Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 33/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 listopada 2017 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim

PROTOKÓŁ nr 33/2017

 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu  23 listopada 2017 roku o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Sytuacja w zakresie bezrobocia na terenie gminy Rogoźno.
  1. dyskusja
 5. Działania promocyjne Gminy Rogoźno.
  1. dyskusja
 6. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 8. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 9. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – jednogłośnie. Pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska zaprezentowała nagrodę wygrana przez gminę Rogoźno w projekcie „Spotkajmy się nad jeziorem w Rogoźnie”, pani Tomaszewska powiedziała, że jest to edukacja proekologiczna.

 

Ad. 4 Sytuacja w zakresie bezrobocia na terenie gminy Rogoźno.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach w okresie od stycznia do października br z gminy Rogoźno zarejestrowało się ogółem 597 bezrobotnych w tym 317 kobiet co stanowi 33 % ogółu zarejestrowanych osób w powiecie w danym okresie. Zgłoszono 353 oferty pracy z gminy Rogoźno. Stopa bezrobocia na koniec września br dla całego powiatu wynosi 4,1 % Z ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w badanym okresie:

pracę niesubsydiowaną podjęło 286 osób

Ponadto

 • Na staż skierowano 75 osób
 • Szkoleniem objęto 21 osób
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 8 osób
 • W ramach refundacji doposażenia stanowiska pracy skierowano do pracy 5 osób
 • Do pracy w ramach robót publicznych skierowano 5 osób (jedna osoba od 02.11.)
 • W ramach bonu zatrudnieniowego skierowano 1 osobę

Ponadto:

Liczba bezrobotnych osób z gminy Rogoźno wg stanu na koniec października stanowi 31,3 % wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie obornickm. Natomiast w stosunku do października 2016 r liczba bezrobotnych z gminy Rogoźno spadła o 199 osób tj. o 41,6%. 283 osoby zostały pozbawione statusu bezrobotnego z powodu:

 • odmowy przyjęcia odpowiedniej propozycji pracy lub innej formy pomocy -14 osób

 

Strukturę zarejestrowanych bezrobotnych w m - cu październiku i wg stanu na koniec października br przedstawia poniższa tabela.

 • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego - 194 osoby
 • nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy-75 osób

 

Liczba bezrobotnych osób z gminy Rogoźno wg stanu na koniec października stanowi 31,3 % wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie obornickim. Natomiast w stosunku do października 2016r liczba bezrobotnych z gminy Rogoźno spadła o 199 osób tj. o 41,6%. Strukturę zarejestrowanych bezrobotnych w m - cu październiku i wg stanu na koniec października br przedstawia poniższa tabela.

 

Wyszczególnienie
Bezrobotni zarejestrowani
Bezrobotni zarejestrowani wg stanu
 
 
 
na koniec października br
 
w miesiącu październiku br
Ogółem
w tym z prawem do zasiłku
 
Ogółem
w tym kobiety
razem
kobiety
Razem
kobiety
Ogółem
70
39
280
192
65
44
W tym:
 
 
 
 
 
 
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - z tego:
57
35
235
157
46
29
do 30 roku życia
28
19
90
79
8
8
W tym do 25 roku życia
14
8
46
37
4
4
Długotrwale bezrobotne
11
8
113
92
0
0
Powyżej 50 roku żyda
17
6
73
29
29
13
Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
8
6
90
83
13
13
Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
0
0
2
2
1
1
niepełnosprawni
8
4
28
14
9
4

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał jak procentowo wygląda bezrobocie na terenie gminy Rogoźno ? Dyrektor Leszek Juraszek odpowiedział, że nie ma takiej statystyki. Dalej radny dopytał z jakiego powodu osoby bezrobotne rezygnują ze statusu? Pan dyrektor odpowiedział, że są to różne powody, jednym z ważniejszym jest wyjazd za granicę, a ostatnio ustawa związana z wiekiem emerytalnym. Pan radny Jarosław Łatka zapytał, jakie jest zainteresowanie ogłoszeniami ? Pan dyrektor odpowiedział, że aktualnie wywieszonych jest ok 200 ofert i zainteresowanych jest bardzo małe. Radny poprosił dyrektora o odpowiedź na pytanie dotyczące dotacji na działalność? Pan dyrektor odpowiedział, że obecnie jest jeszcze 9 dotacji do 30 roku życia o 6-krotnej wysokości średniej krajowej. Pan radny Maciej Kutka zapytał, ile wniosków o dotacje na działalność zostało złożonych? Pan Leszek Juraszek odpowiedział, że ok 60 wniosków. Pan radny Łatka zapytał, jakie są szkolenia w PUP? Dyrektor poinformował, że wszystkie, jedynie chętnych brakuje.

 

Ad. 5. Działania promocyjne Gminy Rogoźno.

Działalność promocyjna gminy podobnie jak w poprzednich latach przebiega na wielu płaszczyznach i przejawia się na wielu polach. Przewidziany budżet na bieżący rok decyzją Rady Miejskiej z dnia 7.11.2017 roku wynosi:

 1. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 2. Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 31 500 zł
 3. Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 40 000 zł
 4. Rozdział 92695 – Kultura fizyczna:

 

Pozostała działalność

 1. Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 29 920 zł
 2. Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 36 100 zł
 3. Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – 57 700 zł

 

W poniższej informacji postaram się przedstawić i scharakteryzować te działania oraz koszty poszczególnych zadań.

 • Jednym z najważniejszych elementów promocji Gminy Rogoźno jest strona internetowa www.rogozno.pl, na której prezentowane są bieżące informacje dotyczące działalności samorządu, życia naszej społeczności lokalnej oraz niezbędne informacje dotyczące powiatu czy województwa. Strona zawiera informacje przydatne zarówno mieszkańcom jak i osobom spoza gminy. Jej aktualizowanie i dbanie o odpowiedni przekaz prezentowanych treści, jest pracą całoroczną. Nowością na stronie było umieszczenie kalendarium wydarzeń kulturalnych i sportowych zaplanowanych w roku 2017. Jednocześnie wykorzystujemy profil na portalu społecznościowym Facebook, na którym umieszczamy informacje, tworzymy wydarzenia i docieramy do szerszej liczby odbiorców. Dodatkowo w roku 2017 został uruchomiony darmowy system powiadamiania SISMS dostępny w aplikacji BLISKO, dzięki któremu na bieżąco informujemy naszych mieszkańców o ważnych i istotnych sprawach dotyczących ich bezpieczeństwa, możliwościach spędzania czasu wolnego a naszych seniorów o kolejnych partnerach Rogozińskiej Karty Seniora.
 • Kolejnym ważnym elementem działań promocyjnych był zakup materiałów promocyjnych, które wręczane są jako upominki podczas najróżniejszych okazji zarówno osobom spoza gminy jak i naszym mieszkańcom. Materiały promocyjne zawierają herb Rogoźna, adres strony internetowej lub koronę – symbol który kojarzy się z Rogoźnem.

Wartość wykonania gadżetów wyniosła 17 221,35 zł.

 

Zamówiono:

 1. długopisy metalowe – 1000 szt.
 2. etui do długopisów – 500 szt.
 3. zestaw COSMO ( dł. + oł.) 70 szt.
 4. NOTES A5 – 100 szt.
 5. NOTES z karteczkami samoprzylepnymi – 50 szt.
 6. balony – 500 szt.
 7. kubek – 100 szt.
 8. kubek termiczny – 50 szt.
 9. smycze reklamowe – 400 szt.
 10. pendrive twister – 8 GB – 20 szt.
 11. brelok odblask miękki – 300 szt.
 12. brelok odblask plastikowy – 300 szt.
 13.  opaski odblaskowe 3x34 cm – 400 szt.
 14. TORBA EKO – 25X11X32 – 400 szt.
 15. torby bawełniane długie rączki – 30 szt.
 16. parasol – 20 szt.
 17. magnesy na lodówkę – 100 szt.
 18. brelok – latarka – 300 szt.
 19. etui wodoodporne – 100szt.
 20. teczki reklamowe – 30 szt.
 21. zegary reklamowe na biurko – 30 szt.
 22. frisbee – 40 szt
 23. zestaw krawiecki – 60 szt.
 24. torba biodrowa – 30 szt.
 25. filiżanki na talerzyku – 30 szt.

- Niezwykle istotnym elementem działań promocyjnych gminy jest współpraca międzynarodowa i krajowa w ramach partnerstwa gmin. Świadczy to o otwartości naszego samorządu na takie relacje oraz w zdecydowany sposób podnosi prestiż naszego miasta. W 2017 roku gościliśmy delegacje z:

 1. Mariampola – 15-18 czerwca 2017 w czasie obchodów Dni Przemysła
 2. Czorsztyna – 2-4 września 2017 podczas gminnego święta plonów
 3. La Trimouille – 13-18 września 2017
 4. oraz chór z Niemiec – 10 października 2017
 • Działania promocyjne ściśle opierają się o współpracę z mediami lokalnymi i regionalnymi. Współpraca polega na przepływie informacji, służy promocji działalności gminy wśród mieszkańców i pozwala na zapoznanie się z istotnymi dla naszej lokalnej społeczności sprawami mieszkańcom okolicznych gmin i powiatów. W styczniu na łamach Tygodnika Obornickiego ukazał się szeroki artykuł podsumowujący dwa lata kadencji samorządu w Rogoźnie. O Gminie można także przeczytać na stronach Głosu Wielkopolskiego w artykule „Rogoźno-tu poczujesz się dobrze” oraz w ramach promocji związanej z ligą piłki nożnej RedBox. Prowadzimy także ścisłą współpracę z portalem internetowym e-oborniki, któremu często zlecamy wykonanie filmów i spotów promujących naszą gminę.
 • w ramach publikacji książkowych w tym roku ukazały się dwa numery Kroniki Wielkopolski poświęcone naszej gminie. W nr 1 ukazał się szeroki artykuł dotyczący Roku Przemysła II w Rogoźnie, a nr 2 poświęcony był prezentacji gminy. Na potrzeby wydziału zakupiono wyżej wymienione pozycje za kwotę 247 zł.
 • w lipcu br. oznaczono kolejną atrakcję turystyczną naszej gminy-17 południk. W ramach promocji tego miejsca zorganizowano inauguracyjne odsłonięcie tablicy wyznaczającej miejsce położenia 17 południka, tablicy informacyjnej oraz zakupiono okolicznościowe breloki z logo południka i herbem Rogoźna. Dodatkowo gmina dołączyła do międzynarodowej gry kolekcjonerskiej Znaczków Turystycznych i zleciła wykonanie 100 sztuk znaczka turystycznego promującego Rogoźno na 17 południku. Koszt tego wydarzenia wyniósł 6081 zł
 • w maju została także wydana płyta pt. „Rejs marzeń – z szanty i pieśniami kubryku po rzece Wełnie” do której dołączono boouklet promujący między innymi naszą gminę. Koszt wydania płyty z reklamą wyniósł 450 zł.
 • rok 2017 podobnie jak w poprzednich latach obfitował w liczne imprezy i wydarzenia kulturalne i sportowe, w których organizację zaangażowany był wydział promocji. Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych należy zaliczyć:
 1. Finał WOŚP w styczniu, którego organizatorem była Gmina Rogoźno. Finał odbył się w sali RCK a w czasie licytacji sprzedano zakupione albumy i poduszki z haftowanym herbem gminy. Koszt zakupu przedmiotów na licytację wyniósł 320,50 zł.
 2. 53. Centralne Uroczystości Dni Olimpijczyka w Parkowie. W ramach obchodów naszą gminę odwiedzili olimpijczycy, którzy otrzymali od władz samorządowych upominki i pamiątki z Rogoźna.
 3. III Spływ Przyjaźni odbył się jak zawsze w kwietniu. Spływ zakończono spotkaniem wszystkich uczestników z Burmistrzem na Przystani Klubu Żeglarskiego KOTWICA. Ze środków gminnych sfinansowano ciepły poczęstunek i transport uczestników spływu na kwotę 744 zł.
 4. Wiosenny Rajd Rowerowy z Przewodniczącym Rady Miejskiej jest nowym wydarzeniem wpisanym do kalendarza rogozińskich imprez. Wydarzenie otwarte dla wszystkich mieszkańców współfinansowane jest ze środków Biura Rady Miejskiej. Rajd zakończono ogniskiem, a koszty poniesione przez dział promocji wyniosły 92,60 zł.
 5. Powiatowe Święto Konstytucji 3 Maja w 2017 roku odbyło się w Rogoźnie, a poniesione koszty objęły wykonanie projektu zaproszeń i plakatów.
 6. Jedyna w powiecie obornickim Gminna Liga Piłki Siatkowej której koszty organizacji obejmują ubezpieczenie zawodników, wynagrodzenia sędziów oraz puchary i medale dla najlepszych drużyn. Dodatkowo w czasie finału zawodnicy mogą skorzystać z przygotowanego słodkiego poczęstunku. Całkowity koszt wyniósł 9105,98 zł.
 7. Pierwszy Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Rogoźna
 8. Dzień Strażaka
 9. Noc na Orliku (całkowity koszt organizacji turnieju wyniósł 4892,08 zł).
 10. Dni Przemysła połączone z Turniejem Wsi
 11. Turniej piłki nożnej Play Fair Play oraz zorganizowany po raz pierwszy Turniej piłki nożnej dla dzieci.
 12. Dzień Dziecka i Wakacyjny Festyn Rodzinny organizowane specjalnie dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Koszty objęły wynajem zamku dmuchanego na Dzień Dziecka w kwocie 500 zł.
 13. Kino plenerowe w lipcu i sierpniu zorganizowane przy współpracy z Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 6642 zł.
 14. Dożynki 2017 w Gościejewie. Ze środków działu promocji opłacono wynajem namiotu na kwotę 738 zł oraz catering w kwocie 1100 zł.
 15. Maraton Zumby
 16. Gminna Liga Piłki Nożnej, której runda jesienna rozpoczęła się 10 września br. na boisku w Pruścach. W rozgrywkach udział wzięło 8 drużyn, a rundę wiosenną planujemy rozpocząć w kwietniu 2018 roku. W 2017 roku na wiosnę przeprowadzono rundę wiosenną, której finał odbył się w czasie festynu w Pruścach dnia 28 maja 2017 r. Koszty związane z ligą obejmują wynagrodzenia sędziów, ubezpieczenie zawodników, organizację finału oraz zakup pucharów, medali i nagród dla zwycięskich drużyn.
 17. Dzień Edukacji Narodowej
 18. Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Rogoźna
 19. 3. Rogoziński Półmaraton Przemysła II kolejny raz okazał się świętem sportu, które ściągnęło do Rogoźna ponad 420 osób z całej polski. Całkowity koszt organizacji półmaratonu wyniósł ponad 40 tysięcy złotych.
 20. a w grudniu planowany jest po raz kolejny Jarmark Bożonarodzeniowy na targowisku miejskim.
 21. Władze gminy uczestniczyły także w obchodach 30 lecia Przedszkola Samorządowego „Słoneczne Skrzaty” w Parkowie, 30-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz w Jubileuszu Kapłaństwa ks. Jana Andrzejewskiego.
 22. Po raz kolejny zorganizowano konkurs na Najpiękniejszą Zagrodę oraz Najpiękniejszy Dom i ogłoszono plebiscyt na Wolontariusza Roku 2017.
 • Działania wydziału promocji w dużej mierze opierają się na ciągłej współpracy z sołtysami, dyrektorami, prezesami jednostek i organizacji działających na terenie Gminy Rogoźno. Współpraca polega głównie na umieszczaniu informacji dotyczących działalności tych jednostek oraz uczestniczeniu w ważnych wydarzeniach związanych z ich pracą i działaniami. Dodatkowo wydział promocji wykonuje dla tych organizacji plakaty, zaproszenia lub dyplomy oraz wspiera finansowo organizowane przez nie imprezy i ewenty.
 • Gmina Rogoźno w 2016 roku jako współorganizator wydarzeń Roku Przemysła II wzięła udział w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. W ramach wygranej zostały wydane dwie publikacje które gmina zakupiła od Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna na kwotę 1500 zł. Dodatkowo zorganizowano w sali RCK uroczyste zakończenie połączone z promocją wydanej publikacji. Koszty organizacji zakończenia wyniosły 1039,70 zł. W tym roku w ramach promocji naszego lokalnego środowiska oraz prowadzonych działań ekologicznych zgłosiliśmy w tegorocznej edycji tego konkursu projekt pn: „Spotkajmy się nad jeziorami w Rogoźnie”. We wrześniu odbyła się wizja lokalna z udziałem sędziów sprawozdawców, a dnia 23 listopada odbędzie się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, na które otrzymaliśmy zaproszenie. Koszt realizacji projektu łączy się z kosztami poniesionymi w ramach realizacji poszczególnych wydarzeń, które projekt obejmuje.
 • Kolejnym istotnym elementem działań promocyjnych gminy jest realizacja programu Rogozińskiej Karty Seniora. W ramach programu gmina podjęła współpracę z 32 partnerami, którzy udzielają osobom po 60 roku życia zniżek i rabatów. Partnerzy naszego programu to głównie lokalni przedsiębiorcy ale i osoby spoza gminy czy nawet województwa. Do tej pory wydaliśmy razem z wydziałem organizacyjnym ponad 990 kart w specjalnie przygotowanych pakietach. Każdy senior otrzymuje prócz karty seniora, listę partnerów, informację o bezpłatnym systemie SISMS oraz rogozińską kartę życia.

Działalność promocyjna Gminy Rogoźno ściśle wiąże się ze stałą współpracą z Rogozińskim Centrum Kultury, Muzeum Regionalnym, instytucjami pomocowymi, podmiotami ekonomii społecznej, stowarzyszeniami i fundacjami oraz z instytucjami oświaty i sołectwami.

Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytał czy wystarcza pieniędzy od Rady Miejskiej? Pan kierownik Paweł Andrzejczak odpowiedział, że większość zadań i organizacja imprez wykonywana jest własnymi siłami, bez stwarzania dodatkowych kosztów. Pani Erenc – Szpek poprosiła o wyjaśnienie kwestii namiotu, którym dysponuje OSP w Pruścach. Pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska wyjaśniła, że OSP w Pruścach może wystawić fv jedynie na usługę montażu, demontażu i dowóz namiotu. Pan radny Hubert Kuszak zapytał, jak wygląda wydawanie gadżetów promocyjnych gminy? Pani burmistrz powiedziała, że wszystko jest ewidencjonowane, natomiast żeby otrzymać rzeczy promocyjne należy złożyć wniosek. Radny zwrócił uwagę, że takie gadżety to bardzo dobra reklama i godna, ponieważ są to rzeczy pożyteczne i nie kojarzące się źle. Pan radny Zbigniew Chudzicki podziękował za organizację półmaratonu i przy okazji zapytał, jaki był koszt? Pani Natalia Pietrowiak odpowiedziała, że całkowity koszt oscylował w granicach 50 tys zł – 20 tys to wpłaty biegaczy, ponad 4 tys to darowizny. Pani z-ca burmistrza powiedziała, że jest plan mem-a natomiast nie ma jeszcze konkretnego zarysu, jednak koncepcja ma dotyczyć kompletnych informacji, jakie w danym miesiącu podjęto działania, co się wydarzyło, jakie są planowane prace i inwestycje.

 

Ad. 6. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno.

Projekt budżetu na rok 2018 przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka. Budżet Gminy Rogoźno opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno.

I. Wstęp.

Budżet Gminy Rogoźno opracowano w pełnej szczegółowości na podstawie Uchwały Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno.

Projekt budżetu został opracowany na podstawie danych dotyczących przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2017 roku. W projekcie budżetu uwzględniono wydatki z zakresu wychowania przedszkolnego w części finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa. Przyjęto wzrost wynagrodzeń:

 • o 5% dla pracowników administracji,
 • dla pracowników obsługi jednostek oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 roku  zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, które spowodowało przeszeregowanie tej grupy pracowników z I do III kategorii zaszeregowania, co spowoduje wzrost wynagrodzeń o 17%,
 • dla nauczycieli od dnia 01 kwietnia 2018 roku w wysokości 5% w tym odprawy emerytalne 178.884 zł.

Zastosowany wzrost wynagrodzeń łącznie z pochodnymi od nich naliczonymi spowodował wzrost zaplanowanych środków w budżecie na 2018 rok o kwotę 2.035.142,70 zł w porównaniu z planem na 30 września 2017 roku, w tym:

 • w jednostkach systemu oświaty o kwotę (+) 1.520.224,00 zł;
 • w jednostce pomocy społecznej o kwotę (+) 122.549,00 zł;
 • w administracji publicznej (+) 393.317,90 zł (w tym odprawy emerytalne 150.926,58 zł)
 • w pozostałych działach o kwotę (-) 948,20 zł.

 

Dochody budżetu zaplanowane zostały wg działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów:

 1. Pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2017 roku Nr ST3.4750.37.2017 o projektowanej subwencji ogólnej w kwocie - 19.095.527 zł z tego:
  1. część wyrównawcza – 4.751.658,- w tym:
   • kwota podstawowa 3.124.334,-
   • kwota uzupełniająca 1.627.324,-
  2. część równoważąca 227.720,-
  3. część oświatowa – 14.116.149,- oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok – 1.387.283,-
 2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2017r. nr FB.I-3110.5.2017.8 o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na 2018 rok – 22.066.372 zł oraz prognozowane na 2018 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ogólnej kwocie 157.500 zł.
 3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Pile z dnia 23.10.2017r.nr DPL 3101-8/17 o kwocie dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2018 r. – 3.500 zł.

Przyjęto wielkość należnej w 2018 roku dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego według stanu uczniów na dzień 30 września 2017 roku w ogólnej kwocie 563.070 zł tj. 411 uczniów x 1.370zł (bez zawiadomienia dysponenta) na podstawie zapisu art. 11 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zm.)

Projekt budżetu został opracowany w działach, rozdziałach, paragrafach na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1053 ze zm.)

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale – 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i rozdziale – 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dochody zaplanowano na podstawie symulacji naliczenia podatków na dzień 30 września 2017 roku wg stawek uchwalonych na 2018 rok w dniu 25 października 2017 roku:

 1. podatku od środków transportowych wg stawek obowiązujących w 2018 roku (Uchwała Nr XLVIII/456/2017)
 2. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego do kwoty 33 zł/q (Uchwała Nr XLVIII/455/2017),
 3. podatku od nieruchomości (Uchwała Nr XLVIII/457/2017), która uchwaliła wzrost w n/w pozycjach:
  • od budynków mieszkalnych o 0,01 zł/m2;
  • od budynków działalności gospodarczej o 0,15 zł/m2;
  • od budynków letniskowych o 0,15 zł/m2;
  • od gruntów działalności gospodarczej o 0,03 zł/m2;
  • od gruntów letniskowych o 0,01 zł/m2;
  • od pozostałych gruntów o 0,01 zł/m2

oraz wprowadzonej opłaty targowej uchwałą Nr XVIII/154/2015 z dnia 28 października 2015 roku.

