Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 sierpnia 2013 roku o godz. 16.00 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 27 /2013

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 sierpnia 2013 roku o godz. 16.00 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

Nieobecna radna E. Wysocka.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum. 
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok 2012/2013:

        a) wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty.

5.        Stan przygotowania placówek oświatowych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym:

            a) wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty.

     6.    Dyskusja.

     7.    Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

    8.        Wolne głosy i wnioski.

     9.    Zakończenie

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

 

Protokół nr 26/2013 został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok 2012/2013.

a) wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty.

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok 2012/2013 w imieniu Burmistrz Rogoźna przedstawiła Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty L. Pijanowska.

Omawiane sprawozdanie w pierwszej kolejności  zawierało m. in. informację na temat organizacji sieci szkół i przedszkoli w gminie. Pani Pełnomocnik poinformowała, że zgodnie z Ustawą o systemie oświaty do zadań własnych gminy należy zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Dodała że w praktyce obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych przedszkoli i szkół, które swym zasięgiem obejmują obwody szkolne na terenie miasta i całej gminy.

Pani Pełnomocnik poinformowała, że na terenie miasta Rogoźna funkcjonują:

 • Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka,
 • Przedszkole nr 2,
 • Szkoła Podstawowa nr 2, w strukturze której znajdują się 4 oddziały przedszkolne,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich z 1 oddziałem sportowym, w strukturze której znajdują się 2 oddziały przedszkolne,
 • Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego,
 • Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego,
 • Gimnazjum Niepubliczne im. Przemysława II przy Liceum Ogólnokształcącym, prowadzone przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO,
 • Prywatne Przedszkole „Motylek”,
 • Niepubliczne Przedszkole „Przemysław”.

Wymieniła również placówki działające na terenie gminy:

 • Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Budziszewku, w strukturze której znajduje się 1 oddział przedszkolny,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach, w strukturze której znajduje się 1 oddział przedszkolny,
 • Zespół Szkół w Gościejewie, w strukturze której znajdują się 2 oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa i gimnazjum,
 • Zespół Szkół w Parkowie, w strukturze której znajduje się 1 oddział przedszkolny, szkoła podstawowa i gimnazjum z oddziałami sportowymi,
 • Przedszkole im. Słoneczne Skrzaty w Parkowie z oddziałami integracyjnymi.

Szczegółową informację na temat sprawozdania stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Radny R. Dworzański zapytał, jakie wnioski nasuwają się po analizie sprawozdania?

Pani Pełnomocnik odpowiedziała, że sprawozdanie obrazuje stan faktyczny i należy podjąć działania, aby poprawić wyniki dydaktyczne zarówno w Szkołach Podstawowych jaki i Gimnazjach. Poinformowała, że w miesiącu lipcu na spotkaniu z dyrektorami szkół  wypracowany został pomysł, który ma pomóc w rozwiązaniu problemu. Dodała, że w ubiegłym roku jednym z podjętych działań było, aby jak największa liczba nauczycieli uczestniczyła w szkoleniach OKE, nadmieniła, że dużym problemem jest motywacja uczniów do pracy.

Radny R. Dworzański jeszcze raz poprosił o wyjaśnienie, jakie wnioski wynikają z przedstawionej informacji?

Pani Pełnomocnik wyjaśniła, że wszystko zależy od chęci ucznia do nauki, dodała że  uczeń nie ceni sobie nauki, wykształcenia. Z rozmów z uczniami wynika, że najważniejszy jest dla nich wyjazd za granicę.

Dyrektor W. Jaworski dodał, że główną przyczyną słabych wyników w nauce, jest  zbyt mała ilość poświęconego czasu uczniom przez rodziców.

Radny R. Dworzański zapytał jak temu zapobiec?

Pani Pełnomocnik odpowiedziała, że należałoby zwiększyć czas pracy placówek oświatowych. Dodała, że będzie to możliwe jeśli od nowego roku, zmniejszony zostanie urlop wypoczynkowy nauczycielom do 47 dni, nauczyciel stażysta do  30 dni, nadmieniła, że dość trudnym tematem do zrealizowania jest to, żeby szkoły były otwarte również w wakacje  z racji tego, że liczne remonty placówek odbywają się właśnie w tym okresie.

Pani Pełnomocnik wyjaśniła,  że należy skupić się na współpracy z rodzicami i uczniem zdolnym, który wyraża chęć uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. Poinformowała, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna narzucona przez Ministerstwo nie spowodowała wzrostu wyników,  dodała że najlepszy wynik jak się okazuje przynosi populacja średnia i największa.

 

Kolejno głos zabrał Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki, który przedstawił ranking szkół podstawowych na podstawie sprawdzianu szóstoklasistów w 2013 r.

Pan Przewodniczący dodał, że powodów dla których uczniowie osiągają takie a nie inne wyniki w nauce jest wiele, dodał, że zależy to oczywiście od środowiska, w którym uczeń się rozwija, są to zarówno środowiska miejskie jak i wiejskie, nadmienił, że znaczącym powodem jest jakość pracy nauczyciela. Kolejno Pan Przewodniczący przedstawił ranking gimnazjów na podstawie średnich wyników z egzaminów.  Szczegółową informację stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Pani Pełnomocnik dodała, rzadko się zdarza, żeby uczeń pochodzący ze  środowiska wiejskiego był wspomagany przez rodzica.  

Z. Chudzicki zapytał, czy Gmina ma jakiś plan naprawczy  jeżeli chodzi o poprawę wyników egzaminów zarówno w szkołach podstawowych jaki i gimnazjach?

L. Pijanowska odpowiedziała, że nie będzie tworzony żaden dokument potwierdzający plan naprawczy, tylko wdrożone zostaną działania, dodała, że  głównym podjętym działaniem będzie współpraca nauczycieli między szkołami na terenie Gminy Rogoźno.

Na zakończenie p. Pełnomocnik wyjaśniła, że w każdej placówce działającej na terenie naszej gminy pracują znakomici nauczyciele, wykonujący „tytaniczną” pracę i należy na nich bazować.

Radny A. Jóźwiak dodał, że zdobycie 40 pkt. na egzaminie kończącym klasę 6 Szkoły Podstawowej, jest wynikiem możliwym do zdobycia, ponieważ uczeń SP Nr 2 taki  wynik osiągnął.

L. Pijanowska dodała ,że są to przypadki pojedyncze.

 

W dalszej części posiedzenia Pani Pełnomocnik ds. Oświaty przedstawiła- stan przygotowania placówek oświatowych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.

Pani L. Pijanowska poinformowała, że organizacja pracy placówek oświatowych nie ulega zmianie, wystąpiły natomiast prace, które należy wykonać na bieżąco. Pani Pełnomocnik zapewniła w imieniu dyrektorów, że na dzień 2 września 2013 r. wszystkie placówki będą przygotowane do inauguracji roku szkolnego 2013/2014. Informację stanowi załącznik nr 3.

 

Dyrektor W. Jaworski poinformował, że od nowego roku szkolnego zmienia się przewoźnik na dowóz uczniów do szkół. Przetarg został już rozstrzygnięty i wygrała firma p. Tabata, umowa została podpisana na kwotę ok. 758,000 zł. Dyrektor dodał, że różnica pomiędzy pierwszą a drugą ofertą wynosiła 19,500 zł.

Z. Chudzicki zapytał, kto będzie podwykonawcą p. Tabata?

Dyrektor W. Jaworski odpowiedział, że przewoźnik który wygrał przetarg występuję pod nazwą firmy p. Tabata a podwykonawcą zostanie firma p. Baczyńskiego.

Pan Dyrektor poprosił radnych o możliwość zaakceptowania zmian w budżecie, o przeznaczenie środków na zakup pieca dla SP Nr 2 i Szkoły w Budziszewku.

Na zakończenie Pani Pełnomocnik poinformowała, że Szkoła Podstawowa Nr 3 została zakwalifikowana do projektu „e-Szkoła Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Wyjaśniła, że jest to projekt systemowy Samorządu Wielkopolskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2.   

Dyrektor Wiktor Jaworski poinformował, że dnia 26 czerwca 2013 r. Bronisław Komorowski podpisał przygotowaną przez ministra edukacji narodowej tzw. ustawę przedszkolną, zmieniającą cały system finansowy, i zgodnie z tym od 1 września br. za każdą dodatkową godzinę spędzoną przez dziecko w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar ustawowy finansowany przez gminę (co najmniej 5 godzin)  rodzice zapłacą tylko 1 zł.  Dodał, na upowszechnienie edukacji przedszkolnej, samorządy mają otrzymać środki z budżetu państwa.

L. Pijanowska dodała, że Rząd szykuje zmiany w Karcie nauczyciela i tak od 1 stycznia 2014r., ma zostać skrócony nauczycielom urlop wypoczynkowy, zmian należy także spodziewać się w urlopie zdrowotnym, zabrany ma zostać również dodatek mieszkaniowy, przysługiwać będzie tylko dodatek wiejski stały ok.  261 zł, dodała ,i obowiązywać będzie niezależnie od stopnia awansu zawodowego. 

Z. Chudzicki zapytał, ile będzie przysługiwało nauczycielowi urlopu zdrowotnego?

L. Pijanowska odpowiedziała, że po przepracowanych 20 latach pracy nauczyciel będzie mógł skorzystać z tzw. „urlopu na podratowanie zdrowia” w ilości 1 roku. Dodała, że nie zmienia się zapis odnośnie urlopu na żądanie i w dalszym ciągu nauczyciel nie może z niego korzystać.

Dyrektor W. Jaworski poinformował, że zmienia się zapis odnośnie dowozu ucznia do szkoły, i  gmina będzie zobowiązana dziecko z szczególnymi potrzebami dowieź do placówek specjalistycznych.

Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Rogoźnie Pani G. Karoń zapytała jak będzie wyglądało zatrudnienie od nowego roku szkolnego w placówce P. Dyrektor R. Tomaszewskiej?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że 4 nauczycieli miało rozwiązaną umowę o pracę, z czego trzech z nich znalazło już zatrudnienie w innych miejscowościach a jeden nauczyciel został przyjęty z powrotem na ½ etatu.

R. Tomaszewska zapytała P. Pełnomocnik, jak wygląda sytuacja z naborem do klas 1 w Gimnazjum Nr 1?

Pani Pełnomocnik odpowiedziała, że liczebność uczniów jest bardzo niska, łącznie w klasie 1 jest na dzień dzisiejszy 42 uczniów, dodała że 3 uczniów wyjeżdża za granicę. Odnosząc się do wyników uczniów osiągniętych na zakończenie szkół podstawowych , poinformowała, że są one bardzo słabe.

Pani Pełnomocnik nadmieniła, że w nowym roku szkolnym w Gimnazjum Nr 1 utworzonych zostanie 6 oddziałów, w Gimnazjum Nr 2 również 6 oddziałów i 4 oddziały w LO.

Radny R. Szuberski jako ciekawostkę podał, że uczniowie rozpoczynający naukę z Zasadniczej Szkole Zawodowej, kończą ją z bardzo dobrymi wynikami.

Dyrektor W. Jaworki dodał, że uczniowie kończący szkoły Gimnazjalne  z słabymi wynikami, sprawdzają się jako fachowcy właśnie podczas wykonywania zawodu.

Pani Pełnomocnik poinformowała, że w 98% uczniowie po Gimnazjum, gdzie kończy się obowiązek szkolny podejmują naukę w Szkołach Ponadgimnazjalnych. 

Radny R. Szuberski dodał, że uczniowie w naszym okręgu kształceni są w 26 zawodach.

Radny R. Dworzański  zadał pytanie odnośnie dziecka uczęszczającego do przedszkola w Warszawie.

Dyrektor W. Jaworski wyjaśnił, że obowiązuje przepis prawny zezwalający na wniosek rodzica, o przyjęcie dziecka z innej miejscowości na  indywidualny tok nauczania, z przyjazdem do placówki macierzystej tylko raz na kwartał, dodał że takie niepubliczne przedszkole funkcjonuje właśnie w Warszawie i jedno dziecko z Rogoźna do niego uczęszcza.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 6- dyskusja

Nikt nie zabrał głosu.

 

Następnie ogłoszono 5 min. przerwy.

 

Kolejno przystąpiono do realizacji punktu 7 – zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 

W pierwszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Z. Chudzicki zapytał kto ustalał wysokość bonifikaty?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że wysokość bonifikaty ustalana jest zgodnie z tabelą, która stanowi załącznik do uchwały.

 

Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno również przedstawił Kierownik WGNRiOŚ.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Rogoźno Pani Maria Kachlicka.

 

R. Szuberski odnosząc się do wyjaśnień Uchwały, jakie przedstawiła Pani Skarbnik zapytał, czy przetarg na remont świetlicy wiejskiej w m. Owczegłowy nie został jeszcze rozstrzygnięty?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że pierwszy przetarg został unieważniony ponieważ kwota znacznie przewyższała środki znajdujące się w budżecie Gminy, dodała, że w drugim postępowaniu ograniczono zakres robót w budynku i w miesiącu czerwcu przetarg został rozstrzygnięty.

 

Kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok przedstawiła również Pani Skarbnik M. Kachlicka.

Radny R. Szuberski zapytał na czym polega próba szczelności i czyszczenie gazociągu, które mają się odbyć w m. Karolewo. Tarnowo i Laskowo?

Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz.

 

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/206/2012 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2012 roku wyrażającej zgodę na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno omówiła Pani Skarbnik M. Kachlicka.

 Uwag nie wniesiono.

 

Przystąpiono do realizacji  punktu 8 – wolne głosy i wnioski.

Radny H. Kuszak złożył wniosek następującej treści: Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie, mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych, wnioskuje do Pana Burmistrza o możliwość zamontowania progu zwalniającego na remontowanym odcinku drogi na ul. Długiej.

Wniosek radnego H. Kuszaka został przyjęty 2 głosami „za” przy 1 głosem ”przeciwnym”

i  2 głosach „wstrzymujących”.

 

Na zakończenie Pan Burmistrz poinformował wszystkich o zbliżających się dożynkach gminnych, w związku z którymi europoseł Andrzej Grzyb wystąpił z prośbą o wytypowanie z samorządu dwóch osób, które zasiądą w komisji oceniającej wieniec dożynkowy.

Komisja Spraw Społecznych Kultury i Oświaty wybrała radną R. Tomaszewską.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.45

Protokół sporządziła: M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 30 sierpnia 2013 r.

 

 

drukuj pobierz pdf