Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXXI/688/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku

Uchwała Nr LXXI/688/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, zm. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Pana A.P. w sprawie zwolnienia osób urodzonych i zamieszkałych w Rogoźnie z opłaty śmieciowej i podatku od nieruchomości uznaje się wniosek za bezzasadny z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie, którego upoważnia się do zawiadomienia Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXI/688/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 września 2022 r.

W dniu 24 maja 2022 roku do Biura Rady wpłynął wniosek Pana A.P. z prośbą o zwolnienie w formie przywileju wszystkich osób urodzonych i zamieszkałych w Rogoźnie z obowiązku uiszczania opłaty śmieciowej i podatku od nieruchomoścI.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2022 r. po rozpoznaniu sprawy stwierdziła, że Rada Miejska nie posiada stosownych kompetencji do ustalenia zwolnienia podmiotowego od przedmiotowych opłat i podatków, albowiem ustawa o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sposób szczegółowy określa dopuszczalne zwolnienia podmiotowe i przedmiotowego od obowiązków w nich zawartych, nie przyznając Radzie Miejskiej kompetencji do dokonania zwolnienia podmiotowego w zakresie wnioskowanym przez Pana A.P.

 

Rozpatrując przedmiotową sprawę, Rada Miejska w Rogoźnie uznała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji uznała wniosek za bezzasadny.

Zgodnie z treścią przepisu art. 246 § 1 k.p.a. wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo do wniesienia skargi w trybie określonym w przepisach 227 – 240 k.p.a.

 

drukuj pobierz pdf