II. Dochody

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok przyjęto w kwocie – 72.567.409,61 zł w tym dochody:

1) majątkowe 1.173.793 zł z tego:

 1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.000 zł,
 2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –- 1.000.000 zł,
 3. dotacji na inwestycje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 171.793 zł.

2) bieżące 71.393.616,61 zł w tym w szczególności:

 1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 21.578.195 zł,
 2. dotacje na realizację własnych zadań bieżących – 1.054.747 zł,
 3. dotacje na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 20.000 zł,
 4. dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich 1.016.680,51 zł

 

W poszczególnych działach plan dochodów przedstawia się następująco:

            W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – 50.000 zł.Kwota ta obejmuje dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych oraz dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Wykonanie na dzień 30 września 2017 roku wynosiło 50.127,54 zł  oraz należności wymagalne 8.878,33 zł, nadpłaty 112,10 zł. Przyjęto do budżetu w/w kwotę na podstawie obowiązujących stawek dzierżawy gruntów rolnych.

 

            W dziale 050 - Rybołówstwo i rybactwo dochody zaplanowano w wysokości – 25.000 zł. Dotyczą one dochodów z tytułu zezwoleń na połów ryb na jeziorach gminnych. Zostały zaplanowane na poziomie planu w 2017 roku. Wykonanie na dzień 30 września br. wyniosło 23.495 zł. Cennik opłat za wędkowanie na Jeziorach Nienawiszcz Duży i Mały ustalony został Zarządzeniem Nr 1 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 stycznia 2005 r. ze zmianą.

           

W dziale 600 – Transport i łączność dochody  zaplanowano  w  wysokości – 20.000 zł. Zaplanowana kwota dotyczy wpływów za zajęcie pasa drogowego ustalana na podstawie ustawy o drogach publicznych. Wykonanie na koniec III kwartału 2017 roku wyniosło 23.220,49 zł. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 sierpnia 2017 roku.

           

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano na kwotę – 1.456.500 zł. Na w/w kwotę składają się:

 1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 40.000 zł, wg imiennego wykazu osób zobowiązanych do uiszczenia w/w opłaty oraz przewidywanego wykonania na koniec 2017 roku.
 2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 80.000 zł. Wykonanie na dzień 30 września 2017 r. wyniosło 80.425,56 zł, należności wymagalne 25.705,01 zł, nadpłaty 444,40 zł. Opłatę ustalono na podstawie wykazu osób zobowiązanych do wpłaty bez uwzględniania spłaty zaległych opłat.
 3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 334.500 zł.

Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie zawartych umów ze spółką gminną Aquabellis na dzierżawę sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków; KŻ Kotwica; Bimex – Beton sp. z o.o.; Spółka Akcyjna Lebal, BERGAMO INWESTMENT sp. z o.o.; ORANGE POLSKA S.A.; 3 wspólnotami mieszkaniowymi i 27 osobami fizycznymi.

 1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 2.000 zł.

Wykonanie za 3 kwartały 2017 roku wynosiło 3.801,81 zł należność wymagalna 211,13 zł.

 1. Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.000.000 zł.

W 2018 roku planuje się sprzedaż 34 działek budowlanych przy ul. Strzeleckiej, Słonecznej, Brzozowej i Lipowej o łącznej powierzchni 32.638 m2 oraz grunty rolne o powierzchni 2,0503 ha. Łączna wartość w/w nieruchomości z wyceny wynosi 2.357.000 zł. Do planu przyjęto sprzedaż nieruchomości w wysokości 42,43% wartości szacunkowej.

 

W dziale 750 - Administracja publiczna dochody zaplanowane w kwocie -144.828,41 zł, w tym:

 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przyznane przez dysponenta – 143.228 zł.
 2. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1.000 zł.

Wykonanie za 3 kwartały wyniosło 1.057,90 zł, należności wymagalne 782,40 zł.

 1. Wpływy z różnych dochodów – 600,41 zł.

Dotyczy zwrotu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wypłatę zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wykonanie za 3 kwartały 2017 roku wynosi 547,96 zł.

 

            W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przyjęto kwotę – 3.500 zł – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

            W dziale 754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę – 1.000 zł z tytułu wpływów z usług. Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2017 roku wynosi 842,73 zł netto.

            W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano kwotę – 24.769.958,20 zł, w tym:

 1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 60.000 zł.

Wykonanie na dzień 30.09.2017r. wynosiło – 56.904,71 zł, należności wymagalne 25.796,07 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

 1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6.680.917,20 zł w tym:
 2. Podatek od nieruchomości - 6.063.600 zł

Obliczenia podatku od nieruchomości od osób prawnych dokonano na podstawie symulacji tj. wszystkie elementy składowe podatku pomnożono przez uchwalone stawki na 2018 rok oraz zaplanowano wpływ zaległości z lat poprzednich w wysokości 50.000 zł. Na dzień 30-09-2017 roku należności wymagalne wynoszą 286.317,81 zł. Po wyliczeniu podatek od nieruchomości przyjęto w w/w kwocie.

 1. Podatek rolny – 85.525,00 zł

Zaproponowano obniżenie średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2018 rok do kwoty 33 zł. Hektary przeliczeniowe gospodarstw do opodatkowania wynoszą 1.036,6687 ha. (Wyliczenie stawki: 33,- x 2,5q = 82,50 zł za ha przeliczeniowy dla gospodarstw i działek 33,- x 5 q = 165 zł/ha ).

Obliczenie planowanego podatku: (1.036,6667 ha x 82,5 zł) = 85.525 zł i (2,18787x165 zł) = 361 zł razem 85.889 zł.

Podatek zaplanowano w wysokości 85.525 zł i on jest wyższy o kwotę 1.763 zł w stosunku do 2017 roku.

 

 1. Podatek leśny – 164.257 zł.

(Wyliczenie: średnia cena sprzedaży drewna wg Komunikatu GUS na 2018 rok wynosi 197,06 zł/m2 x 0,220 = 43,35zł/ha.

Obowiązująca stawka 43,35 zł na 2018 rok x powierzchnia lasów podlegająca opodatkowaniu 3.789,08881 = 164.257 zł.

Nie wystąpiły należności wymagalne na 30.09.2017r. Podatek leśny przyjęto w kwocie 164.257 zł i jest wyższy w stosunku do roku 2017 o kwotę 4.257 zł.

 1. Podatek od środków transportowych – 78.942 zł.

Przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz uchwalone stawki na 2018 rok.

 1.  Podatek od czynności cywilnoprawnych – 6.000 zł.

Kwota zaplanowanych dochodów jest niższa od planu 2017 r. o 5.000 zł. Wykonanie do 30.09.2017 r. wynosi 9.429 zł. Dochody otrzymywane od Urzędów Skarbowych.

 1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 2.593,20 zł.
 2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 280.000 zł,ustalono napodstawie wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za I półrocze 2017r. i prognozowanych dochodów z tego tytułu w 2017 roku, po umniejszeniu powierzchni sprzedanej części nieruchomości przez przedsiębiorcę posiadający status zakładu pracy chronionej. W związku z powyższym przyjęto do budżetu 50% dochodów wykonanych na 31.10.2017r.
 3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4.748.758 zł, w tym:
 4. Podatek od nieruchomości – 3.079.865 zł.

Obliczenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonano na podstawie symulacji tj. wszystkie elementy składowe podatku pomnożono przez uchwalone stawki na 2018 r. i zwiększono o planowany wpływ należności wymagalnych o kwotę 200.000 zł. Należności wymagalne na dzień 30.09.2017 roku wynosiły 1.626.716,15 zł. Podatek jest wyższy o kwotę 236.821,28 zł w porównaniu z planem na 2017 rok z powodu uwzględniania spłaty należności wymagalnych z lat poprzednich.

 1. Podatek rolny – 678.900 zł.

(Wyliczenie: 8.156,4364 ha przeliczeniowych powyżej 1 ha x 82,50 zł = 672.906,00

164,27878 ha przeliczeniowych do 1 ha x 165 zł = 27.106,00

Razem: 700.012,00

Zaplanowana kwota jest niższa ze względu na odliczenie ulg i zwolnień o kwotę 21.112 zł. Należność wymagalna na koniec 3 kwartału br. wyniosła 113.469,92 zł i nadpłaty w wysokości 1.725,30 zł.

 1. Podatek leśny – 9.056 zł.

(Wyliczenie: powierzchnia 208,904267 ha x 43,35 zł 9.056 zł. Przyjęto do planu 100% naliczenia. Należności wymagalne na koniec 3 kwartału 2017 roku wynosiły 1.691 zł.

 1. Podatek od środków transportowych – 369.937 zł.

Przyjęto do planowania ilość zarejestrowanych pojazdów oraz uchwalone stawki na 2018 r. Zaplanowany podatek jest wyższy o kwotę 3.713 zł w porównaniu do planu obowiązującego w 2017 roku. Należność wymagalna z tego tytułu na dzień 30 września 2017 roku wynosi 271.328,32 zł.

 1. Podatek od spadków i darowizn – 30.000 zł.

Przyjęto w wysokości wykonania na dzień 30 września 2017 roku, które wyniosło 23.383,50 zł, uwzględniając przewidywane wykonanie na koniec roku.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

 1. Wpływy z opłaty targowej– 50.000 zł.

Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2017 roku wynosi 44.189 zł. Przyjęto do budżetu na 2018 rok prognozowane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2017 roku wg stawek uchwalonych – Uchwałą Nr XVIII/154/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 października 2015 roku.

 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych – 500.000 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został przyjęty do projektu budżetu na podstawie obowiązujących ustaw oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku. Wykonanie za 3 kwartały 2017 roku wynosiło 413.383 zł.

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

 1. Wpływy z kosztów upomnień – 11.000 zł. Dotyczą zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe regulowanie podatków. Wykonanie za 3 kwartały 2017 roku wynosi 9.163,90 zł.
 2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –   20.000 zł Wykonanie za 3 kwartały 2017 roku wyniosło 17.951,59 zł.
 3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w wysokości – 393.000 zł,w tym:
 4. Wpływy z opłaty skarbowej – 50.000 zł Wykonanie za 3 kwartały 2017 roku wynosi 42.788 zł.
 5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 343.000 zł. Wykonanie za 3 kwartały 2017 roku wynosi 340.697,67 zł.
 6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 12.887.283 zł, w tym:
 7. Podatek dochodowy od osób fizycznych – 11.387.283. Wg pisma dysponenta z Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku w porównaniu do planu 2017 roku są wyższe o kwotę 1.589.941 zł.
 8. Podatek dochodowy od osób prawnych na poziomie – 1.500.000 zł. Wykonanie za 3 kwartały 2017 roku w/w podatku wynosi 1.418.497,96 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

 

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano  kwotę 19.150.527 zł,

 1. subwencja oświatowa – 14.116.149 zł
 2. subwencja wyrównawcza – 4.751.658 zł, która składa się z dwóch części
 • podstawowej w kwocie 3.124.334,-
 • uzupełniającej w kwocie 1.627.324,-
 1. subwencja równoważąca – 227.720. Przyjęte kwoty subwencji zostały podane przez dysponenta – Ministerstwo Finansów.
 2. różne rozliczenia finansowe –  55.000 zł,
 • dochody dotyczą pozostałych odsetek – bankowych 55.000 zł, wykonanie za 3 kwartały 2017 roku wynosi 42.788 zł, przewidywane wykonanie 54.341,95 zł,

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 2.033.327,60 zł.Dotyczy ona:

 1. Wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 110.800 zł.
 2. Wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego 422.290 zł.
 3. Dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego  w wysokości 39.790 zł. Ustalono na podstawie zawartych umów.
 4. Wpływów z usług w wysokości 300.000 zł.
 5. Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 18.000zł, tj. w wysokości podpisanej umowy z przeznaczeniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci z najuboższych rodzin.
 6. Dotacji celowej z zakresu wychowania przedszkolnego wyliczonej według stanu uczniów na dzień 30 września 2017 roku (411 x1.370,-) w ogólnej kwocie 563.070 zł, na podstawie zapisu art. 11 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 827 ze zm.).
 7. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.000 zł. Porozumienia dotyczą zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkoli za dzieci uczęszczające z terenu gminy i miasta Wągrowiec i gminy Ryczywół.
 8. Dotacji celowych w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 559.377,60 zł, na realizacje projektu edukacyjnego pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno”.

Zaplanowane dochody dotyczą szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, stołówek szkolnych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, umów o podobnym charakterze,  odpłatności za obiady oraz ustawową odpłatność w wysokości 1 zł/h przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dochody zaplanowane są niższe o kwotę 207.990,65 zł w porównaniu z planem 2017 roku, bez uwzględnienia dotacji celowych finansujących programy ze środków europejskich.

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody zaplanowano w kwocie – 863.411 zł. Przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta, tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 827.536 zł. Są to dotacje na:

 1. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 109.601 zł, w tym na:
 • zadania  zlecone 59.683,-
 • własne zadania bieżące 49.918,-
 1. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 56.560 (własne zadanie bieżące)
 2. zasiłki stałe – 233.946 zł (własne zadanie bieżące)
 3. ośrodki pomocy społecznej– 151.253 zł (własne zadanie bieżące)
 4. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 276.176 zł (zadanie zlecone).

Dochody własne w kwocie 35.875 zł z tytułu:

 1. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 35.000 zł
 2. wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 750 zł (dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłku stałego, wypłaconych podopiecznym opieki społecznej w latach poprzednich)
 3. należnych dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
 • 5% planowanych dochodów od specjalistycznych usług opiekuńczych 125 zł (2.500 zł x 5%).

 

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody zaplanowano w wysokości 496.119,91 zł z tytułu podpisanych umów na dofinansowanie projektów ze środków europejskich na realizację dwóch projektów pn.

 1. „Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno”;
 2. Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”.

 

W dziale 855 – Rodzina – dochody zaplanowano w kwocie – 21.198.608 zł. Przyjęto kwoty dochodów wskazane przez dysponenta tj. Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 21.095.608 zł. Są to dotacje na:

 1. świadczenia wychowawcze – 13.512.240 zł (zadanie zlecone)
 2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.583.368 zł (zadanie zlecone).

Dochody własne w kwocie 103.000 zł z tytułu:

 1. wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 41.000 zł (dotyczy świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wypłacanych podopiecznym opieki społecznej w latach poprzednich),
 2. - 40% planowany dochodów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planowana kwota dochodów budżetu państwa  155.000 zł x 40% = 62.000 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody zaplanowano w kwocie 2.157.836,49 zł z tytułu:

 1. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.063.836,49 zł

W/w wpływy ustalono na 2018 rok wg złożonych deklaracji i stawek obowiązujących od 2018 roku za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Przyjęto następujące założenia do ustalenia wpływów z opłaty:

 • zadeklarowana zbiórka w sposób selektywny przez osoby fizyczne i prawne – 13.820 osób x 9 zł x 12 m-cy = 1.492.560 zł
 • zadeklarowana zbiórka w sposób nieselektywny przez osoby fizyczne i prawne – 2.490 osób x 16 zł x 12 m-cy = 478.080 zł
 • nieruchomości letniskowych 392 x 220 zł (ryczałt roczny) = 86.240 zł
 • nieruchomości letniskowych 8 x 360 (ryczałt roczny) = 2.880 zł.

Zastosowane stawki wynikają z uchwały nr XLVII/446/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2017 roku, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2018 roku oraz uchwały nr XXXIII/307/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Razem planowane wpływy winny wynosić przy 100 % ściągalności 2.059.760 zł,

które zwiększono o kwoty z tytułu planowanych wpływów z kosztów upomnienia. Systemem selektywnej zbiórki odpadów objęto 3.708 nieruchomości. Na koniec trzeciego kwartału br. należności wymagalne z tych opłat wyniosły 368.546,70 zł. Podjęto decyzję zatrudnienia dodatkowego pracownika  w celu prowadzenia systematycznej egzekucji zaległych opłat.

 1. wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska – 84.000 zł.

Wykonanie dochodów z tego tytułu za 3 kwartały 2017 roku wyniosło 47.136,93 zł. W związku z ograniczeniem przyjmowania odpadów na  gminne składowisko odpadów w Studzieńcu od 2017 roku zmniejszą się udziały we wpływach z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów w części przypadającej gminie.

 1. Wpływy z usług rezerwacyjnych na targowisku miejskim – 10.000 zł

Od 2015 roku pobierana jest opłata za rezerwację miejsca handlowego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Rogoźna w wysokości 20 zł brutto miesięcznie za stanowisko bez zadaszenia lub 25 zł brutto miesięcznie za stanowisko pod wiatą. Wykonane wpływy do 30 września br. wyniosły 5.116,60 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody zaplanowano w kwocie 25.000 zł z tytułu:

 1. wpływów z usług – 25.000 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Wykonanie dochodów za 3 kwartały 2017 roku z tego tytułu wynosi 23.459,15 zł.

 

Szczegółowy plan dochodów został przedstawiony w załączniku nr 1, 5, 6 i 7 w części planu dotacji otrzymanych do budżetu gminy oraz nr 10 i 11.

W poszczególnych pozycjach dochodów uzasadniono sposób kalkulacji przyjętych wartości, które są realne do wykonania w 2018 roku.

 

III.  Wydatki

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę – 83.703.191,61 zł.

W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w kwocie 21.578.195 zł, zadania własne 48.001.620,35 zł, oraz wydatki majątkowe 14.123.376,26 zł.

 1. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości – 69.579.815,35 zł, w tym:
  1. Wydatki jednostek budżetowych 38.952.471,02 zł
   1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24.312.878,18 zł
   2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14.639.592,84 zł
  2. Dotacje na zadania bieżące 6.269.742,20zł (bez dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich)
  3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.812.471,80 zł
  4. Obsługę długu Gminy 411.400,00 zł
  5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy 1.133.730,33 zł
 2. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 14.123.376,26 zł, w tym:
  1. wydatki majątkowe w formie dotacji celowej 193.022,59 zł
  2. wydatki majątkowe kontynuowane 13.223.058,25 zł
  3. wydatki majątkowe nowe 707.295,42 zł

 

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę – 38.000 zł,w tym:

 1. Melioracje wodne 20.000 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych na podstawie złożonego wniosku oraz Uchwały XXXVI/344/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rogoźno spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
 2. Izby rolnicze 17.000 zł,
 • 2% planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego Izbie Rolniczej (wyliczenie 764.425,- x 2% = 15.288,50 zł zaplanowano w wysokości wyższej uwzględniając zobowiązania z 2017 r. oraz zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat podatku rolnego uwzględniane przy odprowadzaniu 2% wpływów zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 1079 z późn. zm.).
 1. Pozostała działalność 1.000 zł, na wydatki związane z koniecznością opracowania ekspertyz związanych ze zdarzeniami losowymi w rolnictwie 1.000 zł.

 

W dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, kwota wynosi – 25.000 zł:

 1. wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne - 5.274,-
 2. zakup materiałów (zarybianie jezior) - 17.246,-
 3. zakup energii - 2.000,-
 4. zakup usług - 480,-

W tym dziale przyjęto wydatki na poziomie planu po zmianach w 2017 roku.

 

W dziale 600 – Transport i łączność, kwota wynosi 7.421.665,55 zł:

 1. w rozdziale Lokalny transport zbiorowy 388.000 zł z przeznaczeniem na:
 • dotację celową dla gminy Oborniki na wykonanie powierzonego zadania w zakresie komunikacji międzygminnej 300.000,- kontynuacja porozumienia pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,
 • dotację celową dla Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego KOMINIKACJA, którego gmina jest członkiem w wysokości 18.000 zł z przeznaczeniem na zlecenie przeprowadzenia analizy popytu na przewozy kolejowe pasażersko – towarowe na połączeniu Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec jako element studium wykonalności.
 • zakup usług pozostałych 70.000 zł na usługi transportu między gminą Rogoźno - Murowana Goślina.
 1. w rozdziale Drogi publiczne gminne 7.033.665,55 zł na:
 2. zakup materiałów 40.084,76 zł, w tym:
 • zakup znaków pionowych 10.000,-
 • środki jednostek pomocniczych 30.084,76 zł (fundusz sołecki)
 1. zakup usług remontowych - 117.000 zł,
 • remonty cząstkowe dróg bitumicznych 100.000,-
 • remont przystanków autobusowych 17.000,-
 1. zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych -544.500 zł, w tym:
 • środki jednostek pomocniczych – 9.500,- (fundusz sołecki)
 • wydatki na utrzymanie dróg w okresie zimy 150.000,-
 • oznakowanie poziome, pionowe ulic oraz zmiana organizacji ruchu 30.000,-
 • profilowanie dróg gruntowych wraz z zakupem i wykonaniem utwardzenia kruszywem 100.000,-
 • ewidencja dróg gminnych 20.000,-
 • naprawa kanalizacji deszczowej i regulacja kratek ulicznych 100.000,-
 • desykacja krzewów i drzew oraz nasadzenia nowych 50.000,-
 • wykonanie operatów wodnoprawnych 15.000,-
 • przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów mostowych 30.000,-
 • oznakowanie zasięgu pasa drogowego na gminnych drogach 30.000,-
 • wykonanie tablicy na granicy gminy (witacz) 10.000,-

            Przyjęto w/w wartości na podstawie analizy wydatków niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2018 roku,

 1. różne opłaty i składki dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym  oraz ubezpieczenie dróg gminnych („OC”) 10.000 zł
 2. wydatki inwestycyjne          6.322.080,79 zł z przeznaczeniem na:
 • Budowę ulicy Seminarialnej i Długiej w Rogoźnie – etap IV – 6.312.580,79  zł, którą zgłoszono do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Zaplanowane wydatki stanowią 100% wartości kosztorysowej przedsięwzięcia. Zadanie realizowane w latach 2010-2018.
 • Budowę parkingu przy drodze gminnej w m. Owieczki  – 9.500 zł (przedsięwzięcie funduszu sołeckiego).

 

W dziale 630 – Turystyka, kwota wynosi –37.600 zł:

 1. pozostała działalność na wykonanie za kwotę 32.000 zł bieżącej konserwacji i napraw na istniejących placach zabaw oraz istniejącego monitoringu na terenie miasta i gminy, uzupełnienie wyposażenia - przedsięwzięcie funduszu sołeckiego wsi Studzieniec i Słomowo 5.600 zł, w tym wydatek majątkowy 4.000 zł.

 

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie – 693.367,20 zł na:

 1. dotację przedmiotową z budżetu dla Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego (zakładu budżetowego) w wysokości 202.667,20 zł wg stawek rocznych w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi dopłata do kosztów eksploatacji:
 • mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 17 zł/m2, co stanowi kwotę 202.667,20 zł (17,- x 11.921,60 m2).

Na sesję w miesiącu grudniu zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2018 rok.

 1. zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano na kwotę 490.700 zł, z tego na:

 

 • bieżące utrzymanie zakupionych budynków po Agrobiznesie – 108.000,- (w tym na zakup materiałów 8.000 zł, energii 85.000 zł, ochrona obiektu i wywóz nieczystości 10.000 zł, drobne prace remontowe 5.000 zł.)

 

 • wyceny, podziały, ogłoszenia o przetargach, koszty notarialne – 120.000,-
 • różne opłaty i składki (opłaty za zmianę wpisów do KW) – 1.500,-
 • pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 700,-
 • opłaty na rzecz budżetów jst – 5.500,- (wieczyste użytkowanie gruntów od Skarbu Państwa wg posiadanych decyzji)
 • odszkodowania za brak dostarczenia lokali socjalnych dla osób fizycznych i prawnych – 140.000,-, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2017 roku,
 • odszkodowanie za nabycie praw własności do nieruchomości przez gminę z mocy prawa 10.000 zł,
 • koszty postępowania sądowego (wnioski o zasiedzenie) – 5.000,-,
 • zakupu gruntów i nieruchomości przy ul. Fabrycznej (od komornika) – 100.000,-

 

W dziale 710 – Działalność usługowa wydatki w kwocie – 105.000 zł dotyczą:

 1. planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Rogoźno – 95.000 zł.
 2. opieki nad mogiłami i grobami wojennymi 10.000 zł.

 

W dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowana kwota wynosi
- 6.083.334,37 zł. Dotyczy ona wydatków na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji Gminy ,wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego (CUW) i pozostałej działalności dotyczącej wydatków dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych z tytułu inkasa podatków oraz składek członkowskich do stowarzyszeń. W tym zaplanowano:

 1. wydatki na zadania zlecone 143.228,00 zł
 2. diety i bieżące wydatki Rady Miejskiej 341.888,80 zł
 3. wydatki na administrację (Urzędy Gmin) 4.404.331,57 zł w tym:
 4. wydatki bieżące: 4.384.331,57 zł
 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.501.589,57 zł (według umów o pracę i stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2017r. przy uwzględnieniu wzrostu łącznie z pracownikami straży miejskiej wynagrodzeń o 5 % i zaplanowaniu dla 7 pracowników odpraw emerytalnych i dla 9 osób nagród jubileuszowych).
 • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.542 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.700 zł,
 • wydatki remontowe 59.000 zł (konserwacja sprzętu biurowego, komputerowego, windy, remont archiwum wraz z izolacją przeciwwilgociową fundamentów)
 • wydatki rzeczowe 741.500 zł, w tym:
 • prowizje bankowe 10.000,-;
 • opłaty licencyjne za programy 40.000,-;
 • przesyłki pocztowe 100.000,-;
 • sprzątanie urzędu 50.000,-;
 • dzierżawa kserokopiarek 35.000,-;
 • wywóz nieczystości, ogłoszenia oraz usługi  instalacyjne 11.000,-;
 • usługi informatyczne 34.000,-;
 • pozostałe usługi 13.500,-
 • energia 77.000,-;
 • usługi prawne i audytorskie 65.000,-;
 • podróże służbowe 42.000,-;
 • szkolenia pracowników 25.000,-;
 • opłaty telekomunikacyjne 35.000,-;
 • zakupy materiałów 122.700,-;
 • koszty sądowe – podatki 10.000,-;
 • badania okresowe pracowników 12.300,-; 
 • ubezpieczenie majątku 28.000,-;
 • opłaty za tłumaczenia tekstów 1.000,-;
 • wpłaty na PFRON w wysokości 30.000 zł w związku ze zmniejszeniem w 2018 roku wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności).
 1. wydatki majątkowe 20.000 zł na:
 • zakupy inwestycyjne dla administracji (AXENCE oprogramowanie do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT)
 1. promocja jst 74.896 zł w tym:
 • wynagrodzenia bezosobowe 4.500,-
 • zakup materiałów 36.596,-
 • zakup usług pozostałych 33.800,-
 1. wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 930.586 zł, w tym:
 • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.350,-
 • wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 788.320,-
 • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.916,-
 • pozostałe wydatki rzeczowe 128.990,-

Centrum Usług Wspólnych zostało utworzono w wyniku likwidacji Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Placówek Oświatowych z dniem 01 sierpnia 2016 roku na podstawie uchwały Nr XXVII/258/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku. Wzrost o 1,58% wydatków zaplanowanych na 2018 rok w porównaniu do łącznych wydatków w 2017 roku w tym rozdziale, spowodowany jest zwiększeniem wynagrodzeń o 4,48 %, usług zdrowotnych w związku z koniecznością wykonania badań okresowych pracowników oraz zmniejszeniem wydatków na remonty o 92%.

 1. pozostała działalność 188.404 zł w tym:
 • diety dla przewodniczących jednostek pomocniczych 111.384,- (wysokość ustalona na podstawie Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011r. – wzrost o 5% w stosunku do planu obowiązującego na dzień 30-09-2017r.)
 • ubezpieczenie OC (sołtysów) 1.020,-  (na podstawie zawartej polisy ubezpieczeniowej)
 • wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 3.000,- (inkaso podatków)
 • składki członkowskie do stowarzyszeń 73.000,-

 

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w kwocie – 3.500 zł stanowią wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców z przeznaczeniem  na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.

 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę – 660.950,36 zł, z czego przypada na:

 1. Ochotnicze straże pożarne 487.020,36 w tym:
 • środki jednostek pomocniczych – 35.400,- (przedsięwzięcia funduszu sołeckiego)

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 421.620,36 zł, dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu przez OSP w kwocie 30.000 zł.

 1. Obrona cywilna 12.100,-wydatki obejmują zakup usługi informowania ludności o zagrożeniach oraz innych ważnych informacjach gminnych oraz bieżące pokrycie kosztów utrzymania magazynu obrony cywilnej i uzupełnienie wyposażenia.
 2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 60.000,- dotyczy zaplanowania dotacji celowej na zadanie w ramach działalności pożytku publicznego z przeznaczeniem na kompleksową obsługę plaż gminnych, organizację szkoleń ratowniczych oraz prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej. Zaplanowane wydatki na ten cel są wyższe o 5,26% w stosunku do planu z 30 września 2017 roku.
 3. wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej (bez wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczone) - 101.830,-
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych  9.830,- obejmujące wypłatę ekwiwalentów za sorty mundurowe,
 • wydatki rzeczowe 22.000,- (łącznie z utrzymaniem, eksploatacją samochodu specjalnego – służbowego oraz ubezpieczeniem AC i OC),
 • wydatek majątkowy 70.000 zł na zakup samochodu oznakowanego dla Straży Miejskiej.

 

            W dziale 757 – Obsługa długu publicznego ujęto wydatki z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 411.400 zł, w bankach:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 • Bank Spółdzielczy w Czarnkowie,
 • ING Bank Śląski w Poznaniu,
 • Bank Pocztowy SA Bydgoszcz,
 • od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu.

Do obliczenia wysokości odsetek przyjęto WIBOR średnioroczny w wysokości 1,66

plus marżę od 0.6 – 1,6 p.p. wynikającą z zawartych umów kredytowych przy uwzględnieniu terminów spłat rat kredytów i pożyczek z harmonogramów. Do obliczenia obsługi długu z tytułu preferencyjnych pożyczek z WFOŚ i GW przyjęto oprocentowanie  w wysokości 3%, z BGK 1,5% dla kredytów  od 2,35– 3,5%. WIBOR 1M na dzień 03 listopada 2017 roku wynosił 1,66.

 

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną i celową w wysokości – 308.004 zł  w tym:

 1. Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane 83.704 zł (Wydatki budżetu 83.703.191,61 zł x 0,1% = 83.703,19 zł – przyjęto 83.704 zł)
 2. Rezerwy celowe  w wysokości 208.000 zł z przeznaczeniem na:
 3. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rezerwa na w/w cel winna wynosić zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym do 0,5 % wg następującego wyliczenia:
 • wydatki budżetu 83.703.191,61 zł minus wydatki inwestycyjne 14.123.376,26 zł, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.312.878,18 zł,  minus wydatki na obsługę długu 411.400 zł = 44.855.537,17 x 0,5% = 224.277,69 zł – przyjęto do budżetu kwotę 224.300 zł).

 

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie – 25.546.250,60 zł z tego:

 1. szkoły podstawowe - 12.215.487,00
 2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 756.322,00
 3. przedszkola - 5.867.011,00 w tym:

 

 • dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień, umów między jst w kwocie 50.000 zł (za uczniów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach tj. Oborniki, Skoki i Wągrowiec łącznie za 10 uczniów).

 

 • dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 1.443.800 zł.

Wysokość ustalono na podstawie art. 78b ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw. Wg następującej metody:  zaplanowane wydatki bieżące na przedszkola gminne pomniejszone o dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie stanowiące dochód gminy oraz iloczyn kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju i uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych w przedszkolach podzielonych przez liczbę dzieci (bez uczniów niepełnosprawnych) ustalono podstawową kwotę dotacji w wysokości 961,39 zł na 1 ucznia i mnożąc stawkę dotacji podstawowej przez 75% na 1 uczniaw przedszkolu niepublicznym wyliczona na podstawie art. 90 ust.2b tj. 721,04 zł. Do przedszkoli niepublicznych wg złożonych informacji przez organy prowadzące do dnia 30 września 2017 roku będzie uczęszczało 166 uczniów bez orzeczeń o niepełnosprawności.

 

 1. Gimnazja - 3.340.106,- w tym w szczególności:
 • dotacja celowa przekazywana dla powiatu w kwocie – 900.000 zł. W dniu 10 lutego 2000r. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Rogoźno a Zarządem Powiatu Obornickiego. Zgodnie z § 3 porozumienia gmina Rogoźno przekazuje środki na utrzymanie Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie. Podstawą podpisania porozumienia jest fakt, że Gimnazjum Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół, którego organem prowadzącym jest Powiat Obornicki,
 • dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 436.080 zł. W społecznym gimnazjum prowadzonym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie kontynuuje naukę 77 uczniów.  W związku z powyższym zgodnie z art. 90 ust. 2a  zaplanowano środki na ten cel  w wysokości oświatowej subwencji ogólnej przypadającej na jednego ucznia danego typu szkoły.
 • pozostałe wydatki na klasy gimnazjalne wchodzące w skład gminnych szkół podstawowych 2.004.026 zł.

 

 1. dowożenie uczniów do szkół - 1.002.520,-
 2. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 100.839,-

W/w kwota została obliczona zgodnie z art. 70a ustawy Karty Nauczyciela w wysokości 1% od wynagrodzeń po umniejszeniu wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji.

 1. stołówki szkolne i przedszkolne - 713.616,-
 2. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach  i oddziałach przedszkolnych – 305.073,-
 3. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 449.564,-
 4. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 24.255,-

Zaplanowane wydatki rzeczowe oraz dotacje podmiotowe w w/w trzech rozdziałach, zostaną skorygowane po otrzymaniu metryczki podziału subwencji oświatowej na 2018 rok.

 1. pozostała działalność w kwocie - 771.457,60,-  tj.:
 • dotacje celowe na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego 16.500,-. Planuje się zlecenie n/w zadań:
 • organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu wychowania patriotycznego;
 • zajęcia edukacyjne wśród seniorów,
 • organizację zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego,
 • rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci i młodzieży
 • zakup materiałów i wyposażenia – 3.200,- dotyczący środków  jednostek pomocniczych: Budziszewko, Jaracz, Parkowo i Studzieniec- przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego,
 • organizację obozu sportowego dla uczniów z klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 3 - 36.123 zł,
 • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów 152.567,- (obliczony na podstawie obowiązujących zasad zgodnie z Kartą Nauczyciela),
 • realizacja projektu dofinansowanego ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie Rogoźno”.  Wydatki zaplanowano na podstawie umowy dofinansowania zawartej 17 października 2017 roku, realizacja projektu zaplanowana na lata 2017-2019 przy udziale partnera PROJEKT HUB sp. z o.o. w Poznaniu. Wydatki na rok 2018 zaplanowano na kwotę 563.067,60 zł.

W dziale oświata i wychowanie łączne wydatki zaplanowane na kwotę 25.546.250,60 zł, dotyczą:

 • wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w kwocie 16.665.422 zł,
 • odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 635.518 zł,
 • zakupów środków żywności w wysokości 722.290 zł,
 • dotacji celowej  w wysokości 966.500 zł, w tym dotacja udzielana w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – 16.500 zł na:
 • organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu wychowania potriotycznego;
 • zajęcia edukacyjne wśród seniorów,
 • organizację zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego,
 • rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci i młodzieży.
 • dotacji podmiotowych w wysokości 1.927.880 zł,
 • realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego 3.700 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych 606.262 zł,
 • pozostałych rzeczowych bieżących wydatków w kwocie 3.443.611 zł,
 • projekt edukacyjny dofinansowany ze środków europejskich 563.067,60 zł,
 • wydatki majątkowe w wysokości 12.000 zł.

Wydatki w porównaniu do planu obowiązującego na dzień 30.09.2017 roku zmalały o 0,42%, z powodu zaplanowania wydatków dofinansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na poziomie niższym o 24,33% w stosunku do planu wydatków 2017 roku. W zaplanowanych wydatkach uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 5% dla pracowników administracji, obsługi 17%, dla nauczycieli od kwietnia 2018 roku o 5%. W łącznej kwocie wydatków na oświatę i wychowanie dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty stanowi 11,33%. Wzrost nastąpił również w świadczeniach na rzecz osób fizycznych – dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane na podstawie art. 54 ust. 3 i ust. 5 KN, naliczane od zwiększonego na 2018 rok minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz procentowo od wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które wzrosły w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego i zaplanowanej podwyżki. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup taboretu gazowego do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie. Szczegółowe porównanie wzrostu lub spadku do planu wydatków 2017 roku w poszczególnych paragrafach przedstawiono w załączniku nr 2 do materiałów informacyjnych.

 

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zaplanowana kwota wydatków – 355.000,-zł

 1. Zwalczanie narkomanii – 7.800,- zł
 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości – 335.200,-.

Zaplanowano dotacje:

 1. w kwocie 48.000 zł podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert złożonych przez organizacje w ramach konkursu na zadanie pn. „Małe formy wczasów”, „Wakacyjne warsztaty twórczości”  oraz „Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – koszykówka, siatkówka, tenis stołowy”. Organizacja w/w zadań rekreacyjnych, sportowych przyczyni się do propagowania zdrowego stylu życia w trzeźwości, zabawę bez używek.
 2. w kwocie 20.000 zł na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  w zakresie zapewnienia całodobowej gotowości dyżurowania, prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wobec osób nietrzeźwych  z terenu naszej gminy, przewidzianych przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pozostałe wydatki na realizację programu przeznaczono na:

 1.  wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 146.453 zł
 2. zakupy materiałów do realizacji programów 23.649 zł
 3. zakup energii 10.000 zł
 4. zakup usług remontowych 2.000 zł
 5. zakup usług pozostałych 80.148 zł
 6. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon zaufania) 2.000 zł
 7. podróże służbowe krajowe 950 zł
 8. różne opłaty i składki 2.000 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przygotowanego projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2018 rok, który zostanie przedstawiony do uchwalenia w miesiącu grudniu 2017 roku.

 1. Pozostała działalność - 12.000,- dotyczy:
 • organizacji badań profilaktycznych dla mieszkańców naszej gminy 2.000 zł,
 • dotacji celowej udzielonej w trybie art. 221 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie wsparcia chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych.

 

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki zaplanowano na kwotę – 4.106.594 zł, na następujące zadania:

 1. Domy pomocy społecznej – 640.000 zł.

Wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. W 2017 roku koszt odpłatności wynosił 49.651,61 zł miesięcznie. Zaplanowano na 2018 rok wzrost odpłatności o kwotę 10.000 zł i oraz środki na dwie osoby oczekującą na przyjęcie do DPS. Na dzień 30 września 2017 roku w ośrodku przebywają 21 osoby.

 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000 zł.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne. W skład zespołu wchodzą kuratorzy sądowi, przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Wydatki na obsługę organizacyjno- techniczną zespołu zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 100% planu z 2017 roku.

 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 111.851,- (w tym dotacja na zadania zlecone 59.683 ,-; dotacja na zadania bieżące 49.918,-; środki własne z budżetu 2.250 zł)
 2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 396.560,- (w tym:  dotacja na zadania własne 56.560,-)   
 1. Dodatki mieszkaniowe – 400.000,-
 2. Zasiłki stałe – 274.446,- (w tym: 233.946 zł z dotacji na zadania własne)
 3. Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie) – 1.408.561,- (w tym: dotacja na zadania własne 151.253,-)
 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 576.176,- (w tym: dotacja na zadania zlecone 276.176,-)
 5. Pomoc w zakresie dożywiania – 130.000,- (środki własne)
 6. Centra Integracji Społecznej – 150.000,-

Na podstawie Uchwały Nr XV/124/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku z późniejszymi zmianami utworzono Centrum Integracji Społecznej w formie zakładu budżetowego, które swą działalność rozpoczęło z dniem 01 października 2016 roku. Zaplanowane środki dotyczą dotacji przedmiotowej w wysokości 3.658,54 zł, jako dopłata do jednego uczestnika zajęć integracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum. Projekt uchwały zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej przy uchwalaniu budżetu na 2018 rok.

 

 1. Pozostała działalność – 14.000,-z przeznaczeniem na utrzymanie Klubu Seniora.

Ogółem wydatki na zadania zlecone i własne w w/w dziale przyznane przez dysponenta wynoszą 847.536 zł (zadania zlecone – 335.859,- , zadania własne 491.677,-), pozostała kwota to wydatki ze środków własnych gminy w wysokości – 3.259.058,-.

Udział własny w wydatkach w tym dziale w porównaniu z projektem budżetu na 2017 rok (3.212.515 zł) wzrósł o 1,45%.

W dziale Pomoc społeczna łączne zaplanowane wydatki wynoszą 4.106.594 zł i dotyczą:

 • wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych w kwocie 1.121.252 zł,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych  1.211.063 zł,
 • odpłatności za umieszczenie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 640.000 zł,
 • odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29.252 zł,
 • zwrotu dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich 750 zł,
 • dotacji przedmiotowej z budżetu dla zakładu budżetowego (CIS) jako dopłatę do jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum w wysokości 3.658,54 zł, co daje roczną kwotę 150.000,- (przygotowano projekt uchwały, który zostanie przekazany wraz z projektem budżetu na 2018 rok Radzie Miejskiej)
 • pozostałych rzeczowych bieżących wydatków w kwocie 954.277 zł.

 

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wynoszą 574.662,73 złw tym:

 1. Dotacja celowa na udzielenie w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 4.000 zł na zadanie pn. „Wsparcie działalności instytucji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym”.
 2. realizacja dwóch projektów finansowanych ze środków europejskich – 570.662,73 zł na podstawie podpisanych umów dofinansowania w ramach środków WRPO na lata 2014-2020 z dnia:
 • 28 sierpnia 2017 roku z Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu pn. „Aktywniej w Rogoźnie – kompleksowy program aktywizacji dla mieszkańców Gminy Rogoźno” łączne wydatki roku 2018 wynoszą 398.459,75 zł w tym: udział własny gminy 74.542,82 zł,
 • w dniu  15 grudnia 2016 roku  zawarto umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim” łączna wartość  przypadająca do realizacji w 2018 roku wynosi 172.202,98 zł.

Projekty w/w realizowane są w latach 2017-2018.

 

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą – 968.924 zł, w tym:

 1. Wydatki na zadania związane z utrzymaniem świetlic szkolnych 897.074 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 825.338 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.053 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.383 zł i pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 40.300 zł.

Wydatki w tym rozdziale są niższe o 5,26% w stosunku do projektu budżetu na 2017 rok oraz w stosunku do planu na dzień 30.09.2017 r. o 1,73% z powodu  zmiany przydziału godzin dla nauczycieli w arkuszach organizacyjnych szkół od września 2017 roku. Odnotowano wzrost wydatków rzeczowych na 2018 rok o 16,47 % w stosunku do projektu 2017 roku.

 1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 60.000 zł (udział własny).
 2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 11.850 zł.

 

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i w dziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wynoszą – 27.445.760,60 zł w tym sfinansowane:

 1. Subwencja oświatowa – 14.116.149,-
 2. Dotacji celowych – 583.070,-
 3. Środki własne – 12.742.841,60,- (w tym wpłaty rodziców za wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 833.090 zł)
 4. Fundusz sołecki – 3.700,- środki jednostek pomocniczych

RAZEM: 27.445.760,60,-

Wydatki związane z oświatą wzrosły w porównaniu do projektu budżetu na 2017 rok o 8,35%, tj. są wyższe o kwotę 2.115.558,01 zł, a w porównaniu do zaplanowanych wydatków na dzień 30 września 2017 roku  są niższe o 0,97%, co daje spadek o kwotę 268.340,06 zł. Zmniejszenie wydatków w porównaniu do planu obowiązującego w 2017 związane jest z poniesionymi wydatkami jednorocznymi na remonty, modernizację obiektów szkolnych i dodatkowe wyposażenie w związku z reformą oświaty.

 

W dziale 855 – Rodzina zaplanowana kwota wynosi - 21.574.916 zł, w tym:

 1. Świadczenia wychowawcze – 13.523.240 zł (zadanie zlecone 13.512.240 zł , zdanie własne 11.000 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami).

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1851) i zostały zaplanowane na świadczenia wychowawcze w kwocie 13.306.849 zł i 1,5% pokrycia kosztów ich wypłaty.

 1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7.613.368 zł w tym na:
 2. zadanie zlecone 7.583.368 zł;
 3. zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych opieki społecznej w latach poprzednich 30.000 zł.
 4. Wspieranie rodziny –137.180 zł (zadanie własne)

Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku. Główna koncepcja ustawy sprowadza się do maksymalizacji dostępnego wsparcia dla naturalnego środowiska dziecka, tj. rodziny. Kluczową rolę w niesieniu pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, socjalnych, niezaradności życiowej, a także w prowadzeniu gospodarstwa domowego, planowaniu wydatków i innych obowiązków rodzicielskich powierzono 3 asystentom rodzin.

 1. Rodziny zastępcze –141.128 zł W rozdziale tym ujmuje się wydatki na rodzinne domy dziecka. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
 • 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu;
 • 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu;
 • 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim i następnych latach pobytu.

Gmina na dzień dzisiejszy z własnych środków dokonuje odpłatności za 25 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, w tym za:

 • pięcioro dzieci 30% (5x 300 zł x 12 m-cy = 18.000 zł);
 • troje dzieci 30% (3x 1698x12 m-cy = 7.128 zł);
 • pięcioro dzieci 50% (5x 500 x 12 m-cy = 30.000 zł);
 • dziesięcioro dzieci 50% (10 x 330 x 12 m-cy = 39.600 zł);
 • dwoje dzieci 50% (2 x 600x12 m-cy = 14.400 zł)

oraz zaplanowano rezerwę w wysokości 2.000 zł.

Do kosztów zalicza się wynagrodzenie dla osoby pomagającej w rodzinie zastępczej, przyjęto 2.500 zł x 12 miesięcy = 30.000 zł (przyjęto wg obciążeń 2017r.).

Odpłatność jest zróżnicowana ze względu na rodzaj rodziny zastępczej (zawodowa lub spokrewniona) i niepełnosprawność dziecka.

 1. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 160.000 zł, dotyczy pokrycia kosztów związanych z pobytem dzieci w placówkach wychowawczych. Na dzień przygotowania materiałów planistycznych gmina ponosi odpłatność za troje dzieci w wysokości 30% kosztów utrzymania, tj. 849 x 3 x 12 miesięcy, co daje kwotę 30.564 zł oraz za sześcioro dzieci w wysokości 50% tj. 129.436 zł.

 

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowana kwota wynosi - 4.524.494,22 zł, w tym:

 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 275.000 zł w tym:
 2. czyszczenia separatorów i piaskowników 50.000 zł;
 3. czyszczenie odcinka rzeki Małej Wełny 100.000 zł;
 4. badanie wód opadowych 10.000 zł;
 5. dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 30.000 zł (wydatek majątkowy);
 6. wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na sieci podciśnieniowej i grawitacyjnej 80.000 zł (2 przyłącza na ul. Żurawiej; 1 przy ul. Wąska i 1 przy ul. Poprzecznej;
 7. zakup materiałów 5.000 zł.
 8. Gospodarka odpadami – 2.133.836,49,- w tym:
 9. zadania z ochrony środowiska 36.000,- (organizacja zbiórki odpadów opakowaniowych, zakup pojemników ulicznych, organizacja konkursów ekologicznych oraz akcji ekologicznych, dotacja celowa z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest - porozumienie z powiatem),
 10. system gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 2.063.836,49 zł.

System obsługiwany jest przez pracowników w wymiarze 3,75 etatu, na które zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w wysokości 196.775,31 zł, inne wydatki wynikające ze stosunku pracy oraz aktualizacji oprogramowania do systemu rozliczania i naliczania opłat 10.139 zł, przesyłki pocztowe, zakupy materiałów, konserwacje sprzętu oraz opłaty egzekucyjne zaplanowano na kwotę 56.100 zł. Łączna wartość wydatków pośrednich wynosi 263.014,31 zł oraz koszty odbioru odpadów od mieszkańców przez wykonawcę, który zostanie wybrany w postępowaniu zamówień publicznych, zaplanowano kwotę 1.800.822,18 zł na okres do 31 grudnia 2018 roku.

Łączna wartość zaplanowana na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w budżecie gminy wynosi 2.063.836,49 zł, tj. w wysokości planowanych opłat. Szczegółowe rozliczenie planowanych dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku przedstawiono w tabeli nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

 1. Oczyszczanie miast i wsi – 400.000,00,-
 2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 269.100,00,- w tym:
 3. środki jednostki pomocniczej 21.100,- na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego,
 4. przedsięwzięcia z ochrony środowiska 39.000,- (zakładanie nowych skwerów zielonych),
 5. pozostałe środki z budżetu na utrzymanie zieleni 209.000,00,-
 6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 21.000,00,-

Zaplanowane środki dotyczą dofinansowania w formie dotacji celowej dla osób fizycznych na wymianę źródeł ciepła.

 1. Schroniska dla zwierząt – 272.022,59,-
 2. dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 120.000 zł.

Planowana kontynuacja porozumienia z Gminą Oborniki na przyjęcie bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy do schroniska „Azorek”. Do kalkulacji wysokości dotacji przyjęto zaproponowane stawki odpłatności za przyjęcie psa do schroniska w wysokości 1.350 zł x 71 psów (średnioroczna ilość dostarczanych psów do schroniska z terenu naszej gminy) = 95.850 zł oraz za psy pozostające na stanie w schronisku z terenu naszej gminy 25 szt x 966 zł = 24.150 zł, co daje łączną kwotę dotacji 120.000 zł, którą przyjęto do budżetu.

 1. kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program zostanie opracowany i uchwalony do końca marca 2018 roku.
 2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Oborniki na dofinansowanie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących części budynków na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zbiornikiem p.poż w kwocie 142.022,59 zł. Uchwała nr XLVI/430/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 sierpnia 2017 roku sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki.
 3. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 908.000,-
 4. zakup energii zaplanowano na kwotę – 550.000,-

(zaplanowano wzrost wydatków o 1,32% w porównaniu do przewidywanego wykonania planu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

 1. zakup usług pozostałych – 358.000,-
 • konserwację urządzeń oświetleniowych 300.000,-
 • sterowanie mocą gminy 5.000,-
 • oświetlenie świąteczne 50.000,-
 • przedsięwzięcie funduszu sołeckiego 3.000,- na wykonanie nowego punktu oświetlenia w m. Ruda na działce nr 582.
 1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.000 zł z przeznaczeniem na opłaty naliczane i odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych do zbiorników wodnych.
 1. Pozostała działalność – 238.535,14 zł w tym:

wydatki bieżące – 238.535,14 zł przeznaczone na:

 1. edukację ekologiczną promującą ochronę środowiska 2.000,-
 2. zakup energii 167.000,- (woda zdroje uliczne 30.400,- opłata stała za utrzymanie w gotowości zespołu hydrantów 129.600 zł , woda, energia targowisko 7.000,-),
 3. wydatki rzeczowe na obsługę obiektu targowiska wraz z wynagrodzeniem i pochodnymi od nich naliczonymi 63.535,14 zł,
 4. opłata za używanie sieci gazowej 6.000 zł (umowa z WSG w Poznaniu z dnia 22.05.2013 roku),

 

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków wynosi – 9.378.467,38 zł. Obejmuje ona:

 1. Dotację dla Rogozińskiego Centrum Kultury, ogółem – 2.083.695,- z tego:
 2. Dotacja dla Ośrodka Kultury – 1.115.250,-
 3. Dotacja dla Biblioteki – 402.115,-
 4. Dotacja dla Muzeum – 566.330,-

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury wzrosła w porównaniu do 30 września 2017 roku o 12,82%, ze względu na umowy zlecenia zawarte z członkami Orkiestry Dętej, których stawka od 2018 roku nie może być niższa niż 13,70 zł za godzinę wykonywanego zlecenia oraz podwyższenie wynagrodzeń o 5 %  dla pracowników RCK.

 1. Pozostałe środki zatwierdzone przez zebrania wiejskie na przedsięwzięcia określone w funduszu sołeckim na ogólną kwotę 169.901,51 zł oraz środki na bieżące utrzymanie świetlic z budżetu zaplanowano w kwocie 90.000 zł w tym na:
 2. zakup energii – 60.000,-
 3. zakup materiałów – 10.000,-
 4. zakup usług pozostałych – 20.000,-
 5. Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano na kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na:
 • dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie:
 • wsparcia działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 9.000,-,
 • realizację pozostałych zadań w tym zakresie 21.000,- między innymi obchody Gminnego Dnia Dziecka.
 1. Wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano kwotę 100.000 zł na podstawie Uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 2. Wydatek majątkowy w kwocie 6.904.870,87 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja oraz wyposażenie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie wraz z zagospodarowaniem otoczenia Placu Karola Marcinkowskiego”. Zadanie zaplanowano w wartości kosztorysowej na lata 2017 -2018. Postępowanie w celu wyłonienia wykonawców zostało ogłoszone, planowane otwarcie ofert nastąpi 10 listopada br. Przedsięwzięcie ma być sfinansowane pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach JESSICA 2 oraz kredytem zaciągniętym na rynku krajowym. Szczegółowo przedsięwzięcie zostało opisane w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2037.

 

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano kwotę – 886.061,20 zł, w tym na:

 1. obiekty sportowe        549.468,56,-
 • bieżące utrzymanie boiska – Orlik 2012  107.984,- (przyjęto kalkulację kosztów wynagrodzeń i pochodnych, pozostałych wydatków stałych na 12 miesięcy. na podstawie przewidywanego wykonania wydatków na koniec 2017 roku),
 • bieżące utrzymanie boisk wiejskich 12.000,- (zakup energii 7.000, zakup usług 5.000,-).
 • remont zaplecza sanitarno – szatniowego w budynku użytkowanym przez Klub Sportowy Wełna 50.000 zł
 • wydatek majątkowy na realizację zadań z funduszu sołeckiego pn:
 • „Budowa wiaty biesiadnej wraz z budynkiem przyległym - etap II” w m. Garbatka – 5.606,59 zł;
 • „Zagospodarowanie miejsc rekreacji i sportu wraz z wykonaniem monitoringu w Gościejewie” 12.744,36 zł.
 • wydatek majątkowy na realizację zadania pn. budowa „Centrum rekreacyjno sportowego na plaży miejskiej” zaplanowano kwotę 361.133,61 zł. Na to przedsięwzięcie został złożony wniosek za pośrednictwem Stowarzyszenia 7 RYB o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze  w ramach zakresu operacji „Propagowanie dobrostanu społecznego i kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa narodowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa narodowego. Środki zostały zaplanowane w wartości kosztorysowej. Po otrzymaniu dofinansowania ulegnie zmianie klasyfikacja wydatków z podziałem na źródła finansowania.
 1. Pozostała działalność  336.592,64 zł dotyczy zabezpieczenia środków na:
 2. dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej – 170.000,- na następujące zadania:
 • organizacja zajęć żeglarskich,
 • organizacja zajęć kajakarskich,
 • organizacja zajęć w piłkę nożną,
 • utrzymanie bazy sportowej,
 • organizacja zajęć w piłkę siatkową,
 • organizację zajęć w piłkę koszykową,
 • organizacja zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego,
 • organizacja zajęć sportowych w zakresie jazdy konnej,
 • organizacje zawodów wędkarskich.

podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu na dane zadanie, złożonych przez organizacje na podstawie ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie.

Zostanie opracowany projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego na rok 2018, który na podstawie Uchwały Nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej w celu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowych działalności. Po przeprowadzonych konsultacjach w/w projekt zostanie przedstawiony pod obrady Rady Miejskiej w miesiącu grudniu br.

 1. na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 49.092,64,-
 2. na bieżące wydatki związane z zakupami materiałów, usług pozostałych, wynagrodzeń bezosobowych, ubezpieczeniem uczestników zaplanowano na kwotę ogółem 117.500 zł, w tym zaplanowano wydatki związane z organizacją rozgrywek gminnej ligi piłki nożnej (tura wiosenna i jesienna), siatkowej o Puchar Burmistrza   oraz IV Półmaraton Przemysła II.

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 w części „Dotacje udzielone z budżetu Gminy”, nr 8, nr 9 nr 11 do projektu uchwały oraz załączona tabela nr 1 i nr 2 do uzasadnienia.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację zadań obligatoryjnych gminy w sposób oszczędny i celowy i są wyższe w porównaniu z planem wydatków budżetu gminy na dzień 30 września 2017 roku o 0,54% oraz projektu budżetu na 2017 rok o 8,64%.

Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących o kwotę 1.813.801,26 zł.

 

IV. 1.  Przychody - 12.949.582 zł

W załączniku nr 3 do uchwały zaplanowano kredyt na rynku krajowym na sfinansowanie części planowanych wydatków majątkowych.

     2.    Rozchody

      Po stronie rozchodów ujęto kwotę - 1.813.800 zł zgodnie z harmonogramami spłat:

Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno 125.000,00 zł

W roku 2014 zaciągnięto kredyt na spłatę rat kredytów w wysokości 1.250.000 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat tj. od 2014- 2024.

Kredyt ING Bank Śląski w Poznaniu 732.000,00 zł

W 2009 roku zaciągnięto kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 7.320.000 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat tj. od 2010 -2019 roku.

Kredyt Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy 419.800,00 zł

W latach 2012 i 2013 zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu:

 • w 2012 roku w wysokości 654.534 zł,
 • w 2013 roku w wysokości 3.543.215,98 zł

Spłatę kredytu zaplanowano na okres od 2013-2023 roku, raty płatne do dnia 30 września każdego roku.

Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu 400.000,00 zł

W dniu 20.12.2011 roku podpisano umowę pożyczki na sfinansowanie części udziału własnego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni

ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do jeziora Rogozińskiego aglomeracji Rogoźno” z trzyletnią prolongatą spłaty. Pożyczka podlega spłacie w okresie od 2014 – 2025 roku.

     Kredyt BS Czarnków O/Rogoźno 137.000,00 zł

W dniu 06 listopada 2017 roku zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2017 roku. Spłatę kredytu zaplanowano na okres 10 lat tj. od 2018 do 2027 roku.

 

3. Deficyt budżetu

 1. Na 2018 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 11.135.782 zł.

Dochody ustalono na kwotę 72.567.409,61 zł

Wydatki ustalono na kwotę 83.703.191,61 zł

Wynik budżetu: - 11.135.782,00 zł

 

 

V. Informacje dodatkowe

 

1. Zakłady budżetowe

1) Gmina Rogoźno posiada jeden zakład gospodarki mieszkaniowej tj.

Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego

 1. Planowane przychody w wysokości – 1.905.667,20 zł
 2. Są to przychody z następujących wpływów:
 • z najmu i dzierżawy lokali użytkowych 300.000,00 zł
 • wpływy z usług dotyczący lokali mieszkalnych 1.200.000,00 zł
 • sprzedaż składników majątkowych 2.000,00 zł
 • pozostałe odsetki 26.000,00 zł
 • wpływy z różnych dochodów 120.000,00 zł
 • amortyzacji 55.000,00 zł
 • dotacja przedmiotowa 202.667,20 zł
 1. Planowane koszty w wysokości – 1.907.667,20 zł dotyczące:
 • wynagrodzeń i pochodnych 411.800,00 zł
 •   pozostałe koszty bieżące 1.483.867,20 zł z tego:
 •   zakup energii 240.000,00 zł
 •   zakup usług remontowych 130.070,00 zł
 •   zakup usług pozostałych 855.667,20 zł
 •   koszty postępowania sądowego 70.000,00 zł
 •    amortyzacja 57.000,00 zł
 •   podatek dochodowy od osób prawnych 10.000,00 zł
 •   pozostałe koszty 121.130,00 zł
 •  zakupy inwestycyjne 12.000,00 zł

2) Gmina Rogoźno utworzyła zakład budżetowy w celu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji zatrudnienia socjalnego, który działalność rozpoczął z dniem 1 października 2016 roku pn.

Centrum Integracji Społecznej

 1. Planowane przychody w wysokości – 1.360.000,00 zł z tytułu:
 •   dotacji przedmiotowej z budżetu gminy 150.000 zł
 •  wpływów z usług 832.000 zł w tym:
 • remontowo budowlanych 350.000 zł;
 • porządkowo – ogrodniczych 288.000 zł;
 • krawieckich 42.000 zł;
 • usług opiekuńczych 152.000 zł.
 • świadczenia integracyjne z Powiatowego Urzędu Pracy 360.000 zł
 •  amortyzacja 18.000 zł
 1. Planowane koszy w wysokości – 1.350.000,00 zł

Koszty bieżące w tym na:

 • wynagrodzenia i pochodne 370.000,-
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,-
 • świadczenia społeczne 360.000,-
 • zakup usług 190.000,-
 • zakup energii 22.000,-
 • zakupy materiałów 340.000,-
 • zakup usług remontowych 5.000,-
 • zakup usług zdrowotnych 7.000,-
 • usługi telekomunikacyjne 4.000,-
 • odpis na ZFŚS            5.810,-
 • szkolenia pracowników 5.000,-
 • podróże służbowe krajowe 6.690,-
 • różne opłaty i składki 12.000,-
 • podatek VAT (odwrotne obciążenie) 10.500,-
 • amortyzacja 18.000,-

Łączne planowane przychody zakładów budżetowych wynoszą 3.265.667,20 zł oraz koszty 3.267.667,20 zł.

 

2.  Fundusz sołecki

Po stronie wydatków zaplanowano środki na przedsięwzięcia jednostek pomocniczych (sołectwa) w kwocie – 355.229,86 zł

Na podstawie Uchwały XLIII/319/2014 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego od 2015 roku sołectwa złożyły wnioski do projektu budżetu w ustawowym terminie tj. do 30.09.2017 r. Rozdysponowanie w/w środków na przedsięwzięcia w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały.

            Na terenie Gminy Rogoźno znajduje się 17 sołectw. Zestawienie kwot oraz przedsięwzięć dla poszczególnych sołectw na 2018 rok przedstawiono w tabeli Nr 1 do uzasadnienia. Kwoty zostały ustalone na podstawie wyliczenia kwoty bazowej wg poniższego wzoru:

 

64.928.712,89 (dochody bieżące z 2016 roku)

Kb =                                                                          = 3.566,92374

                        18.203 (liczba mieszkańców gminy na 31.12.2016r.)

Kwota funduszy nie jest:

 1. mniejsza niż dwukrotność kwoty bazowej
 2. większa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej

w pozostałych przypadkach wysokość funduszu została obliczona

Fundusz = (2 + liczba mieszkańców danego sołectwa na 30.06.2017 / 100) x kwota bazowa

 

W sołectwach Parkowo i Pruśce ograniczono naliczenie funduszu do dziesięciokrotności kwoty bazowej tj. 35.669,20 zł.

Pan radny Jarosław Łatka zapytał panią skarbnik jak wygląda ilość dzieci +/-? Pani burmistrz Tomaszewska odpowiedziała, że jest na górkę. Rady dopytał, jaka jest pula godzin pomocy psychologiczno – pedagogicznej? Pani Renata Tomaszewska odpowiedziała, że jeszcze nie wiadomo ile będzie godzin. Pan radny Hubert Kuszak poprosił o wytłumaczenie, dlaczego gmina bierze pożyczkę, a nie zaciąga kredytu? Pani skarbnik Maria Kachlicka wyjaśniła, że pożyczka Jesica II jest bardziej opłacalna niż kredyt. Rata tej pożyczki będzie wynosiła 435 tys zł przez 20 lat. Radny zapytał, czy ta pożyczka z BGK ma moc nadzorczą, czyli czy będą nadzorowane prace budowalne? Pani skarbnik odpowiedziała, że oczywiście ponieważ każdy etap robót będzie musiał być udokumentowany. Pan radny Jarosław Łatka zapytał, ile gmina dokłada do ZAMK-u? Pani skarbnik poinformowała, że jest to kwota 450 tys zł, natomiast 202 tys zł to kwota przekazana do wspólnot. Radny zapytał o kwestię wyposażenia Centrum Sportowego „Za jeziorem”?  Pan Paweł Andrzejczak odpowiedział, że są to szatnie, przebieralnia, łaźnia i kompleks socjalny, nowe piaski, pomost na plaży, oraz światłowód z INEA na monitoring. Pan radny Chudzicki zapytał, czy 50 tys zł przeznaczone na remont zaplecza w klubie „Wełna”, będzie odjęte klubowi? Pani skarbnik Kachlicka powiedziała, że jest dotacja zmniejszona na ogłoszenie konkursu o 50 tys zł. Pan radny Łatka zapytał, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie Długiej i Seminarialnej? Pan kierownik Andrzejczak powiedział, że do końca listopada.

Radni po dyskusji i przeanalizowaniu powyższego tematu wyrazili jednogłośnie opinię pozytywna w sprawie budżetu na rok 2018.

 

Ad. 7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 33/4 i 33/7, położonych w Biniewie, gm. Rogoźno w trybie przetargowym, projekt uchwały przedstawił i omówił pan kierownik Roman Piątkowski,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Wielka Poznańska 64/1 w Rogoźnie, w trybie przetargowym, projekt uchwały przedstawił i omówił pan kierownik Roman Piątkowski,
 3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźna – rejon „Wójtostwo”, projekt uchwały przedstawił i omówił pan kierownik Roman Piątkowski,
 4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 143/3 położonej w Tarnowie, projekt uchwały przedstawił i omówił pan kierownik Roman Piątkowski,
 5. zmiany uchwały Nr XLVII/442/2017 z dnia 27 września 2017 r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Owieczki, Gościejewo, Ruda, Kaziopole  na obszarze gminy Rogoźno, projekt uchwały przedstawił i omówił pan kierownik Roman Piątkowski,
 6. zmiany uchwały Nr XLVII/443/2017 z dnia 27 września 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Pruśce, Biniewo, Marlewo na obszarze gminy Rogoźno, projekt uchwały przedstawił i omówił pan kierownik Roman Piątkowski,
 7. Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2018, projekt uchwały przedstawił i omówił pan Jarosław Dolatowski,
 8. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, projekt uchwały przedstawił i omówił pan kierownik Paweł Andrzejczak,
 9. zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, projekt uchwały przedstawił i omówił pan kierownik Paweł Andrzejczak,
 10. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020, projekt uchwały przedstawiła i omówiła pani kierownik Ewelina Kowalska.

 

Ad. 8 Wolne glosy i wnioski.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał, czy jest zainteresowanie sprzedażą działek i jakie są ceny? Pan kierownik Piątkowski odpowiedział, że nigdy nie wiadomo jak się będą sprzedawały działki, a ceny zaczynają się od 30 tys zł. Na zakończenie pan przewodniczący komisji Łukasz Zaranek przedstawił pismo pani dyrektor SP ZOZ w spr, dofinansowania zakupu ambulansu i poprosił o wyrażenie opinii w tej sprawie. Komisja wydała opinię negatywna przy głosach za- 0, przeciw – 6 głosów i wstrzymujący się – 1.

 

Ad. 9. Zakończenie.

Komisja zakończyła swoje posiedzenie o godz. 20:05 – protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf