Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 października 2016 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 21/2016

 

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 października 2016 roku o godz. 16:15 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Wiceprzewodniczący Komisji Sebastian Kupidura. Wiceprzewodniczący stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 5. Stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.
 6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR

Protokół został przyjęty przez członków komisji – jednogłośnie.

 

Ad. 5. Stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno.

Z racji tego, że pokrywa się temat sesji wraz z tematem komisji, pan wiceprzewodniczący Sebastian Kupidura poprosił o przedstawienie tematu pana kierownika Romana Piątkowskiego, natomiast pozostałe materiały omówione zostaną przez zaproszonych gości na sesji w dniu 26 października br.

Gmina Rogoźno posiada cechy gminy typowo rolniczej, co wynika ze znaczącego udziału użytków rolnych w strukturze przestrzennej gminy. W całym obszarze Gminy Rogoźno 62 % powierzchni stanowią użytki rolne, z tego około 90% to grunty orne. Łączna ilość gruntów rolnych na terenie Gminy wynosi około 13,5 tys. ha. Gospodarstwa rolne funkcjonujące na terenie Gminy w zdecydowanej większości mają charakter indywidualny. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Gminie przekracza 12 ha. Najszerszą pod względem liczebności grupę stanowią gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych w zakresie od 1 do 2 hektarów, co stanowi jednak, zaledwie 3% powierzchni wszystkich gospodarstw indywidualnych. Szczegółowe informacje na temat struktury wielkościowej i ilościowej indywidualnych gospodarstw rolnych zostały przedstawione w tabelach i wykresach zamieszczonych poniżej.

Tabela nr 1

Łączna wielkość areału w poszczególnych przedziałach wielkościowych gospodarstw indywidualnych
Przedział wielkości gospodarstwa w ha
Liczba
gospodarstw
Powierzchnia łączna w ha fizycznych
 • 1-2
245
333,24
 • 2-5
202
616,23
 • 5-7
58
345,02
 • 7-10
81
684,18
 • 10-15
71
853,91
Powyżej 15
220
9183,85
suma
877
12016,43

 

Wykres nr 1 Liczba gospodarstw indywidualnych na terenie Gminy Rogoźno

 

 

 

Wykres nr 2 Udział poszczególnych przedziałów wg wielkości gospodarstwa w ogólnej liczbie gospodarstw indywidualnych

 

 

Wykres nr 3 Udział poszczególnych kategorii wielkościowych gospodarstw indywidualnych w łącznej powierzchni użytków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturę wielkościową gospodarstw indywidualnych należy uznać za korzystną. Zdecydowana większość (około 76%) z ogółu areału uprawnego gminy wchodzi w skład gospodarstw dużych, które z kolei stanowią ponad 25% wszystkich gospodarstw indywidualnych. Z kolei gospodarstwa najmniejsze z przedziału 1-2ha, stanowiące najliczniejszą grupę pod względem ilościowym (28% z łącznej ilości gospodarstw), łącznie zajmują zaledwie 3% powierzchni gruntów będących w uprawie.

Gospodarstwa duże tj. powyżej 15 ha, zazwyczaj znacznie przewyższają pod względem sprzętowym i technologicznym gospodarstwa mniejsze, co w sposób bezpośredni wpływa na jakość prowadzonych upraw, poprzez odpowiednie nawożenie oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych uzyskują wyższe plony, natomiast zastosowanie nowoczesnego sprzętu znacznie obniża czasochłonność i koszty produkcji. W ten sposób rolnicy gospodarujący na większym areale mogą liczyć na znacznie wyższe wyniki ekonomiczne, co z kolei w sposób bezpośredni przekłada się na jakość życia ich rodzin.

 

Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych w roku 2016 nie występowały formalnie usankcjonowane niekorzystne zjawiska upoważniające do szacowania szkód w rolnictwie.

 

Jednym z bardziej istotnych czynników wpływających na stan rolnictwa w roku 2016 było wprowadzenie szeregu zmian prawnych w związku z upływem „okresów ochronnych” dotyczących możliwości nabywania ziemi rolnej przez cudzoziemców. Od 30.04.2016r obowiązują przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw. Nowe przepisy wprowadziły zmiany w treści kilku ustaw między innymi: o kształtowaniu ustroju rolnego, o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o księgach wieczystych i hipotece, Kodeks cywilny, Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W konsekwencji obrót nieruchomościami rolnymi uległ istotnym ograniczeniom, wbrew pozorom zmiany nie ograniczają się wyłącznie do nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa ale dotyczą też nieruchomości prywatnych oraz samorządowych. Na dotychczasowych zasadach tj., nabycie nieruchomości rolnych bez żadnych ograniczeń jest możliwe do nieruchomości o powierzchni poniżej 0,3 ha, wszystkie grunty rolne o powierzchni większej niż 0,3 ha podlegają ograniczeniom.

 

Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny chyba, że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych.

Przepisy nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej przez:

   1. osobę bliską zbywcy,
   2. jednostkę samorządu terytorialnego,
   3. Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję,
   4. osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
   5. parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody;
   6. w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej,

Za rolnika indywidualnego  uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej określone w treści ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

 1. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.
 2. W okresie, o którym mowa powyżej nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.
 3. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy.

Nowe rozwiązania istotnie wpływają na ogólne warunki rynkowego obrotu nieruchomościami rolnymi, i co do zasady są korzystne dla posiadaczy rodzinnych gospodarstw rolnych realizując tym samym zasady konstytucyjne. Z całą pewnością wprowadzone zmiany uniemożliwią kumulowanie gruntów rolnych przez osoby nie będące rolnikami w roli lokat kapitału. Z perspektywy Gminy Rogoźno, zmiany na rynku transakcji prywatnych nie są szczególnie widoczne, gdyż już od lat na lokalnym rynku nieruchomości rolnych panuje deficyt. Pewnym novum jest ograniczenie możliwości zbycia gminnych nieruchomości rolnych, które od momentu wejścia w życie nowych przepisów zbywane będą w drodze przetargów ograniczonych. Z perspektywy możliwości i struktury zasobu nie jest to pożądany stan, gdyż gminne nieruchomości rolne w zdecydowanej większości stanowią grunty niewielkie i rozproszone w związku z powyższym zainteresowanie ich nabyciem jest ograniczone i do tej pory chętnie nabywane były przez osoby nie spełniające aktualnie kryteriów dopuszczających do nabycia.

Przedstawiając informacje na temat stanu rolnictwa w Gminie Rogoźno, należy również wspomnieć o inwestycjach gminnych zrealizowanych na wsiach zrealizowanych w roku 2016. Nie mają one co prawda bezpośredniego wpływu na strukturę i jakość upraw i hodowli, jednak w sposób pośredni istotnie wpływają na jakość życia na wsi, poprzez umożliwienie dostępu gospodarstw rolnych do podstawowych mediów oraz poprawę warunków komunikacyjnych.

Inwestycje infrastrukturalne Gminy Rogoźno na wsiach wykonane w latach 2015-2016:

 • Budowa drogi gminnej nr 272520P w Gościejewie;
 • Montaż barier U11 w Józefinowie i Gościejewie;
 • Nowe wiaty przystankowe w Wełnie, Międzylesiu i Pruścach;
 • Utwardzenie dróg gminnych kruszywem;
 • Poprawa estetyki przy amfiteatrze w Gościejewie;
 • Ogrodzenie placu zabaw w Studzieńcu.

Reasumując, dane zawarte w niniejszym opracowaniu należy uznać, że podobnie jak w latach ubiegłych, pomimo pozytywnych tendencji w zakresie struktury gospodarstw indywidualnych oraz ciągłego wzrostu inwestycji na wsiach, które prowadzą do polepszenia warunków bytowych w rolnictwie, w dalszym ciągu sytuacja ekonomiczna rolników indywidualnych dalece odbiega od pożądanych standardów i odległa jest od zakładanego zrównania szans i możliwości polskiego rolnictwa w kontekście gospodarki globalnej.

Po przedstawionym materiale radni dyskutowali, czy materiał, który również będzie przedstawiony na sesji zawierał wszystkie inwestycje w gminie, albo należy je wykreślić zupełnie, ponieważ nie stanowią kompletnej informacji. Wniosek komisji dotyczy – usunięcia informacji dotyczącej inwestycji w gminie.

 

Ad. 6. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

a) wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 195/3, 196/3, 195/11 i 196/9, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno wchodzących w skład drogi wewnętrznej, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski Współwłaściciele działek nr: 195/3, 196/3, 195/11 i 196/9 o łącznej pow.1.607m2, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny STUDZIENIEC) wchodzących w skład drogi wewnętrznej zwrócili się z wnioskiem o rozważenie możliwości nabycia na mienie gminne ww. działek gruntu za symboliczną złotówkę od każdego współwłaściciela.

Zawiadamiam, że dla działek nr: 195/3, 196/3, 195/11 i 196/9 na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno uchwalony Uchwałą Nr XII/61/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Rogoźno z dnia 24.04.1990 r., ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 15, poz.164 z dnia 16.05.1990 r. obowiązywał do dnia 31.12.2003 r.

WW. działki gruntu objęte są:

decyzjami o warunkach zabudowy nr:

 • GPiM.6730.88.2015.BR z dn. 18.08.2015 r.,
 • GPiM.6730.87.2015.BR z dn. 18.08.2015 r.,
 • GPiM.6730.86.2015.BR z dn. 18.08.2015 r.,
 • GPiM.6730.85.2015.BR z dn. 18.08.2015 r.,
 • GPiM.6730.19.2014.BR z dn. 19.03.2014 r.,
 • GPiM.6730.18.2014.BR z dn. 19.03.2014 r.,

w których to przedmiotowe działki zostały przeznaczone jako rezerwa terenu pod budowę drogi wewnętrznej.

decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr:

 • GPiM.6733.3.2015.BR z dn. 12.06.2015 r. polegającej na budowie sieci wodociągowej,
 • GPiM.6733.13.2015.BR z dn. 14.12.2015 r. polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE dn 125mm z przyłączami PE dn 40mm.

W związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Międzylesie, gm. Rogoźno zachodzi możliwość nabycia działek nr: 195/3, 196/3, 195/11 i 196/9 na mienie gminne, z przeznaczeniem ich pod drogę publiczną, w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. Pan radny Paweł Wojciechowski zapytał, które z działek są zabudowane ? Pan kierownik Piątkowski odpowiedział, że nie wie, natomiast kilka zabudowań już tam stoi. Pan Henryk Janus zapytał, jak szeroka będzie droga wewnętrzna ? Pan kierownik Piątkowski odpowiedział, że ok 10 metrów będzie miała, a sposób wydzielenie wynika z pierwotnego kształtu działek. Pan Paweł Wojciechowski zapytał, czy wymienione działki to drogi wewnętrzne i na obecną sytuację bez podjęcia tej uchwały, jeżeli współwłaściciele zamknęliby drogę to czy mają oni prawo nie dopuścić na dojazd do następnych działek ? Pan kierownik odpowiedział, że wszyscy mają nabyte udziały w różnych wielkościach, ale jest to sytuacja skrajnie nieżyciowa bo w przyszłości będzie to dużym problemem. Pan radny Janus zapytał, czy tam jest tez kanalizacja? Pan kierownik odpowiedział, że nie. Pan Wojciechowski podsumował, że przyjmując następne plany zagospodarowania brnie się w temat, który w przyszłości powróci. Jednak pan kierownik podkreślił, że to nie wynika z planu. Pan Kupidura dopowiedział, że podobna sytuacja dotyczyła ulicy Paderewskiego. Zarząd z tych bloków jechał na umówione spotkanie z notariuszem i podobna sytuacja była załatwiana notarialnie, czyli podpisana została służebność bez roszczeń. Pan kierownik dodał, że w tej uchwale będzie tak samo, obecnie droga znajduje się na terenach prywatnych i te osoby, które są współwłaścicielami zdaja sobie sprawę z tego, że przyszłościowo będzie rodzić sporo trudności i konfliktów. Chociaż obecny stan rzeczy jest z mocy prawa dopuszczalny i gmina nie ma na to wpływu. Pan wojciechowski zapytał, czy w przypadku gdy jeden z współwłaścicieli nie zgodzi się na drogę to jest w stanie zablokować całą procedurę? Pan kierownik odpowiedział, że tak i to samo tyczy się ulicy Brzozowej.

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo”, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, wraz z panią projektant Magdaleną Kalinowską.

 1. Przedmiotowa uchwała jest konsekwencją uchwały podjętej przez Radę Miejską w Rogoźnie Nr V/34/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo” oraz uchwały podjętej przez Radę Miejską w Rogoźnie Nr XIII/108/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo”, zwanego dalej „planem”.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) została przeprowadzona procedura sporządzenia planu, przewidziana w art. 17.
 3. Stosownie do art. 17 pkt 1 ww. ustawy, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ukazało się w gazecie „Goniec Rogoziński” w dniu 3 marca 2011 r., a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w dniach od 22 lutego 2011 r. do 01 kwietnia 2011 r. oraz na stronie internetowej tut. Urzędu BIP Rogoźno ukazało się w dniu 01 marca 2011 r.
 4. W terminie określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu zostały złożone 3 wnioski do projektu planu, w tym 1 bezprzedmiotowy.
 5. Stosownie do art. 17 pkt 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pismem nr GPiM.6721.1.2011 z dnia 02 marca 2011 r. powiadomione zostały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje oraz organy właściwe do uzgadniania i opiniowania.
 6. Uzgodniono zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko pismem nr WOO-III.411.216.2011.PW z dnia 06 maja 2011 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem nr ON.NS-72-17/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach Zgodnie z art. 17 pkt 4 sporządzono projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno, sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu.
 7. Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Rogoźna uzyskał opinie do przedstawionych w projekcie planu rozwiązań, od właściwych organów/instytucji.
 8. Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Burmistrz Rogoźna uzgodnił projekt planu z właściwymi organami/instytucjami.
 9. Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - nastąpiło w dniach od 14 kwietnia 2016 r. do 18 maja 2016 r. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu, ukazało się w gazecie „Ziemia Obornicka ” w dniu 5 kwietnia 2016 r. oraz na stronie internetowej Urzędu BIP Rogoźno, a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w dniach od 04 kwietnia 2016 r. do 01 czerwca 2016 r. (zdjęto 02 czerwca 2016 r.)
 10. W dniu 10 maja 2016 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu.
 11. W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu do publicznego wglądu - do dnia 1 czerwca 2016 r. wpłynęła jedna uwaga do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Uwaga została częściowo uwzględniona przez Burmistrza Rogoźna. W związku z czym projekt planu ponownie został wyłożony do publicznego wglądu.
 12. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - nastąpiło w dniach od 14 lipca 2016 r. do 18 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu, ukazało się w gazecie „Ziemia Obornicka ” w dniu 5 lipca 2016 r. oraz w dniu 30 czerwca 2016 r. na stronie internetowej Urzędu BIP Rogoźno, a obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w dniach od 29 czerwca 2016 r. do 01 września 2016 r. (zdjęto 02 września 2016 r.)
 13. W dniu 21 lipca 2016 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu.
 14. W ustawowym terminie, tj. 14 dni po wyłożeniu do publicznego wglądu - do dnia 01 września 2016r., nie wpłynęła żadna uwaga do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
 15. Wobec dopełnienia procedury przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu, przedłożono Radzie Miejskiej w Rogoźnie, celem uchwalenia.
 16. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt planu:
 17. 17) uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez ustalenia zawarte m. in. w §4 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz w §14-§26 ustalając parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
 18. uwzględnia walory architektoniczne i krajobrazowe poprzez ustalenia zawarte m. in. w §4 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w §5 dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w §10 dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu oraz w §14-§26 ustalając parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
 19. uwzględnia wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych poprzez ustalenia zawarte m. in. w §5 tekstu uchwały, dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 20. uwzględnia wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej poprzez ustalenia zawarte m. in. w §6 tekstu uchwały;
 21. uwzględnia wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także osób niepełnosprawnych poprzez ustalenia zawarte m.in. w §5 tekstu uchwały dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz w §10 tekstu uchwały dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu;
 22. uwzględnienia walory ekonomiczne przestrzeni, poprzez ustalenia zawarte m.in. w §14-§26 tekstu uchwały;
 23. uwzględnia prawo własności, poprzez ustalenia zawarte m.in. w §14-§26 tekstu uchwały;
 24. uwzględnia potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez ustalenia zawarte m.in. w §11 tekstu uchwały dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz w §12 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
 25. uwzględnia potrzeby interesu publicznego poprzez ustalenia zawarte m.in. w §11 tekstu uchwały dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz w §12 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
 26. uwzględnia potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych poprzez ustalenia zawarte m. in. w §12 tekstu uchwały, dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
 27. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 - 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kolejno:
  • zapewniono udział społeczeństwu w pracach nad niniejszym projektem planu, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
  • niniejszy projekt planu został sporządzony przy zachowaniu jawności i przejrzystości procedur planistycznych;
  • niniejszy projekt planu, uwzględnia potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.
 28. W projekcie planu wyznaczając: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług, tereny zabudowy usługowej, teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny sportu i rekreacji z terenami zieleni urządzonej, tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, tereny infrastruktury technicznej – wodociągi, las, tereny dróg publicznych, tereny dróg wewnętrznych, uwzględniono ww. wymagania wynikające z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 29. Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy sporządzaniu projektu planu uwzględniony został interes publiczny oraz interesy prywatne, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
 30. Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku nowej zabudowy, należy uwzględnić wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni poprzez:
 31. kształtowanie struktur przestrzennych, poprzez zaprojektowane tereny, uwzględniając dążenie do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego,
 32. zaprojektowane tereny, umożliwiają mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu,
 33. zaproponowane rozwiązania przestrzenne zapewniają korzystne warunki przemieszczania się pieszych oraz rowerzystów,
 34. projektowane tereny stanowią kontynuację istniejącego zagospodarowania.
 35. W projekcie planu uwzględniono ww. wymagania wynikające z art. 1 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 36. Projekt planu sporządzony został zgodnie z wynikami oceny aktualności Studium i Planów Miejscowych w Gminie Rogoźno, uchwalonej uchwałą Nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z prognozą skutków finansowych, sporządzoną na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przeznaczeniem terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług, zabudowę usługową, zabudowę produkcyjną, składów i magazynów, tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, tereny infrastruktury technicznej, tereny dróg wewnętrznych wystąpi wzrost przychodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Projekt planu wprowadza tereny dróg publicznych klasy lokalnej (KDL), dróg publicznych klasy dojazdowej (KDD) oraz drogi wewnętrzne. W związku z tym, że drogi KDD oraz KDL stanowią drogi publiczne, gmina Rogoźno zobowiązana jest wykupić odpowiednie grunty pod ich realizację. Powyższe wiąże się z poniesieniem kosztów z budżetu gminy Rogoźno. Również z budżetu gminy pokryte zostaną koszty wyposażenia dróg publicznych w infrastrukturę techniczną oraz infrastrukturę drogową. Tereny dróg wewnętrznych nie stanowią dróg publicznych, w związku z tym wszelkie koszty wyposażenia omawianych terenów w niezbędną infrastrukturę drogową i techniczną zostaną pokryte przez właścicieli nieruchomości.

Pani projektant dodała, że powstanie ok 151 działek mieszkalnych, ponieważ podział jest postulowany, co stanowi 70% całego terenu i 73 działki pod zabudowę mieszkaniowo – usługową, natomiast 150 działek powstanie prywatnych.

W tym punkcie pan radny Wojciechowski zaznaczył, że wykupując grunt pod drogę wewnętrzna za symboliczną złotówkę, one blokują gminie możliwość prowadzenia gminie jakiejkolwiek inwestycji i powraca się do tematu, który jest powiązany z uchwałą omawianą wyżej. Bo w przypadku, gdy powstaną drogi wewnętrzne, jeżeli jeden z współwłaścicieli nie wyrazi chęci sprzedaży swojego udziału może zablokować gminie ruchy na wiele lat? Pani projektant odpowiedziała, że ten temat dotyczy czegoś innego, już przy projektowaniu był bardzo kontrowersyjny. Pracownia zmierzała do tego, by nie było dużo dróg publicznych, ponieważ z założenia te drogi musza być wykupione, uzbrojone przez gminę itp. Natomiast nie ma określenia czy drogi wewnętrzne to drogi prywatne, czy drogi należące do gminy. – dlatego tu należałoby spojrzeć na własności jak się kształtują, zaprezentowane i omówione na mapie przez panią projektant.

Pan radny Wojciechowski zapytał panią projektant, czy jest obowiązek podczas wywieszenia do wiadomości publicznej planów zamieszczenie też protokołu? Pani projektant odpowiedziała, że nie spotkała się z tym jeszcze, żeby umieszczany na tablicy ogłoszeń był protokół. Radny podjął tą kwestię, ponieważ na dyskusji społecznej zadał pytanie dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie, i został w tej sprawie złożony wniosek o sporządzenie opinii prawnej odnośnie tej uchwały w stosunku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – czy na tym terenie zgodnie z powyższą uchwałą może zakazać utrzymywania zwierząt gospodarskich na tym terenie, ponieważ w obecnej chwili są tam trzy gospodarstwa? Pan kierownik odpowiedział, że stosownie do wniosku pana radnego pan kierownik wystąpił do radcy prawnego o przeanalizowanie tej kwestii. Radca przygotował opinie w tym zakresie, która mówi:

Po analizie regulacji „zapisu” projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno - rejon "Wójtostwo” - § 15 pkt l) lit.c) "dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 13MN/U, 14MN/U, 15MN/U, 16MN/U, 17MN/U, 18MN/U, 19MN/U, 20MN/U, 21MN/U, 22MN/U, w którym stwierdzono „dopuszczenie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, odbudowy, remontu, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków w zabudowie zagrodowej, budynków produkcyjnych z zachowaniem istniejących parametrów budynków lub z zachowaniem wskaźników kształtowania zabudowy ustalonych w niniejszym paragrafie tak jak dla wolno stojących budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych" stwierdzam, że jest on zgodny z treścią § 15 pkt 3 (rozdział VII) Uchwały Nr XXIl191/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno, który stanowi, że „Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.”.

Ww. zakaz dotyczy tylko i wyłącznie terenów mieszkaniowych, w tym zabudowy budynkami wielolokalowymi, zatem nie dotyczy w żadnym razie budynków w zabudowie zagrodowej, czy budynków produkcyjnych w obrębie projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego, które nie są sensu stricte budynkami mieszkalnymi (zabudowa siedliskowa jest ściśle związana z prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego). Zgodnie z art.4 ust. 2 pkt 7 ustawy o utrzymywaniu porządku i czystości w gminach Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. Poza tym Rada Miejska nie ma kompetencji do wprowadzenia nakazu zlikwidowania hodowli zwierząt gospodarskich istniejących przed datą wejścia w życie postanowień regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Pan radny zapytał, czy istnieje coś takiego jak prognoza finansowa do przedstawianego planu?

Pani projektant przedstawiła radnemu żądaną informację:

Obciążenia finansowe dla budżetu gminy związane z wykupem poszczególnych terenów, a także realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej. Analiza własności terenu oraz projektu planu wykazała, że niezbędny będzie wykup 2 2 terenów pod tereny: KDL, KDD o powierzchni 11 625,10 m . Koszt wykupu 1 m w/w terenów jest równy 25 zł. Zgodnie z powyższym, gmina poniesie na ten cel wydatek ok. 290 627,50 zł.

Przyjęte stawki za wyposażenie wskazanych terenów w nawierzchnię drogi, chodnik oraz uzbrojenie w infrastrukturę techniczną kształtują się następująco:

 • cena m2 nawierzchni drogi: 180,0zł,
 • cena m2 chodnika: 120,0zł,
 • cena metra bieżącego kanalizacji sanitarnej: 300,0 zł,
 • cena metra bieżącego kanalizacji deszczowej: 350,0 zł,
 • cena metra bieżącego wodociągu: 120,0 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, obciążenia finansowe dla budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej przedstawione zostały w tabeli 2.

Tab. 2. Obciążenia finansowe dla budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej

L.p.
Symbol
terenu
Wydatki na wyposażenie terenu w:
nawierzchnię
drogi [zł]
chodnik
[zł]
 
 
 
1.
1KDL
393030
128347,2
62916
73402
25166,4
2.
2KDL
2467566
321883,2
391632
456904
156652,8
3.
3KDL
1085800
356216,4
176898
206381
70759,2
4.
4KDL
-
-
-
398888
-
5.
1KDD
680484,6
86930,4
109287
127501,5
43714,8
6.
2KDD
1518349
200696,4
247401
288634,5
98960,4
7.
3KDD
488498,4
61156,8
75570
88165
30228
8.
4KDD
352231,2
46912,8
58068
67746
23227,2
9.
5KDD
391341,6
49406,4
61686
71967
24674,4
10.
6KDD
923722,2
117492
148428
173166
59371,2
11.
7KDD
741810,6
73275,6
-
151893
-
RAZEM:
9042833
1442317
1331886
2104648
532754,4

Źródło: opracowanie własne

Z uwagi na prognozowany wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpi możliwość naliczenia przez Burmistrza Rogoźna opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości, której wysokość ustala plan. Opłatę tą będzie można pobrać w przypadku wystąpienia transakcji zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od daty uprawomocnienia się planu.

Pan radny Wojciechowski zapytał, czy obecny plan zagospodarowania jest ubezpieczony od ewentualnych roszczeń przyszłych właścicieli? Pani projektant odpowiedziała, że w związku ze wzrostem i atrakcyjnością podziału nie było takiej potrzeby.

Pan radny również poprosił o wytłumaczenie stawki procentowej „jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości 30%? Pan kierownik odpowiedział, że chodzi o to, że w momencie kiedy prywatny właściciel będzie zbywał grunt, wtedy gmina jest zobligowana określić opłatę która stanowi różnicę pomiędzy wartością tej nieruchomości, przed uchwaleniem planu i po uchwaleniu planu.

 1. przystąpienia Gminy Rogoźno do projektu pozakonkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Obornickim umowy partnerskiej na rzecz współdziałania przy realizacji projektu pozakonkursowego „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, projekt uchwały przedstawiła pani kierownik GOPS-u Ewelina Kowalska, pan radny Perlicjan zapytał ilu będzie uczestników takiego programu? Pani Kowalska odpowiedziała, że to będą osoby które maja problem alkoholowy, a ośrodek jest zorientowany ile takich osób jest – na firmę, która będzie prowadziła takie terapie będzie ogłoszony przetarg. Pan radny Wojciechowski zapytał panią kierownik, czy indywidualnie gmina może wystąpić o taki projekt? Pani kierownik odpowiedziała, że w ramach tego poddziałania jako GOPS, samodzielnie nie może to być realizowane, ponieważ jest to realizowane wg jednostki samorządu terytorialnego, czyli PCPR. A z racji tego, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie szukało partnera, to GOPS wszedł w taka współpracę. Pan radny Kupidura zapytał, kto wyszedł z inicjatywą do realizacji tego programu? Pani Kowalska odpowiedziała, że PCPR zwrócił się do GOPS-u w Rogoźnie.
 2. przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno”, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Pawła Andrzejczaka,
 3. zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką,
 4. opłaty prolongacyjnej, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką, pan radny Janus poprosił o wyjaśnienie czego dotyczy ta opłata? Pani skarbnik odpowiedziała, że opłata ta występuje przy rozłożeniu na raty obojętnie jakiego podatku lub odroczenie terminu płatności, wówczas na wniosek podatnika rozkłada się taką płatność na raty za zgodą organu podatkowego, ale oprócz tego że musi wszystko zapłacić, czyli odsetki które narosły przed wystąpieniem rozłożenia na raty to dodatkowo musi zapłacić opłatę prolongacyjną, wysokość tej opłaty jest taka sama od 2003, zmienia się jedynie podstawa prawna,
 5. zmiany Uchwały Nr XX/170/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką, pani skarbnik dodała, że kwota nie ulega zmianie a zadanie będzie dotyczyło tylko roku 2017,
 6. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką,
 7. określenia stawek podatku od środków transportowych, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką, pan radny Nikodem zgłosił wniosek o podwyższenie podatku dla pojazdów, które poruszają się bez katalizatora, pani skarbnik odpowiedziała, że posiada taki wykaz samochodów jednak jest ich tak mało ( 9 szt), że wydaje się taka podwyżka bezzasadna, a pani burmistrz dodała, że takimi samochodami jeżdżą najczęściej najbiedniejsi i dokładanie im jeszcze kolejnej podwyżki nie przyniesie nic dobrego. Radny jednak podtrzymał swój wniosek i pan wiceprzewodniczący poddał go pod głosowanie i w wyniku tego wniosek został podtrzymany ( za – 1 głos, przeciw – 0, wstrzymujących się – 4),
 8. określenia stawek podatku od nieruchomości, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką, pan radny Wojciechowski zapytał, jaki jest wskaźnik inflacji na ten rok? Pani skarbnik odpowiedziała, że jest to 2,3. Dalej pan radny Nikodem zapytał, czy gmina rozgranicza podatek sklepów mało i wielkometrażowych? Pani skarbnik odpowiedziała, że nie ma takiego rozgraniczenia i nie można robić takiej dyskryminacji, można jedynie różnicować przedmiot opadatkowania,
 9. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką, łącznie z dwiema autopoprawkami, pierwsza dotycząca otrzymanej dotacji celowej na pierwsze wyposażenie CIS w wysokości 85.554, oraz druga autopoprawka dotycząca dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 9 tys zł, autopoprawka nr 3 dotycząca dofinansowania do ulicy Fabrycznej z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, autopoprawka nr 4 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i autopoprawka nr 5 w sprawie dotacji celowych z budżetu, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

DOCHODY

 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 306.108,68 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę i pokrycie kosztów związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zwiększa się dochody o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wnoszonych opłat za połów ryb na jeziorze Nienawiszcz.
 3. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 157.001,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji:
  • na zadania zlecone z zakresu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów ich wypłaty (+) 5.000 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.310.2016.5 z dnia 10.10.br.);
  • na zadania własne w celu dofinansowania opłacenia składki zdrowotnej (+) 9.000 zł (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.311.2016.8 z dnia 13-10-2016r.),
  • dotacji celowej z budżetu województwa na podstawie porozumienia z dnia 30.09.2016r. przeznaczonej na pierwsze wyposażenie dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie (zakład budżetowy) w wysokości (+) 85.554 zł,
  • na zadanie zlecone z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych (+) 57.447 zł
  • (Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.313.2016.8 z dnia 1710.br.)
 4. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 789.092,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowaniezadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
 5. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 25,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programu rządowego „ Wyprawka szkolna”.
 6. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę 2.116,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej do zrealizowanego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnejdla Gminy Rogoźno”.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.256.842,68 zł

WYDATKI

 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 338.108,68 zł z przeznaczeniem na :
  • wypłatę i pokrycie kosztów związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (+) 306.108,68zł;
  • wydatki na przedsięwzięcie funduszu sołeckiego wsi Parkowo (+) 2.000 zł (zmiana wartości przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa wiaty przy stawie w Parkowie”);
  • zwiększenie wydatków na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa mini boiska w Owczegłowach”. Po przeprowadzonych postępowań zamówień publicznych należy zwiększyć plan wydatków. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków województwa w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.
 2. W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo zwiększa się wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru na jeziorze Nienawiszcz Duży i Mały.
 3. W 600 – Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 7.000,00 zł z lokalnego transportu zbiorowego na trasie Oborniki – Rogoźno.
 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się wydatki o kwotę 34.000,00 zł w związku ze zmniejszeniemwypłacanych odszkodowań za brak dostarczenialokali socjalnych.
 5. W dziale 710 – Działalność usługowa zmniejsza się wydatki o kwotę 8.968,19 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na wykonaniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę37.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 7. zwiększenie dofinansowania do zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego
  • dla OSP Gościejewo o kwotę (+) 25.000 zł,
  • dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Pruśce (+) 12.000 zł oraz dokonano przeniesienia kwoty +/- 4.000 zł między paragrafami w ramach rozdziału.
 8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 77.400,00 zł w związku z przeniesieniem planu wydatków między działami tj. do działu 854 oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym:
  • zmniejszono dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych systemu oświaty o kwotę (-) 37.228 zł;
  • zwiększono wydatki w Przedszkolu w Parkowie w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału od 01.09.br. (+) 31.000 zł;
  • zmniejszono wydatki w ZS w Gościejewie o kwotę (-) 1.268,93 zł w związku ze zmniejszeniem ilości uczniów wymagających specjalnych metod nauki;
  • zmniejszono wydatki w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę (-) 4.703,07 zł w związku ze zmniejszeniem ilości uczniów wymagających specjalnych metod nauki.
  • Dokonano również zmniejszenia wydatków o kwotę 65.200 zł z tytułu udzielanych dotacji z budżetu gminy na zadania bieżące.
 9. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 157.001,00 zł z przeznaczeniem na:
  • wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w IV kwartale 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów ich wypłaty (+) 5.000 zł;
  • opłacenie składki zdrowotnej (+) 9.000 zł;
  • dotację dla zakładu budżetowego (CIS) na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe (+) 26.954 zł;
  • zasiłki rodzinne (+) 57.447 zł (zadanie zlecone)
  • oraz dokonano zmiany między dotacjami dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie:
   • przyznano dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne (+) 105.118,50 zł;
   • zmniejszono dotacje przedmiotową o kwotę (-) 46.518,50 zł.
  • Dokonano również przeniesień między rozdziałami i paragrafami na ogólna kwotę +/- 49.859 zł.
 10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę 11.714,00 zł w związku z przeniesieniemplanu wydatków między działami tj. z działu 801 (+) 12.200 zł (dotyczy zwiększenia planu finansowego SP w Pruścach, zwiększeniem wydatków na realizację rządowego programu „Wprawka szkolna„ (+) 25 zł oraz zmniejszono niezaangażowane środki na stypendia dla uczniów w kwocie (-)23.939 zł.
 11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki o kwotę 23.715,81 zł w związkuz:
  • otrzymany zawiadomieniem od Burmistrza Obornik o zmianie terminu budowy schroniska z 2016 roku na 2017 rok. W związku z powyższym dokonano zmiany uchwały o pomocy finansowej na ten cel i zmniejszono zaplanowane środki o kwotę (-) 99.415,81 zł;
  • koniecznością wnoszenia od listopada br. opłaty stałej za utrzymanie w gotowości zespołu hydrantów (+) 21.600 zł;
  • przeniesieniem wydatków w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego wsi Parkowo (-) 2.000 zł (rezygnacja z zdania pn. „Wykonanie projektu nowych lamp”;
  • koniecznością usunięcia kolizji linii napowietrznej na ul. Fabrycznej (+) 86.100 zł;
  • oszacowaniem oszczędności na zakupie energii (-) 30.000 zł.
 12. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 356 zł w przedsięwzięciu wsi Owczegłowy pn. „ Nasza świetlica nośnikiem kultury”.
 13. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na małe granty w zakresie sportu.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 378.611,68 zł

PRZCHODY zmniejszono o kwotę 878.231,00 zł

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

 • Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów związany z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2016 roku” zmniejszono przychody z tytułu kredytu o kwotę 1.300.000 zł oraz zwiększono o kwotę 421.769 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
 • Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2016” zwiększono o kwotę 74.702,69 zł.
 • Nr 5 „Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok” zwiększono o kwotę 368.555,68 zł.
 • Nr 6 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2016 rok” dokonano zwiększenia o kwotę 9.000 zł.
 • Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2016 roku” zmniejszono udzielone dotacje na ogólną kwotę (-) 93.089,81 zł w tym na zadania:
  • bieżące o kwotę (-) 135.792,50 zł
  • majątkowe o kwotę (+)42.702,69 zł
  • oraz dokonano zmiany w dotacjach przeznaczonych dla Centrum Integracji Społecznej na kwotę +/- 42.047,41 zł.
 • Nr 8 „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Gminy Rogoźno na 2016 rok” zwiększono przychody i koszty o kwotę 10.000 zł w Centrum Integracji Społecznej oraz określono kwoty i zakres dotacji dla Centrum Integracji Społecznej.
 • Nr 9 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok” dokonano przeniesienia między paragrafami na kwotę +/- 14.100 zł.
 • Nr 10 „Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok” dokonano przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami kwoty +/- 2.356 zł w przedsięwzięciach funduszu wsi:
 • Parkowo +/- 2.000 zł,
 • Owczegłowy +/- 356 zł.

Radni przedyskutowali również budowę mini boiska w Owczychgłowach, zastanawiając się nad małą dotacją z urzędu Marszałkowskiego, a środkami, jakie musi dołożyć gmina, jak również wysoką kwotą wyknonania, ponieważ z trzech przetargów które się odbyły nie zgłosiła się firma, która podjęłaby się wybudowania takiego mini boiska poniżej 100 tys zł.

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026r, projekt uchwały został przedstawiony i omówiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką, łącznie z jedną autopoprawką dotyczącą zmiany danych w związku z autopoprawką nr 1 i 2 do zmian w budżecie,
 2. zmiany uchwały nr XXX/284/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie, z dnia 21 września 2016r., w sprawie dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego, pani skarbnik wyjaśniła że zmieni się kwalifikowalność wydatków, CIS otrzyma więcej na inwestycje, a mniej dotacji przedmiotowej na utrzymanie bieżące, pan Janus zapytał, ile jest przeznaczone pieniędzy na CIS spoza urzędu, pani skarbnik odpowiedziała, że to jest właśnie kwota te 85 tys zł spoza urzędu i jest to kwota jednorazowa, radny dopytał ile gmina na pracownika będzie wydawać na rok? Pani burmistrz Tomaszewska, odpowiedziała, że założenie jest takie, że CIS będzie zarabiał na utrzymanie pracowników. CIS w tej chwili już zarabia, ma zlecenia. Pierwsza dotacja, na pierwszy kwartał, która została przeznaczona na CIS, była wyższa dlatego, że pracownicy do końca kwietnia przyszłego roku musza wyremontować swoja siedzibę i nie mogą w tym czasie zarabiać. Jednak pani skarbnik powiedziała, iż ma nadzieję że pracownicy będę mieli tyle zleceń w przyszłym roku, że ta dotacja nie powinna być większa jak 150 tys zł, pani burmistrz dodała że 4 uczestników pracuje w „Sofa – Styl” w Żołędzinie i gmina nie generuje z tego tytułu żadnych kosztów, ponieważ wszelkie ubezpieczenia pokrywa PUP, każdy z nich otrzymuje 800 zł wynagrodzenia, dodatkowo 500 zł wpływa do CIS,
 3. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2016 – 2022, projekt uchwały przedstawiła pani burmistrz Tomaszewska.

 

Ad. 7. Sprawy bieżące.

W tym punkcie komisja nie wydała pozytywnej opinii w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości, zajęte na cele porządku i bezpieczeństwa publicznego. (głosowanie „za” – 0 głosów, „przeciw” – 4 głosy, „wstrzymujące się” 2 głosy).

 

Ad. 8. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie wniosek złożył radny Paweł Wojciechowski w sprawie wyrównania ulicy Lipowej oraz ponowił wniosek w sprawie wybudowania chodnika w kierunku Wągrowca, przy ul. Cmentarnej, pan radny Krzysztof Nikodem zwrócił się z ustnym wnioskiem o wyrównanie ulicy Południowej od strony Garbatki, następnie pan radny Henryk Janus zgłosił wniosek o dokończenie ciągu pieszo – rowerowego od strony Rudy w kierunku Gościejewa.

W dalszej części tego punktu, radni dyskutowali nad potrzebą wysyłania wszystkim radnym i gościom harmonogramu, który rocznie generuje koszty w granicach 6 tys zł, oraz radni poruszyli kwestię dostępu do materiałów (sesyjnych i komisyjnych) w formie elektronicznej poprzez stworzenie przestrzeni wirtualnej na serwerach gminy, tak aby radny/radna po złożeniu deklaracji mógł/mogła mieć do nich dostęp. Temat zostanie podjęty na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

 

Ad. 9. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 19:55, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf