Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 32/2013 z XXXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 24 kwietnia 2013 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ nr 32/2013

z XXXII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 24 kwietnia 2013 r. o godz. 16.00

 

XXXII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 24 kwietnia 2013 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że w dniu 18.04.2013 r. zmarła p. A. Ewertowska, która uhonorowana została tytułem „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej”.

Minutą ciszy uczczono jej pamięć.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił o zajęcie głosu p. J. Kado – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, który dokonał wręczenia odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Odznaka honorowa została przyznana Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnie, którą odebrał Prezes R. Jaśkowiak.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Nieobecny radny A. Nadolny.

Przewodniczący Rady Z. Hinz obecny do godz. 18.50.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Z. Chudzickiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

a) wystąpienie Kierownika GOPS,

b) dyskusja. 

6.       Informacja o realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi:

                a) wystąpienie przedstawiciela gminy,

                b) dyskusja.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie,

b) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 - 2016,

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej,

d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Wolne wnioski i informacje.

13.    Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz wniósł autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad w punkcie 7 podpkt e) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno.

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Innych uwag do porządku obrad nie wniesiono.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty 11 głosamiza” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

IV. Pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki poinformował, że od 10.03 br. Komisja Rewizyjna RKS „Wełna” ubiega się o udostępnienie dokumentów do kontroli. Pomimo umówionych spotkań zarówno Prezes, jak i Zarząd Klubu nie przedłożyli dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia planowanej kontroli. Prezes Klubu w piśmie do Komisji Rewizyjnej zobowiązał się udostępnić dokumenty, w każdym wyznaczonym przez Komisję terminie. Starosta Powiatu Obornickiego pismami z dnia 4 i 11 kwietnia wezwał Prezesa Klubu do niezwłocznego udostepnienia dokumentacji Komisji Rewizyjnej oraz niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości udzielając ostrzeżenia. Dodał, że nie rozumie dlaczego sukcesywnie utrudnia się Komisji Rewizyjnej dotarcie do dokumentacji, Zarząd nie dostosowuje się do nakazów Starosty, narusza postanowienia statutu i dlaczego blokowane jest wstępowanie nowych osób w poczet członków. Ponadto poinformował, że z listy członków skreślono Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej oraz 17-tu zasłużonych członków Klubu, bez doręczenia im na piśmie uchwały wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z §29 statutu członek Komisji Rewizyjnej może zostać pozbawiony członkostwa przez skreślenie z listy członków, tylko w razie niespełnienia wymagań zawartych w prawie o stowarzyszeniach. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zwołano na dzień 26.04 br. nadzwyczajne walne zebranie, natomiast Zarząd nie uwzględnił w porządku obrad punktów, o które wnioskowała Komisja. Zapytał jakie dalsze działania podejmie Starosta, jako organ nadzorujący stowarzyszenie? Zapytał Starostę Powiatu Obornickiego o jego opinię na temat przedstawionej sprawy?

Starosta Powiatu Obornickiego potwierdził, że w RKS „Wełna” istnieje spór, a który przejawia się tym iż do Starostwa lawinowo wpływają pisma zwaśnionych stron. Podejmowane próby rozmów z Komisją Rewizyjną, przedstawicielami rodziców nie przyniosły znaczących rozwiązań. Poinformował, że działania Starostwa w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami ograniczają się do działań, które wynikają z ustawy prawo o stowarzyszeniach. Zainteresowane strony otrzymały odpowiedzi na skierowane do Starosty pisma. Poinformował, że otrzymał również pismo Komisji Rewizyjnej, która zwraca się z prośbą o zgłoszenia sprawy do prokuratury. Zwrócił uwagę, że dotychczas nie stwierdzono przedmiotu przestępstwa, dlatego nie można złożyć żadnego zawiadomienia do prokuratury. Dodał, że na 26.04 br. zostało zwołane nadzwyczajne walne zebranie i ma nadzieję, że wówczas dojdzie do konsensusu. Poinformował, że w stosunku do RKS „Wełna” podjął wszystkie działania przewidziane ustawą prawo o stowarzyszeniach. Jeżeli podjęte działania nie przyniosą skutku, to w ramach swych uprawnień wystąpi do sądu. Podkreślił, że nie dysponuje żadnymi dokumentami, na podstawie których mógłby stwierdzić nieprawidłowości w zakresie finansów. Dokumentacja klubu jest jawna i organy statutowe mają prawo do zaznajomienia się z nią. Poinformował, że jeżeli na najbliższym nadzwyczajnym walnym zebraniu porozumienie nie zostanie osiągnięte, to skieruje sprawę do sądu.

Sołtys Sołectwa Garbatka zwrócił uwagę Staroście, na problemy z jakimi zmagają się interesanci chcący zarejestrować pojazd w wydziale komunikacji. Zapytał czy Starosta planuje podjąć jakieś działania, które usprawniłyby obsługę petentów? Poinformował, że czas oczekiwania na rejestrację samochodu sięga 2, a nawet 3 godz. W powiecie szamotulskim liczącym 87 tys. mieszkańców do obsługi interesantów wyznaczonych jest 6 stanowisk, w powiecie chodzieskim liczącym 47 tys. mieszkańców są 4 stanowiska, w powiecie wągrowieckim liczącym 67 tys. mieszkańców jest 6 stanowisk, a w powiecie obornickim liczącym 56 tys. mieszkańców do obsługi interesantów są 3 stanowiska. Zwrócił uwagę, że w powiecie obornickim na 1 stanowisko przypada ponad 18 tys. mieszkańców, w powiecie wągrowieckim – ponad 11 tys. mieszkańców, w powiecie chodzieskim – 11.750 mieszkańców, a w powiecie szamotulskim – ponad 14 tys. mieszkańców.

Starosta Powiatu Obornickiego powiedział, że w skierowanym do niego pytaniu jest szereg nieprawdziwych informacji, ponieważ powiat obornicki nie posiada 3 stanowisk do rejestracji samochodów, tylko ma 4 stanowiska. Powiat obornicki liczy niespełna 59 tys. mieszkańców i stanowiska należy przeliczać na liczbę pojazdów, a nie mieszkańców. Dodał, że w powiecie obornickim lawinowo przybywają samochody i nie może odpowiadać za to iż większość interesantów chce załatwić sprawy w poniedziałki. Przyznał, że oczekiwanie w kolejce 3 godz. na załatwienie to jest to dużo czasu, jednak na poczcie nie raz trzeba także czekać godzinę. Nadmienił, że zajmie się sprawą i postara się usprawnić obsługę interesantów w wydziale komunikacji. Poinformował, że przez okres jaki jest Starostą powiatu nigdy nie były zgłaszane skargi na wydział komunikacji.

Sołtys Sołectwa Garbatka powiedział, że w powiecie obornickim 4-te stanowisko służy wyłącznie do wydawania gotowych dowodów, i w innych powiatach również są takie stanowiska i ich nie uwzględniał w swojej wypowiedzi. Dodał, że być może 3 stanowiska są wystarczające, jednak może należałoby zmienić system rejestracji pojazdów. W wydziale komunikacji w Poznaniu wyznaczony pracownik sprawdza czy interesant posiada wszystkie wymagane dokumenty, i następnie kierowany jest do wyznaczonego stanowiska, gdzie przeprowadza rejestrację samochodu. W powiecie obornickim petent bezpośrednio udaje się na wyznaczone stanowisko, a następnie okazuje się iż nie posiada wymaganej dokumentacji i ją uzupełnia, a co opóźnia proces rejestracji pojazdów.

 

V. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

a) informacja przedstawiciela gminy,

Informację o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła Kierownik GOPS E. Kowalska – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Poinformowała, że pomoc społeczna, zgodnie z intencją ustawodawcy jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jej celem jest, o czym mówi art. 3 ustawy o pomocy społecznej, pomoc tym osobom, które nie mogą same lub które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić najpotrzebniejszych i podstawowych potrzeb bytowych, by funkcjonować w środowisku i godnie żyć. Do Ośrodka mogą zgłaszać się osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmowi lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Pracownicy socjalni wykonują pracę socjalną, która jest interdysyplinarną działalnością zawodową, która ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz stworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Pracownicy socjalni świadczą pracę z wykorzystaniem druków wywiadów środowiskowych, Niebieskiej Karty oraz kontraktu socjalnego.

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych trwa od 1 listopada do 31 października kolejnego roku. Kryterium dochodowe, aby uzyskać zasiłek rodzinny wynosi odpowiednio 539,00 zł na osobę w rodzinie oraz 623,00 zł na osobę w rodzinie w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Ośrodek wypłaca również dodatki do zasiłku rodzinnego – są to:

- zasiłek wychowawczy,

- zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka zdrowego,

- zasiłek z tytułu rehabilitacji i kształcenia dziecka,

- zasiłek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,  

- zasiłek na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania dziecka,

- zasiłek na dojazdy do szkoły, gdy dziecko uczy się i przebywa w internacie,

- zasiłek pielęgnacyjny,

- świadczenie pielęgnacyjne,

- specjalny zasiłek opiekuńczy,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Okres zasiłkowy w funduszu alimentacyjnym trwa od 1 października do 30 września kolejnego roku. Aby uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego obowiązuje kryterium dochodowe, które nie może przekroczyć 725,00 zł na osobę w rodzinie. Na dzień 31.03.2013 r. stan dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosił 178 osób, natomiast z tytułu zaliczki alimentacyjnej 125 osób.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie, albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Ośrodek nie ponosi żadnej odpłatności za osoby bezdomne z naszego terenu znajdujące się w ośrodkach Monar Markot w Gościejewie i Rożnowicach. Obecnie w Gościejewie przebywa 6 osób, natomiast w Rożnowicach przebywają 4 osoby. Cztery osoby bezdomne przebywają w innych Ośrodkach Markotu poza naszym terenem, za które również nie ponosimy odpłatności. Jedna z osób po amputacji nóg przebywa w ośrodku w m. Pająków, woj. Mazowieckie, za którą gmina będzie ponosić koszt utrzymania – ok. 600 zł/m-c. obecnie poszukiwane jest miejsce dla kolejnej osoby bezdomnej z terenu gminy, która jest po amputacji nóg.

Gmina zobowiązana jest również do pochówku osób nie posiadających ubezpieczenia. W 2012 r. GOPS przyznawał także zasiłki celowe z powodu wystąpienia huraganu.

W roku ubiegłym z firmy Dendro ośrodek otrzymał kwotę 50.000,00 zł na zakup opału dla podopiecznych. Z tej formy pomocy skorzystało 198 rodzin. W roku bieżącym firma Dendro zasponsoruje zakup książek dla ubogich dzieci w kwocie 16.000 zł, a także przekaże 16.000 zł na turnus rehabilitacyjny dla 13 dzieci wraz z opiekunami.

Zasiłek stały przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Obecnie prawo do zasiłku stałego przysługuje 52 osobom.

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, jak również osobom żyjącym w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Obecnie usługi świadczone są w 22 środowiskach przez opiekunki środowiskowe zatrudnione na umowę o pracę w liczbie 5 osób i 4 osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Koszt 1 godz. zwykłej usługi opiekuńczej wynosi 12,10 zł, a koszt specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 19,00 zł.  

Ośrodek ponosi opłaty za skierowanie mieszkańców gminy do domów pomocy społecznej. Zadanie to jest zadaniem obowiązkowym gminy, w pełni finansowanym ze środków własnych. W 2013 r. ośrodek ponosi odpłatność za pobyt w DPS 12 osób. Każda osoba, przyjęta do DPS ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu. Różnicę winna dopłacić rodzina klienta: małżonek, zstępni i przedwstępni, w przypadku gdy dochód tych osób przekracza 300% kryterium dochodowego. 

Ośrodek często uczestniczy w przekazywaniu darów rzeczowych, tj. sprzętu AGD, RTV, mebli. W 2012 r. taką pomoc otrzymało 21 rodzin.  Poradnictwo specjalistyczne – prawne świadczone jest przez 1 osobę, a zakres poradnictwa obejmuje ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz porady w zakresie ustawy o pomocy społecznej.  

Corocznie przeprowadzane są świąteczne zbiórki żywności. W 2013 r. na Święta Wielkanocne zebrano 212 kg żywności, która została przekazana 56 rodzinom. Od 2011 r. przekazywana jest mieszkańcom gminy żywność unijna pobierana z Pilskiego Banku Żywności. Stosowne porozumienie podpisała Straż Pożarna w Rogoźnie, natomiast GOPS jest wykonawcą zadania. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 2100 osób z terenu gminy. W 2013 r. zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Burmistrzem Rogoźna, a Wojewodą Wielkopolskim realizowane jest również zadanie pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Obecnie dożywianych jest 328 osób, z tego 51 osób dorosłych i 277 dzieci. Stawki żywieniowe kształtują się następująco:

- Zespół Szkół w Rożnowie – kwota posiłku 3,00 zł,

- Zespół Szkół w Kowanówku – koszt posiłku 5,00 zł,

- Gimnazjum nr 1 – koszt posiłku 4,20 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 3 – koszt posiłku 4,20 zł, 

- Bar „Kawiarenka” w Wągrowcu – koszt posiłku 6,50 zł,

- Przedszkole w Parkowie – koszt posiłku 4 zł,

- Przedszkole nr 2 w Rogoźnie – koszt posiłku 3 zł,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie – koszt posiłku 7,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Pruścach – koszt posiłku 4,00 zł,

- Zespół Szkół w Objezierzu – koszt posiłku 4,50 zł,

- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Wągrowcu – koszt posiłku 4,00 zł,

- Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Owińskach – koszt posiłku 4,00 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 2 – koszt posiłku 4,20 zł,

- Zespół Szkół w Parkowie – koszt posiłku 4,00 zł,

- Zespół Szkół w Gościejewie – koszt posiłku 4,00 zł,

- Zespół Szkół w Budziszewku – koszt posiłku 4,00 zł,

- Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu – koszt posiłku 5,10 zł,

- Prywatne Przedszkole „Motylek” – koszt posiłku 7,00 zł.

W zasobach Ośrodka znajduje się sprzęt rehabilitacyjny, który pozostaje w użytku 40 osób. Za pośrednictwem ośrodka w 2012 r. 11 osób uzyskało z NFZ w Poznaniu karty zapotrzebowania miesięcznego na pielucho-majtki. W 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt „Chwytaj dzień – korzystaj z szansy”, w którym brało udział 17 osób – 13 kobiet i 4 mężczyzn. W dniu 1.08.2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne. W 2012 r. zespół spotkał się 15 razy, a w 2013 r. zespół spotkał się już 8 razy. Ośrodek prowadzi również Klub Seniora, który organizuje czas wolny seniorom. W 2012 r. dzieci z naszej gminy uczestniczyły w następujących koloniach i wycieczkach:

- wycieczka do Międzyzdrojów, finansowana w GKRPA – udział wzięło 39 dzieci,

- Klub Abstynenta „Zwycięstow” z Poznania zaprosił 3 dzieci na obóz socjoterapeutyczny,

- Stowarzyszenie Centrum Zdrowia i Edukacji „Primum vivere” z Wągrowca zabrało 30 dzieci na kolonię do Mikoszowa,

- Kuratorium Oświaty zorganizowało kolonię dla 17 dzieci do Łeby.

Od 1.01.2012 r. obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta określa zakres, zasady i formy wspierania rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze, a także reguły sprawowania pieczy zastępczej. W związku z powyższym gmina zobowiązana została do zatrudnienia asystenta rodziny oraz do ponoszenia odpłatności w wysokości 10% i 30% kosztów utrzymania dziecka w domu dziecka lub w rodzinie zastępczej – w zależności od czasu pobytu dziecka. Obecnie gmina ponosi odpłatność za 11-ro dzieci przebywających w domach dziecka lub rodzinach zastępczych, co łącznie kosztuje gminę ok. 7 tys. zł/m-c.

 

b) dyskusja,

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dlaczego kryteria dochodowe przyznawania pomocy są na tak niskim poziomie? Zwrócił uwagę, że przyznawane zasiłki nie są wysokie. Zapytał czy są szanse na zmianę kryteriów, które pozwoliłyby na uzyskanie pomocy przez szersze grono osób?  

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego J. Kado wyjaśnił, że niski poziom kryteriów dochodowych wynika z braku środków finansowych budżetu państwa. Dodał, że w roku ubiegłym sytuacja w opiece społecznej była gorsza aniżeli w roku bieżącym. Zwrócił uwagę na problem zadłużenia szpitali, który wynika z braku środków finansowych w systemie. Ponadto dług publiczny systematycznie wzrasta i trudno przewidzieć zakończenie kryzysu gospodarczego. Do wykorzystania są środki unijne, ale z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego trzeba je współfinansować.

 

VI. Informacja o realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi:

a) wystąpienie przedstawiciela gminy,

Informację o realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. przedstawiła Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji M. Domagalskastanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Poinformowała, że Program współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2012, został przyjęty Uchwałą nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 listopada 2011 r. Uchwalenie programu przez Radę Miejską poprzedzały zgodnie z odpowiednimi przepisami konsultacje społeczne, w toku których do projektu programu wpłynęła jedna propozycja zmian. Głównym celem zapisanym z programie współpracy na rok 2012, było włączenie organizacji w realizację zadań publicznych oraz wzmocnienie aktywności obywatelskiej. Z kolei do zadań szczegółowych należały między innymi:

- wspieranie organizacji w ich codziennym działaniu,

- budowanie partnerstwa między Gminą Rogoźno, a organizacjami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców,

- rozwój aktywności fizycznej i propagowanie zdrowego stylu życia,

- przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Zgodnie z założeniami współpraca Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. miała charakter finansowy i pozafinansowy. W ramach współpracy o charakterze finansowym, zgodnie z zapisami ustawy zlecano organizacjom realizację zadań publicznych. Organizacje wyłaniane były w ramach otwartych konkursów ofert. Gmina w formie wsparcia udzielała dotacji na wykonywanie tych zada oraz czuwała nad zgodnym z podpisaną umową wykorzystaniem przekazanych środków. Program współpracy na 2012 r. wyznaczał zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania, do których należały zadania w zakresie: „Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu”, „Ratownictwa i ochrony ludności” oraz „Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa”. W 2012 r. odbyły się odbyły się trzy otwarte konkursy na realizację zadań w wymienionych zakresach, tj. 13.01.2012 r., 2.03.2013 r. i 16.05.2012 r. Do rozpatrzenia ofert Burmistrz Rogoźna powołał komisje konkursowe, których pracom przewodniczył każdorazowo Zastępca Burmistrza K. Ostrowski. Zadaniem komisji było sprawdzenie oraz zaopiniowanie złożonych przez organizacje ofert. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonał zgodnie z zapisami programu współpracy Burmistrz Rogoźna, który w pełni przychylił się do opinii komisji w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych. W 2012 r. łącznie zawarto 18 umów na realizację zadań publicznych. Na realizację wszystkich zadań przekazano w 2012 r. z budżetu gminy kwotę 173.000 zł, z czego niewykorzystane zostało 5.370,81 zł i kwota ta wróciła do budżetu Gminy Rogoźno. Wszystkie organizacje, które uzyskały dotacje zobowiązane były do złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego na wymaganym przepisami, specjalnym druku. Organizacje wywiązały się z tego obowiązku. Podsumowując współpracę finansową Gminy Rogoźno z organizacjami pożytku publicznego trzeba podkreślić, że przekazane przez gminę środki przyczyniły się do realizacji celów wymienionych w programie współpracy. Dotacje były często głównym źródłem utrzymania organizacji i dzięki przyznanym środkom mogły realizować statutową działalność na rzecz swoich członków oraz wszystkich mieszkańców gminy. Współpraca o charakterze pozafinansowym to całoroczne, bardzo aktywne i wieloaspektowe współdziałanie z organizacjami. Realizowana jest ona m. in. poprzez wspólne organizowanie imprez, wydarzeń i uroczystości, informowanie społeczeństwa o sukcesach i bieżącej działalności organizacji, przygotowywanie organizacjom różnorodnych materiałów potrzebnych do ich działalności, sporządzanie dokumentacji fotograficznej organizowanych przez organizacje wydarzeń, a także na innych płaszczyznach. Z roku na rok współpraca z organizacjami pozarządowymi układa się coraz lepiej, przy wzajemnym zrozumieniu i woli realizacji wspólnych celów. 

 

b) dyskusja,

Nikt nie zabrał głosu.

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnieprojekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radny R. Szuberski przypomniał, że w Rogozińskim Centrum Kultury została przeprowadzona kontrola wewnętrzna. Radni dwukrotnie zwracali się z prośbą o udostępnienie wyników kontroli, jednak stosownych dokumentów nie otrzymali. Poprosił Sekretarz Gminy o krótkie scharakteryzowanie protokołu kontrolnego i odpowiedzi ówczesnego Dyrektora RCK M. Galczewskiego.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie pamięta treści protokołu pokontrolnego RCK. Gdyby sprawa została zgłoszona na posiedzeniu Komisji, wówczas mogłaby przygotować stosowny dokument.

Radny R. Szuberski powiedział, że podczas ostatniego procedowania uchwały radny H. Janus prosił o udostępnienie protokołu pokontrolnego, jednak dokument nie został przekazany radnym.

Radna R. Tomaszewska zapytała dlaczego skrzętnie strzeżono dostępu do protokołu? Dlaczego nikt nie chciał go udostępnić, nie odpowiadał interpelacje?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że protokołami z kontroli wewnętrznych, dysponuje specjalista ds. kontroli wewnętrznej.

Radna R. Tomaszewska zapytała do kogo radni mają się zwrócić o umożliwienie wglądu do protokołu? O odpowiedź poprosiła Sekretarz Gminy, która zarządza organizacją Urzędu. Dodał, że dopóki nie uzyska wglądu do protokołu, nie zagłosuje za przyjęciem projektu uchwały. Nadmieniła, że podobnie postąpią w tej sytuacji jej klubowi koledzy.

Sekretarz Gminy powiedział, że jeżeli radni przyjdą do Urzędu, to poprosi specjalistkę ds. kontroli zarządczej, która udostępni przedmiotowy protokół.

Radny H. Janus przypomniał, że na jednej z ostatnich sesji Burmistrz Rogoźna powiedział, że protokół z kontroli nie jest dla radnych, tylko dla burmistrza. Zapytał czy protokół z kontroli wewnętrznej jest dokumentem tajnym?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że wszystkie dokumenty łącznie z protokołami przedstawione do dyspozycji zostają burmistrzowi. Poinformowała o zaskarżeniu artykułu mówiącego, że dokumenty bieżące z kontroli pozostają w posiadaniu osoby kontrolującej. Dodała, że uważa iż w sytuacji zaskarżenia wspomnianego artykułu, dużym uchybieniem nie byłoby udostępnienie przedmiotowego protokołu. Dodała, że przekaże kserokopie informacji mówiącej o zaskarżeniu artykułu, choć orzeczenia w tej sprawie jeszcze nie ma. Poinformowała, że informacją publiczną jest sprawozdanie oraz plan audytu, natomiast pozostałe dokumenty nie są jawne.

Radna R. Tomaszewska zgłosiła wniosek formalny o przekazanie projektu uchwały do ponownego rozpatrzenia przez komisje Rady Miejskiej. 

Wniosek radnej R. Tomaszewskiej 10 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych – został przyjęty. 

 

b) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 - 2016projekt uchwały przedstawił Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. W. Dulko.

Wiceprzewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy w poprzednim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych budowa sieci wodociągowej w Rogoźnie, na ul. Seminarialnej była planowana do realizacji w 2013 r.?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. wyjaśnił, że w 2012 r. miał zostać opracowany projekt inwestycji, natomiast wykonanie sieci planowano na 2013 r.

