pewne warunki są one opisane w art. 7 i wówczas te osoby mogą być dofinansowane z programu alkoholowego. Ze środków budżetu jako dotacja na pierwsze wyposażenie  własnego zakładu budżetowego. Pan Wojciechowski dopytał, czy na chwile obecną będzie to dofinansowane z jakiegoś działu albo podrozdziału? Pani skarbnik odpowiedział, że nie zabrała z sobą klasyfikacji a całej na pamięć nie zna. Pan radny Kutka zapytał o możliwość odbycia po okresie maxymalnym 18 miesięcy jeszcze jednego cyklu w CIS, czy powtórnie nie może już skorzystać? Pan burmistrz poinformował radnego, że na to pytanie pan przewodniczący Szymański już udzielił odpowiedzi. Pan radny Łatka zapytał o plany wprowadzenie 150 tys. - do budżetu tegorocznego, czy przyszłorocznego? Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że będzie to budżet przyszłoroczny, ponieważ działalność planowana jest na początek marca i ten termin nie jest przypadkowy, żeby zacząć od przygotowania siedziby czy od przygotowania tego budynku. Radny Kuszak zapytał o rozdział 4, paragraf 8 pkt 2 wpływów z działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej, o których mowa o zatrudnieniu socjalnym, czy gdyby się okazało, że znajdą się pomieszczenia w tym budynku na siedzibę docelową, czy CIS, czy może kierownik, czy może zarząd, który będzie tym zarządzał może wynająć pomieszczenia np. na jakieś cele biurowe firmom prywatnym? I w ten sposób zarabiać, chodzi tez o to, że gmina wyremontuje ten budynek w połowie, a potem CIS z własnych środków te pomieszczenia sobie naprawi, czy wymaluje i potem będzie korzystał w dalszej części, czy jest taka możliwość? Na to pytanie odpowiedziała radnemu pani burmistrz, że CIS może takądziałalność prowadzić. Radny Kuszak zapytał czy w Obornikach funkcjonuje CIS? Pan Szymański powtórzył swoją wypowiedź, że dopiero jest w formie przygotowywania uchwały. Radny Wojciechowski zapytał czy gmina będzie ten CIS prowadzić czy przedsiębiorcy, ponieważ były takie przymiarki?  Pan przewodniczący Szymański odpowiedział, że w Obornikach CIS będzie prowadzić fundacja, która będzie powołana, gmina będzie ją wspierać z programu „Osi 9”.

Uchwała w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie” – została przegłosowana jednogłośnie – przy 14 głosach za.

Załącznik nr 11 do protokołu

- b) uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze   i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, uchwała podjęta jednogłośnie

Załącznik nr 12 do protokołu

- c) uchwała w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych, do w/w uchwały pan przewodniczący rady Janus przedstawił skład członków komisji pani Katarzyna Erenc – Szpek, Dolatowski Jarosław, Łukasz Zaranek, Maciej Kutka, Paweł Wojeciechowski – uchwała podjęta jednogłośnie

Załącznik nr 13 do protokołu.

- d) uchwała w sprawie przystąpienia do rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Studzieniec, w/w uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, pan przewodniczący rady dodał, że są to działki zabudowane domkami letniskowymi, które zostaną wydzierżawione na okres następnych lat. Pan radny Wojciechowski zapytał, czy stawki dzierżaw są takie same jak zeszłoroczne? Pan kierownik poinformował, że nie były one jeszcze aktualizowane ale zapewne zostaną zmienione – uchwała podjęta jednogłośnie.

Załącznik nr 14 do protokołu.

- e) uchwała w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej, pan przewodniczący Janus zapytał czy na remonty było już jakieś zapytanie o cenę, czy za każdym remontem musi być nie przetarg a zapytanie o cenę? Pan dyrektor Mysłek odpowiedział, że nie ma żadnej firmy, jest zapytanie o cenę lub przetarg, pan Janus zapytał o kalkulacje w złotych wg czego ona jest? Pan dyrektor odpowiedział, że wg kosztorysu– uchwała podjęta jednogłośnie

Załącznik nr 15 do protokołu.

- f) uchwała w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – uchwała podjęta jednogłośnie

Załącznik nr 16 do protokołu.

- g) uchwała w sprawie zmiany pracy Komisji Rewizyjnej – przedstawiona przez panią przewodniczącą komisji Katarzynę Erenc-Szpek, uchwała przegłosowana jednogłośnie. Pan radny Chudzicki zapytał, czy są jakieś nieprawidłowości, natomiast odpowiedzi twierdzącej udzieliła pani przewodnicząca. Pan Chudzicki zapytał, czy sołtys musi okazać rachunki, mieszkańcowi danego sołectwa? Pani skarbnik odpowiedziała, że tak ale na zebraniu sprawozdawczym za rok poprzedni. Pan radny Perlicjan zapytał z jakiego powodu ta skarga jest na październik a nie na wrzesień? Pan przewodniczący Janus odpowiedział, że ta skarga została złożona przy końcu lipca i przedstawicielka mieszkańców została poinformowana, że uchwała w tej sprawie, o zmianie planu prac komisji  zostanie podjęta na sierpniowej sesji, najmniej tematów komisji ma w październiku wiec zapadła decyzja, że na październik; odpowiedź będzie w terminie a kontrola będzie zgodnie z planem. Pan Kutka dopytał, czego dotyczy ta skarga i w jakim temacie będzie ta kontrola. Pani przewodnicząca komisji odpowiedziała, że po przeanalizowaniu komisja to przedstawi. Natomiast pan radny Perlicjan uzupełnił wypowiedź pani Erenc – Szpek, że jest to sprawa wydatkowania funduszu sołeckiego – uchwała przegłosowana jednogłośnie.

Załącznik nr 17 do protokołu.

- h) Apel w sprawie uznania terenu gminy Rogoźno za obszar dotknięty klęską suszy – uchwałę przedstawił radny Adam Nadolny, pan Chudzicki zapytał o poprawność skonstruowania tego apelu, pod względem prawnym, czy nie zostanie odrzucona, czy jest opinia radcy prawnego? Pan Nadolny odpowiedział, że jest to apel w formie uchwały, szczegóły zostaną dopracowane z radcą prawnym w urzędzie, a to jest wersja robocza ale więcej zmian nie będzie – uchwała przegłosowana jednogłośne przy 13 głosach „za” – 1 chwilowo nieobecny ( radny Kuszak).

Załącznik nr 18 do protokołu

- i) Apel w sprawie ograniczenia zbywania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa położonych na terenie Gminy Rogoźno do rolników posiadających miejsce zamieszkania na terenie gminy – uchwała i apel został przedstawiony przez radnego Nadolnego, który poinformował radnych, że podobne apele już kiedyś były i Agencja pozytywnie się do niech ustosunkowywała.  W tym punkcie głos również zabrał sołtys gm. Budziszewko pan Zbigniew Nowak, składając zapytanie Wysokiej Radzie; „Dlaczego Karolewo i Gościejewo mają być ominięte w apelu? Dlatego pan sołtys zaproponował, by w apelu ująć Budziszewko albo wszystkie grunty. Pan radny Adam Nadolny poinformował sołtysa, że treść w projekcie uchwały zostanie zmieniona tj. miejscowości Owieczki i Karolewo zostaną wykreślone a w to miejsce zostanie wpisana „dot. gruntów w całej gm. Rogoźno”.  – uchwała przegłosowana jednogłośnie.

Załącznik nr 19 do protokołu.

- j) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok – projekt uchwały przedstawiła po krótce pani skarbnik Maria Kachlicka łącznie z omówieniem autopoprawki nr 1 – dot, przeniesienia zaplanowanych środków w budżecie między działami, rozdziałami i paragrafami na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Budziszewku o kwotę 18.000 zł oraz przyjęcia dziecka do przedszkola niepublicznego „Motylek”, w tym punkcie radny Łatka zapytał, czy wykonanie ogrodzenia związane jest zeszkodami wyrządzonymi przez dziki? Pani Skarbnik potwierdziła.  Pani Skarbnik wyjaśniła też, że postępowanie zostało już przeprowadzone jedynie brakuje środków w budżecie i od rady zależy czy zostanie to przegłosowane – autopoprawka przegłosowana jednogłośnie nr 2– dot. zamówienia dodatkowych 12 kompletów podręczników dla klasy I gimnazjum – autopoprawka przegłosowana jednogłośnie i nr 3 – dot. przyznania dotacji celowej na „wyprawkę szkolną’ oraz naprawienia błędu klasyfikacji – autopoprawka przegłosowana jednogłośnie. W tym punkcie głos zabrał radny Maciej Kutka, który poprosił, aby radni wyrazili zgodę na wpisanie w budżecie gminy przesmyku z ul. Reja na ul. Kochanowskiego bez zmian w wartościach, jak zaznaczył radny Zaranek i w ramach tych środków, które już na inwestycję zostały zabezpieczone,  jedynie kwestia polega na słownym dopisaniu w projekcie uchwały „ul. Różanej i ul. Reja”. Pan radny Łatka zapytał; „jak zabraknie środków to co wtedy”. Pan Kutka odpowiedział radnemu, że wtedy nie będzie zrobione, ale jest taka możliwość, że tych środków starczy. Pan radny Łatka dopytał, czy różnica wynika z kosztorysu? Pan Kutka odpowiedział, że nie było jeszcze kosztorysu, rozmowa była przeprowadzona z wykonawcą z panem Pawłem Andrzejczakiem, który poinformował że jest zapas, który może wystarczy.  Pan radny Henryk Janus dopowiedział, że to były drogi z ubiegłego roku, przesunięte z maja, gdzie nie było drogi wykonanej i to jest ujęte w tegorocznym budżecie – ta jedna droga z tych zaległych. Pan radny Hubert Kuszak skierował swoje pytanie do pani skarbnik, pytając o to czy kwota 35 tys. zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy w szkołach dla pielęgniarek już przyszła, czy jest tylko tak na papierze? Pani skarbnik Kachlicka poinformowała radnego, że już przyszła. Dalej głos zabrał pan kierownik wydz. Gospodarczego i Promocji Tadeusz Zygmunt – wyjaśniając radnemu Łatce, że była już pewna kwota przeznaczona na ul. Reja i wykonana już została ta ulica w tym zakresie na ile środki starczyły, ale zachodzi potrzeba połączenia ul. Reja z ul. Kochanowskiego, stąd wniosek radnego Kutki by dołożyć te pieniądze z ul. Różanej na ten łącznik. Pani radna Wysocka zapytała pana burmistrza czy starczy gruzobetonu na te drogi, które są częściowo obiecane, a nie są wyrównane gruzem? Pan burmistrz odpowiedział radnej, że drogi które były zaplanowane to starczy, a jeśli zostanie to sukcesywnie będą wykonywane te drogi.  Wniosek formalny wiceprzewodniczącego Kutki został przegłosowany jednogłośnie. Pan radny Wojeciechowski poprosił panią skarbnik o wytłumaczenie przychodów i wydatków w dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Pani skarbnik, wyjaśniła radnemu, że na 30 czerwca, jak jest też w informacji dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska jest wykonane ponad plan o 175 tys. zł i tych środków nie można przeznaczyć na inny cel jak tylko i wyłącznie na ochronę środowiska, w związku z powyższym, żeby zaoszczędzić środków w budżecie dlatego przeniesiono tylko między załącznikami te zadania ekologiczne, które podciągały się z ochrony środowiska a były zaplanowane od samego początku w budżecie – przeniesiono je tak aby wynik wskazywał 0. Prezentowane są tylko w załączniku „ochrony środowiska”. Pan radny Wojciechowski zapytał skąd się wzięły dochody 175 tys. zł, od kogo one są? Pani Kachlicka odpowiedziała radnemu, że są to opłaty, które wpływają z Urzędu Marszałkowskiego go gminy Rogoźno, a jest to udział, który przedsiębiorcy z Rogoźna wpłacają do wojewódzkiego funduszu do Urzędu Marszałkowskiego i procent trafia z powrotem do gminy, większość tych środków dotyczy wysypiska śmieci. Pan radny Kuszak zapytał; „ile to jest procent”? Pani skarbnik odpowiedziała, że to jest ok 60%, które zostaje w budżecie gminy a 40% zostaje na cele wojewódzkiego funduszu narodowego. Projekt uchwały został przegłosowany pozytywnie, jednogłośnie.

Załącznik nr 20 do protokołu.

 

Ad. 10.Interpelacje i zapytania Radnych

W tym punkcie głos zabrał radny Zbigniew Chudzicki składając interpelację w sprawie dofinansowania umundurowania dla 45 osób, członków Orkiestry Dętej w Rogoźnie. Orientacyjny koszt jednego kompletu został wyceniony na 1.500 zł,( załącznik nr 21 do protokołu) jako drugi głos zabrał radny Krzysztof Nikodem przedstawiając interpelacje w sprawie zwrócenia się z pismem do PKP w celu zainstalowania świateł na przejeździe kolejowym przy drodze nr 282748P w m. Garbatka, oraz interpelacje w sprawie skierowanie pisma do zarządu powiatu obornickiego celem utwardzenia pobocza drogi powiatowej 2027P w m. Garbatka na odcinku 40m naprzeciwko świetlicy wiejskiej. (załącznik do protokołu nr 21 i 22).

 

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

W tym punkcie głos zajął radny Maciej Kutka, który poinformował, że w odpowiedzi na pismo z dnia 1 lipca 2015 roku dot. interpelacji nr 6/2015 radnego pana Krzysztofa Nikodema zgłoszonej ustnie na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2015 roku w sprawie wycinki krzewów i konarów na drogach do miejscowości Nowy Młyn – wycinka jest w trakcie realizacji. Pan Nikodem zapytał: „Czy krzewy już są wycięte?” Odpowiedzi udzielił pan burmistrz, który odpowiedział radnemu, że ta sprawa będzie realizowana jesienią, późną jesienią. Wypowiedź burmistrza uzupełnił pan kierownik Tadeusz Zygmunt, który poinformował radnego Krzysztofa Nikodema, że ten zakres który jest objęty wnioskiem, został już zrealizowany. Faktem jest, że nie w pełni satysfakcjonuje to mieszkańca mieszkającego w Nowym Młynie, gdyż on nadal twierdzi, że przejazd pojazdami szerokimi jest utrudniony. Ze względu na świeże odrosty koron drzew, wycinka jest utrudniona, podjęto decyzję, że prace te zostaną wykonane zimą.

 

Ad. 12. Wolne głosy i wnioski.

Głos zabrał radny Krzysztof Nikodem, który zapytał burmistrza; ”Jacy goście z zewnątrz zostali zaproszeni na dożynki?” Pan burmistrz odpowiedział, że szczegółowa lista znajduje się w wydziale promocji, natomiast jest ona tradycyjna, są to goście, którzy zostali zaproszeni z miast partnerskich, przedstawiciele radni, parlamentarzyści, samorządowcy z sąsiednich gmin. Po precyzyjną listę radnych pan burmistrz poprosił o zgłoszenie się radnego do wydziału promocji. Pan Przewodniczący Henryk Janus dopowiedział, że na liście tej znajduje się ok 170 osób w tym sołtysi, radni, kierownicy, osoby które uczestniczyły w konkursach „Mój piękny dom” i „Moja piękna zagroda”. Pan Janus poprosił burmistrza o sprecyzowanie miast partnerskich, pan burmistrz odpowiedział, że jest to Czorsztyn, Litwa, Niemcy. Dalej głos zabrał pan radny Perlicjan poruszając kwestię pana radnego Nadolnego z pytaniem do pana przewodniczącego Rady Powiatu odnośnie projektu na zatoczkę w przedszkolu w Parkowie. Po analizie sprawy tejże zatoczki wydatkowanej ze środków sołectwa i wykonania chodnika przy drodze powiatowej taki wniosek dyskwalifikuje i wiąże się to z utratą środków przez sołectwo Parkowo, Jaracz i Kaziopole. Radny poprosił o wyjaśnienie przez panią skarbnik, czy jest inna możliwość dofinansowania przez te sołectwa? Pani skarbnik odpowiedziała, że przez sołectwa nie ma takiej możliwości, sołectwo nie może zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, może łączyć i wspólne zadanie realizować, ale zadanie własne gminy – przy drodze powiatowej nie, ale można to ująć w budżecie i dać normalnie pomoc finansową, ale nie z funduszu sołeckiego. Jeżeli to nie będzie zadanie własne gminy to burmistrz w ciągu 7 dni ma prawo taki wniosek odrzucić, wtedy traci się fundusz sołecki na rok 2016. W tym punkcie radny Nadolny poinformował rannych, że jest możliwość ominięcia, w taki sposób, że te środki zostają w budżecie jeśli chodzi o budżety wiejskie natomiast pomoc wychodzi z budżetu jako pomoc dla powiatu. Jest to pomysł pani sołtys i rady sołeckiej poinformował radny Nadolny. Natomiast pani skarbnik dodała, że jest to zamrożenie pieniędzy, ponieważ w budżecie gminy musza się wtedy znaleźć drugie pieniądze. Pan radny Nadolny posumował, że widocznie Rada Sołecka nie posiadała takiej wiedzy.

Pan Radny Kuszak, zwrócił się do burmistrza z ponownym apelem (pierwszy 22 lipca), sprawa dotycząca zaginięcia dziewczynki, o barierki ochronne, które miały być w trakcie realizacji, które w całości nie zabezpieczą tego terenu wokół jeziora, ale dadzą mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Pan burmistrz w odpowiedzi poinformował radnego, że taka decyzja została podjęta krótko po tragedii, natomiast o sprawozdanie z realizacji tego zadania burmistrz poprosił kierownika wydziału pana Tadeusza Zygmunta. Poinformował, że dość sporo zleceń poszło na oznakowanie, w piątek będzie odbiór ostatniego większego zlecenia oznakowania, nastąpi rozliczenie  i następnym najważniejszym zadaniem będzie zakup i zamontowanie tych barierek, dzieje się tak dlatego że urząd pozbył się jednego z pracowników, który tym tematem się zajmował i to on miał największą wiedzę co do finansów. Radny Kuszak, zauważył, iż jednak trwa to za długo bo aż dwa miesiące, i takie zlecenie, które mogło by być zrealizowane przez prywatnego przedsiębiorcę zostałoby zrobione w ramach przelewu, na pewno tych pieniędzy by starczyło – podsumowując dodał, że nie jest to jego prywatna złośliwość, a jedynie uwagi mieszkańców. Pan radny Kutka dodał, że na komisji gospodarki był obecny pan kapitan straży i poinformował, że w uwagach są zapisy, aby na zjazdach wszędzie były postawione te barierki. Pan burmistrz podsumował, że w tym temacie przeprowadzi rozmowę z panem kierownikiem. Radny Łatka podkreślił, że na komisjach radni otrzymali informację, że te barierki są już zakupione i w najbliższych dniach będą zamontowane? Pan burmistrz odpowiedział, że jest rozbieżność w informacjach i należy to wyjaśnić.

Radny Łatka zapytał w tym punkcie o remont ul. Kotlarskiej, od kiedy się rozpoczyna? Pan burmistrz odpowiedział, że przetarg został już teoretycznie rozstrzygnięty, praktycznie jeszcze pozostał okres odwołań i około połowy września remont się rozpocznie – może 15 a 20 września, ale jest to data orientacyjna.Będzie to równolegle z wymianą słupów na tym odcinku, gdzie radny Kuszak interpelował też w tej sprawie, ale to będzie termin nieco późniejszy. W pierwszej kolejności będą to słupy od ul. Kościuszki do samego ronda, następnie słupy na ul. Kotlarskiej. Radny Łatka skierował swoje następne pytanie do pana burmistrza w sprawie organizacji ruchu ponieważ zaczyna się rok szkolny i będzie to duże utrudnienie dla miasta? Pan burmistrz odpowiedział, że zdaje sobie z tego sprawę, ale tę inwestycję prowadzi Wojewódzki Zarząd Dróg, nie realizuje tego gmina – dlatego burmistrz nie ma wpływu na termin realizacji tej inwestycji. Pan radny Kuszak zauważył, że zakończenie inwestycji jest 15 listopada, rozpoczęcie w połowie września – to trochę dziwne. Pan burmistrz odpowiedział, że to był orientacyjny termin, który podała osoba, która wygrała ten przetarg, nie było jeszcze oficjalnych wyników i taką informacją dysponował pan burmistrz. Pan radny Kupidura zapytał o kwotę na tę inwestycję? Pan burmistrz poinformował, że jest to kwota ok 230 tys. zł. Pan Kupidura dopytał, kto był wnioskodawcą zabezpieczenia tej kwoty przez budżet gminy na pomoc finansową? Burmistrz odpowiedział, że kwota ta została w projekcie poprzedniego budżetu przygotowana, oraz przegłosowana na sesji Rady Miejskiej w miesiącu styczniu. Radny Kuszak uzupełnił wypowiedź o zapytanie radnych w sprawie organizacji ruchu, że na stronie WZDW znajduje się dokładna informacja o kosztorysie, opisie, kosztach, rysunkach, organizacji ruchu i zestawieniu zbiorczym ofert. Radny Kupidura zaproponował, aby tę inwestycję w realizacji przeciągnąć aż do ronda – czy byłaby taka możliwość? Pan burmistrz poinformował, że we wnioskach do budżetu rada wystąpi z taką propozycją i zaakcentuje, że udział gminy Rogoźno jest duży i resztę powinni zrobić z własnych środków. Pan radny Nikodem zwrócił się z prośbą, żeby zwrócić uwagę firmie, wywożącej śmieci  żeby zabierali śmieci z koszy, które są przy przystankach autobusowych. Pan burmistrz odpowiedział, że to zabiera zakład usług komunalnych i transportowych. Od indywidualnych odbiorców odbiera ta firma natomiast od zakładów pracy i od gminy odbiera gmina i to jest oddzielna umowa. Pan Nikodem skierował prośbę, by powiadomić pana Siwińskiego o kwestię opróżniania koszy.

Pan Chudzicki, zwrócił się do burmistrza z pytaniem w sprawie prywatyzacji dwóch spółek gminnych „Megawat” i „Aquabellis”, czy jest to prawda, czy zwykła „kaczka dziennikarska”? Pan burmistrz odpowiedział, że jeżeli taki plan byłby to radni byliby pierwsi poinformowani. Są przymiarki do różnych rozwiązań, ale nikt nie mówił o prywatyzacji. Pan radny Kuszak zwrócił się do pani skarbnik – zarządzenie burmistrza z dnia 14 sierpnia, chodzi o zestawienie kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca, na ten dzień kwota przewyższa trochę 13 mln zł, jaka kwota musi być spłacona jeszcze do końca grudnia? Pani skarbnik poinformowała radnego, że jest to kwota 1mln 478 tys. zł., oraz 100 tys do końca września do funduszu. Radny Kuszak poinformował też panią skarbnik, o zadziwiającym wzroście kwoty, która była zaplanowana o 352% mandatów, które zostały postawione przez straż miejską? Pani skarbnik odpowiedziała, że są to nie wystawione mandaty w tym roku tylko zaległość zeszłoroczna. Następną kwestią, którą podjął pan Kuszak były informacje od mieszkańców ul. Szarych Szeregów z ul. Prusa – została tam utwardzona jakaś część tereny i zostały rozsypane gwoździe, radny poprosił o wypowiedź burmistrza, i radnego Macieja Kutkę. Głos zabrała pani Kolanowska, która stwierdziła że była na ul. Prusa po wykonaniu remontu i niczego z mieszkańcami nie widzieli. Pan Kutka również ustosunkował się do wypowiedzi pana Kuszaka, twierdząc, że kontaktował się z dwoma mieszkańcami tejże ulicy i nikt z nich nie zgłaszał żadnych uwag. Pan radny Kuszak kolejne swoje pytanie skierował do pani wiceburmistrz Tomaszewskiej o wykonanie nowej strony internetowej, kiedy ona powstanie? Pani burmistrz poinformowała, że jest nowy , dostosowany nowy BIP, natomiast nowa strona internetowa zostanie zaplanowana w przyszłym, nowym budżecie. Radny Kutka dopytał, czy ten nowy BIP jest dostosowany do wersji mobilnej? Pani burmistrz odpowiedziała, że nie jest informatykiem i nie potrafi odpowiedzieć panu radnemu na to pytanie, ale zaprasza do urzędu i można usiąść z informatykiem i wszystkie niejasności wytłumaczyć. Pan radny Chudzicki natomiast na komisji poruszył temat sklepów, które sprzedają alkohol w bliskiej odległości od placówek oświatowych, złożył prośbę o odszukanie uchwały w tej sprawie.

Na koniec głos zajął sołtys pan Zbigniew Nowak, który zgłosił pytanie do prezesa spółki „Aquabellis”, czy zakończone jest już wodociągowanie wsi Budziszewko, które było w uchwale? Pan prezes odpowiedział, że tak, wobec tego pan sołtys złożył wniosek do komisji gospodarki do przewodniczącego Adama Nadolnego, o obecność na miejscu wykonania tego wodociągu, ponieważ zdaniem sołtysa w uchwale jest co innego, a wodociąg jest po innej stronie drogi. Pan burmistrz zapytał, co znaczy ; „inne miejsce” i poprosił pana prezesaspółki „Aquabellis” panaWojciecha Dulko, o odpowiedź w tej kwestii. Pan Nowak dopowiedział, że wodociąg nie jest położony po tej stronie, gdzie znajdują się nowe zabudowania, tylko po drugiej stronie ulicy, gdzie teraz powinien być wykonany przecisk pod ulicą, żeby do tych 3 posesji doprowadzić ten wodociąg. Ludzie widzą problem, bo stoją 3 hydranty i straż może sobie gasić ogień to i chyba do tych paru posesji można też wodę dociągnąć. Pan Dulko poinformował radnych i pana sołtysa, że racja jest po jego stronie, że wodociąg leży po jednej stronie ulicy, a budynki po drugiej stronie ulicy. Wodociąg będzie leżał zawsze po jednej ze stron ulicy, nie buduje się dwóch rur równolegle. On został tak zaprojektowany dlatego, że leży w terenie pasa drogi gminnej i gdyby go umieścić po drugiej stronie ulicy to leżałby na terenie działek prywatnych. Gdyby leżał na terenie działek prywatnych to wtedy należałoby zapłacić za służebność korzystania z gruntu prywatnego, dlatego został on zaprojektowany po drugiej stronie ulicy. Oczywiście rodzi to dodatkowe koszty, jeżeli chodzi o przyłącze bo należy teraz wykonać przecisk pod drogą – taki przecisk kosztuje ok 100 – 110 zł za metr bieżący, ale jest to wykonane zgodnie z projektem. W tym punkcie pytanie zadał do tego tematu pan Przewodniczący Janus – odnośnie służebności – czy wodociągi w spr. sieci wodociągowej, które leżą na działkach prywatnych czy płacą służebność? Pan Dulko odpowiedział, że wodociąg leży na działce gminnej i jest tak, że gmina nie woła od spółki żadnej opłaty za służebność. Pan przewodniczący zauważył, że ostatnie wybudowane sieci, leżą na działkach prywatnych i nikomu pan prezes nie płaci służebności? Pan prezes odpowiedział, że różnie są umieszczone być może na terenach prywatnych, ale spółka płaci za służebności. Pan radny Nadolny zapytał na czyj koszt, będzie teraz wykonywany przecisk pod drogą? Pan prezes odpowiedział radnemu, że na koszt starającego się o podłączenie. W tym punkcie głos zabrała też radna Ewa Wysocka, zwróciwszy uwagę sołtysowi Nowakowi, że ten wodociąg był wykonywany na jej wniosek a prezes Dulko dopowiedział, że  mieszkańcy tych posesji byli poinformowani o kosztach jakie będą musieli ponieść żeby wykonać przyłącze wodociągowe.

Pan Nikodem zapytał pana sołtysa Nowaka o siatkę, która ma grodzić boisko przed dzikami i ma być wkopana w ziemię co grozi jej skorodowaniu – kto jest pomysłodawcą? Pan Nowak odpowiedział radnemu, że sam jest zaskoczony takim pomysłem, nie wie kto wymyślił sposób wkopania tej siatki, to wszystko pilotuje pan inż. Andrzejczak i pytanie należałoby do niego skierować. Pan burmistrz uzupełnił, że takie wyjaśnienia składał pan inż. Andrzejczak już wcześniej na komisji i owszem wspominał o podmurówce ale koszt wzrósłby o 100 tys. więcej, jest fachowcem w danej dziedzinie więc on pewnie wie najlepiej. Pan przewodniczący nie zgodził się z tym, że cokoliki pod siatką mogą kosztować aż 60 tys. zł na boisko. Na koniec pytanie jeszcze do pana Dulko skierował pan radny Zaranek, który zapytał o licznik w Cieślach, który wielokrotnie zgłaszał ten problem – pan prezes poinformował, że nie wie jaka jest historia powstania problemu, że pan Dolata rozlicza tam część wioski, ale na dzień dzisiejszy żeby załatwić tę sprawę do końca należałoby zrobić nowe przyłącza do każdego budynku indywidualnie, ta siec która się tam znajduje jest to siec stara i nie bardzo jest pan prezes zainteresowany tym, żeby budować nowe przyłącza do starej sieci, nie znaczy to że sprawa nie będzie załatwiona. Pan prezes otrzymał już pozwolenie na budowanie sieci wodociągowej właśnie przez Cieśle w stronę Prusiec i tamtędy będzie ta sieć przebiegała, budowa zacznie się w tym roku a skończona ma być w przyszłym i wtedy jeżeli będzie ta nowa sieć, będą podłączone te budynki i znów pojawia się problem podłączenia do posesji prywatnych, ponieważ takie koszty ponosi osoba chcąca się podłączyć, a te osoby już są podłączone – więc ten koszt prawdopodobnie Aquabellis będzie musiał wziąć na swoje barki. Ale to dopiero nastąpi w przyszłym roku.

Jako ostatni głos zabrał pan sołtys Kaziopola Błażej Boks, który zapytał o harmonogram ustalania godzin dojazdów autobusów szkolnych do szkół? Poinformował, że dzieci zostają do późnych godzin popołudniowych w szkołach, jest to nawet godzina 17. Pan sołtys złożył wniosek ażeby zająć się tą sprawą. Pan burmistrz odpowiedział, że leży to w gestii ZEAP-o,wniosek też był składany do nich, sprawa jest szczegółowo badana od dwóch miesięcy, wyszło wiele niedociągnięć i nieścisłości ale zajmie się to sprawą po pierwszym półroczu, ponieważ takie rozwiązanie godzin dojazdów autobusów nie jest dobre, dlatego ta sytuacja jest teraz doraźna a właściwy rozkład będzie podany po pierwszym półroczu.

 

Ad.13. Zakończenie.

Posiedzenie zakończono o godz. 21.30

Protokół sporządziła A. Mazur

Rogoźno, dnia 26 sierpnia 2015r.

 

drukuj pobierz pdf