Radny M. Połczyński powiedział, że w poprzednim planie opracowanie projektu sieci wodociągowej Rogoźno-Cieśle planowane było na 2014 r. W przedłożonym projekcie planu opracowanie projektu zaplanowano na 2013 r., natomiast nie zaplanowano jego realizacji w 2014 r. Zapytał kiedy inwestycja zostanie zrealizowana?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. wyjaśnił, że na bieżący rok zaplanowano opracowanie projektu sieci wodociągowej SUW Rogoźno-Cieśle. W kolejnych latach nie podano nakładów inwestycyjnych jakie będą do poniesienia. Po opracowaniu projektu i kosztorysu inwestorskiego będzie można określić wartość inwestycji i zostanie zaproponowana zmiana przedmiotowego planu.

Radny M. Połczyński zapytał czy może uważać iż realizacja inwestycji nie jest zagrożona?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. odpowiedział, że realizacja inwestycji nie jest zagrożona.

Radny H. Janus powiedział, że porównał projekt planu z obowiązującym planem. Opracowanie projektu sieci wodociągowej na ul. Seminarialnej zaplanowane było na 2012 r. W omawianym projekcie rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Leśnej planowana jest na 2013 r., a nie podano terminu realizacji inwestycji. Zapytał czy sieć wodociągowa w m. Jaracz ma być budowana na prywatnych gruntach?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. wyjaśnił, że na 2012 r. planowane było wykonanie projektu sieci wodociągowej na ul. Seminarialnej, natomiast realizacja inwestycji zaplanowana została na 2014 r. Na 2013 r. zaplanowano opracowanie projektów sieci wodociągowej na ul. Leśnej w Rogoźnie oraz Jaraczu. Gdy zostaną opracowane projekty i kosztorysy, to inwestycje będą wprowadzone do planu.

Wiceprzewodniczący Z. Chudzicki zapytał co zadecydowało o przesunięciu realizacji budowy sieci wodociągowej na ul. Seminarialnej z 2013 r. na 2014 r.?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. wyjaśnił, że planując realizacje inwestycji brano pod uwagę możliwości finansowe spółki oraz ważność wykonania poszczególnych zadań.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy został opracowany projekt sieci kanalizacyjnej na ul. Leśnej?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. odpowiedział, że nie zasięgał opinii czy został opracowany projekt sieci kanalizacyjnej na ul. Leśnej, ponieważ budową sieci kanalizacyjnej zajmowała się gmina.

Radny H. Janus zapytał czy działki w m. Jaracz na których ma być budowana sieć wodociągowa są własnością prywatną?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. odpowiedział, że przedmiotowe działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i rozpoczyna się na nich budowa domów. Dodał, że spółka zobowiązana jest budować sieć wodociągową na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Radny H. Janus poinformował, że mieszkańcy Budziszewka zwracali się z prośbą o przyłączenie 4 budynków do sieci wodociągowej. Zapytał dlaczego inwestycja ta nie została ujęta w planie?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. zapytał do kogo mieszkańcy składali wnioski?

Radny H. Janus odpowiedział, że wnioski były składane do spółki, a Prezes podobno nie wyraził zgody.

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. wyjaśnił, że jeżeli były składane wnioski o przyłączenie do sieci, która istnieje to nie było podstaw do nie wyrażenia zgody. Być może osoby starające się o przyłączenie nie wiedzą, iż powinni sfinansować koszty przyłącza.

Radny H. Janus zapytał czy wg Prezesa spółki wodociąg jest wybudowany?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. odpowiedział, że nie wie czy wodociąg jest wybudowany. Dodał, że nie posiada informacji do których posesji wodociąg ma być wybudowany?

Radny H. Janus powiedział, że wodociąg dotyczy posesji położonych od p. Koluszkiewicz w kierunku do p. Kubisz.

Sołtys Sołectwa Budziszewko wyjaśnił, że sprawa dotyczy nowo budowanych domów, do których nie jest doprowadzona sieć wodociągowa. Dodał, że zaskoczony jest iż do jednych działek budowlanych buduje się sieć wodociągowych, a od właścicieli innych działek żąda się pełnej odpłatności. Nadmienił, że uważa iż każdy mieszkaniec gminy powinien mieć dostęp do wody bieżącej.

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. zapytał czy na obszarze, na którym budowane są domy obwiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy też powstają one w oparciu o indywidualne pozwolenia na budowę (bez mpzp)? Spółka zobowiązana jest do budowania w pierwszej kolejności sieci wodociągowej na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Radny R. Kinach zaproponował, aby w pkt 12 planu zmienić nazwę inwestycji na: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Rogoźnie, ul. Leśna.

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. powiedział, że planuje się opracowanie projektu sieci wodociągowej na ul. Leśnej, natomiast niewiadomą jest czy projekt sieci kanalizacyjnej na tą ulicę został opracowany. Dodał, że gdy będą opracowane oba projekty, będzie można wprowadzić do planu realizację obu zadań.

Radny R. Kinach poinformował, że został poinformowany przez p. T. Zygmunta iż projekt sieci kanalizacyjnej na ul. Leśnej jest opracowany.

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. wyjaśnił, że w planie proponuje się wykonanie projektu sieci wodociągowej, dlatego nie ma potrzeby dodawania, iż ma zostać opracowany projekt sieci kanalizacyjnej na ul. Leśnej.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że skoro projekt jest opracowany, to kosztorys inwestycji jest znany, a więc można wprowadzić do planu realizację zadania.

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. powiedział, że jeżeli został opracowany projekt i znany jest kosztorys inwestycji, to można zaplanować jej realizację na określony rok.

Wiceprzewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy zawsze obowiązkiem Gminy Rogoźno będzie przejęcie sieci wybudowanej przez prywatnego inwestora?

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. odpowiedział, że art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę stanowi, że „osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie”. Art. 49 kodeksu cywilnego, mówi że jeżeli urządzenia zostały wybudowane i zostały przyłączone do urządzeń przedsiębiorstwa, to przedsiębiorstwo musi je przejąć.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy do procedowanego projektu uchwały radni mogą wnosić poprawki?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że radni mogą zgłaszać poprawki do projektu uchwały, ale trzeba brać pod uwagę także możliwości finansowe spółki.

Radny P. Wojciechowski wniósł poprawkę, aby w pkt 12 zadanie otrzymało nazwę: rozbudowa sieci wodociągowej w Rogoźnie, ul. Leśna – projekt oraz wykonanie sieci kanalizacyjnej, a planowane nakłady wyniosły by wówczas 32.000 zł. Dodał, że na posiedzeniu Komisji Prezes informował, że kwota ok. 30.000 zł powinna wystarczyć na realizację inwestycji.

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. powiedział, że radni mogą wnosić poprawki do projektu uchwały. Dodał, że nie znał szczegółów inwestycji która miałaby zostać zrealizowana i szacunkowo podał kwotę 30.000 zł. Skoro projekt inwestycji jest przygotowany, to należałoby zapoznać się z jej kosztorysem i wówczas zdecydować, kiedy spółka miałaby możliwości finansowe jej realizacji.

Radny H. Janus powiedział, że skoro Prezes nie zna sytuacji i kosztorysów, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby projekt uchwały został ponownie rozpatrzony na posiedzeniach Komisji i sesji. Zgłosił wniosek formalny o rozpatrzenie projektu uchwały na kolejnej sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej „Aquabellis” sp. z o.o., analizowane były dochody i koszty spółki oraz przedłożony projekt planu. Problemu nie stanowi określenie zadań,  które spółka ma wykonać, jednak należy pamiętać że będą one związane z ceną wody i ścieków. Rada Nadzorcza całe swe posiedzenie poświęciła analizie planu, a dziś radni chcą wpisywać zadania, których spółka być może nie będzie mogła zrealizować. Zwrócił uwagę, że spółka balansuje na granicy zysku i straty. Aby zrealizować inwestycje spółka musi posiadać odpowiednie środki.

Wniosek radnego H. Janusa 8 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych – został przyjęty.    

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. poprosił o podanie nazwisk mieszkańców Budziszewka, którzy nie mają wodociągu. Dodał, że odłożenie procedowania projektu uchwały na kolejną sesję niczego nie zmieni, ponieważ projekt nie jest przygotowywany w jeden lub dwa tygodnie. Do czasu gdy będą odbywały się posiedzenia Komisji kosztorysy i projekty inwestycji nie zostaną opracowane.

 

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXXII/240/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej, podjęta została 11 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 - 2025 – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXXII/241/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 - 2025, podjęta została 8 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

e) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny M. Kutka zapytał jakich działek ma dotyczyć dzierżawa i co na nich się znajduje?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że na działkach wskazanych w pkt 1 położony jest plac zabaw prywatnego przedszkola na ul. Seminarialnej, a działka wskazana w pkt 2 stanowi zaplecze obiektów gastronomiczno-usługowych.

 

        Uchwała Nr XXXI/242/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno, podjęta została jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

Zapytanie nr 1/IV/2013 radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego M. Kutki, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha i radnego H. Janusa o treści: „My niżej podpisani ponownie wnosimy o zabezpieczenie środków finansowych na czyszczenie rzeki Wełny na odcinku od mostu na ul. Wągrowieckiej do mostu kolejowego. Wartość robót wyniesie około 300.000,00 złotych z czego Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu jest gotów pokryć nakłady w wysokości 150.000,00 zł, czyli połowę wartości. Prace konserwacyjne na tym odcinku są niezbędne, ze względu na to, że były one prowadzone ostatnio ponad 40 lat temu. Koryto rzeki jest wypłycone i przy większym stanie wody nie mieści się ona w korycie powodując liczne podtopienia.” – kserokopia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Interpelacja Nr 2/IV/2013 radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego M. Kutki, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha i radnego H. Janusa o treści:My niżej podpisani ponownie wnosimy o przekazanie kserokopii protokółu kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w RCK na zlecenie Burmistrza Rogoźna w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej. Wnosimy również o przekazanie kserokopii odpowiedzi ówczesnego dyrektora Pana Marka Galczewskiego na zalecenia pokontrolne kontroli wewnętrznej.” kserokopia stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Interpelacja nr 3/IV/2013 radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego M. Kutki, radnego M. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha i radnego H. Janusa o treści: „My niżej podpisani wnosimy o udzielenie informacji dot. stanu prawnego drogi na ul. Brzozowej. Mieszkańcy tej ulicy płacą podatki za grunty pod drogą i z tego faktu wynika, że jest to droga prywatna. Z drugiej strony wykonywane są prace na tej ulicy (równanie drogi, budowa wodociągów, hydrantów, punktów świetlnych) bez zgody właścicieli tej drogi, co z kolei wskazuje, że jest to droga publiczna. W związku z powyższym wnosimy o jednoznaczne udzielenie odpowiedzi dotyczącej stanu własności ul. Brzozowej.” – kserokopia stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski  odczytał odpowiedź Zastępcy Burmistrza na interpelację radnego A. Nadolnego, radnego H. Janusa, radnego R. Kinacha, radnej R. Tomaszewskiej, radnego R. Szuberskiego, radnego M. Kutki i radnego M. Połczyńskiego o treści: „W odpowiedzi na zapytanie nr 1/VI/2013 grupy radnych złożone na XXXI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27 marca 2013 r. w załączeniu przesyłam wykaz opracowanych dokumentacji technicznych na zadania, które nie zostały zrealizowane.

WYKAZ OPRACOWANYCH DOKUMENTACJI

Nazwa

Wartość netto

VAT 22%

Wartość brutto

VAT 23%

Wartość brutto

Doliczenie 5%

Data wykonania

Pozwolenie/

Zgłoszenie

Budowa

targowiska

1.866.873,41

 

 

429.380,88

2.296.254,29

2.296.254,29

Sierpień 2009

Pozwolenie

Budowa ciągu pieszo-rowerowego – PROMENADA

598.391,94

131.647,55

730.045,49

137.630,15

736.022,09

772.823,19

Czerwiec 2010

 

Przebudowa drogi gminnej w Parkowie od km 0-601 działka nr 62, 162

629.245,76

138.434,07

767.679,83

144.726,52

773.972,28

812.670,89

Grudzień 2010

 

Budowa parkingów przed blokami ul. Czarnkowska 17 i Kościuszki 48

707.175,26

155.578,56

862.753,82

162.650,31

869.825,57

913.316,85

Grudzień 2010

 

Budowa drogi w Dziewczej Strudze

834.589,64

183.609,72

1.018.199,36

191.955,62

1.026.545,26

1.077.872,52

Styczeń 2010

Pozwolenie (czerwiec 2010)

Przebudowa drogi w Gościejewie 272520P

979.898,25

215.577,62

1.195.475,87

225.376,60

1.205.274,85

1.265.538,59

Lipiec 2010

 

Oświetlenie Kościuszki przy garażach

9.199,37

 

 

2.115,86

11.315,23

11.315,23

Lipiec 2012

 

Przebudowa budynku na potrzeby Urzędu ul. Nowa

1.634.178,82

359.519,35

1.993.698,17

375.861,13

2.010.039,95

2.110.541,95

 

 

Przebudowa drogi dojazdowej na działce nr 3 – Ruda ul. Piłsudskiego

177.667,64

39.086,88

216.754,52

40.863,56

218.531,20

229.457,76

2008

Zgłoszenie

Przebudowa ul. Fabrycznej

2.436.631,33

536.058,89

2.972.690,22

560.425,20

2.997.056,53

3.146.909,36

Lipiec 2010

 

Przebudowa chodnika ul. Rolna nr 272576P

65.707,23

14.455,59

80.162,82

15.112,66

80.819,89

84.860,88

Maj 2009

 

Przebudowa ul. Smolary od 0-196

261.443,06

57.517,47

318.960,53

60.131,90

321.574,96

337.653,71

Czerwiec 2010

 

Przebudowa ul. Topolowej – Słonecznej - Lipowej

757.621,88

166.676,81

924.298,69

174.253,03

931.874,91

978.468,66

Maj 2010

 

Budowa oświetlenia drogowego w m. Boguniewo

37.246,81

 

 

8.566,77

45.813,58

48.104,26

Grudzień 2011

 

Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Budziszewko

17.897,98

3.937,56

21.835,54

4.116,54

22.014,52

23.115,25

Grudzień 2010

 

Budowa ul. Długiej – Seminarialnej

4.929.233,72

1.084.431,42

6.013.665,14

1.133.723,76

6.062.957,48

6.366.105,35

Wrzesień 2009

Pozwolenie (czerwiec 2010)

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami PŚG i PŚL w Parkowie – Józefinowie gm. Rogoźno

939.699,62

206.733,92

1.146.433,53

216.130,91

1.155.830,53

1.213.622,06

Marzec 2010

 

Budowa płyty asfaltowej na boisku sportowym w Budziszewku

45.478,11

10.005,18

55.483,29

10.459,97

55.938,08

58.734,98

Sierpień 2010

 

Przebudowa chodnika w m. Grudna przed budynkiem świetlicy

12.188,77

 

 

2.803,42

14.992,19

14.992,19

03.2013

 

Przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 272509P (przy cmentarzu) na odcinku 200 mb

36.581,16

 

 

8.413,67

44.994,83

44.994,83

03.2013

 

Oświetlenie drogowe Jaracz - Parkowo

126.550,71

 

 

29.106,66

155.657,37

155.657,37

IV kw. 2012

 

Remont świetlicy wiejskiej w m. Owczegłowy etap II

152.086,88

 

 

34.976,98

187.066,86

187.066,86

02.2013

 

Ogółem:

17.255.587,35

 

 

3.968.785,04

21.224.372,39

22.150.077,03

 

 

”– kserokopia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że wnioskowano o podanie opracowanych dokumentacji inwestycji od 2003 r., natomiast w odpowiedzi przekazano informacje o inwestycjach od 2008 r. Zapytał czy w odpowiedzi ujęto wszystkie inwestycje, czy też istnieją dokumentacje, które nie zostały ujęte w przedłożonym zestawieniu?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że odpowiedź na interpelacje została udzielona i nie ma nic do dodania w tej sprawie.

Radny H. Janus zapytał czy z tego wynika iż nie ma innych dokumentacji?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że stosowana odpowiedź została udzielona na piśmie.    

 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację radnego A. Nadolnego, radnego H. Janusa, radnego R. Kinacha, radnej R. Tomaszewskiej, radnego R. Szuberskiego, radnego M. Kutki i radnego M. Połczyńskiego o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 1/VI/2013 grupy radnych złożoną na XXXI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27.03.2013 r. w sprawie gazociągu w miejscowościach Tarnowo, Karolewo i Laskowo informuję, że: już wcześniej w odpowiedzi z dnia 18.08.2011 r. i 25.11.2011 r. informowaliśmy na temat przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o użytkowanie wybudowanych sieci gazowych w miejscowościach Tarnowo, Karolewo i Laskowo z RDG Gniezno. Niestety nie przystąpiliśmy do sfinalizowania tematu podpisania w/w umowy, ponieważ gmina Rogoźno w połowie 2012 roku przeszła pod rejon RDG Chodzież – Czarnków. Po wcześniej przeprowadzonych rozmowach telefonicznych, pismem z dnia 06.09.2012 r. wystąpiliśmy do RDG Chodzież z informacją o zakończonej budowie sieci gazowej i prośbą o przygotowanie umowy na jej użytkowanie, wraz z załączonymi dokumentami według wykazu. RDG Chodzież otrzymaną dokumentację przekazało celem dalszej weryfikacji do WSG sp. z o.o. OZG w Poznaniu. W dniu 29.10.2012 r. otrzymaliśmy informację o możliwości podpisania umowy na użytkowanie sieci, po usunięciu formalnych braków. Pismami z dnia 11.12.2012 r., 19.12.2012 r. i 23.01.2013 r. wraz z załącznikami zostały uzupełnione formalne braki w przekazanej dokumentacji. Na spotkaniu w dniu 04.04.2013 r. w RDG Chodzież kierownik Pan Ryszard Nowak poinformował mnie, że umowa jest w trakcie opracowywania i przygotowywana do podpisania przez pracowników WSG sp. z o.o. w Poznaniu. Załącznik do w/w umowy mają stanowić mapy inwentaryzacyjne sieci gazowej w pełnych sekcjach, o przygotowanie których wystąpiliśmy do Starostwa Powiatowego w Obornikach zleceniem OR.271.1.76.2013.DM z dnia 17.04.2013 r.” – kserokopia stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Radny H. Janus poinformował, że o złożenie interpelacji w sprawie gazociągu prosili radnych mieszkańcy m. Tarnowo, Laskowo i Karolewa.

 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację radnego A. Nadolnego, radnego H. Janusa, radnego R. Kinacha, radnej R. Tomaszewskiej, radnego R. Szuberskiego, radnego M. Kutki i radnego M. Połczyńskiego o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 2/VI/2013 grupy radnych złożoną na XXXI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27.03.2013 r. w sprawie montażu klimatyzacji w sali wiejskiej w Parkowie informuję, że:

- koszt zakupu i montażu klimatyzacji to kwota 82.960 zł brutto

- urządzenie nie mogło być uruchomione przy odbiorze, ponieważ należało zwiększyć moc energii elektrycznej z 12 kW do 52 kW, co zostało wykonane przez ENEA Chodzież wraz z budową nowej linii kablowej zgodnie z decyzją nr 424/11 z dnia 31.08.2011 r. Starosty Obornickiego. Po ukończeniu prac, ENEA w dniu 24.10.2012 roku zabudowała nowy układ pomiarowy, wraz z uruchomieniem zdalnego odczytu licznika. W dniu 29.10.2012 r. gmina zleciła wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej budynku świetlicy do nowo wykonanego przyłącza zakończonego skrzynką z licznikiem.

- Gmina obciążana jest przez ENEA za moc przyłączeniową rozliczaną w okresach miesięcznych w kwocie około 1.000 zł. Parametry urządzenia:

- szafa zasilająca sterownicza centrali 19,40kW,

- szafa zasilająca sterownicza nagrzewnicy 13,55 kW,

- pozostałe urządzenia 12,92 kW,

- gwarancja jest ważna do 14.02.2014 r.

- urządzenie może obniżyć temperaturę powietrza w Sali o 17ºC w stosunku do temp. powietrza zewnętrznego.” – kserokopia stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Radna R. Tomaszewska powiedział, że z przedstawionych wyliczeń wynika, iż do ENEA za przyłączeniową moc rozliczeniową będzie trzeba płacić 1.000 zł/m-c. W skali roku stanowi to kwotę 12.000 zł, a w skali 10 lat stanowi to kwotę 120.000 zł. W ciągu roku są ok. 3 miesiące upalne, a nie wiadomo ile razy w tym czasie sala będzie użytkowana. Dodała, że uważa iż jest to znaczące obciążenie dla gminy, a do zapłacenia będą także koszty zużytej energii elektrycznej. Nadmieniła, że dotychczas poniesione koszty są niewspółmierne do potrzeb sali. Zapytała czy na sali musiała zostać zamontowana klimatyzacja za kwotę 82.960 zł? Czy nie wystarczyłby montaż dwóch urządzeń klimatyzacyjnych podłączanych do napięcia o mocy 230V?

 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację radnego A. Nadolnego, radnego H. Janusa, radnego R. Kinacha, radnej R. Tomaszewskiej, radnego R. Szuberskiego, radnego M. Kutki i radnego M. Połczyńskiego o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 4/1VI/2003 grupy radnych złożoną na XXXI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27 marca 2013 roku, przekazaną pismem o numerze BR.003.8.2013.GP w dniu 28.03.2013 roku w sprawie wysokości wydatków poniesionych na wyjazdy delegacji Gminy Rogoźno do partnerskich gmin, goszczenia tych gmin w Rogoźnie oraz organizacji dożynek gminnych w okresie od 20 listopada 2011 roku do dnia 27 marca 2013 roku, informuję iż składy osobowe delegacji oraz wydatki w tym zakresie przedstawiają się następująco:

I. Wyjazdy delegacji Gminy Rogoźno:

1) Czorsztyn (luty 2012) – Skład osobowy delegacji: Bogusław Janus, Błażej Cisowski, Ewa Wysocka, Krzysztof Nikodem.

Wydatki poniesione przez Gminę Rogoźno w związku z wyjazdem to koszt przejazdu. Łącznie – 2.964,80 zł.

2) Litwa – Skład osobowy delegacji: Bogusław Janus, Hubert Kuszak, Paweł Wojciechowski, Bartosz Perlicjan.

Wydatki poniesione przez Gminę Rogoźno w związku z wyjazdem to koszt zakupu paliwa do auta prywatnego Pana P. Wojciechowskiego oraz zakup drewnianego dyplomu dla Mera Marijampola. Łącznie – 1.142,08 zł.

3) Francja – Skład osobowy delegacji: Krzysztof Ostrowski, Józef Zarębski, Elwira Józefek, Anna Kuliga – Zespół „Gościnianka”, Mirosław Koplin – Zespół „Gościnianka”, Aleksandra Koplin – Zespół „Gościnianka”, Justyna Jessa – Zespół „Gościnianka”.

Wydatki poniesione przez Gminę Rogoźno w związku z wyjazdem to koszt przejazdu, zakup upominków (bombek świątecznych) oraz zakup materiałów do organizacji stoiska. Łącznie – 6.799,43 zł.

4) Czorsztyn (luty 2013) – Skład osobowy delegacji: Bogusław Janus, Iwona Rzańska. Justyna Bartol-Baszczyńska, Roman Jaśkowiak, Mirosław Pokorzyński.

Wydatki poniesione przez Gminę Rogoźno w związku z wyjazdem to koszt przejazdu. Łącznie – 2.452,00 zł.

II. Wydatki związane z goszczeniem delegacji:

1) Grupa młodzieży z Ukrainy

- koszt wyżywienia – kwota 446,92 zł,

- pozostałe (bilet wstępu do Aquaparku + koszt przejazdu) – kwota 354,00 zł,

- łącznie – kwota 800,92 zł

2) Delegacja z Francji

- koszt zakwaterowania i wyżywienia – kwota 1.759,87 zł,

- pozostałe (zakup upominków oraz pucharu, transport) – kwota 1.371,07 zł,

- łącznie – kwota 3.130,94 zł

Delegacje z Marijampola, Czorsztyna oraz Kalisza Pomorskiego na zaproszenie Burmistrza Rogoźna przybyły na dożynki gminne organizowane przez sołectwo Pruśce, dlatego koszty pobytu tych delegacji ujęto w rozliczeniu wydatków poniesionych za organizacje dożynek w 2012 roku.

III. Wyszczególnienie wszystkich kosztów poniesionych na organizację dożynek gminnych w 2012 roku

1) Wydatki poniesione przez Rogozińskie Centrum Kultury:

1. Transport sprzętu i osób – koszt 827,26 zł,

2. Obsługa muzyczna zabawy – koszt 1.665,01 zł,

3. Obsługa artystyczna (wynajem sceny, nagłośnienia oraz oświetlenia) – koszt 7.110,42 zł,

4. Koncert Babilon – koszt 5.000,00 zł,

5. Pozostałe (w tym: ochrona, wynajem kabin sanitarnych, pomoc techniczna, zakup plakietek, chlebków dożynkowych oraz pozostałych materiałów) – koszt 3.505,41 zł,

6. Ogółem – kwota 26.861,49 zł.

2) Wydatki poniesione przez Gminę Rogoźno w związku z goszczeniem na dożynkach gminnych delegacji z Marijampola, Czorsztyna i Kalisza Pomorskiego:

- koszt zakwaterowania i wyżywienia – kwota 2.077,92 zł,

- koszt przejazdu – kwota 756,00 zł,

- łącznie – kwota 2.833,92 zł.” – kserokopia stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że łącznie daje to kwotę ponad 20.000 zł, za które można byłoby wymienić ok. 10 okien w Szkole Podstawowej nr 2.

 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna na interpelację radnego A. Nadolnego, radnego H. Janusa, radnego R. Kinacha, radnej R. Tomaszewskiej, radnego R. Szuberskiego, radnego M. Kutki i radnego M. Połczyńskiego o treści: „W odpowiedzi na interpelację nr 3/VI/2013 grupy radnych złożoną na XXXI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27.03.2013 r. (data wpływu 04.04.2013 r.) w sprawie odprowadzenia pary z pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej w m. Gościejewo informuję, że: Zgodnie z protokołem odbioru robót i załącznikiem nr 1 pkt 9 z dnia 10.08.2011 r. okap został wykonany zgodnie z projektem i umową. Zapisana w/w punkcie uwaga „wskazanym jest zamontowanie dodatkowego wentylatora w drugim okapie” nie stanowiła usterki odbieranych robót. Budżet Gminy Rogoźno w 2013 r. nie przewiduje zakupu dodatkowego urządzenia do odprowadzenia pary z pomieszczenia kuchennego świetlicy wiejskiej w Gościejewie.” – kserokopia stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Radny R. Szuberski powiedział, że w odpowiedzi wskazano iż okap został wykonany zgodnie z projektem i umową , a radny H. Janus od dłuższego czasu domaga się naprawienia istniejących usterek. Zapytał Sołtysa Sołectwa Gościejewo i członka Rady Sołeckiej czy brak modernizacji urządzenia odprowadzającego parę nie spowoduje zniszczeń?

Sołtys Sołectwa Gościejewo poinformował, że zamontowany okap jest krótszy niż stojące gazówki i patelnia, co powoduje nieodprowadzanie pary znad urządzeń.

Członek Rady Sołeckiej L. Pijanowska poinformowała, że podczas odbioru wnoszono zastrzeżenia do sposobu montażu urządzeń, jednak w praktyce okazało się iż para nie jest właściwie odprowadzana. Dodała, że wskazanym byłaby zmiana urządzenia.

Radny R. Szuberski wskazał, że błąd popełniony na etapie opracowywania projektu.

Radny H. Janus poinformował, że uwagi były zgłaszane przed odbiorem technicznym. Dodał, że jest to błąd projektantów, a nie wykonawcy. Zebranie wiejskie wnioskowało do budżetu 2012 r. i 2013 r. o kwotę 4.000 zł na ten cel, jednak dotąd usterka nie została naprawiona. Dodał, że na ostatniej sesji zostały wprowadzone do budżetu zmiany na kwotę 3 mln zł, a Burmistrz w odpowiedzi informuje że w budżecie na 2013 r. nie ma środków na ten cel. Jeżeli usterka nie zostanie naprawiona, to część wyremontowanej kuchni ulegnie zniszczeniu. Nadmienił, że uważa iż sprawa powinna zostać załatwiona jak najszybciej.

 

Wiceprzewodniczący A. Olenderski odczytał odpowiedź Burmistrza Rogoźna interpelację radnego A. Nadolnego, radnego A. Jóźwiaka, radnego R. Kinacha, radnego M. Połczyńskiego, radnego M. Kutki, radnej R. Tomaszewskiej i radnego R. Szuberskiego o treści: „W odpowiedzi na pismo BR.0003.9.2013.GP z dnia 28 marca 2013 r. dotyczące interpelacji nr 1/03/2013 grupy radnych złożoną na XXXI sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 27 marca 2013 r. w sprawie remontu przepustu w drodze Brzozowej w m. Parkowo informuję, że przedmiotowy przepust został naprawiony w marcu br.” – kserokopia stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz ze względów zdrowotnych opuścił salę obrad o godz. 18.50. Przewodniczący Rady Z. Hinz do wypełniania swoich zadań wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

 

X. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnymstanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że w dniu 22.04 br. odbyło się posiedzenie Komisji, którego głównym tematem było funkcjonowanie Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie Gminy Rogoźno. Na posiedzeniu omówiono także funkcjonowanie Policji i Straży Miejskiej na terenie Gminy Rogoźno. Na posiedzenie zaproszeni zostali: Komendant Powiatowy PSP w Obornikach, Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Rogoźnie, Prezesi jednostek OSP z terenu gminy, Komendant Komisariatu Policji w Rogoźnie oraz Komendant Straży Miejskiej w Rogoźnie.

Radny R. Szuberski zapytał czy na posiedzeniu Komisji poruszono sprawę wyposażenia jednostek w sprzęt?

Przewodniczący KGFiR poinformował, że poruszono kwestię sprzętu ochrony osobistej oraz wyposażenia technicznego jednostek OSP. Komisja przyjęła wniosek w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na prowadzenie szkoleń specjalistycznych.

Radny R. Szuberski zapytał czy na posiedzeniu Komisji został zgłoszony wniosek w sprawie dosprzętowienia jednostek OSP?

Przewodniczący KGFiR zapoznała się z potrzebami zgłaszanymi przez Prezesów poszczególnych jednostek OSP, natomiast kwestię tę pozostawiono do załatwienia prezesom, którzy składają wnioski do budżetu gminy. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poiformował, że posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 18.04 br., podczas którego zapoznano się z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z informacją o realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Komisja zwróciła się do Burmistrza Rogoźna z wnioskiem o rozważenie możliwości przeniesienia siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do siedziby odpowiadającej wymogom. Ponadto Komisja zawnioskowała do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o: naprawę zagłębienia jezdni na drodze wojewódzkiej nr 241, zlokalizowanego przy budynku Cechu Rzemiosł Różnych, sfrezowanie nalewki asfaltowej na drodze wojewódzkiej nr 241, na odcinku ul. Kotlarskiej od posesji nr 2 do posesji nr 3 oraz sfrezowanie kolein na drodze wojewódzkiej nr 241, na ul. II Armii Wojska Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka od ronda J. Melzera do ul. Seminarialnej. Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury podzieliła stanowisko, iż właściwym organem do rozpatrzenia pisma p. W. Michalskiego jest Starosta Powiatu Obornickiego.  

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że Komisja odbyła dwa posiedzenia, które poświęcone były analizie wykonania budżetu za 2012 r. Ponadto dokonano analizy sprawozdań finansowych jednostek: ZEAPO, GOPS, ZAMK, Urzędu Miejskiego oraz Gminy Rogoźno. Zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej dokonały kontroli realizacji losowo wybranych wydatków oraz dochodów gminy.

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej – stanowi załącznik nr 16 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – stanowi załącznik nr 17 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 27.03.2013 r. do 23.04.2013 r. załącznik nr 18 do protokołu.

Radny M. Kutka zapytał gdzie będzie emitowany i w jakich celach został zrealizowany film o Rogoźnie?

Radny M. Połczyński zapytał czego dotyczyło spotkanie z Wiceburmistrzem Obornik?

Radny P. Wojciechowski poprosił o przedstawienie sytuacji finansowej spółki „Megawat”. Zapytał czy spółka wpłaci do budżetu gminy dywidendę za 2012 r.?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w spotkaniu z Wiceburmistrzem Obornik uczestniczyła również Skarbnik Gminy, a omawiano sprawy związane z uruchomieniem komunikacji z Gminą Oborniki. Dodał, że przygotowywany jest projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia, ponieważ organizatorem publicznego transportu zbiorowego będzie Gmina Oborniki. Uruchomienie komunikacji planowane jest na 1.07.2013 r. Zarezerwowane w budżecie środki pozwolą na uruchomienie trzech kursów w obie strony na trasie Rogoźno-Oborniki. Dodał, że do ustalenia pozostaje trasa przejazdu. Telewizja Wielkopolska na zlecenie sieci kablowej Inea przygotowała film o Rogoźnie, który będzie emitowany wyłącznie w sieci Inea. Dodał, że film został zrealizowany nieodpłatnie. Spółka „Megawat” osiągnęła zysk brutto w kwocie ok. 32 tys. zł, który został przeznaczony na kapitał zapasowy spółki. Nadmienił, że w wyniku burzy poniosła duże straty i na naprawę sprzętu musiała wydać 320 tys. zł. Ubezpieczyciel spółki wypłacił odszkodowanie w kwocie ok. 10 tys. zł z tytułu wystąpienia przepięcia. Prezes „Megawat” sp. z o.o. zamierza dochodzić wypłaty ubezpieczenia na drodze sądowej.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy Burmistrz Rogoźna brał udział w szkoleniu wyjazdowym?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie pamięta.

 

XII. Wolne głosy i wnioski.  

Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. powiedział, że w kwestii mieszkańców Budziszewka, którzy starają się o doprowadzenie wody wyjaśnił, że owszem powiedział, iż nie wie czy na tym terenie jest wybudowany wodociąg. Rozmowa z Sołtysem Sołectwa Budziszewko i radnym H. Janusem wykazała, że nie potrafią określić nazwisk mieszkańców, którzy ubiegają się o podłączenie do wodociągu. Dodał, że przygotuje właściwą informację, jeżeli pisemnie zostaną podane numery działek lub nazwiska mieszkańców Budziszewka. Nadmienił, że otrzymał informację iż Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury jest zawiedziona iż nie przybył na jej posiedzenie. Dotychczasowym zwyczajem Przewodniczący Komisji zapraszali Prezesa „Aquabellis” sp. z o.o. na swe posiedzenia, jednak w tym miesiącu nie otrzymał zaproszeń.

Sołtys Sołectwa Ruda podziękował radnym za sfinansowanie kupna świetlicy wiejskiej w Rudzie oraz wszystkim zaangażowanym w tę sprawę.

Wiceprzewodniczący Z. Chudzicki wyjaśnił, że zaproszenia na posiedzenie Komisji zostały wysłane przed przedłożeniem projektu uchwały. Dodał, że na posiedzeniu Komisji powiedział, iż odpowiedzialnym za zaproszenie Prezesa „Aquabellis” sp. z o.o. był Burmistrz Rogoźna lub Sekretarz Gminy.

Radny M. Kutka zwrócił uwagę, że gałęzie po przycięciu drzew rosnących na ul. Aleje Marszałka J. Piłsudskiego nadal nie zostały usunięte. Zapytał czy Urząd mógłby się dowiedzieć kiedy zostaną usunięte gałęzie?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że Urząd interweniował w tej sprawie już przed świętami wielkanocnymi. Dodał, że obecnie gałęzie są usuwane. Wykonanie prac zostało zlecone przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy Burmistrz Rogoźna był na szkoleniu w Jeleniej Górze?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że był w Jeleniej Górze na szkoleniu, które zostało zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. Dodał, że informacja o szkoleniu została ujęta w informacji Burmistrza, przedłożonej na sesji w poprzednim miesiącu.   

Wiceprzewodniczący Z. Chudzicki w imieniu społeczności Zespołu Szkół w Parkowie podziękował za wyrównanie drogi na Integracyjny Dzień Olimpijski.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że radnym przekazano pismo Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego W. Jankowiaka, w sprawie kursowania pociągów na trasie Rogoźno-Poznań. Z pisma wynika, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozważa wystąpienie do Wielkopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych o zawieszenie kursowania pociągów. Zwrócił się do radnych z prośbą o podjęcie przez Radę Miejską apelu lub wniosku do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o wycofanie się z tego pomysłu.

Radny M. Kutka powiedział, że kolejne posiedzenie Rady Miejskiej odbędzie się w przyszłym miesiącu, dlatego zasadnym jest podjęcie dziś stosownego wniosku.

Burmistrz Rogoźna zaproponował, aby Rada Miejska w Rogoźnie upoważniła Przewodniczącego Rady o wystąpienie z apelem o zaniechanie zamiaru likwidacji pociągów na trasie Rogoźno-Poznań.

Radny R. Dworzański powiedział, że apel Rady Miejskiej w sprawie likwidacji przejazdów pociągów, powinien zostać jak najszybciej podjęty. Dodał, że uważa iż apel Rady Miejskiej ma wyższą wagę, niż upoważnienie Przewodniczącego Rady do wystąpienia do Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Radna R. Tomaszewska zgłosiła wniosek o ogłoszenie 3 minut przerwy.

Wniosek radnej R. Tomaszewskiej został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

Następnie ogłoszono 3 minuty przerwy.

 

Radny M. Kutka zgłosił wniosek o treści: Rada Miejska Rogoźna sprzeciwia się wystąpieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych zmierzającemu do zawieszenia kursowania pociągów osobowych: Poznań 23:00 – Rogoźno 23:55 i Rogoźno 4:22 – Poznań 5:18.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że po co przegłosowywać sztywny wniosek, skoro do wniosku powinno zostać dołączone właściwe uzasadnienie. Zaproponował aby Rada Miejska upoważniła Przewodniczącego Rady do napisania uzasadnienia do zgłoszonego wniosku.

Radny M. Połczyński powiedział, że Burmistrz Rogoźna ma rację, aby w piśmie zawrzeć odpowiednie uzasadnienie wniosku, ponieważ trzeba mieć na uwadze dobro mieszkańców podróżujących pociągami do i z pracy.

Radny P. Wojciechowski zaproponował, aby radni podjęli apel i upoważnili Burmistrza Rogoźna do prowadzenia rozmów w tej sprawie.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że apel Rady powinien być krótki, zwięzły i treściwy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeżeli radni mają inne zdanie niż on, to mogą przegłosować wniosek.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby Rada Miejska przyjęła treść apelu odczytanego przez radnego M. Kutkę i jednocześnie upoważniła Przewodniczącego Rady Miejskiej do uzasadnienia zgłoszonego wniosku.

Wniosek o treści: Rada Miejska Rogoźna sprzeciwia się wystąpieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do Wielkopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych zmierzającemu do zawieszenia kursowania pociągów osobowych: Poznań 23:00 – Rogoźno 23:55 i Rogoźno 4:22 – Poznań 5:18 oraz upoważnia Przewodniczącego Rady Miejskiej do właściwego uzasadnienia przedmiotowego wniosku, jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych – został przyjęty.

 

XIII. Zakończenie.

Wiceprzewodniczący A. Olenderski poinformował, że oświadczenia majątkowe dotychczas złożyło 5 radnych. 

Burmistrz Rogoźna zaprosił radnych oraz mieszkańców do uczestnictwa w obchodach Dni Rogoźna.

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Olenderski trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19.45

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 22 maja 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf